Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 21-02-2013
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelKroniek civielrechtelijk bouwrecht 2011 (deel I)
CiteertitelBR 2013/17
SamenvattingIn 2011 zijn door de Raad van Arbitrage voor de Bouw maar liefst circa 700 uitspraken gewezen die betrekking hebben op aanneming van bouwwerken. Daarnaast zijn in dat jaar ruim 200 uitspraken gedaan door de civiele rechter op het gebied van aanneming van werk. Omdat het gaat om een grote hoeveelheid uitspraken, is het altijd nuttig om de highlights in een kroniek terug te lezen. In deze kroniek zullen wij een deel van deze uitspraken bespreken.Wij beperken ons daarbij tot de uitspraken die niet alleen feitelijk van aard zijn maar ook juridisch inhoudelijk interessant. Deze kroniek is gesplitst in twee delen. In deel I komen de uitspraken van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw aan de orde van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 en in deel II komen de uitspraken van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 aan bod, alsmede de meest relevante uitspraken van de civiele rechter op het gebied van aanneming van werk. Aan het einde van deel II zullen wij tevens een samenvattend nawoord opnemen.
Auteur(s)L. Mundt , J.M. Henriquez
LinkVolledige tekst artikel (staaladvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Warmtewet en woningcorporaties
CiteertitelBR 2013/18
SamenvattingDe (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties
Auteur(s)J.Chr. Rube
LinkVolledige tekst artikel (gaastra-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 31-10-2012
CiteertitelBR 2013/19
SamenvattingReactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2011, no. C2009490/2394125, heeft het college aan de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel een aantal aanwijzingen gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 16 december 2010 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied".
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/20
SamenvattingBestemmingsplan: verkoop gronden vóór planvaststelling; voormalig eigenaar geen belanghebbende; gestelde schade vloeit voort uit koopovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn" vastgesteld.
AnnotatorR.J.G. Bäcker , G. Koop
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/21
SamenvattingVernietiging 5 van de 6 exploitatieplannen bij bestemmingsplan ‘Duurzame glastuinbouwgebieden’ Pijnacker-Nootdorp. Toepassing begrip bouwplan, overgangsrecht, ontbreken elementen art. 6.18 Wro, toerekening bovenwijkse randweg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Duurzame glastuinbouwgebieden" en de bij dit bestemmingsplan behorende exploitatieplannen "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 1, Noukoop", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 2, Balijade, glastuinbouw", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 4, Pijnacker-West, glastuinbouw", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 5, Dwarskade", "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 6, Rijskade" en "Duurzame glastuinbouwgebieden, deelgebied 7, Overgauw" vastgesteld.
AnnotatorE.J. van Baardewijk
Pagina
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 14-11-2012
CiteertitelBR 2013/22
SamenvattingEen anterieure overeenkomst kan niet leiden tot een plicht voor de gemeenteraad om een planregel vast te stellen die de raad niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening zou achten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "C100" vastgesteld.
AnnotatorC.N.J. Kortmann , J.C. van Oosten
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY3067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 26-06-2013
CiteertitelBR 2013/23
SamenvattingBescherming Natura 2000–gebieden in buitenland.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2010 heeft het college krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] vergunning verleend voor de uitbreiding van een nertsenfokkerij aan de [locatie] te Ottersum.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 29-08-2012
CiteertitelBR 2013/24
SamenvattingDe Nb-wet 1998 biedt geen grondslag voor het verlenen van een vergunning voor zover het gaat om de mogelijke schadelijke gevolgen van een inrichting voor niet in Nederland gelegen gebieden.
Samenvatting (Bron)OMGEVINGSRECHT. Milieu (oud). Milieueffectrapportage. De vraag wat wordt verstaan onder samenhangende activiteiten als bedoeld in artikel 14.5, eerste lid, van de Wm wordt door de Afdeling beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. De tekst van de wet geeft daarover namelijk geen uitsluitsel. Habitatrichtlijn. De Nbw 1998 biedt geen grondslag voor het verlenen van een vergunning voor zover het gaat om de mogelijke schadelijke gevolgen van een inrichting voor niet in Nederland gelegen gebieden. Uit het arrest van het HvJ van de Europese Gemeenschappen van 7 september 2004 (LJN: AR3272) volgt dat wanneer een nationale rechter moet nagaan of de toestemming voor een plan of project in de zin van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn rechtmatig is verleend, hij kan toetsen of de door artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn aan de beoordelingsmarge van de bevoegde nationale autoriteiten gestelde grenzen in acht zijn genomen, ook als de bepaling niet in de rechtsorde van de betrokken lidstaat is omgezet ofschoon de daartoe gestelde termijn is verstreken.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BX5932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/25
SamenvattingMilieu-effectrapportage en passende beoordeling voor Natura 2000-gebieden ten behoeve van bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie]" vastgesteld.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/26
SamenvattingPassende beoordeling; mitigerende maatregelen; compenserende maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2011 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet (zoals dat destijds luidde), het tracébesluit A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven (hierna: tracébesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 16 augustus 2011 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/27
SamenvattingGeen ongeoorloofde staatssteun; financieel-economische uitvoerbaarheid moet voorzienbaar zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Maankwartier" vastgesteld.
AnnotatorA.D.L. Knook
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 07-11-2012
CiteertitelBR 2013/28
SamenvattingOnvolledige rechtsmiddelenverwijzing in een onder reikwijdte van Crisis- en herstelwet (Chw) vallend besluit; gevolgen voor het aanvoeren van de beroepsgronden door een professionele rechtsbijstandverlener buiten de beroepstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Appartementencomplex Nieuwe Maat" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorZ.M. Nasir
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY2476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 28-11-2012
CiteertitelBR 2013/29
SamenvattingConcreet zicht op legalisatie ondanks geschorst bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek van wederpartij A om handhavend tegen een verharding op het perceel en het gebruik van het perceel op te treden. Niet in geschil is dat het perceel, waaronder het aangelegde parkeerterrein, wordt gebruikt ten behoeve van het ontvangen van bezoekers van het zogenoemde boerengolf en het verstrekken van consumpties en dat in strijd is met de op het perceel ingevolge de geldende bestemmingsplannen "Haarlemmerliede-Penningsveer 1998" en "Vereenigde Binnenpolder 2005" rustende bestemmingen. Het college kon daartegen handhavend optreden. Om concreet zicht op legalisering in verband met een nieuw bestemmingsplan aan te kunnen nemen is ten minste vereist dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, waarbinnen het gebruik, waar het handhavingsverzoek op ziet, past. In dat geval bestaat echter evenmin concreet zicht op legalisering, indien op voorhand duidelijk is dat het ontwerpplan geen rechtskracht zal verkrijgen. Dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk kan worden vernietigd, is onvoldoende om dat aan te nemen. Ten tijde van het besluit van 18 april 2011 was het ontwerpbestemmingsplan "Liedeweg 32/38 c.a." ter inzage gelegd. Het gebruik van het perceel ten behoeve van boerengolf is in overeenstemming met dat ontwerpbestemmingsplan. De Rb. heeft ten onrechte op voorhand aangenomen dat het nieuwe bestemmingsplan uiteindelijk geen rechtskracht zal krijgen. Zij heeft de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 15 november 2011 in zaak nr. 201110081/2/R1, LJN: BU5375 en de daarin geconstateerde mogelijke gebreken ten onrechte als grond daarvoor aangemerkt. Die uitspraak dateert van na het besluit van 18 april 2011, terwijl het enkele feit dat onduidelijk is of het bestemmingsplan met art. 25 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie van Provinciale staten van Noord-Holland van 21 juni 2010 strookt en of de toename van het aantal verkeersbewegingen aanvaardbaar is, onvoldoende is om op voorhand aan te nemen dat het bestemmingsplan geen rechtskracht zal krijgen. Of en in hoeverre de door de voorzitter geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan met het rapport van Goudappel Coffeng zijn weggenomen, is evenmin van belang, nu dat in de procedure inzake het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ter beoordeling staat. De Rb. moest onderzoeken of op voorhand duidelijk was dat het nieuwe bestemmingsplan geen rechtskracht zou krijgen. Gelet op het voorgaande, heeft zij ten onrechte geconcludeerd dat het college ten tijde van het besluit van 18 april 2011 geen concreet zicht op legalisering mocht aannemen. De betogen slagen.
AnnotatorF. Kooijman
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY4374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Administratief recht algemeen
TitelRaad van State 11-09-2013
CiteertitelBR 2013/30
SamenvattingIn het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van dat plan, waaronder ook de financieel-economische uitvoerbaarheid is begrepen, slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit indien en voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan worden uitgevoerd binnen een periode van in beginsel tien jaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2011, kenmerk 15428-5, heeft de raad het bestemmingsplan "Emmeloord - De Deel, Stadshart" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorA.D.L. Knook
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1052
Artikel aanvragenVia Praktizijn