Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 07-06-2017
Aflevering 5
RubriekAsbest
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelJBO 2017/101
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2014 heeft het college [appellant] en [belanghebbende] onder aanzegging van bestuursdwang gelast binnen zes weken na verzending van het besluit een hekwerk van minimaal 1,80 m hoog rondom het perceel, kadastraal bekend als sectie N, nummer 00535, te Hengelo te plaatsen en het bestaande hekwerk te herstellen ten einde te voorkomen dat het perceel vrij toegankelijk is. Tevens dienen waarschuwingsborden met de tekst "niet betreden asbest" te worden geplaatst.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1059
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelJBO 2017/102
SamenvattingInvorderingsbesluit, Verjaring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2015 heeft het college van [appellante] een dwangsom van 20.000 ingevorderd wegens het niet naleven van een bij besluit van 8 oktober 2014 aan haar opgelegde last onder dwangsom.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelJBO 2017/103
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 december 2014 (hierna: het stempelbesluit) heeft het college zijn besluit om jegens [appellant sub 3] op 28 november 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen door in het pand [locatie 1] te Goirle (hierna: het pand) op de begane grond negen stempels te plaatsen die de balkconstructie van de eerste verdiepingsvloer ondersteunen op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de met de toepassing van de spoedeisende bestuursdwang gepaard gaande kosten op [appellant sub 3] zullen worden verhaald.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-04-2017
CiteertitelJBO 2017/104
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting. Direct onderwerken vaste mest. Gebrekkige instructies aan en gebrekkig toezicht op loonwerker (opzet). Geen punitieve sanctie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-04-2017
CiteertitelJBO 2017/105
SamenvattingGebruiksnormen.
Samenvatting (Bron)Aan eiseres, een agrarisch bedrijf, is een boete opgelegd van ruim 17.000 vanwege overtreding van de Meststoffenwet. Eiseres heeft daar een aantal beroepsgronden tegen aangevoerd, die geen van alle slagen. De rechtbank oordeelt dat de boete terecht is opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelJBO 2017/106
SamenvattingGaswinning, Bodemdaling.
Samenvatting (Bron)Op 23 september 2016 zijn 17 besluiten die gaswinning in Oppenhuizen mogelijk maken ter inzage gelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/107
SamenvattingBodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2015 heeft het college op grond van de Coördinatieverordening ruimtelijke beleid Eindhoven 2011 de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan "Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein)" en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op het perceel [locatie] te Eindhoven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/108
SamenvattingNatura 2000-gebied, Wijzigingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2016, kenmerk BI.0160110, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) Reparatie-herziening 2016" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRechtbank Noord-Nederland 28-03-2017
CiteertitelJBO 2017/109
SamenvattingHandhavingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Gebruik van mestvergistingsinstallatie strijdig met bestemmingsplan. Overgangsrecht niet van toepassing. Desondanks is het gebruik in 2006 vergund. De rechtbank merkt dit aan als een impliciete ontheffing. Verweerder had, naar aanleiding van verzoek om handhaving, moeten onderzoeken of de exploitatie van de mestvergistingsinstallatie ten tijde van het handhavingsverzoek het impliciet vergunde gebruik overschrijdt. Nu deze overschrijding zich voordoet, geldt voor verweerder de beginselplicht tot handhaving.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:1138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelJBO 2017/110
SamenvattingMestbewerking, MER.
Samenvatting (Bron)MACE heeft het voornemen om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een mestbewerkings- en verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 500.000 ton ruwe drijfmest per jaar op de locatie De Quayweg 8 te Landhorst, gemeente Sint Anthonis.
AnnotatorD. van der Meijden
Pagina
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelJBO 2017/111
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft het college aan de PGD omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van ondergrondse nevenruimten op de locatie Markt 80 te Delft (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelJBO 2017/112
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2015 heeft het college het verzoek van BMF om handhavend op te treden tegen het aanbrengen van menggranulaat op een aantal zandpaden in het buitengebied van Rijsbergen afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 30-03-2017
CiteertitelJBO 2017/113
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu), M.e.r.-beoordeling.
Samenvatting (Bron)Aanvraag omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit milieu is terecht buiten behandeling gesteld op grond van artikel 7:28, tweede lid, van de Wet milieubeheer. GS Noord-Brabant hebben een aanvraag om een omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit milieu buiten behandeling gesteld omdat bij de aanvraag geen mer-beoordelingsbesluit was gevoegd. Hiertegen heeft de aanvrager (eiseres) rechtstreeks beroep ingesteld. Eiseres exploiteert een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. De aanvraag ziet op het verhogen van de productietijd waardoor het mogelijk is om de productiecapaciteit van mestkorrels te verhogen tot 84.000 ton per jaar, met een dagcapaciteit van meer dan 50 ton. Volgens eiseres valt mestbewerking niet onder de mer-beoordelingsplicht. Volgens verweerder vallen de aangevraagde activiteiten onder categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit mer omdat mest een afvalstof is. Bij (tussen)uitspraak van 16 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3057) in een andere zaak heeft de Afdeling geoordeeld dat de mest die in de mestverwerkingsinstallatie zal worden bewerkt en verwerkt is aan te merken als afvalstof en dat hierop categorie D18.1 van het Besluit mer van toepassing is. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat ook hier sprake is van een afvalstof. De mest die aan eiseres wordt geleverd, kan door de pluimveehouders niet worden uitgereden op eigen landbouwgronden en evenmin voor dat doel onder economisch gunstige omstandigheden aan anderen worden geleverd. Gelet hierop moeten de leveranciers van de mest zich hiervan ontdoen. De mest kan niet direct in het productieproces van eiseres worden gebruikt maar moet eerst worden bewerkt. De door eiseres te bewerken mest valt voorts niet onder het begrip dierlijk bijproduct waardoor de Verordening Dierlijke bijproducten niet van toepassing is. Verweerder heeft de aanvraag omgevingsvergunning terecht op grond van artikel 7.28, tweede lid van de Wet milieubeheer buiten behandeling gelaten omdat er geen mer-beoordelingsbesluit was bijgevoegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 07-04-2017
CiteertitelJBO 2017/114
SamenvattingOmgevingsvergunning (aanleggen).
Samenvatting (Bron)De kwestie gaat over een aanlegvergunning voor onder andere de verharding van een zandpad (De Slingerdijk). De beschermde cultuurhistorische waarde van de Slingerdijk is onverhard zandpad. In het bestemmingsplan is het verboden gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het cultuurhistorische en/of ruimtelijk waardevol object wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Dat gebeurt echter wel door de verharding en leidt tot strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag om omgevingsvergunning had (door de werking van artikel 2.11 van de Wabo) ook betrekking op het gebruik in strijd met het bestemmingsplan maar daarvoor is geen vergunning verleend. Verweerder heeft nagelaten te beoordelen of met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo omgevingsvergunning voor het strijdige gebruik kon worden verleend
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:2020
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 31-03-2017
CiteertitelJBO 2017/115
SamenvattingBuiten behandeling laten, Mestverwerken.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom vanwege overschrijding aantal vervoersbewegingen. Aantal vervoersbewegingen is gemaximeerd door aanvraag, milieuvergunning en onderliggende stukken. Overschrijding van het aantal vervoersbewegingen terecht aangemerkt als overtreding. Geen zicht op legalisatie. Er is sprake van een onoverzichtelijk vergunningenbestand, zodat een revisievergunning verlangd mocht worden. De aanvraag om een milieuneutrale wijziging van de inrichting is terecht buiten behandeling gesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:1279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/116
SamenvattingBodemsanering, Bevoegd gezag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 16 november 2015 door de Econsultancy B.V. namens PVH Vastgoed te Ulvenhout ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging ter plaatse van het perceel Schansstraat 15-17 te Terheijden (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelJBO 2017/117
SamenvattingStortplaats, Inrichting, Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2015 heeft het college maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de lozing vanuit de bodemsaneringslocatie "voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn" in een vuilwaterriool.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/118
SamenvattingTracébesluit, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2016 heeft de minister het tracébesluit "Zuidasdok" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2016
CiteertitelJBO 2017/119
SamenvattingSanering onder betonplaat, Bewijslast, Getuigenverklaringen.
Samenvatting (Bron)Geschil over (kosten van) noodzakelijke sanering van vervuilde grond op een perceel dat door projectontwikkelaars van het Waterschap is gekocht. Waardering van (getuigen)bewijs of daadwerkelijk op dit perceel is gesaneerd.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2016:8555
Artikel aanvragenVia Praktizijn