TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 08-06-2017
Aflevering 6/7
RubriekColumn
TitelEen Europees evenwicht herijkt?
CiteertitelTRA 2017/58
SamenvattingOp 26 april 2017, kort na de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, heeft de Europese Commissie bij het Europese Parlement en de Raad een voorstel ingediend voor een Richtlijn over de “work-life balance” voor ouders en zorgverleners. Bij aanvaarding van dat voorstel komt Richtlijn 2010/18 EU te vervallen. Beter: die Richtlijn 2010/18 EU gaat in de nieuwe regeling op. Nederland beschikt al, op Europese inspiratie, over regelingen voor onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en calamiteiten- en ander kort zorgverlof, beschreven in Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht (25e druk, 2015), p. 175/190.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArbeid en arbeidsrecht in de digitale platformsamenleving: transnationale dimensies en dilemma’s
CiteertitelTRA 2017/59
SamenvattingIn de digitale platformsamenleving wordt het steeds gemakkelijker om anywhere te werken. In het eerste deel van dit tweeluik kwamen mogelijke gevolgen voor arbeid en arbeidsrecht binnen de nationale context aan bod. In dit tweede deel staan grensoverschrijdende vormen van digitaal werk binnen de EU centraal. Verkend wordt de impact van transnationaal werken op het vrij verkeer van werknemers en het bepalen van het toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsrecht. In aansluiting op het eerste deel komt online arbeid via externe platforms aan de orde. De nadruk ligt echter op digitalisering van werk(onderdelen) via interne digitale platforms van werkgevers.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelUitsluiten transitievergoeding bij AOW-leeftijd: Europeesrechtelijk geen probleem
CiteertitelTRA 2017/60
SamenvattingHet HvJ EU is kritisch over uitsluiting van ontslagvergoedingen bij ontslag op pensioenleeftijd. Analyse van die rechtspraak leert dat het daarbij om vervroegd pensioen gaat. Bij ontslag op of na de algemene wettelijke pensioenleeftijd lijkt die uitsluiting wel mogelijk. De uitspraak in de zaak Toftgaard suggereert anders, maar dat is een uitzonderlijk geval. De uitsluiting van transitievergoeding (zonder individuele hardheidstoets) bij ontslag op of na AOW-leeftijd is toelaatbaar, maar niet bij ontslag op een vervroegde pensioenleeftijd.
Auteur(s)E.L.H. van der Vos
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Rechtspraak Wwz februari 2017-maart 2017
CiteertitelTRA 2017/61
SamenvattingDeze kroniek betreft de Wwz-rechtspraak in de periode februari 2017-maart 2017.
Auteur(s)B. Barentsen , M.Y.H.G. Erkens , H.L. Doorn
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 24-03-2017
CiteertitelTRA 2017/63
SamenvattingAbsolute verjaringstermijn bij mesothelioom niet in strijd met art. 6 EVRM
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid. Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde). Betekenis van EHRM 11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland); toegang tot de rechter (art. 6 EVRM).
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:HR:2017:494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-03-2017
CiteertitelTRA 2017/63
SamenvattingDisfunctioneren, of toch maar een h-grond?
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Wwz. Ontbinding op de d-grond en/of de h-grond. Het hof wijst het verzoek te bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt af. Werkgever heeft onvoldoende duidelijk gemaakt op welk moment en hoe voor de werknemer - die pas kort in dienst was - duidelijk moet zijn geweest dat de inwerkperiode was omgeslagen in een verbetertraject. Onvoldragen h-grond.
AnnotatorC.J. Frikkee
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:2284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 10-02-2017, 200.202.728/01 OK
CiteertitelTRA 2017/64
SamenvattingBesluit tot verplaatsing afdeling kennelijk onredelijk
Samenvatting (Bron)OK; medezeggenschapsrecht; de ondernemer had bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 05-04-2017
CiteertitelTRA 2017/65
SamenvattingLager dagloon WW door staking ongeoorloofde beperking van stakingsrecht
Samenvatting (Bron)Staken mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering.
AnnotatorW.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 14-03-2017, C-157/15
CiteertitelTRA 2017/66
SamenvattingVerbod om religieuze of levensbeschouwelijke tekenen te dragen, vrijheid van godsdienst en vrijheid van ondernemerschap
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 maart 2017.#Samira Achbita en Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen G4S Secure Solutions NV.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging - Arbeidsreglement van een onderneming dat werknemers verbiedt om zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens te dragen op het werk - Directe discriminatie - Geen - Indirecte discriminatie - Verbod voor een werkneemster om een islamitische hoofddoek te dragen.#Zaak C-157/15.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2017:203
Artikel aanvragenVia Praktizijn