Overeenkomst in de rechtspraktijk

Uitgever Sdu
Tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk
Datum 24-04-2017
Aflevering 3
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 78
SamenvattingBorgtocht uitoefening van bedrijf
Samenvatting (Bron)Borgtocht, toestemming echtgenoot (artikel 1:88 BW). Behoort de rechtshandeling waarvoor de zekerheid is verstrekt, tot de rechtshandelingen die in de normale uitoefening van het bedrijf van de borg plegen te worden verricht?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 22-11-2016
CiteertitelORP 2017, sign. 79
SamenvattingVermogensbeheer- en advisering
Samenvatting (Bron)Vermogensbeheer/beleggingsadvies. Beleggingsdoelstelling. Hof stelt vast dat de portefeuilles in de periode van zowel het vermogensbeheer als de beleggingsadvisering steeds in overeenstemming met de tussen partijen overeengekomen richtlijn voor het vermogensbeheer en de advisering en de daarin vervatte beleggingsdoelstelling zijn ingericht. Onder die omstandigheden kan niet als juist worden aanvaard dat de bank ter zake van de inrichting van de portefeuilles niet zou hebben gehandeld overeenkomstig hetgeen van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur mag worden verwacht.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 80
SamenvattingVernietiging ‘executievonnis’
Samenvatting (Bron)verkoop en levering door hypotheekhouder terwijl geen sprake is van verzuim. Art. 3:268 BW.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 81
SamenvattingRisico's vestiging hypotheek
Samenvatting (Bron)tekortkoming notaris in de nakoming van zijn zorgvuldigheidsplicht jegens een van partijen bij een onroerendgoedtransactie.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 29-11-2016
CiteertitelORP 2017, sign. 82
SamenvattingBorgtochtovereenkomst
Samenvatting (Bron)Borgtocht, dwaling. Mededelingsplicht inzake executiewaarde niet geschonden omdat het kantoorpand niet gekocht is voor doorverkoop op korte termijn maar ten behoeve van belegging en verhuur. Beroep op borgtocht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Borgen hadden een zakelijk motief en hadden daarom nader moeten onderbouwen waarom zij hadden moeten worden geïnformeerd over de risicos.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Den Haag 13-12-2016
CiteertitelORP 2017, sign. 84
SamenvattingIn strijd met splitsingsakte
Samenvatting (Bron)appartementsrecht, uitleg akte van splitsing
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:3719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Gravenhage 18-12-2007
CiteertitelORP 2017, sign. 85
SamenvattingLagere koopprijs
Samenvatting (Bron)De afspraak dat een deel van de koopprijs contant zal worden voldaan, is op zichzelf niet in strijd met de goede zeden of de openbare orde noch met een dwingende wetsbepaling. Een dergelijke afspraak is derhalve op die gronden niet nietig. Dat is anders voor de afspraak die partijen kennelijk hebben gemaakt om in de schriftelijke overeenkomst een lagere koopprijs dan de werkelijk overeengekomen koopprijs te vermelden. Deze afspraak verplicht immers tot een verboden prestatie namelijk tot het opmaken van een - in dit geval: onderhandse - akte die niet overeenstemt met de werkelijkheid en strekt tot het mogelijk maken van het ontduiken van belastingplicht. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is in hoeverre de koopovereenkomst voor het overige in onverbrekelijk verband in de zin van art. 3:41 BW staat met de nietige afspraak. Daarbij is van belang of aannemelijk is dat de overeenkomst ook zonder het nietige beding zou zijn gesloten (HR 18 april 1941, NJ 1941, 940; HR 16 november 1984, NJ 1985, 624).
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2007:1849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 86
SamenvattingBeëindigingsvergoeding
Samenvatting (Bron)Werknemer leent geld van werkgever voor aanschaf auto. Op de lening wordt afgelost door verrekening van de maandelijkse kilometervergoeding. Werkgever gaat failliet en de vordering wordt overgenomen. Werknemer stelt dat is afgesproken om de ontbindingsvergoeding te verrekenen met het restant van de lening en op die manier met gesloten beurzen uiteen te gaan. De rechtbank heeft niet bewezen geacht dat die afspraak is gemaakt. In hoger beroep laat het hof werknemer toe tot aanvullende bewijslevering, mede omdat hij zijn stellingen nader heeft onderbouwd. Nadat in appel de getuigen opnieuw zijn gehoord, acht het hof de werknemer geslaagd in de bewijslevering. De ontkennende verklaring van de werkgever wordt onvoldoende overtuigend geacht.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Oost-Brabant 25-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 87
SamenvattingRoerend of onroerend goed
Samenvatting (Bron)onroerend of roerend goed, tijdelijk schoolgebouw?
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Den Haag 18-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 90
SamenvattingVliegticket niet overdraagbaar
Samenvatting (Bron)Pakketreis. De vliegtickets zijn in casu niet overdraagbaar. Mag de reisorganisator de kosten van nieuwe vliegtickets volledig aan de consument doorberekenen bij indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 7:506 BW?
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Limburg 19-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 92
SamenvattingNiet vervroegd opeisbaar
Samenvatting (Bron)Vordering tot betaling facturen. Doordat schuldenaar verklaart de verplichting tot betaling van nog-niet opeisbare facturen niet te zullen nakomen, worden deze facturen niet op grond van artikel 6:80 lid 1 sub b BW vervroegd opeisbaar.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Rotterdam 20-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 93
SamenvattingBetalingsverplichting
Samenvatting (Bron)Bij een overeenkomst met een zekere (betalings)verplichting voor de consument, tegenover een onzekere verplichting van (in deze zaak) het opleidingsinstituut, moet de consument duidelijk gewezen worden op de risico's die hij loopt.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 94
SamenvattingAansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)aansprakelijkheid woningmakelaar
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof Amsterdam 20-12-2016
CiteertitelORP 2017, sign. 95
SamenvattingBetalingsverplichting
Samenvatting (Bron)Kinderopvanginstelling vordert betaling voor kinderopvang óók voor periode dat geen kinderopvang heeft plaatsgehad wegens betalingsachterstand. Hof wijst vordering af omdat ouder in de waan is gelaten dat de betalingsverplichting voor die periode zou stoppen. Art. 6:52, 6:262 BW.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:5514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelRechtbank Gelderland 23-11-2016
CiteertitelORP 2017, sign. 97
SamenvattingRoyement
Samenvatting (Bron)Beroepsaansprakelijkheid notaris. Relatie tuchtrechtelijke norm en civielrechtelijke aansprakelijkheidsnorm. Het doorhalen van een hypotheek zonder royementsverklaring onrechtmatig jegens hypotheeknemer. Bewijsopdracht voor hypotheeknemer om in verband met de door hem gestelde schade te bewijzen dat de met hypotheek verzekerde lening nog niet is afgelost.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:7115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 98
SamenvattingAfwijzing verrekening
Samenvatting (Bron)Echtscheiding. De belastingdienst betaalt zorgtoeslag en kinderbudget op rekening van de man, die daar geen recht op heeft. De man beroept zich op verrekening. Voor beslag vatbare uitkeringen? Art. 6:135 BW.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-01-2017
CiteertitelORP 2017, sign. 99
SamenvattingGeen aanspraak spaarrekening
Samenvatting (Bron)Heeft een inmiddels meerderjarige zoon een rechtstreekse aanspraak op een door zijn ouders bij zijn geboorte afgesloten spaarrekening.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOvereenkomst tot arbitrage
CiteertitelORP 2017, art. 100
SamenvattingDe beslechting van geschillen is in ons land opgedragen aan de rechter (artikel 112 Grondwet) en de partijen bij een geschil kunnen niet worden afgehouden van de rechter die wet hen toekent (artikel 17 Grondwet). Partijen die dat wensen kunnen overeenkomen bestaande of toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen Dat doen zij bij een overeenkomst tot arbitrage. In dit artikel worden de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst tot arbitrage aan de orde gesteld.
Auteur(s)J.W. Bitter
LinkVolledige tekst wetsartikel (17 Gw, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst wetsartikel (112 Gw, wetten.overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReflecteren op de reflexwerking
CiteertitelORP 2017, art. 101
SamenvattingSinds de invoering van het BW in 1992 kent Nederland een algemenevoorwaardenregeling. Hoewel bij de totstandkoming van de regeling consumentenbescherming hoog in het vaandel stond, is de regeling ook op kleinere, in Nederland gevestigde ondernemingen van toepassing. De behandeling van consumenten en ondernemingen kent echter een eigen regime.
Auteur(s)J.H.M. Spanjaard
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe financieringsovereenkomst benoemd
CiteertitelORP 2017, sign. 102
SamenvattingHet doel van dit artikel is de vraag op te werpen of er aanleiding bestaat de ‘financieringsovereenkomst’, zoals in het artikel geduid, zodanig wettelijk te regelen dat de kredietnemer – als de zwakkere partij bij die overeenkomst – meer bescherming ondervindt dan thans het geval is. De auteur meent dat daartoe aanleiding bestaat.
Auteur(s)S.V.M. Stevens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Hoge Raad recent over de vaststellingsovereenkomst
CiteertitelORP 2017, art. 103
SamenvattingEen tweetal uitspraken van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2988, ECLI:NL:HR:2017:19) die betrekking hebben op de vaststellingsovereenkomst bieden mijns inziens voldoende stof voor de onderhavige rubriek Drafting tips & skills. Deze uitspraken geven ten aanzien van de aldaar aan de orde zijnde kwesties namelijk aan welke (on)mogelijkheden er zijn om, kort gezegd, bepaalde afspraken te maken in een vaststellingsovereenkomst.
Auteur(s)M.A.J.G. Janssen
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2988
Artikel aanvragenVia Praktizijn