Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 19-06-2017
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelEen Lex Michiels-nummer
CiteertitelNTB 2017/19
SamenvattingOp 16 juni 2017 houdt prof. mr. F.C.M.A. (Lex) Michiels aan Tilburg University zijn afscheidsrede. Daarmee komt een eind aan een langdurige wetenschappelijke carrière, die begon met zijn in 1987 verschenen dissertatie over de Arob-beschikking. Na dit voor het algemene bestuursrecht belangrijke onderwerp hebben zijn onderzoek en publicaties zich vooral gericht op het omgevingsrecht en het handhavingsrecht. Tussen 2002 en 2011 was hij voorzitter van de redactie van de AB. Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR. In die hoedanigheid was hij de initiator en stimulator van de door de onlangs afgetreden voorzitter van de Afdeling bestuursrecht, Jaap Polak, voorgezeten Commissie Rechtsbescherming van de VAR. Deze commissie bracht in 2004 het rapport “De toekomst van de rechtsbescherming uit”.2 Daarmee moge duidelijk zijn dat Lex Michiels direct en indirect een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemeen deel van het bestuursrecht.
Auteur(s)E.J. Daalder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelParallelle handhaving: match of mismatch? Het combinatieprincipe opnieuw bezien
CiteertitelNTB 2017/20
SamenvattingDe handhaving van wettelijke regels over privaatrechtelijke verhoudingen is van oudsher een zaak van natuurlijke personen en rechtspersonen. Zij kunnen, als deze regels niet zijn nageleefd, een vordering bij de civiele rechter instellen. Daarmee is de handhaving van deze regels in zekere zin afhankelijk van de bereidheid van personen om een civiele procedure te starten. Is die bereidheid er om wat voor reden niet, dan vindt er geen handhaving plaats. Dat kan leiden tot een gebrekkige of willekeurige handhaving. De laatste decennia zijn deze regels echter in toenemende mate ook aan bestuurlijke handhaving onderworpen. Denk bijvoorbeeld aan de consumentenbepalingen uit het BW die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via het opleggen van een boete of een last onder dwangsom kunnen worden gehandhaafd.
Auteur(s)A.J.C. de Moor-van Vugt , A.P. Klap , T. de Lange
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelMeer rechtseenheid in het overtrederbegrip? Over functioneel daderschap en overtredingen in concernverband
CiteertitelNTB 2017/21
SamenvattingOp 16 juni 2017 hield Lex Michiels op de Tilburgse campus zijn afscheidscollege. Zijn bestuursrechtelijke collega’s in den lande hebben die gelegenheid aangegrepen om aan hem een hommage te brengen, als jurist, wetenschapper, bestuurder, collega en mens. Dit artikel maakt deel uit van die hommage.
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2017/22
SamenvattingIn de gemeentelijke handhavingspraktijk worden burenruzies vaak (ook) gespeeld via de band van aan het B&W gerichte handhavingsverzoeken. In hun bijdrage aan de Gemeentestem, “Beter een goede buur dan een verre vriend; burenruzies en gemeentelijke handhaving”, beschrijven Mark West en Maayke Maas-Cooymans de ruimte die bestuursorganen binnen de beginselplicht tot handhaving hebben om bij burenconflicten het gemeentelijke hoofd koel te houden en af te zien van handhaving. Hun slotsom is dat die ruimte beperkt is. Voor juristen werkzaam in de handhavingspraktijk (zowel aan de kant van de oplegging, als aan de kant van de rechtsbescherming) geeft het boek van Frank Vermeer, Feikje Visser en Anna Sibma, “De last onder dwangsom” een praktisch bruikbaar en uitvoerig overzicht van de relevante rechtspraak en wetgeving rondom het gebruik van de last onder dwangsom. De last onder dwangsom wordt in al zijn facetten besproken, vanaf de voorbereiding en oplegging van de last, tot de invordering en de vraagstukken die in dat kader rondom de executie in de praktijk plegen op te komen.
Auteur(s)J.P. Heinrich , M.L. Batting , R.W. Veldhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn