Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-05-2017
Aflevering 5
RubriekGastcolumn
TitelJuridische status reactie op een gereedmelding Wkb
CiteertitelTBR 2017/70
SamenvattingIn deze gastcolumn bespreken de auteurs het systeem van gereedmelding van bouwwerken in de Wkb, en in het bijzonder de status en het karakter van de reactie van bevoegd gezag op die gereedmelding.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , P.M.J. de Haan
LinkMeer over deze wet (eerstekamer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGrenzen aan de beperking van aansprakelijkheid bij problemen van constructieve veiligheid in bouwprojecten
CiteertitelTBR 2017/71
SamenvattingIn dit artikel bespreken auteurs welke gevallen en op welke voorwaarden een beroep op een exoneratiebeding wordt doorbroken en welke gezichtspunten dat oplevert voor wetenschap en praktijk. Zij analyseren daartoe zowel rechtspraak van de gewone civiele rechter, als arbiters.
Auteur(s)S. van Gulijk , C.T. Klepper
LinkVolledige tekst artikel (bvd-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Modellen Ketensamenwerking van de Netwerkgroep KetenSamenWerking - dappere poging, maar ook concreet genoeg?
CiteertitelTBR 2017/72
SamenvattingOnder het motto: ‘weg met faalkosten, weg met vechtcontracten en leve de Ketensamenwerking’ publiceerde een spontane werkgroep, de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking, in juni 2016 een eerste proeve van een aantal modellen voor overeenkomsten voor samenwerking in de ‘Keten’. De modellen betroffen twee Intentieovereenkomsten en twee ‘projectoverstijgende’ Samenwerkingsovereenkomsten. In dit artikel worden deze modellen besproken door mr. A.G.J. van Wassenaer.
Auteur(s)A.G.J. van Wassenaer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/73
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet, zoals die in januari 2017 in internetconsultatie is gegaan. De uitgangspunten van het overgangsrecht, het overgangsrecht dat betrekking heeft op lopende totstandkomings- en beroepsprocedures, het overgangsrecht en bestuurlijke sanctiebesluiten, het overgangsrecht en enkele belangrijke instrumenten uit de IOw, het overgangsrecht in relatie tot enkele instrumenten uit ingetrokken en gewijzigde wetten en het overgangsrecht dat betrekking heeft op het digitaal stelsel omgevingswet van de Ow, komen achtereenvolgens aan de orde.
Auteur(s)J.C. van Oosten , A.M. Span
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInstructieregels en een goede ruimtelijke ordening. Een illustratie aan de hand van de Decathlon-casus
CiteertitelTBR 2017/74
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de provinciale interventie in gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming aan de hand van de instructieregels en reactieve aanwijzing van de provincie Zuid Holland ten aanzien van de vestiging van Decathlon. De auteur bespreekt het karakter van de instructieregel en gaat in op de evenredigheid van de opstelling van de provincie.
Auteur(s)D. Korsse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEnkele misverstanden over de UAV-GC
CiteertitelTBR 2017/75
SamenvattingDe Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft recent twee uitspaken over de UAV-GC gedaan waarin regels worden geformuleerd die naar mening van W.J.M. Herber onjuist zijn. In deze bijdrage licht hij toe waarom hij deze mening is toegedaan.
Auteur(s)W.J.M. Herber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelEen pleidooi tegen een Ham- burgs venster in een dove geve
CiteertitelTBR 2017/76
SamenvattingIn deze bijdrage reageert de auteur op het artikel ‘Wat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland? Over de wijze waarop binnenstedelijke uitbreiding en geluidsregulering hand in hand gaan’ (TBR 2017/41).
Auteur(s)R. Bruinsma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelTBR 2017/77
SamenvattingVovo bestemmingsplan Aa en Hunze
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelTBR 2017/78
SamenvattingKruimelgeval Breda
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor gestapelde bewoning van het pand aan de [locatie] te Breda en voor de uitbreiding van de begane grond van het pand.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelTBR 2017/79
SamenvattingGezoneerd industrieterrein Druten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Druten" vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelTBR 2017/80
SamenvattingMitigatie camping Ermelo
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2016 heeft het college aan [camping] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor de uitbreiding van een camping aan de [locatie] in [plaats].
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 01-03-2017
CiteertitelTBR 2017/81
SamenvattingGedoogplicht Wetterskip Fryslân
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 23 januari 2015 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant] een gedoogverplichting opgelegd en een verzoek om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorF.A. Mulder , R.J.Th. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelTBR 2017/82
SamenvattingGedoogplicht Keppel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 april 2016 heeft de minister aan Keppel en Pallandt krachtens artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: BP) een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van een 150 kV en 380 kV-hoogspanningsverbinding met bijkomende werken tussen Doetinchem en Voorst in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelTBR 2017/83
SamenvattingGedoogplicht hoogspanningsverbinding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2016 heeft de minister aan VarioHippique ingevolge artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: BP) een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen met bijkomende werken op het perceel, sectie C, nummer 2312 (hierna: C2312), in de gemeente Velsen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:752
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 31-03-2017
CiteertitelTBR 2017/84
SamenvattingEliminatie bouwrijp zijn onteigende
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling. Waardering van onteigende als bouwrijp of als ruwe bouwgrond? Eliminatiebeginsel (art. 40c Ow); bouwrijp maken van grond door overheid, met het oog op realisering van het werk door een andere partij dan de overheid.
AnnotatorJ.F. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2017:544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 29-09-2016, 71.990
CiteertitelTBR 2017/85
AnnotatorB.R. van Veen
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelGeschillencommissie Garantiewoningen 31-01-2017, 104963
CiteertitelTBR 2017/86
SamenvattingWettelijke verjaringstermijn ingekort/contractuele processuele vervaltermijn
AnnotatorC.M.D.S. Pavillon
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 28-02-2017
CiteertitelTBR 2017/87
SamenvattingAkte is akte!
Samenvatting (Bron)Na verwijzing Hoge Raad. Appartementsrecht. Geen gerechtvaardigd vertrouwen dat de vereniging van eigenaren ook in de toekomst in afwijking van de verdeelsleutel in de splitsingsakte zou worden afgerekend. Het feit dat de fout in de splitsingsakte pas na 15 jaar is aangekaart levert geen rechtsverwerking op, ook al kon de fout toen niet meer worden hersteld vanwege de bescherming van de nieuwe kopers die op de inhoud van de ingeschreven akte hebben vertrouwd.
AnnotatorM.C.E. van der Vleuten
LinkVolledige tekst annotatie (vverecht.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:654
Artikel aanvragenVia Praktizijn