Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 16-05-2017
Aflevering 5
RubriekEditorial
TitelDe aanpak van ondermijnende criminaliteit: oude wijn in nieuwe zakken?
CiteertitelDD 2017/31
SamenvattingZeer recent heeft de term ‘ondermijning’ een onstuimige opmars gemaakt in de wereld van de opsporing en de veiligheidszorg. Er wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit en ondermijnende effecten, er worden ondermijningsbeelden gemaakt van de lokale ondermijningsproblematiek en er zijn ondermijningstafels om ondermijning tegen te gaan. Deze begrippen worden vooral gebruikt op het terrein van de bestrijding van – wat tot voor kort werd genoemd – georganiseerde criminaliteit. In deze bijdrage staat de betekenis van het begrip ‘ondermijnende criminaliteit’ – in relatie tot de bestrijding ervan – centraal. Daartoe wordt eerst onderzocht wat de herkomst en definitie van de begrippen ‘ondermijning’ en ‘ondermijnende criminaliteit’ zijn. Vervolgens wordt de relatie met het begrip en de aanpak van georganiseerde criminaliteit onderzocht. Daarna wordt de vraag gestelde wat de meerwaarde van het nieuwe begrip is en wat de populariteit ervan kan verklaren. Vervolgens worden ook enkele kanttekeningen bij het begrip ondermijnende criminaliteit geplaatst. Dit editorial sluit af met het opmaken van een voorlopige balans over de waarde van het begrip ondermijning voor het begrijpen en bestrijden van criminaliteit.
Auteur(s)W. Huisman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStrafrechtelijke gebiedsverboden ter handhaving van de openbare orde
CiteertitelDD 2017/32
SamenvattingHet bestuurlijke sanctierecht, en in het bijzonder het bestraffende bestuursrecht, staat volop in de belangstelling. Veel aandacht is uitgegaan naar de greep van het bestuursrecht naar het strafrecht. Hiermee wordt bedoeld dat de reikwijdte van het bestraffende bestuursrecht toeneemt en – waar mogelijk – in de plaats komt van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Het bestraffende bestuursrecht wordt dan beschouwd als een alternatief voor het strafrecht. Minder aandacht is uitgegaan naar een tegengestelde ontwikkeling: de inzet van het strafrecht op het terrein waar het bestuursrecht – meer in het bijzonder de Gemeentewet – op van toepassing is, namelijk de handhaving van de openbare orde.
Auteur(s)B. van der Vorm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelSymbolische en diabolische krachten in het strafrecht
CiteertitelDD 2017/33
SamenvattingBespreking van: F. de Jong, Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridisch 2016
Auteur(s)J. ten Voorde
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelCriminologie
CiteertitelDD 2017/35
SamenvattingIn deze rubriek gaan auteurs in op eerder onderzoek naar de ‘kosten van criminaliteit’. Vervolgens bespreken zij recent onderzoek naar de kosten van jeugdgroepen en de kosten van fraude. Tot slot plaatsen zij in onze slotbeschouwing enkele kanttekeningen bij de benadering van criminaliteit als ‘kostenpost’.
Auteur(s)F.M. Weerman , W. Huisman , J.W. de Keijser
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelNationale ombudsman
CiteertitelDD 2017/36
SamenvattingIn 2016 is de Nationale ombudsman 35.000 keer door burgers gebeld, gemaild en geschreven. In 2015 lag dit aantal boven de 38.000. De hoofdthema’s betroffen schulden en armoede, de digitaliserende overheid, en toegang tot voorzieningen. De ombudsman bracht in 2016 45 rapporten uit die betrekking hadden op politie en justitie (in vergelijking tot 73 rapporten in 2015, 66 in 2014 respectievelijk 90 in 2013). Deze rubriek bespreekt de meest in het oog springende rapporten daarvan.
Auteur(s)S.M.A. Lestrade
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2017/37
SamenvattingDe vorming van de nationale politie bevindt zich in de fase van uitvoering (Kamerstukken II 2016/17, 29628, 676). Door verbeteringen in de planningen en de (financiële) controle daarop lijken de eenheidsleiders en de korpsleiding beter in staat om tijdig bij te sturen waar dat nodig is. Ook wordt beter aangesloten op wat regionaal en lokaal nodig is. Eind 2016 zijn de meeste medewerkers op de juiste formatieplaats en fysieke locatie werkzaam. Het geringe aantal bezwaren tegen het plaatsings- of aanwijzingsbesluit (2.829 bezwaren t.o.v. 52.000 medewerkers) geeft aan dat de personele reorganisatie zorgvuldig verloopt.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelVoltooid leven en de rol van de naaste
CiteertitelDD 2017/38
SamenvattingDe Hoge Raad over de grenzen van het euthanasierecht.
Auteur(s)M. Groenouwe
UitspraakECLI:NL:HR:2017:48
Artikel aanvragenVia Praktizijn