Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 30-04-2017
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelAmerikaanse toestanden (of… tijd voor actie!)
CiteertitelM en R 2017/44
SamenvattingVroeger werd er in huize Arentz wel eens gemopperd over zogenaamde “Amerikaanse toestanden”, waarmee dan vooral werd gedoeld op de (verwerpelijke) claimcultuur. Sinds Trump werd verkozen hebben die “Amerikaanse toestanden” een hele nieuwe dimensie gekregen.
Auteur(s)B. Arentz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNatuurbescherming onder de Omgevingswet: eenvoudig en beter?
CiteertitelM en R 2017/45
SamenvattingVan 21 november 2016 tot en met 21 januari 2017 kon gereageerd worden op de consultatieversie van de Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet. Met de Aanvullingswet Natuur wordt de Wet natuurbescherming geïntegreerd in de Omgevingswet. Deze, net per 1 januari 2017 in werking getreden, Wet natuurbescherming heeft de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen. Het voornemen bestaat om de parlementaire behandeling van de Aanvullingswet Natuur af te ronden voordat de Omgevingswet in werking zal treden, zodat zodra de Omgevingswet in werking treedt, deze wet ook de regels ter bescherming van de natuur zal bevatten. In dit artikel wordt, in par. 2, ingegaan op een aantal algemene uitgangspunten van de Aanvullingswet Natuur. In par. 3 wordt beschreven op welke wijze de gebiedsbescherming onder de Omgevingswet vormgegeven wordt. Afgesloten wordt met een conclusie in par. 4, waarin ook ingegaan wordt op onderdelen op het gebied van de natuurbescherming die nu niet in de Omgevingswet geregeld worden. Bij dit artikel wordt slechts ingegaan op de tekst en structuur van Omgevingswet voor zover dat nodig is voor een goed begrip van de voorgestelde regels met betrekking de natuurbescherming. Voor een algemene beschrijving van de opzet en inhoud van de Omgevingswet wordt verwezen naar andere publicaties.
Auteur(s)M.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel‘To Disclose or Not to Disclose, That’s still the Question’
CiteertitelM en R 2017/46
SamenvattingIn de zomer van 2014 verscheen van onze hand een artikel genaamd “To disclose or Not to Disclose, That’s the Question”. In dat artikel gaven wij een uitgebreid overzicht van de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot de verplichting van bestuursorganen tot openbaarmaking van milieu-informatie. Wij hebben daarin uiteen gezet dat, zowel in het Europese als in het nationale recht, voor milieu-informatie verdergaande openbaarmakingsverplichtingen gelden dan voor overige informatie. Voor zover het binnen de categorie milieu-informatie bovendien gaat om informatie met betrekking tot ‘emissies in het milieu’ reiken deze openbaarmakingsverplichtingen zelfs nog verder. Deze regelgeving kan vergaande gevolgen hebben voor bedrijven. Indien een bestuursorgaan immers beschikt over bedrijfsvertrouwelijke milieu-informatie van een bepaald bedrijf (die bijvoorbeeld in het kader van een vergunningaanvraag is overgelegd), maar wordt geconfronteerd met een verzoek om openbaarmaking van die gegevens door een derde partij, is het – afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe de informatie precies kwalificeert – goed mogelijk dat deze bedrijfsvertrouwelijke informatie verplicht moet worden openbaargemaakt.
Auteur(s)P.H.J. van Aardenne , R.J.G. Bäcker , A.J.G. Vegt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelM en R 2017/49
SamenvattingDient op grond van het Activiteitenbesluit bij de beoordeling van cumulatieve effecten van windturbines rekening gehouden te worden met de geluidbelasting van in het buitenland gelegen windturbine(s)?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2014 heeft het college aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. (hierna: Den Tol) een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een windmolenpark in Netterden, gemeente Oude IJsselstreek.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-12-2016
CiteertitelM en R 2017/50
SamenvattingDieraantallen in het bestemmingsplan; Wet dieraantallen; doorkruising milieuregelgeving
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, 1e herziening", kenmerk R2016.017t, vastgesteld.
AnnotatorD. Jennissen
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 10-01-2017
CiteertitelM en R 2017/51
SamenvattingGemeente niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overstroming van perceel
Samenvatting (Bron)Geen aansprakelijkheid gemeente voor wateroverlast.
AnnotatorP. Lindhout
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelM en R 2017/52
SamenvattingFazanten Oudeland van Strijen; ontheffing mocht worden gebaseerd op Faunabeheerplan dat – vanwege succesvol beheer – niet (direct) verwijst naar concrete schadegevallen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college een door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (hierna: de Faunabeheereenheid) gevraagde ontheffing op grond van artikel 68, eerste lid, onder c, van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) verleend voor het beheren van fazanten in het akkerbouwgebied het Oudeland van Strijen met alle toegestane middelen.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-01-2017
CiteertitelM en R 2017/53
SamenvattingBeroep tegen een bestemmingsplan dat is gebaseerd op een luchthavenbesluit is mogelijk. Een toets aan art. 19j Nbw 1998 (art. 2.7, lid 1, Wet natuurbescherming) is dan ook nog steeds vereist. Eisen aan passende beoordeling; wijze van toetsing bij diverse deskundigenrapportages en relatie met maatregelen uit beheerplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Lelystad - Uitbreiding luchthaven" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelNationale ombudsman 18-01-2017, 2016/096
CiteertitelM en R 2017/54
SamenvattingEen onderzoek naar aanleiding van een klacht over informatieverstrekking omtrent de voor- en nadelen van windenergie op de website van de Sociaal Economisch Raad; vereiste van onpartijdigheid; vereiste van een goede informatieverstrekking
AnnotatorM. Peeters
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-01-2017
CiteertitelM en R 2017/55
SamenvattingVrijstellingsregeling afvalstoffen van toepassing? 1. Door sportclubs afgedankte kunststofgrasmatten: deel ervan is uitgerold in een paardenbak; ander deel opgeslagen. 2. Asfaltgranulaat/ecogranulaat: storten van afval of toepassing als bouwstof in een werk conform het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (thans: Besluit bodemkwaliteit).
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt verdachte voor het geven van feitelijke leiding aan het opslaan van afvalstoffen (artikel 8.1 van de Wet milieubeheer) tot een geheel voorwaardelijke geldboete van 4.000 euro met een proeftijd van 2 jaar. Ontslag van alle rechtsvervolging ter zake van het storten van afvalstoffen buiten een inrichting omdat het in de tenlastelegging genoemde granulaat als bouwstof in een (grond)werk is gebracht (vrijstelling artikel 2, lid 1, aanhef en onder b van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen).
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelM en R 2017/56
SamenvattingParticuliere verhuurder van bedrijfspand is verplicht historisch geval van bodemverontreiniging te saneren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2016 heeft het college krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) vastgesteld dat op de locatie "[locatie 1]" te Leiden sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en dat spoedige sanering noodzakelijk.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-02-2017
CiteertitelM en R 2017/57
SamenvattingOmgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen in verband met Flora- en faunawet; boomvalk heeft geen jaarrond beschermd nest; verstoring is niet van wezenlijke invloed
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2016 heeft het college het uitwerkingsplan "Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking)" vastgesteld.
AnnotatorJ. Gundelach
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelM en R 2017/58
SamenvattingArt. 2.33 lid 1 onder d Wabo biedt geen grond voor intrekking van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. (OBM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2014 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om intrekking van een vergunning voor de varkenshouderij aan de [locatie 1] te Rijsbergen niet-ontvankelijk verklaard.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
LinkVolledige tekst wetsartikel (2.33 Wabo, wetten.overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:465
Artikel aanvragenVia Praktizijn