Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-06-2017
Aflevering 6
RubriekArtikelen
TitelDynamische LED-schermen in het omgevingsrecht
CiteertitelTBR 2017/90
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op het wettelijk kader voor plaatsing van LED-schermen. Het aspect van (voorkoming van) lichthinder kan zowel in het kader van de vergunningverlening, onrechtmatige daad als in het kader van repressief optreden een rol spelen. Het welstandtoezicht speelt daarbij een belangrijke rol. De auteurs bespreken tevens de wijze waarop lichthinder een rol gaat spelen in de Omgevingswet.
Auteur(s)A.M.M. Ferwerda , E. Haverkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen voor het werk en de rechtsverhouding van de architect
CiteertitelTBR 2017/91
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de vraag wat het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor de verschillende rollen van de architect in het bouwproces betekent. Ten aanzien van elk van deze rollen (ontwerper, adviseur, directievoerder, kwaliteitsborger) wordt bezien welke wijziging dat met zich meebrengt in de invulling van de rol van de adviseur en de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en adviseur.
Auteur(s)E.M. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag Wkb
CiteertitelTBR 2017/92
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op de risicobeoordeling zoals die vormgegeven zal worden in het stelsel van private kwaliteitsborging. De risicobeoordeling is erop gericht om het bevoegd gezag informatie te verschaffen.Wat is de rol van de risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag en hoe verhoudt zich dat tot de rol van bevoegd gezag?
Auteur(s)P.M.J. de Haan , H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPAS op de plaats…. en nu? (Deel I)
CiteertitelTBR 2017/93
SamenvattingDe Afdeling heeft op 17 mei jl. twee tussenuitspraken gedaan waarin prejudiciële vragen gesteld worden aan het HvJ EU over het Programma Aanpak Stikstof en de houdbaarheid daarvan in het licht van de Habitatrichtlijn. In deze bijdrage gaat de auteur in op deze vragen aan de hand van de hoofduitspraak.
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk
CiteertitelTBR 2017/94
SamenvattingIn deze bijdrage gaan auteurs in op de gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking zoals die op 12 mei jl. in het Staatsblad verschenen is. Het artikel bevat een nadere analyse ten aanzien van de eerdere bijdrage van auteurs (TBR 2016/95), vooral ten aanzien van de motiveringsplicht voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, het salderen, het doorschuiven van de Ladderplicht, en provinciale ladders.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , L.J. Gerritsen
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNadeelcompensatie in de Omgevingswet. Een verkenning op basis van de internetconsultatie Invoeringswet
CiteertitelTBR 2017/95
SamenvattingIn dit overzichtsartikel bespreken de auteurs de nadeelcompensatieregeling zoals die een plaats moet gaan krijgen in de Omgevingswet. Aan de hand van de internetconsultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet worden achtereenvolgens de verhouding tot algemene nadeelcompensatieregeling Awb, incorporatie bestaande nadeelcompensatieregelingen en schadeveroorzakende besluiten alsmede vergelijking van opeenvolgende situaties, schaduwschade, risicoaanvaarding, schadebestanddelen, taxatie van schade en normaal maatschappelijk risico besproken.
Auteur(s)H.P. Wiersema , C.M.L. van der Lee
LinkVolledige tekst artikel (jdsupra.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPlattelandswoningen en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2017/96
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de regeling rondom milieukwaliteitseisen aangaande plattelandswoningen en hoe zich die verhoud tot mogelijkheden voor gebiedsgerichte normstelling die de Omgevingswet in het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt. In dit artikel wordt daarnaast ingegaan op de consistentie van deze regeling in de Omgevingswet.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelTBR 2017/97
SamenvattingVergunningvrij bouwwerk groenstrook Ouder-Amstel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Reparatieplan Duivendrecht" vastgesteld
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelTBR 2017/98
SamenvattingUitwerkingsplan ladder Midden Delfland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Harnaschpolder Zuid 2014" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorT.E.P.A. Lam , L.J. Gerritsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelTBR 2017/99
SamenvattingKruimelgeval Weesp
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning voor de periode van één jaar verleend voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op het perceel Zuiderzeelaan nabij nummer [..] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer , M.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelTBR 2017/100
SamenvattingBeheersverordening retailpark Steenwijkerland
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2013 heeft het college aan Focus Retail Development B.V. (hierna: Focus) omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van het zogeheten Focus-U-Park op het perceel Eeser Campus 1 te Steenwijk (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:741
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelTBR 2017/101
SamenvattingKruimelgeval Bodegraven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2015 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een woning op het perceel aan de [locatie 1] te Bodegraven.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 14-04-2017
CiteertitelTBR 2017/102
SamenvattingEliminatieregel bij te vergoeden verwachtingswaarde
Samenvatting (Bron)Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening. Verwachtingswaarde. Waardevermindering van het overblijvende. Eliminatieregel van art. 40c Onteigeningswet.
AnnotatorJ.F. de Groot
UitspraakECLI:NL:HR:2017:691
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 18-07-2016, 72.031
CiteertitelTBR 2017/103
SamenvattingVertraging en rechtsverwerking
AnnotatorE.W.J. van Dijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Den Haag 24-01-2017
CiteertitelTBR 2017/104
SamenvattingFIDIC voorwaarden. Geen Engineer benoemd
Samenvatting (Bron)Kort geding, spoedappel. Bouw opslagtanks in Botlek. Tussentijdse beëindiging aannemingsovereenkomst door opdrachtgever wegens tekortkomingen aannemer. Fidic-voorwaarden. Door aannemer gevraagde voorzieningen in hoger beroep geweigerd.
AnnotatorE.J. Eggink
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 24-02-2017
CiteertitelTBR 2017/105
SamenvattingVerkrijgende verjaring Gemeente Heusden
Samenvatting (Bron)Goederenrecht, verjaring. Eigendomsverkrijging van perceel grond door bezitter te kwader trouw ingevolge verjaring; art. 3:105 lid 1 en 3:314 lid 2 BW. Objectieve maatstaf, kenbaarheid, ondubbelzinnigheid. Kenbaarheid van het bezit indien het perceel moeilijk begaanbaar of moeilijk toegankelijk is. Mogelijkheid dat voormalig eigenaar vordering uit onrechtmatige daad tegen nieuwe eigenaar heeft; schadevergoeding in natura (art. 6:103 BW); eigen schuld (art. 6:101 BW); verjaring van de schadevordering (art. 3:310 lid 1 BW).
AnnotatorF.J. Vonck
UitspraakECLI:NL:HR:2017:309
Artikel aanvragenVia Praktizijn