Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-05-2017
Aflevering 7454
RubriekRedactioneel
TitelDe dwarskijker: de lange arm van de rijksoverheid
CiteertitelGst. 2017/66
SamenvattingOm een frisse blik op de ontwikkelingen in het sociaal domein te waarborgen, is het voornemen om drie (inzake Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet) dwarskijkers aan te wijzen. Een onafhankelijke derde die tot taak heeft de vinger aan de pols te houden en bevindingen te rapporteren aan gemeenten en het kabinet. De resultante wordt omgezet in landelijke wet- en regelgeving. Hierin schuilt het gevaar van centralisatie waarvoor de Afdeling Advisering juist waarschuwt. Bovendien moet worden voorkomen dat de dwarskijker fungeert als lange arm van de rijksoverheid, daarmee de interbestuurlijke verhoudingen onder druk zettend.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMeldingen van integriteitsschending
CiteertitelGst. 2017/67
SamenvattingArt. 15, derde lid, 41c, tweede lid, en 69, tweede lid, Gemeentewet bevatten de verplichting voor de raad om voor zijn leden, voor de wethouders en voor de burgemeester een gedragscode vast te stellen. Op grond van art. 170, tweede lid, bevordert de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Het is aan de raad om te bepalen wat hij opneemt in de gedragscodes en de burgemeester wordt geacht het begrip Ďbestuurlijke integriteití te interpreteren. Het is voor hem niet eenvoudig om te bepalen welke concrete stappen hij moet zetten bij een vermeende integriteitsschending. In deze bijdrage onderzoeken auteurs welke stappen de burgemeester zou kunnen of moeten zetten om tot een verantwoorde aanpak van meldingen van integriteitsschending te komen
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg , W.G.J. Drenth , P.M.H. van Ruitenbeek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen: een overzicht van een decennium in de praktijk
CiteertitelGst. 2017/68
SamenvattingHet permanent bewonen van recreatiewoningen is volgens bestemmingsplannen of beheersverordeningen in de regel niet toegestaan, maar komt niettemin in de praktijk veelvuldig voor. Dit fenomeen is mede in de hand gewerkt doordat diverse gemeenten in het verleden hier lange tijd niet handhavend tegen hebben opgetreden. Het op een later moment alsnog inzetten van een actief handhavingsbeleid leidt daardoor veelal tot moeizame en ingrijpende trajecten, voor zowel de betrokken burgers als de handhavende overheden.
Auteur(s)P.H.J. de Jonge
LinkVolledige tekst artikel (mball.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-06-2016
CiteertitelGst. 2017/69
SamenvattingBestemmingsplan. Geen noodzaak om gebruik stille winkelwagens in planregels te borgen. Aanvaardbaarheid cumulatieve geluidbelasting niet gemotiveerd. (Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2015, kenmerk 4768330, heeft de raad het bestemmingsplan "Euterpeplein 1 e.o." vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:1538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelGst. 2017/70
SamenvattingBeŽindiging schuldhulpverlening wegens nieuwe schuld. Nieuwe schuld weliswaar voor risico van appellante, maar een belangenafweging door het college ontbreekt. Motiveringsgebrek. (Nijmegen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2015 heeft het college de schuldhulpverlening aan [appellante] beŽindigd.
AnnotatorG. le Noble
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 06-12-2016
CiteertitelGst. 2017/71
SamenvattingOngerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoefte. (Eindhoven)
Samenvatting (Bron)De Raad heeft uitspraak gedaan over een zorgbehoevende bijstandsgerechtigde die samenwoont met haar zorgverlener. In die situatie worden een samenwonende broer en zus voor de bijstand niet als gehuwden beschouwd. De Raad heeft geoordeeld dat er geen rechtvaardiging is voor verschillende behandeling van samenwonende tweedegraadsbloedverwanten (zoals broers en zussen) en andere ongehuwd samenwonenden, indien ťťn van hen zorgbehoevend is. Betrokkene heeft in beginsel recht op bijstand als alleenstaande.
AnnotatorI.F. Stolze , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:4487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 13-12-2016
CiteertitelGst. 2017/72
SamenvattingOndanks schending van de inlichtingenplicht is recht op bijstand vast te stellen. Geen bewijs voor inkomsten, geen benadelingsbedrag, geen boete maar schriftelijke waarschuwing. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Niet aannemelijk gemaakt dat appellante door schending inlichtingenverplichting ten aanzien van hennepkwekerij het recht op bijstand niet is vast te stellen. Niet bevoegd tot intrekken en terugvorderen. Boete op basis van hanteren vermoedens. Schending inlichtingenverplichting aannemelijk. Geen bewijs inkomsten en benadelingsbedrag. Geen benadelingsbedrag dus schriftelijke waarschuwing.
AnnotatorJ.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2016:5094
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelGst. 2017/73
SamenvattingBibob; zakelijk samenwerkingsverband; witwassen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2013 heeft de burgemeester de aanvraag van Lucky B.V. om een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning ten behoeve van prostitutiebedrijf Yab Yum aan het Singel 295 afgewezen.
AnnotatorA.E.M. van den Berg
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelGst. 2017/74
SamenvattingIntern beraad. Zodanige verwevenheid van relevante feiten en persoonlijke beleidsopvattingen, dat een zinnige scheiding niet mogelijk is. Geen maakplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2013 heeft de minister van Algemene Zaken (hierna: minister van AZ) het verzoek van de stichting tot openbaarmaking van een aantal documenten met betrekking tot de zogenoemde "Indische kwestie" afgewezen en in twee documenten persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelGst. 2017/75
SamenvattingInstandhoudingsmaatregelen beheerplan voor Natura 2000-gebieden niet vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 februari 2016 heeft het college het beheerplan voor het Natura 2000-gebied het Wooldse Veen vastgesteld.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelGst. 2017/76
SamenvattingEen omgevingsvergunning wordt niet van rechtswege ongeldig als het bestemmingsplan dat eraan ten grondslag ligt wordt vernietigd, omdat zij niet als rechtsgevolg van het vernietigde bestemmingsplan kan worden aangemerkt. (Roermond)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2014 heeft het college een verzoek van [appellant sub 1A] en anderen om handhavend op te treden tegen de rijhal van [ponyhof], [locatie] te Roermond, afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 24-02-2017
CiteertitelGst. 2017/77
SamenvattingGoederenrecht, verjaring. (Heusden)
Samenvatting (Bron)Goederenrecht, verjaring. Eigendomsverkrijging van perceel grond door bezitter te kwader trouw ingevolge verjaring; art. 3:105 lid 1 en 3:314 lid 2 BW. Objectieve maatstaf, kenbaarheid, ondubbelzinnigheid. Kenbaarheid van het bezit indien het perceel moeilijk begaanbaar of moeilijk toegankelijk is. Mogelijkheid dat voormalig eigenaar vordering uit onrechtmatige daad tegen nieuwe eigenaar heeft; schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW); eigen schuld (art. 6:101 BW); verjaring van de schadevordering (art. 3:310 lid 1 BW).
AnnotatorW. Lever
UitspraakECLI:NL:HR:2017:309
Artikel aanvragenVia Praktizijn