SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Datum 01-06-2017
Aflevering 5
RubriekRedactionele signalen
TitelRedactionele signalen
CiteertitelSEW 2017/72
SamenvattingMet de verkiezing van Macron op 7 mei van dit jaar is een belangrijke slag tegen dat populisme gewonnen, maar zeker nog niet de oorlog. Immers, wat als de vijf jaar van Macron straks de vijf van Hollande niet of nauwelijks overtreffen? En hoe zullen de EU en VK zich tot elkaar verhouden na de Brexit? Duk hoopt dat de belangrijkste spelers aan EU-kant een al te harde opstelling zullen vermijden in dat geval onvermijdelijke en schadelijke impasses te voorkomen.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTussen interne markt, douane-unie en vrijhandelszone: op zoek naar een model voor de toekomstige economische relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk - Brexit-reeks nr. 5
CiteertitelSEW 2017/73
SamenvattingDeze bijdrage behandelt de implicaties van Brexit voor de toekomstige economische relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. In het bijzonder wordt het onderscheid tussen verschillende vormen van economische integratie – interne markt, douane-unie, vrijhandelsakkoord – uiteengezet om de gevolgen van Brexit te duiden en inzicht te scheppen in de complexiteit van het komende onderhandelingsproces.
Auteur(s)P. van Elsuwege
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHervorming pensioenstelsel: degressieve opbouw in uitkeringsovereenkomsten en vlakke premies in premieovereenkomsten
CiteertitelSEW 2017/74
SamenvattingOns pensioenstelsel moet veranderen. Het is niet meer van deze tijd. Ook de doorsneesystematiek dient te wijzigen: deze is nu in het voordeel van oudere werknemers. De doorsneesystematiek bestaat uit de doorsneepremie en de doorsneeopbouw: een voor ieder gelijk percentage. De regering wil de doorsneeopbouw vervangen door de zogeheten degressieve opbouw: je pensioenaanspraak neemt af met de jaren. Sommige juristen menen dat degressieve opbouw in strijd is met EU-recht. Het zou in strijd zijn met gelijkebehandelingswetgeving. In dit artikel wordt betoogd dat dit onjuist is.
Auteur(s)H. van Meerten , A.J. van de Griend
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek – Bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak mededingingsrecht 2016
CiteertitelSEW 2017/75
SamenvattingIn deze kroniek wordt de ontwikkeling van de bestuurs- en civielrechtelijke rechtspraak op het gebied van het mededingingsrecht uit het jaar 2016 besproken. Bij deze thematische bespreking is een onderscheid gemaakt tussen de bestuurs- en civielrechtelijke zaken en zullen enkel de meest spraakmakende uitspraken worden besproken.
Auteur(s)A. Outhuijse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2016 , C-203/15 en C-698/15
CiteertitelSEW 2017/76
SamenvattingTele2 Sverige en Watson e.a.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2016.#Tele2 Sverige AB tegen Post- och telestyrelsen en Secretary of State for the Home Department tegen Tom Watson e.a.#Verzoeken van de Kammarratt i Stockholm en de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Elektronische communicatie - Verwerking van persoonsgegevens - Vertrouwelijk karakter van de elektronische communicatie - Bescherming - Richtlijn 2002/58/EG - Artikelen 5, 6 en 9 en artikel 15, lid 1 - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 - Nationale wettelijke regeling - Aanbieders van elektronischecommunicatiediensten - Verplichting betreffende het algemeen en ongedifferentieerd bewaren van de verkeersgegevens en de locatiegegevens - Nationale autoriteiten - Toegang tot gegevens - Geen voorafgaande toetsing door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit - Verenigbaarheid met het Unierecht.#Gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 13-09-2016, C-104/16 P
CiteertitelSEW 2017/77
SamenvattingRaad/Front Polisario.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2016.#Raad van de Europese Unie tegen Front populaire pour la liberation de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).#Hogere voorziening - Externe betrekkingen - Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen op het gebied van landbouw en visserij - Besluit tot goedkeuring van de sluiting van een internationale overeenkomst - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid - Procesbevoegdheid - Territoriale gelding van de overeenkomst - Uitlegging van de overeenkomst - Zelfbeschikkingsbeginsel - Beginsel van de relatieve werking van verdragen.#Zaak C-104/16 P.
UitspraakECLI:EU:C:2016:973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-201/15
CiteertitelSEW 2017/78
SamenvattingAnonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) / Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2016.#Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) tegen Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 98/59/EG - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag - Artikel 49 VWEU - Vrijheid van vestiging - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 16 - Vrijheid van ondernemerschap - Nationale regeling volgens welke een bestuursorgaan zich kan verzetten tegen collectief ontslag na afweging van de omstandigheden op de arbeidsmarkt, de situatie van de onderneming en het belang van de nationale economie - Acute economische crisis - Bijzonder hoge nationale werkloosheid.#Zaak C-201/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:972
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-20/15 P en C-21/15 P
CiteertitelSEW 2017/79
SamenvattingCommissie/World Duty Free Group en Commissie/Banco Santander en Santusa Holding.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2016.#Europese Commissie tegen World Duty Free Group SA e.a.#Hogere voorziening - Staatssteun - Artikel 107, lid 1, VWEU - Belastingstelsel - Vennootschapsbelasting - Aftrek - Afschrijving van de goodwill die voortvloeit uit de verwerving van deelnemingen van ten minste 5 % door ondernemingen met fiscale vestigingsplaats in Spanje in ondernemingen met fiscale vestigingsplaats buiten die lidstaat - Begrip ,staatssteun' - Selectiviteitsvoorwaarde.#Gevoegde zaken C-20/15 P en C-21/15 P.
UitspraakECLI:EU:C:2016:981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-154/15, C-307/15 en C-308/15
CiteertitelSEW 2017/80
SamenvattingGutiérrez Naranjo.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2016.#Francisco Gutierrez Naranjo tegen Cajasur Banco SAU, Ana Maria Palacios Martinez tegen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Banco Popular Espanol SA tegen Emilio Irles Lopez en Teresa Torres Andreu.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 93/13/EEG - Consumentenovereenkomsten - Hypotheekleningen - Oneerlijke bedingen - Artikel 4, lid 2 - Artikel 6, lid 1 - Nietigverklaring - Beperking in de tijd door de nationale rechter van de gevolgen van de nietigverklaring van een oneerlijk beding.#Gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelHvJ EU 21-12-2016, C-76/15
CiteertitelSEW 2017/81
SamenvattingPaul Vervloet e.a. / Ministerraad.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 december 2016.#Paul Vervloet e.a. tegen Ministerraad.#Verzoek van het Grondwettelijk Hof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Staatssteun - Steun die het Koninkrijk Belgie ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van de financiele cooperatieve vennootschappen van de Arco-groep - Depositogarantiestelsels - Richtlijn 94/19/EG - Werkingssfeer - Garantieregeling die de deelnemingen beschermt die natuurlijke personen aanhouden in cooperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiele sector - Daarvan uitgesloten - Artikelen 107 en 108 VWEU - Besluit van de Commissie waarbij de steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt.#Zaak C-76/15.
UitspraakECLI:EU:C:2016:975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie EU Actueel
TitelGerecht EU 28-03-2017, T-210/15
CiteertitelSEW 2017/82
SamenvattingDeutsche Telekom AG/Europese Commissie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 maart 2017.#Deutsche Telekom AG tegen Europese Commissie.#Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten betreffende een procedure inzake toepassing van de mededingingsregels - Weigering van toegang - Motiveringsplicht - Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciele belangen van een derde - Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits - Hoger openbaar belang - Raadpleging van derden - Transparantie - Geen antwoord op een confirmatief verzoek binnen de gestelde termijn.#Zaak T-210/15.
LinkVolledige tekst annotatie (CMS)
UitspraakECLI:EU:T:2017:224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelHoge Raad 03-03-2017
CiteertitelSEW 2017/83
SamenvattingVrij verkeer van kapitaal en vrijheid van betalingsverkeer –Beperkingen – Belastingwetgeving – Niet in Nederland gevestigd beleggingsfonds – Belegging in Nederlandse aandelen – Teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting – Vergelijkbaarheid met in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling – Prejudiciële vragen.
Samenvatting (Bron)Dividendbelasting. Artikel 10, lid 2, Wet op de dividendbelasting 1965 (tekst tot 1 januari 2008). Artikel 56 EG (thans artikel 63 VWEU). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het arrest BNB 2015/203 stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het HvJ EU over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan een buitenlands beleggingsfonds dat heeft belegd in Nederlandse aandelen.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie NL Actueel
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelSEW 2017/84
SamenvattingBestuursrecht – Kaderbesluit 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 8 EVRM – Arrest EHRM M.K./Frankrijk – Correctierecht persoonsdossier.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2015 heeft de minister een verzoek van [appellant] om hem betreffende persoonsgegevens in rapporten, opgenomen in de justitiële documentatie, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 15-11-2016, C-268/15
CiteertitelSEW 2017/85
SamenvattingFundamentele vrijheden en zuivernationalesituaties:denavigatie tussen Scylla en Charybdis. Prejudiciële procedure – Bevoegdheid – Eisen aan prejudicieel verzoek – Zuiver interne situatie. Fernand Ullens de Schooten
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 november 2016.#Fernand Ullens de Schooten tegen Belgische Staat.#Verzoek van de cour d'appel de Bruxelles om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Fundamentele vrijheden - Artikelen 49, 56 en 63 VWEU - Situatie waarvan alle aspecten zich binnen een lidstaat afspelen - Niet-contractuele aansprakelijkheid van een lidstaat voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het Unierecht die kunnen worden toegerekend aan de nationale wetgever en de nationale rechterlijke instanties.#Zaak C-268/15.
AnnotatorM.A. Fierstra
UitspraakECLI:EU:C:2016:874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 29-09-2016
CiteertitelSEW 2017/86
SamenvattingToezicht op fusies tussen ziekenhuizen. Concentraties – Zorg – Mededinging – Autoriteit Consument en Markt.
Samenvatting (Bron)BC mededingingsrecht weigering ACM vergunning te verlenen voor concentratie tussen twee ziekenhuizen. ACM heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de daadwerkelijke mededinging als gevolg van de voorgenomen concentratie tussen eiseressen op de relevante productmarkten voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg op de relevante geografische markt op significante wijze wordt belemmerd. ACM heeft kunnen concluderen dat eiseressen in staat moeten worden geacht om na de voorgenomen concentratie in significante mate hun prijzen te verhogen of de kwaliteit te verlagen. De voorgestelde gedragsremedie biedt onvoldoende zekerheid dat hiermee het geconstateerde mededingingsprobleem zonder twijfel en volledig zou worden weggenomen.
AnnotatorF. Kartner
UitspraakECLI:NL:RBROT:2016:7373
Artikel aanvragenVia Praktizijn