Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-06-2017
Aflevering 7455
RubriekRedactioneel
TitelDubbelzinnigheid rond het openbaar belang
CiteertitelGst. 2017/78
SamenvattingDe wetgever heeft in de Gemeentewet op een aantal plaatsen de uitdrukking ‘openbaar belang’ gebruikt. In twaalf verschillende artikelen komen deze woorden voor, soms zelfs in meerdere leden. Vaak wordt het begrip gebruikt in de context van het (niet) verstrekken of (niet) openbaar maken van informatie. Het meest bekend zijn de artikelen 169 en 180 Gemeentewet waarin is vastgelegd dat de door een of meer raadsleden gevraagde inlichtingen door (de leden van) het college respectievelijk de burgemeester niet worden gegeven wanneer het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver honden en brokken: de publiekrechtelijke aanpak van bijtincidenten (deel I)
CiteertitelGst. 2017/79
SamenvattingDe juridische implicaties van agressieve honden en (on)verantwoordelijke hondeneigenaren houden de gemoederen al jaren bezig. De zaak over rottweiler Diesel is een berucht voorbeeld. Een muilkorfgebod, inbeslagname van de hond en talrijke procedures leverden vooralsnog een onbevredigend resultaat op. Diesel zit al jarenlang op een onbekende locatie in een asiel en heeft daar een verzorgster ernstig verwond. Terugkeer naar de eigenaar lijkt uitgesloten. De burgemeester heeft weliswaar in rechte bevestigd gezien dat hij bevoegd is om Diesel in beslag te nemen, maar het laten inslapen van de hond is juridisch gezien complexer. Ondertussen draait de gemeente op voor de kosten van de opslag. Zoals Damen enige tijd geleden verzuchtte, getuigt de jurisprudentie er vaak van dat “eigenaren zich er niet bij neerleggen dat zij en hun hond kennelijk geen gelukkige match vormen. In plaats van hun hond en zichzelf tijdig te laten trainen gaan zij juridisch all out”.
Auteur(s)M.I. Tuk , M.A.D.W. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan provinciale bemoeizucht terug naar lokale autonomie?
CiteertitelGst. 2017/80
SamenvattingIn het omgevingsrecht ontstaan regelmatig interbestuurlijke geschillen tussen gemeenten en provincies over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor windmolens, intensieve veehouderijen of perifere detailhandel. Zo kreeg het interbestuurlijke conflict tussen de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland over de bouw van windmolens, waarbij de Amsterdamse wethouder de provincie betichtte van bemoeizucht, veel aandacht in de media. Ook het conflict tussen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland over perifere detailhandel in de vorm van een Decathlon is niet onopgemerkt gebleven. Beide interbestuurlijke conflicten hebben geleid tot rechtszaken. Veel gemeentebesturen ervaren de provinciale bevoegdheden in de Wet ruimtelijke ordening als te ruim en als een inbreuk op hun lokale beslissingsruimte.
Auteur(s)R. Kegge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelGst. 2017/81
SamenvattingBeroep op staatssteun door omwonenden in het kader van de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan stuit af op het relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld.
AnnotatorS. van der Heul
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 23-11-2016
CiteertitelGst. 2017/82
SamenvattingPlanschade, binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid, risicoaanvaarding, voorzienbaarheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013 heeft het college het verzoek van [partij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , M.J.O. Copier
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelGst. 2017/83
SamenvattingOpenbaarmaking persoonsgegevens via een besluitenlijst kwalificeert als verwerking van persoonsgegevens. Beroep daartegen is verzet als bedoeld in de Wbp. Verzoek tot anonimisering is een verzoek ex artikel 36 Wbp. Opdracht te onderzoeken of bekendmaking persoonsgegevens via de besluitenlijst ter zake dienend is, waarbij bedacht dient te worden dat het openbaar belang, dat zich tegen openbaarmaking kan verzetten, tevens kan omvatten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 18 november 2014 heeft het college aan [appellant] meegedeeld dat het verzoek van [appellant] tot verwijdering van zijn naam van de op internet geplaatste openbare besluitenlijst behorende bij de collegevergadering van 30 september 2014, niet wordt ingewilligd.
AnnotatorC.N. van der Sluis , C.J. Dekker
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelGst. 2017/84
SamenvattingArtikel 85a Huisvestingswet. Bestuurlijke boete. Zonder vergunning onttrekken slaapkamer aan de bestemming tot bewoning. Hennepkwekerij. Hennepplantage. Verhouding 13b Opiumwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 maart 2015 heeft het college besloten een bestuurlijke boete van 4.000,- op te leggen vanwege overtreding van artikel 30, eerste lid, van de Huisvestingswet in samenhang met artikel 4.1 en 4.2 van de Huisvestingsverordening van de gemeente Tilburg en tot invordering van deze boete over te gaan.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-01-2017
CiteertitelGst. 2017/85
SamenvattingAanvraag bekostiging nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Toepassing schaarse vergunningen jurisprudentie op systematiek scholenplanning. (Harderwijk)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris een besluit van 18 juni 2009 ingetrokken en beslist op een aanvraag van de Stichting Tjalling Koopmans College om een nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo voor bekostiging in aanmerking te brengen. De aanvraag is toegewezen voor mavo en havo en afgewezen voor vwo.
AnnotatorP.W.A. Huisman
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-01-2017
CiteertitelGst. 2017/86
SamenvattingMedeplegen. Overtreder. Artikel 5:1, tweede lid, Awb. Het begrip medeplegen dient in het bestuursrecht overeenkomstig de strafrechtelijke jurisprudentie over dit begrip te worden uitgelegd.
Samenvatting (Bron)Invorderingsbesluit. Medeplegen. De aan appellante opgelegde last heeft tot doel het voorkomen van nieuwe overtredingen van het verbod van de export van van herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten. De omstandigheid dat appellante ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom pleger was en ten tijde van de inspectie medepleger, betekent niet dat zij de last onder dwangsom niet heeft verbeurd. Wetsbepalingen: artikel 5:1, tweede lid, Awb artikel 5:37, eerste lid, Awb
AnnotatorR.P.A. Kraaijeveld , C.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/87
SamenvattingVerkeersbesluit, beoordelingsruimte, beleidsvrijheid, milieuzone Utrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2014, gewijzigd bij besluit van 11 november 2014, heeft het college verkeersmaatregelen vastgesteld, inhoudende het plaatsen van waarschuwingsborden vanaf 1 januari 2015 en het plaatsen van verkeersborden C6 vanaf 1 mei 2015, ter vaststelling van een milieuzone voor een groot aantal in het besluit genoemde straten in de gemeente Utrecht.
AnnotatorM.E. Rog
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:300
Artikel aanvragenVia Praktizijn