Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 25-04-2017
Aflevering 4
RubriekAfval
TitelRechtbank Overijssel 13-02-2017
CiteertitelJM 2017/41
SamenvattingAfvalstof, Meststof, Mestvergisting, Chemische behandeling, Biologische behandeling, Afvalverwerkingsinrichting, Ontdoen van, Nuttige toepassing, Omgevingsvergunning, Mestverwerkingsinstallatie
Samenvatting (Bron)De rechtbank oordeelt dat de provincie Overijssel de vergunning voor een mestverwerkingsinstallatie bij Twence B.V. in Zenderen (gemeente Borne) terecht heeft afgegeven.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Ruimtelijke ordening
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelJM 2017/42
SamenvattingAfvalstoffen, Planregels, Strijdig gebruik, Verzoek om handhaving, Teerhoudend asfaltgranulaat, TAG, Opslag, Opslagduur, Opslagplaats, Stortplaats, Ruimtelijke relevantie, Afvalverwerkingsbedrijf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft het college een verzoek van [partij A] en [partij B] van 2 april 2014 om tegen [appellant sub 2] handhavend op te treden ter zake van het in strijd met het bestemmingsplan opslaan van teerhoudend asfaltgranulaat (hierna: TAG) op het perceel [locatie] te Son (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Strafrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-12-2016
CiteertitelJM 2017/43
SamenvattingHuishoudelijke afvalstoffen, Route-inzameling, Opslaan, Overslaan, Begeleidingsformulier, Afvalinzamelingsbedrijf
Samenvatting (Bron)Het hof spreekt verdachte vrij het vervoeren van afvalstoffen zonder dat zij een (correct ingevulde) begeleidingsbrief onder zich had. Naar het oordeel van het hof brengt een redelijke wetsuitleg met zich mee dat de route-inzameling eindigt wanneer het afval bij de eindverwerker uit de container wordt gehaald en niet wanneer de gesloten container tijdelijk geparkeerd wordt.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:10598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelJM 2017/44
SamenvattingOmgevingsvergunning bouwen. OBM. Vergunningvoorschriften. Adequate en effectieve rechtsbescherming
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eneco Wind B.V. omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 13,5 MW op de percelen langs de A2 tussen knooppunt Everdingen en de Autenasekade kadastraal bekend gemeente Vianen.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelJM 2017/45
SamenvattingBodemverontreiniging, Evaluatieverslag, Leeflaagdikte, Putwandbemonstering, Deelsanering, Gebruiksbeperkingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2016 heeft het college ingestemd met het evaluatieverslag van 13 maart 2015 van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locaties Altenahof, Gaasterland, Kennemerland, Gooisehof en Sallandhof te Helmond.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRechtbank Midden-Nederland 24-02-2017
CiteertitelJM 2017/46
SamenvattingLast onder dwangsom, Afleveren motorbrandstoffen aan vaartuigen, Jachthaven, Direct toezicht, Dwangsom, Motorbrandstoffen, Vaartuigen, Cameratoezicht
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom wegens overtreding artikelen 4.79 Activiteitenbesluit en 4.86 lid 2 Activiteitenregeling. Eiseres is onder meer opgedragen ervoor te zorgen dat het afleveren van brandstof aan boothouders in de jachthaven uitsluitend plaatsvindt door of onder direct toezicht van deskundig personeel. Verweerder heeft bij een invorderingsbesluit meegedeeld dat na afloop van de begunstigingstermijn de maximale dwangsom van in totaal 15.000,- is verbeurd. De rechtbank volgt het standpunt van verweerder dat het cameratoezicht vanuit het havenkantoor niet gelijkgesteld kan worden met direct toezicht en dat het zicht op het tanken door middel van een cameramonitor bij een afstand van 55 meter onvoldoende is om direct te kunnen ingrijpen bij calamiteiten. De rechtbank verklaart het beroep voor zover het is gericht tegen het besluit van 10 februari 2016 waarbij de bij het primaire besluit opgelegde last is gehandhaafd en voor zover het is gericht tegen het invorderingsbesluit, ongegrond.
AnnotatorY. van Hoven
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelJM 2017/47
SamenvattingGeluidwerende voorzieningen, Bestemmingsplan, Overgangsrecht, Spoorweglawaai, Ander geluidsgevoelig gebouw, VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2015 heeft het college besloten om geen geluidwerende voorzieningen aan het pand op het perceel [locatie] te Bergen op Zoom aan te brengen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelJM 2017/48
SamenvattingMaatwerkvoorschriften, Voorwaardelijke verplichting, Bestemmingsplan, Borging maatregelen, Gemengd gebied
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Veilingterrein oost, Noord-Scharwoude" vastgesteld.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelJM 2017/49
SamenvattingAgrarische bedrijfsstoffen, Mest, Mestopslag, Legaal aanwezig, Overgangsrecht, Geuremissie, Geurhinder
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2014 heeft het college het verzoek om handhaving van [appellant] en anderen voor zover dit ziet op de aanwezigheid van een sleuf-/mestsilo op het perceel [locatie A] te IJsselmuiden, afgewezen.
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelJM 2017/50
SamenvattingM.e.r.-beoordeling, Recreatieve voorziening, Natura 2000-gebied, Passende beoordeling, Pretpark, Parkeerterrein, Bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Koningin Juliana Toren en parkeerterrein" vastgesteld.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJM 2017/51
SamenvattingVormvrije m.e.r.-beoordeling, Stedelijke ontwikkeling, Samenhang, Bestemmingsplan, Horecavoorziening, Sportvoorziening, woningbouw
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Friesestraatweg 145" vastgesteld.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelJM 2017/52
Samenvatting130 km, Redelijkheidstoets, Verkeersbesluit, Beoordelingsruimte, Maximumsnelheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2012 (het verkeersbesluit) heeft de minister een dynamische maximumsnelheid ingesteld op het wegtraject Rijksweg A2 in beide richtingen tussen km 44.0 (Vinkeveen) en km 56.8 (Maarssen).
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelJM 2017/53
SamenvattingIllegaal vellen houtopstand, Fijnsparren, Voormalige kerstbomen, Landschappelijke waarde, Enggronden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2011 heeft het college geweigerd omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 243 bomen op het perceel op de hoek van de Tafelbergweg en de Legrasweg te Laren (hierna: het perceel).
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelJM 2017/54
SamenvattingSchadebestrijding, Soortenbescherming, Afweging, Wettelijk belang, Andere bevredigende oplossing, Gunstige staat van instandhouding, Haas, Schadesoort, Vrijstelling, Ontheffing
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college een door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: de Faunabeheereenheid) gevraagde ontheffing op grond van artikel 68, eerste lid, onder c, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van hazen in delen van de provincie op percelen met bepaalde gewassen en de gevraagde ontheffing verleend voor het beheren van hazen in het akkerbouwgebied het Oudeland van Strijen met alle toegestane middelen.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:36
Artikel aanvragenVia Praktizijn