Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 09-05-2017
Aflevering 3
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 31-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/72
SamenvattingIngrijpen in gesloten overeenkomst, Openbare verkoopprocedure
Samenvatting (Bron)Openbare verkoopprocedure gymzaal. Ingrijpen in een reeds gesloten overeenkomst. Toepasselijk kader.
AnnotatorA.B.B. Gelderman , L.J. Vermeulen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/73
SamenvattingGelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Speciale-sectoropdracht, Onderhandelingsprocedure, Wijziging minimumeis, Concerngarantie, (On-)geldigheid inschrijving, Referentie-eisen
Samenvatting (Bron)Ook in een onderhandelingsprocedure geldt dat elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbestedende dienst wordt uitgebannen en dat alle voorwaarden en modaliteiten van de aanbestedingsprocedure worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, opdat enerzijds alle behoorlijk geÔnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde wijze kunnen interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de inschrijvingen beantwoorden aan de criteria en eisen die op de betrokken opdracht van toepassing zijn. Dat blijkt onder meer uit de considerans bij Richtlijn 2004/17/EG, die bij de uitleg van de voor dit geschil geldende tekst van de Aw 2012 van belang is, zij het dat het moment waarop de voorwaarden van de aanbesteding nog kunnen worden gewijzigd, later ligt dan bij een (niet-) openbare procedure. Echter ook bij een onderhandelingsprocedure dient de definitieve vaststelling en formulering van de voorwaarden waaronder de aanbesteding plaats vindt en de eisen die aan de inschrijvingen worden gesteld op een zodanig wijze plaats te vinden dat behoorlijk geÔnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte daarvan kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde wijze kunnen interpreteren.
AnnotatorC.H. van Hulsteijn
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 14-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/74
SamenvattingProportionaliteitsbeginsel, Allocatie risico, Risico- en aansprakelijkheidsverdeling, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Informatieverstrekking, Proportionaliteit contractvoorwaarden
Samenvatting (Bron)Aanbesteding jeugdzorg. Voldoende informatie verstrekt? Proportionaliteitsbeginsel. Strijd met Gids Proportionaliteit wegens verdeling risico's.
AnnotatorG. 't Hart
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/75
SamenvattingConcessieovereenkomst voor diensten, Onderhandse gunning, Formele rechtskracht, Openbaredienstverplichting, Concessievoorschriften
Samenvatting (Bron)verlening onderhandse concessie van het hoofdrailnet aan NS.
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 11-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/76
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Alcatel- en vervaltermijn, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Wijziging technische specificaties, Conformiteit inschrijving, Praktijktest
Samenvatting (Bron)Meervoudige onderhandse aanbesteding. Toelaatbare wijziging van de eisen in de inlichtingenfase
AnnotatorJ.C. Langeveld
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 02-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/77
SamenvattingMotivering gunningsbeslissing, Aanbestedingsbeleid, Meervoudig onderhandse procedure, Beoordeling gunningscriteria, Grossmann, Rechtsverwerking, Proportionaliteitsbeginsel, Transparantiebeginsel, Deskundigheid beoordelingscommissie
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Motivering voorlopige gunningsbeslissing. Herbeoordeling. Door na te laten in de motivering van de voorlopige gunningsbeslissing de scores van de winnende inschrijver ten aanzien van elk van de subgunningscritria te vermelden, heeft de gemeente Leeuwarden deze voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:376
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 08-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/78
SamenvattingFacultatieve uitsluitingsgronden, Transparantiebeginsel, ge fout in de uitoefening van het beroep, Eigen verklaring, Proportionaliteit uitsluiting, Bibob
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Transparantiebeginsel. Facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub b, c en e Aw 2012/artikel 3.5.4 sub b, c en e ARW 2012. Proportionaliteit. Vorderingen afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 25-10-2016
CiteertitelJAAN 2017/79
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Eigen verklaring, Model K-verklaring
Samenvatting (Bron)kort geding; Europese niet-openbare aanbesteding; eiser heeft zich aangemeld voor beide percelen en daarbij twee Eigen verklaringen ingediend; eiser is vervolgens uitgenodigd om in te schrijven, maar heeft daarbij niet niet de gevraagde model K-verklaring ingediend; inschrijving van eiser is op goede grond ongeldig verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2016:16893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 19-12-2016
CiteertitelJAAN 2017/80
SamenvattingUniform Europees Aanbestedingsdocument, Eigen verklaring, Ongeldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Uitsluitingsgronden, Kennelijke materiŽle fout, Eenvoudige precisering
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Onvolledige inschrijving terecht ongeldig verklaard. Eiser niet in de gelegenheid gesteld haar inschrijving aan te vullen. Uitsluiting aanbestedingsprocedure.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2016:10566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 11-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/81
SamenvattingIntrekking aanbestedingsprocedure, Heraanbesteding, Wezenlijke wijziging, Integriteitsschending, Best Value Procurement
Samenvatting (Bron)aanbesteding. Aanbestedende dienst mocht in de gegeven omstandigheden niet heraanbesteden en om die reden ook de aanbesteding niet intrekken. Vordering om de concretiseringsfase te hervatten wordt toegewezen.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 01-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/82
SamenvattingIntrekking aanbestedingsprocedure, Schadevergoeding, Meervoudig onderhandse procedure, Feitelijke onmogelijkheid tijdige uitvoering opdracht, Ongeldigheid inschrijving, Heraanbesteding, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Gelijktijdige uitnodiging tot inschrijving
Samenvatting (Bron)Meervoudig onderhandse aanbesteding. Vordering tot verbod om de aanbestedingsprocedure in te trekken, afgewezen. Intrekking van aanbestedingsprocedure rechtmatig nu de inschrijvers niet gelijktijdig zijn uitgenodigd.
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/83
SamenvattingMarginale toetsing, Beoordeling gunningscriteria, Relatief beoordelingssysteem
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Relatief beoordelingssysteem. De beoordeling van de inschrijving van eiseres op kwalitatieve gunningscriteria bevat op enkele onderdelen onjuistheden. Gebod tot intrekking gunningsbeslissing en herbeoordeling inschrijving.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 01-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/84
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Beoordeling bestekseisen, Motivering gunningsbeslissing
Samenvatting (Bron)C-09-520618-KG ZA 16-1302. Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniŽnt ongeldig.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:1190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 01-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/85
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, Gunningssystematiek, Motivering gunningsbeslissing
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Gebruik van e-mailberichten voorgeschreven. Inschrijving interveniŽnt ongeldig.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:1199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 03-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/86
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Marktconforme inschrijving
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Marktconforme prijs geoffreerd?
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1370
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 09-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/87
SamenvattingBeoordeling kwalitatieve criteria, Onderaanneming, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Meenemen eigen kennis in beoordeling
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsgeschil; marginale toetsing beoordeling kwalitatief criterium.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 10-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/88
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Herbeoordeling, Kwalitatieve gunningscriteria, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Marginale toetsing, Concurrentiegevoelige informatie
Samenvatting (Bron)Kort geding Aanbesteding van het ontwerp en de uitvoering van de Nieuwe Driemanspolder. Niet kan worden aangenomen dat fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de inschrijving van eiseres en de motivering van de gunningsbeslissing.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:1205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 13-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/89
SamenvattingRelatieve beoordelingssystematiek, Abnormaal lage inschrijving
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Abnormaal lage prijs? Relatieve beoordelingssystematiek.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 13-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/90
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, Ontbreken inschrijvingsbiljet, Herstelmogelijkheid, Proportionaliteitsbeginsel, Meervoudig onderhandse aanbesteding
Samenvatting (Bron)Inschrijving is terecht ongeldig verklaard vanwege het niet indienen van het inschrijvingsbiljet.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:1532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 07-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/91
SamenvattingTussenkomst, Beoordeling gunningscriteria, Relatieve beoordeling
Samenvatting (Bron)verliezende partij verwijt de aanbestedende dienst dat een niet geformuleerd geschiktheidsvereiste (ervaring) in de beoordeling is betrokken en de onderbouwing van de score gebrekkig heeft gemotiveerd. Vorderingen worden afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 16-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/92
SamenvattingMeervoudig onderhandse aanbesteding, Tussenkomst, Vertrouwelijke informatie, Beoordelingsprocedure, Beoordelingscommissie, Knock-out criterium, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel
Samenvatting (Bron)aanbesteding, verzoek tot geheimhouding stukken ten opzichte van partij die wil tussenkomen
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:846
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 21-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/93
SamenvattingGeschiktheidseisen, Beroepsbevoegdheidseisen
Samenvatting (Bron)Kort geding; aanbestedingszaak; (impliciete) geschiktheidseis
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:1109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 24-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/94
Samenvatting(On-)geldigheid inschrijving, Herstelmogelijkheid, Social return, Proportionaliteit
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Uitsluiting wegens het niet indienen van een plan van aanpak social return.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 20-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/95
SamenvattingIrreŽle inschrijving, (On-)geldigheid inschrijving, Beoordeling gunningscriteria
Samenvatting (Bron)Het ging om een aanbesteding-geschil. De vorderingen van Boom B.V. zijn afgewezen. Geoordeeld is dat er geen sprake was van een irreŽle prijs aan de zijde van de winnende inschrijver (een derde, geen procespartij), en voorts heeft de Provincie de inschrijvingen op een voldoende objectieve manier beoordeeld aan de hand van inzichtelijke maatstaven en heeft zij voldoende gemotiveerd op basis waarvan zij tot de toekenning van het aantal punten aan Boom B.V. is gekomen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 30-10-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/96
Samenvatting Meervoudig onderhandse procedure, Proportionaliteit eisen, Social return, Transparantieverplichting
AnnotatorG. Verberne , T. Ruers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 22-1-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/97
SamenvattingProportionaliteit contractvoorwaarden, Paritaire voorwaarden, Motivering afwijken van paritaire voorwaarden, Concerngarantie, Proportionaliteitsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Boetebeding
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 8-4-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/98
SamenvattingWezenlijke wijziging, Knock-out criteria, (On)geldigheid inschrijving, Level playing field, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Motivering gunningsbeslissing, Onvoldoende informatie voor inschrijving, Abnormaal lage inschrijving
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-4-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/99
SamenvattingLevel playing field, Voortzetting lopende opdracht, Vertrouwelijke informatie, Informatieverplichting
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 10-6-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/100
SamenvattingBeoordeling gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Transparantieverplichting, Verlenging Alcateltermijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 27-6-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/101
SamenvattingTransparantie gunningscriteria, Deskundigheid beoordelingscommissie, Kwalitatieve gunningscriteria, Subjectiviteit beoordeling gunningscriteria, Proportionaliteit openbare procedure
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 22-7-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/102
SamenvattingNadere toelichting of aanvulling, Abnormaal lage inschrijving, (On)geldigheid inschrijving
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 21-9-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/103
SamenvattingBehandeling klacht door Commissie, Rechtsverwerking, Integriteit aanbestedende dienst
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 6-12-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/104
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Social Return, Proportionaliteit contractvoorwaarden, Transparantiebeginsel, Proportionaliteitsbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Discriminatieverbod
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 20-12-2016, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/105
SamenvattingDrempelbedrag, Geraamde waarde, Meervoudig onderhandse procedure, Beroepsbevoegdheidseisen, Beroep op derden/onderaannemers, Belangenverstrengeling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 3-2-2017, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/106
SamenvattingNiet-ontvankelijkheid Commissie van Aanbestedingsexperts, Vertrouwelijke informatie, Motivering gunningsbeslissing, Relatieve gewicht gunningscriteria, Formules scoreberekening, Transparantie beoordelingsmethodiek, Bekendmaking beoordelingsmethodiek, Belangenconflict
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 3-2-2017, Onbekend
CiteertitelJAAN 2017/107
SamenvattingFacultatieve uitsluitingsgronden, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Valse verklaringen, Proportionaliteit uitsluiting, Toerekening gedragingen werknemers
AnnotatorA. Fischer-Braams
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelRedactie 6-3-2017, n.v.t.
CiteertitelJAAN 2017/902
SamenvattingRedactioneel.
AnnotatorJ.W. Westenberg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRedactie 11-4-2017, n.v.t.
CiteertitelJAAN 2017/903
SamenvattingRedactioneel.
AnnotatorJ.W. Westenberg
Artikel aanvragenVia Praktizijn