Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 25-04-2017
Aflevering 3
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Den Haag 22-11-2016
CiteertitelJIN 2017/46
SamenvattingExpat, Expatriate, H-grond, Shell, Transitievergoeding, Billijke vergoeding
Samenvatting (Bron)ontbinding arbeidsovereenkomst Shell-expat ogv h-grond
AnnotatorJ.A. Tersteeg
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:3372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 21-12-2016
CiteertitelJIN 2017/47
SamenvattingBestuurder, WNT, BeŽindigingsovereenkomst, Op non-actiefstelling, Tussen partijen afgesproken op non-actiefstelling, WNT-maximum, Opzegtermijn, Antimisbruikbepaling
Samenvatting (Bron)Toepassingsbereik van artikel 2.10 lid 3 (wet normering Topinkomens (WNT). Werknemer is bestuurder van een woningcorporatie. De Raad van Toezicht schorst de werknemer. Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst ter beŽindiging van de arbeidsrelatie. In de overeenkomst is opgenomen de maximale vergoeding van 75.000,00 op basis van de WNT. Daarnaast is de wettelijke opzegtermijn in acht genomen en de loon doorbetalingsverplichting overeengekomen tot einde dienstverband (ongeveer 71.000,00). Werkgever vordert dit laatste bedrag wegens onverschuldigde betaling met een beroep op artikel 2.10 lid 3 WNT. De vordering wordt afgewezen. Artikel 2.10 lid 3 WNT is een anti-misbruik bepaling. De ratio van deze bepaling is dat voorkomen wordt dat partijen middels een overeenkomst in het kader van beŽindiging van het dienstverband het WNT-maximum van 75.000,00 proberen te omzeilen. Weliswaar is in het onderhavig geval sprake van een overeenkomst ter beŽindiging van de arbeidsrelatie en zou strikte toepassing van artikel 2.10 WNT met zich brengen dat werkgever een vorderingsrecht heeft op werknemer wegens onverschuldigde betaling, maar dat doet geen recht aan de bedoeling van de wetgever, te weten het tegengaan van misbruik. Uit de memorie van toelichting valt af te leiden dat de minister kennelijk het oog had op tussen partijen afgesproken non-activiteit. In het licht van het feit dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de non-activiteit maar dat werknemer door zijn werkgever (kennelijk) op non-actief is gesteld, daartegen heeft geprotesteerd en zich ook bereid heeft verklaard om zijn werkzaamheden, althans de nader overeengekomen werkzaamheden, te hervatten, is het evident dat hier geen sprake is van een poging van partijen om het maximum te omzeilen. Daarbij speelt een rol dat de gestelde overschrijding van het wettelijk maximum zich beperkt tot beloning voor de duur van de wettelijke opzegtermijn. Een andere conclusie zou naar het oordeel in de gegeven omstandigheden bovendien leiden tot een onaanvaardbaar onbillijk resultaat.
AnnotatorE. Hagendoorn
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2016:7023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 17-02-2017
CiteertitelJIN 2017/48
SamenvattingPartneralimentatie, Terugbetalingsverplichting
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht. Partneralimentatie met terugwerkende kracht verlaagd. Terugbetalingsverplichting? HR 4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:365. Reiskostenvergoeding die is begrepen in salaris van de man, in aanmerking te nemen bij berekening draagkrachtloos inkomen (of bij vaststelling besteedbaar inkomen)?
AnnotatorL. de Roode
UitspraakECLI:NL:HR:2017:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 14-12-2016
CiteertitelJIN 2017/49
SamenvattingInkomen dga, Rekening-courantschuld
Samenvatting (Bron)Partneralimentatie. Hof ziet geen aanleiding uit te gaan van hoger jaarinkomen van de man. Terughoudend bij correctie op jaarrekening.
AnnotatorA.H. van Haga
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2016:4121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2017
CiteertitelJIN 2017/50
SamenvattingVordering tot verdeling, Processueel ondeelbare rechtsverhouding, Eerste aanleg/hoger beroep, Betrokkenheid alle deelgenoten, Niet-ontvankelijkheid
Samenvatting (Bron)Processueel ondeelbare rechtsverhouding (verdeling legaat tussen broers). Appellant, eiser in eerste aanleg, dagvaardt in hoger beroep ťťn van gedaagden niet. In eerste aanleg had hij dat ook niet gedaan, maar was daartoe door de rechtbank alsnog in de gelegenheid gesteld. In hoger beroep kan dat niet meer na het verstrijken van de appeltermijn. Niet-ontvankelijk t.a.v. wel in hoger beroep betrokken geÔntimeerden.
AnnotatorI.K. Decupere
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 17-02-2017
CiteertitelJIN 2017/51
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad jegens schuldeiser, Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt, Reikwijdte van art. 2:11 BW, Mogelijkheid tot disculpatie, Motiveringsklacht over hoogte schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt. Reikwijdte van art. 2:11 BW; mogelijkheid tot disculpatie. Motiveringsklacht over hoogte schadevergoeding.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst annotatie (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Limburg 15-02-2017
CiteertitelJIN 2017/52
SamenvattingFaillisementsrecht, Terugvordering van betaling, Toepassing JPR/Gunning bij surseance van betaling
Samenvatting (Bron)Arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:689 JPR Advocaten/Gunning q.q.) ziet ook op de situatie van surseance van betaling.
AnnotatorE.S. Ebels
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:1517
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 27-01-2017
CiteertitelJIN 2017/53
SamenvattingContractenrecht, Verbreking joint venture, Kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst, Misbruik van omstandigheden
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Verbreking joint venture. Kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst. Misbruik van omstandigheden, art. 3:44 lid 4 BW; omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de rechtshandeling, causaal verband, nadeel.
AnnotatorG. te Winkel
UitspraakECLI:NL:HR:2017:95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 03-02-2017
CiteertitelJIN 2017/54
SamenvattingPrejudiciŽle vraag, Voordeelstoerekening, Schade, Effectenlease schade, Dexia
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Effectenlease (Dexia). Schade. Voordeelstoerekening (art. 6:100 BW). Komen voordelen uit effectenleaseovereenkomsten die bij de afwikkeling van schade uit een effectenleasetransactie in aanmerking worden genomen, in mindering op de termijnen of op de eventuele restschuld? Maakt het verschil of bij het aangaan van een effectenleaseovereenkomst aan de zijde van de afnemer sprake was van een onaanvaardbaar zware financiŽle last? Maakt het verschil of voordelen zijn genoten door middel van verrekening, betaling of anderszins?
AnnotatorA. Rosielle
UitspraakECLI:NL:HR:2017:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 17-02-2017
CiteertitelJIN 2017/55
SamenvattingVerzekeringsrecht, Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon voor onjuiste opgave (eigen bewoning i.p.v. verhuur) bij aangaan brandverzekering. Schade, causaal verband. Bestemmingswijziging, hennepkwekerij, ontbreken bekendheid bij verzekerde; verhouding art. 293 (oud) WvK en contractuele regeling mededelingsplicht risicowijziging in polisvoorwaarden.
AnnotatorK.P. Hoogenboezem
UitspraakECLI:NL:HR:2017:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 17-02-2017
CiteertitelJIN 2017/56
SamenvattingFaillissementsrecht, Opzegging huurovereenkomst door curator, Leegstandschade, Huurgarantie, Contragarantie en ongerechtvaardigde verrijking
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Door failliet gesloten huurovereenkomst; opzegging door curator (art. 39 Fw). Aansprakelijkheid boedel voor leegstandsschade verhuurder. Bankgarantie, regres bank op de boedel. Vordering curator tegen verhuurder uit ongerechtvaardigde verrijking? Toepassing en uitwerking van HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema/Uni-Invest) en HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer).
AnnotatorG.G. Boeve
LinkVolledige tekst annotatie (recoup-advocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-02-2017
CiteertitelJIN 2017/57
SamenvattingPrivacybescherming, Art. 36 en 40 Wet Bescherming Persoonsgegevens, Vordering tot verwijdering zoekresultaten internetzoekmachine, Recht om vergeten te worden
Samenvatting (Bron)Privacybescherming. Art. 36 en 40 Wet bescherming persoonsgegevens. Richtlijn persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG). Vordering tot verwijdering zoekresultaten bij gebruik internetzoekmachine. Maatstaven HvJEU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, NJ 2014/385 (Google/Costeja). Zoeken op volledige naam; geanonimiseerde berichten over niet-onherroepelijke stafrechtelijke veroordeling. Te verrichten afweging; belang van het publiek; belang bij verwijdering.
AnnotatorE.J. Peerboom-Gerrits
UitspraakECLI:NL:HR:2017:316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 24-02-2017
CiteertitelJIN 2017/58
SamenvattingContractenrecht, Onrechtmatige daad, Franchiseovereenkomst, Dwaling
Samenvatting (Bron)Contractenrecht, onrechtmatige daad. Franchiseovereenkomst, dwaling. Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 (Paalman/Lampenier).
AnnotatorP.J.B. van Deurzen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 07-02-2017
CiteertitelJIN 2017/59
SamenvattingVerruiming van art. 240b Sr
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Wijziging c.q. verruiming van art. 240b Sr; strafbaarstelling van het zich d.m.v. een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno (naast het bezitten daarvan). De HR licht het strafbaar gestelde nader toe en wijst erop dat het enkele bekijken van kinderporno niet strafbaar is gesteld. HR overweegt voorts: van "zich toegang verschaffen" is sprake als verdachte een gedraging verricht die is gericht op het verkrijgen van toegang tot kinderporno. Het opzet van verdachte dient, al dan niet in voorwaardelijke vorm, te zijn gericht op het verkrijgen van die toegang. In de overweging van het Hof ligt als zijn oordeel besloten dat voor bewezenverklaring van het bestanddeel "zich d.m.v. een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft" uit de b.m. moet blijken dat gebruik is gemaakt van technologische middelen zoals "versleuteling of een besloten computernetwerk". Dat oordeel getuigt van een te beperkte en dus onjuiste uitleg van art. 240b.1 Sr. Volgt vernietiging en terugwijzing.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 14-02-2017
CiteertitelJIN 2017/60
SamenvattingVordering benadeelde partij door politie naar aanleiding van valse aangifte
Samenvatting (Bron)Politie als benadeelde partij. Casus: de politie heeft zich gevoegd als b.p. omdat zij schade heeft geleden doordat verdachte een valse aangifte heeft gedaan ex art. 188 Sr, met als grondslag onrechtmatige daad ex art 6:162 BW. Het hof heeft de b.p. n-o verklaard i.v.m. een onevenredige belasting van het strafgeding. Kostenverhaal o.g.v. het privaatrecht levert in beginsel een onaanvaardbare doorkruising op van publiekrechtelijke regelgeving (vgl. HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2835, NJ 2003/54; civiele kamer). Vordering van de politie als b.p. is wel mogelijk indien de aangifte zou zijn gedaan met geen ander doel dan de politie te schaden en aangever wist of moest begrijpen dat de aangifte de politie zou nopen of bewegen tot nodeloze opsporingshandeling . Indien de politie in het strafproces als b.p. schadevergoeding vordert wegens nodeloos gemaakte kosten, rust op haar de plicht f&o te stellen op grond waarvan kan worden geoordeeld dat aan deze vereisten is voldaan. Bij betwisting rust op de politie ook, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv, de last bewijs van die f&o bij te brengen.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 14-02-2017
CiteertitelJIN 2017/61
SamenvattingAlternatieve bewezenverklaring diefstal en gekwalificeerde verduistering
Samenvatting (Bron)Alternatieve bewezenverklaring diefstal en gekwalificeerde verduistering. Keuze is van belang voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezenverklaarde. Het hof heeft het bewezenverklaarde gekwalificeerd als diefstal en/of verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft. Het hof heeft m.b.t. de in de tenlastelegging omschreven alternatieven (diefstal dan wel gekwalificeerde verduistering) geen keuze gemaakt. Die keuze had niet achterwege mogen blijven nu deze gelet op de aan het feit te geven kwalificatie van belang is voor de strafrechtelijke betekenis van het bewezenverklaarde. Hof heeft niet op de grondslag van de tenlastelegging beslist. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2017:227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelEHRM, 04-10-2016, 69546/12
CiteertitelJIN 2017/62
SamenvattingFalend toezicht, Bouwplaats, Recht op leven
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible (Article 35-3 - Manifestly ill-founded);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD006954612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelJIN 2017/63
SamenvattingOnrechtmatige overheidsdaad, Schadevergoeding ter zake van een onrechtmatig besluit, Causaal verband, Condicio sine qua non-verband, Hypothetisch rechtmatig besluit
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten. Verwijzing naar HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, NJ 2016/291 (Hengelo/Wevers), alsmede naar HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2087, NJ 2007/187 (Enschede/Gerridzen) en HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3257, NJ 2009/146.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelJIN 2017/64
SamenvattingNadeelcompensatie voor schade als gevolg van plaatsing geluidscherm, Oorzaak schade, Feitelijk handelen, Handelen op grond van publiekrechtelijke taak
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2014 heeft de minister het verzoek om nadeelcompensatie van Uptown Advertising afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelJIN 2017/65
SamenvattingWijziging geregistreerde persoonsgegevens, Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college een verzoek van [appellante] om wijziging van de van haar in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: GBA; thans: basisregistratie personen (BRP)) geregistreerde persoonsgegevens afgewezen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelJIN 2017/66
SamenvattingVuurwerkverbod, Gebiedsaanwijzing, Bevoegdheid bestuursorgaan, Verbindendheid Algemene Plaatselijke Verordening, Verhouding APV tot hogere regeling, Unierecht, Notificatierichtlijn, Belangenafweging, Specialiteitsbeginsel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2014 heeft het college een gebied in het centrum van Hilversum aangewezen als gebied waar het, behoudens door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, verboden is om tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 (lees: 2.3.6) van het Vuurwerkbesluit consumentenvuurwerk te bezigen (hierna: het Aanwijzingsbesluit).
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016
CiteertitelJIN 2017/67
SamenvattingHerhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) haar rechtspraak over de toetsing door de bestuursrechter van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van een besluit gewijzigd. De Raad onderschrijft de uitspraak van de Afdeling.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4872
Artikel aanvragenVia Praktizijn