Tijdschrift voor de Procespraktijk

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Tijdschrift voor de Procespraktijk
Datum 11-06-2017
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelBeroepsaansprakelijkheid: over hoe procestechniek een advocaat kan redden (of juist niet)
CiteertitelTvPP 2017, 3, p. 81
SamenvattingBespreking van het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2017.
Auteur(s)D.C. Theunis
Pagina81
LinkVolledige tekst artikel (blaisse.nu)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Burgerlijk procesrecht
TitelHet getuigenbewijsaanbod
CiteertitelTvPP 2017, 3, p. 84
SamenvattingArt. 166 lid 1 Rv bepaalt, dat indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, de rechter een getuigenverhoor beveelt zo vaak een van de partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Ook kan de rechter ambtshalve een getuigenverhoor bevelen.In deze bijdrage gaat auteur met name nader in op de vraag wanneer een bewijsaanbod voldoende is. geconcretiseerd en gespecificeerd is.
Auteur(s)M.A.J.G. Janssen
Pagina84
LinkVolledige tekst artikel (Banning Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Burgerlijk procesrecht
TitelDe begrenzing van judicial speech onder artikel 6 EVRM volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
CiteertitelTvPP 2017, 3, p. 92
SamenvattingWat mag de rechter binnen en buiten zijn ambtsuitoefening zeggen over wat hij persoonlijk vindt, gelooft en wil, over de politiek, de rechterlijke organisatie en andere onderwerpen waar hij een mening over heeft? In deze bijdrage wordt onderzocht welke grenzen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op grond van art. 6 lid 1 EVRM stelt aan de vrijheid van de rechter om zijn persoonlijke meningen en overtuigingen te uiten.
Auteur(s)S. Dijkstra
Pagina92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Burgerlijk procesrecht
TitelDe (on)mogelijkheid van ambtshalve toetsing van het Unierecht in hoger beroep
CiteertitelTvPP 2017, 3, p. 98
SamenvattingEen intrigerende kwestie is de vraag wanneer de rechter in hoger beroep ambtshalve moet toetsen aan het Unierecht. Deze vraag kwam onder meer naar voren in het bekende arrest Heesakkers/Voets (HR 7 november 2012, ECLI:NL:HR:2013:691). Op 26 februari 2016 heeft de Hoge Raad zich hier nogmaals over uitgelaten in het arrest Ebecek/Stichting Trudo (ECLI:NL:HR:2016:340). In dit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van de verplichting van de appelrechtertot het ambtshalve toetsen aan het Unierecht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de complicaties in de appelpraktijk. Alvorens daarop in te gaan worden kort de arresten Heesakkers/Voets en Ebecek/Stichting Trudo besproken zodat inzicht wordt verschaft in de meest actuele Nederlandse procedures over dit onderwerp.
Auteur(s)E.D. van der Minne , M.M. van Rossum
Pagina98
UitspraakECLI:NL:HR:2016:340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Arbeidsrecht
TitelDe toepassing van het stakingsrecht sinds het nieuwe beoordelingskader
CiteertitelTvPP 2017, 3, p. 105
SamenvattingMet de arresten Enerco (oktober 2014) en Amsta (juni 2015) heeft de Hoge Raad het beoordelingskader van het stakingsrecht herzien. Het is de vraag in hoeverre de wijze van de beoordeling is gewijzigd en wat dit betekent voor de stakingspraktijk. Relevante vragen zijn onder meer: wanneer valt een collectieve actie nu onder het stakingsrecht? En wanneer kan de actie beperkt of verboden worden? Aan de hand van de bespreking van jurisprudentie zullen deze vragen besproken worden. Daarbij komt aan bod hoe het nieuwe beoordelingskader tot nu toe wordt toegepast.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina105
Artikel aanvragenVia Praktizijn