TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 09-05-2017
Aflevering 5
RubriekColumn
TitelHerziening van het ontslagrecht? Bezint eer ge begint…
CiteertitelTRA 2017/46
SamenvattingHet kabinet-Rutte II is sinds 15 maart 2017 demissionair. De ogen zijn nu gericht op de formatie van een nieuw kabinet. Zal versoepeling van het ontslagrecht onderdeel vormen van een formatieakkoord? Iets waar werkgevers in sommige sectoren opzichtig op aansturen (zie ‘Werkgevers eisen nieuw ontslagrecht’, De Telegraaf, 30 maart 2017). In verkiezingstijd is een aantal politieke partijen meegegaan in stemmingmakerij tegen de Wet werk en zekerheid. Er zijn dus verwachtingen gewekt. Helaas blinken de gemaakte analyses niet uit door realiteitszin en overtuigen de wijzigingsvoorstellen evenmin.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelExtra bescherming voor de klokkenluider. Het Huis in zijn omgeving beschouwd
CiteertitelTRA 2017/47
SamenvattingOp 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden en op 4 juli 2016 heeft het Huis officieel zijn poorten geopend op het adres Maliebaan 72 te Utrecht.1 Het Adviespunt Klokkenluiders, de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) zijn in het Huis opgegaan. Het Huis is daarmee het resultaat van samenvoeging van reeds bestaande kleinere woningen, met overigens wel een nieuwe uitbouw. Het maakt bovendien deel uit van zijn omgeving, die mede zijn waarde bepaalt en op haar beurt door de nieuwe elementen van het Huis wordt opgefrist. In dit artikel wordt ingegaan op de samenhang van de nieuwe wet met reeds bestaande bescherming van klokkenluiders. De vraag is wat de meerwaarde van de wet is, welke extra bescherming die biedt aan klokkenluiders.
Auteur(s)R. van Steenbergen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWet Bestuur en Toezicht en de Wwz: een arbeidsrechtelijk rentree van de bestuurder van een beursvennootschap gewenst?
CiteertitelTRA 2017/48
SamenvattingArt. 2:132 lid 3 BW bepaalt dat de overeenkomst van een bestuurder van een beursvennootschap die ziet op de te verrichten arbeid niet kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Deze bepaling lijkt te zijn geïntroduceerd uit het oogpunt van corporate governance. Gelet op de wijzigingen die de Wwz met zich mee heeft gebracht is art. 2:132 lid 3 BW echter niet nodig om het beoogde doel te bereiken. Nu er onvoldoende rechtvaardiging is om de statutair bestuurder van een beursvennootschap buiten het arbeidsrecht te plaatsen, is het wenselijk om voornoemd artikel te schrappen.
Auteur(s)M.L.G. Otto
LinkVolledige tekst wetsartikel (2:132 BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (vil.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe zieke vangnetter met een eigenrisicodrager als ex-werkgever
CiteertitelTRA 2017/49
SamenvattingEigenrisicodragers voor de Ziektewet betalen ziekengeld aan ex-werknemers en zorgen voor hun re-integratie. Zij besteden hun taken vaak uit aan private uitvoerders. Sommige private uitvoerders blijken de eigenrisicodragers kosten te besparen met oneigenlijke methodes, zoals het onder druk zetten van verzekerden om zich beter te melden of akkoord te gaan met het stopzetten van de uitkering. Is de wettelijke regeling wel bestand tegen kwaadwillende of onwetende eigenrisicodragers? Welke waarborgen tegen onrechtmatige uitvoering bevat het wettelijke systeem, behoudens de mogelijkheid van bezwaar en beroep?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelDe Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2016: van zaken die er wel en niet toe doen
CiteertitelTRA 2017/50
SamenvattingIn deze jaarlijkse kroniek wordt aandacht geschonken aan de uitspraken die de Hoge Raad in de loop van 2016 op het gebied van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht heeft gedaan.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Pensioenrecht 2015-2016
CiteertitelTRA 2017/51
SamenvattingIn deze tweede kroniek pensioenrecht bespreek ik ontwikkelingen uit het pensioenrecht in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Daarbij concentreer ik mij op pensioenwetgeving en rechtspraak die van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Waar mogelijk bespreek ik thematisch de wet- en regelgeving in combinatie met de belangrijkste rechtspraak in 2015 en 2016.
Auteur(s)M. Heemskerk
LinkVolledige tekst artikel (heldlaw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 03-03-2017
CiteertitelTRA 2017/52
SamenvattingGeen verdere deformalisering van het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:653 lid 1 BW
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Art. 7:653 lid 1 BW. Maakt relatiebeding in personeelsreglement deel uit van de arbeidsovereenkomst? Uitleg van HR 25 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, NJ 2008/503. Terugkomen van beslissing in eerder tussenarrest.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:HR:2017:364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelTRA 2017/53
SamenvattingHet UWV, onrechtmatig handelen in de uitvoering van de ontslagtaak en het conditio sine qua non-verband
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten. Verwijzing naar HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1112, NJ 2016/291 (Hengelo/Wevers), alsmede naar HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2087, NJ 2007/187 (Enschede/Gerridzen) en HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3257, NJ 2009/146.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
UitspraakECLI:NL:HR:2017:18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 26-01-2017
CiteertitelTRA 2017/54
SamenvattingMinder cabinepersoneel geen belangrijk besluit in de zin van art. 25 lid 1 WOR
Samenvatting (Bron)De slotsom luidt dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden, ieder afzonderlijk dan wel in onderling verband bezien, niet kunnen leiden tot het oordeel dat KLM het besluit om met ingang van 30 oktober 2016 op (een deel van) haar intercontinentale vluchten te gaan werken met één cabinebemanningslid minder ter advisering aan de ondernemingsraad had dienen voor te leggen en dat zij, nu zij dat heeft nagelaten, niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen. De Ondernemingskamer wijst het verzoek van de ondernemingsraad af.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 14-12-2016
CiteertitelTRA 2017/55
SamenvattingDe startende zelfstandige en WW
Samenvatting (Bron)Appellant verrichtte activiteiten voordat hij als zelfstandige is begonnen, al voor zijn werkloosheid en buiten zijn dienstverband. Zeer incidenteel van aard. Historicus. Vanaf 1 september 2014 meer journalistiek redactioneel werk. Uwv heeft appellant ten onrechte toestemming onthouden om tijdens WW 26 weken werkzaamheden als zelfstandige te verrichten. Raad voorziet zelf. Opdracht nieuw besluit.
AnnotatorB. de Leest
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4966
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelEHRM, 18-10-2016, 61838/10
CiteertitelTRA 2017/56
SamenvattingBig Brother is watching you! Het EHRM over geheime videosurveillance en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible (Article 35-3 - Manifestly ill-founded);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD006183810
Artikel aanvragenVia Praktizijn