Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 18-05-2017
Aflevering 6
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 24-03-2017
CiteertitelJB 2017/77
SamenvattingBevoegdhedenovereenkomst, Toelaatbaarheid, Voorwaarden voor de bevoegdheidsuitoefening, Vereiste van doelgebondenheid, Ruimte voor Ruimte-regeling, Kostenverhaal, Onaanvaardbare doorkruising.
Samenvatting (Bron)Overheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?
AnnotatorE.J.M. van der Ploeg , S.A.L. van de Sande
UitspraakECLI:NL:HR:2017:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJB 2017/78
SamenvattingBestemmingsplan, Schadevergoeding, Redelijke termijn, Geen beroep van rechtswege, BeŽindigd geschil.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2016 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJB 2017/79
SamenvattingBestemmingsplan, Schadevergoeding, Redelijke termijn, Beroep van rechtswege voor belanghebbende partij, Verzoek om schadevergoeding van belanghebbende partij, Aanvang redelijke termijn, Geschil nog niet ten einde ondanks beslissing op initieel beroep, Tijdstip indiening verzoek, Toerekening overschrijding aan bestuursorgaan, Bestuurlijke lus, Spanning en frustratie, Voor derdebelanghebbende niet beŽindigd door herstelbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2016 heeft de raad ter uitvoering van voormelde tussenuitspraak het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" gewijzigd vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJB 2017/80
SamenvattingVerzoek om openbaarmaking, Digitale documenten, Basisregistratie Onderwijs (BRON), Persoonsgegevens, Anonimisering, tot individuele personen herleidbare gegevens, Bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2015 heeft de minister, thans de staatssecretaris, het door [appellant] ingediende verzoek om informatie afgewezen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJB 2017/81
SamenvattingPlanschadevergoeding, Voorzienbaarheid van planologische wijziging, Concreet beleidsvoornemen, Bekendmaking beleidsvoornemen, Behandeling beleidsvoornemen in openbare raadsvergadering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelJB 2017/82
SamenvattingWeigering inschrijving BIG-register, Privaatrechtelijke regeling zonder dwingend toetsingskader, Evenredigheidstoets.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2014 heeft de RSG het verzoek van [appellante sub 1] om inschrijving in het register van klinisch neuropsychologen afgewezen.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelJB 2017/83
SamenvattingErkenning bedrijfsvoorraad tijdelijk ingetrokken, Overtreding, Bestraffende sanctie, Verzwaarde bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2015 heeft de RDW de aan [wederpartij] verleende erkenning bedrijfsvoorraad ingetrokken voor een periode van 6 weken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:618
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelJB 2017/84
SamenvattingVerzoek om herziening van besluit tot ongeldigverklaring rijbewijs en tot deelname aan alcoholslotprogramma, Toetsingskader, Toepassing art. 4:6 lid 2 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2014 heeft het CBR het verzoek van [appellant] om herziening van het besluit van 14 mei 2012 tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van [appellant] en oplegging van de verplichting deel te nemen aan een alcoholslotprogramma (hierna: asp), afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelJB 2017/85
SamenvattingVaststelling huur- en zorgtoeslag, Rechtmatig verblijf, Ontbreken van rechtswege schorsende werking hoger beroep, Unierecht, PrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellant] toegekende huur- en zorgtoeslag over het berekeningsjaar 2012 definitief op nihil vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelJB 2017/86
SamenvattingIntrekking marktvergunning wegens overtreding Wav, Samenloop intrekking marktvergunning en Wav-boete, Bestraffende sanctie, Herstelsanctie, Ne bis in idem-beginsel, Evenredigheid intrekking marktvergunning, Intrekking is onevenredig, Buitentoepassing laten bepaling uit Marktverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 11 september 2014, heeft het college de aan [appellant] verleende marktvergunningen ingetrokken per 1 oktober 2014.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelJB 2017/87
SamenvattingBestuurlijke boete wegens niet in acht nemen voorgeschreven rusttijden, Ontbreken wettelijke grondslag, Werkinstructie geen wettelijk voorschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de minister aan [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 10.650,00 wegens 22 overtredingen van bepalingen gesteld bij de Binnenvaartwet, de Binnenvaartregeling en het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (hierna: Rsp).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:789
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-02-2017
CiteertitelJB 2017/88
SamenvattingLex certa.
Samenvatting (Bron)Terugvordering en boete in verband met niet melden werkzaamheden als werknemer en als zelfstandige. Van strijd met het lex certa-beginsel is geen sprake. Oordeel rechtbank dat appellant van schending inlichtingenverplichting zowel objectief als subjectief verwijt kan worden gemaakt, wordt onderschreven. Gedaalde aflossingscapaciteit aanleiding voor verlaging boete.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-02-2017
CiteertitelJB 2017/89
SamenvattingMondelinge mededeling niet gelijkgesteld met een besluit.
Samenvatting (Bron)De Raad is, met de minister en de rechtbank, van oordeel dat appellant door de mondelinge mededeling van 25 november 2014 niet rechtstreeks in een rechtspositioneel belang is getroffen. De mededeling moet daarom niet worden gelijkgesteld met een besluit. De minister heeft het bezwaar van appellant tegen deze mededeling terecht niet-ontvankelijk verklaard. Afwijzing voor de geambieerde functie omdat appellant niet de juiste ervaring heeft voor de betreffende functie. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-03-2017
CiteertitelJB 2017/90
SamenvattingGewijzigde 4:6-toetsing, Duuraanspraak.
Samenvatting (Bron)Weigering Wajong-uitkering. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:894
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 08-03-2017
CiteertitelJB 2017/91
SamenvattingSchadevergoeding, Inkomens-en pensioenschade.
Samenvatting (Bron)De door appellant gestelde inkomens- en pensioenschade kan als een gevolg van de onrechtmatige besluiten geheel aan het Uwv worden toegerekend. Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond. Vernietiging besluit. De Raad zal zelf in de zaak voorzien door te bepalen dat het Uwv aan appellant een schadevergoeding van 19.892,39 betaalt wegens gederfde WW-uitkering alsmede een schadevergoeding van 9.179,- wegens gemiste aanspraken op premievrije voortzetting van ouderdomspensioen, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf 1 juni 2006, onderscheidenlijk 1 april 2008. Proceskostenveroordeling Uwv.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-03-2017
CiteertitelJB 2017/92
SamenvattingMeenemen boetbesluit in hoger beroep tegen intrekking en terugvordering bijstand, Finale geschilbeslechting, Omvang van het geding in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering bijstand. Verzwegen gezamenlijke huishouding niet aannemelijk gemaakt. Voor hoofdverblijf onvoldoende grondslag. Boetebesluit in beoordeling betrokken op verzoek van partijen.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-03-2017
CiteertitelJB 2017/93
SamenvattingToezegging, Belangenafweging, Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek van appellanten om hen overeenkomstig de afspraken met terugwerkende kracht aan te stellen in de functie van [B] in schaal 13. Het beroep van appellanten op het vertrouwensbeginsel slaagt.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 21-03-2017
CiteertitelJB 2017/94
SamenvattingBezwaar-beroepstermijn bij latere ontvangst besluit, Niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk beroep ingesteld.
Samenvatting (Bron)Niet tijdig beroep ingesteld. Verzending door college aannemelijk gemaakt. Problemen bij postbezorging. Niet binnen twee weken na latere ontvangst beroep ingesteld, maar na ongeveer vijf weken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-01-2017
CiteertitelJB 2017/95
SamenvattingInvorderingsbesluit, Medeplegen.
Samenvatting (Bron)Invorderingsbesluit. Medeplegen. De aan appellante opgelegde last heeft tot doel het voorkomen van nieuwe overtredingen van het verbod van de export van van herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten. De omstandigheid dat appellante ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom pleger was en ten tijde van de inspectie medepleger, betekent niet dat zij de last onder dwangsom niet heeft verbeurd. Wetsbepalingen: artikel 5:1, tweede lid, Awb artikel 5:37, eerste lid, Awb
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-03-2017
CiteertitelJB 2017/96
SamenvattingZorgvuldigheidsbeginsel, Vergewisplicht, Vrij verkeer van goederen, Andibel-arrest.
Samenvatting (Bron)Regeling houders van dieren, positieflijst, zorgvuldigheidsgebrek, Andibel-arrest
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale Ombudsman
TitelNationale Ombudsman 08/02/2017, 2017/018
CiteertitelJB 2017/97
SamenvattingHandhaving, Handhavingsverzoek, Legalisatie, Informatieverstrekking, Aanbevelingen, Vereiste van transparantie. Achterburen van ijsboerderij Gulpen-Wittem klagen over de uitbreiding van de ijsboerderij bij de gemeente. Ze hebben overlast door geluid en parkeren. De gemeente heeft de verwachting gewekt dat zij juist de ijsboerderij zou laten beŽindigen. De ombudsman merkt op dat de bestuursrechtelijke procedure met samenstelling van handhaving en/of legalisatie voor burgers lastig te begrijpen is. Hij doet de aanbeveling om met de achterburen in gesprek te gaan.
Annotator Redactie
LinkVolledige tekst artikel (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn