Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 24-06-2017
Aflevering 4
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 05-04-2017, C-298/15
CiteertitelJAAN 2017/108
SamenvattingBeroep op derden/onderaannemers, Toelaatbaarheid geschiktheidseisen, Vereiste dat de bijdrage van elke deelnemer evenredig is aan zijn bijdrage aan het bewijs van beroepsbekwaamheid, Tussentijdse wijziging geschiktheidseisen, Transparantieverplichting, Non-discriminatiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 april 2017.#,,Borta" UAB tegen Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija VI.#Verzoek van de Lietuvos Auksciausiasis Teismas om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/17/EG - Opdracht met een waarde beneden de in deze richtlijn vastgestelde drempel - Artikelen 49 en 56 VWEU - Beperking van het beroep op onderaanneming - Indiening van een gezamenlijke inschrijving - Beroepsbekwaamheid van de inschrijvers - Wijzigingen van het bestek.#Zaak C-298/15.
AnnotatorC.G. van Blaaderen
UitspraakECLI:EU:C:2017:266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 05-04-2017, C-391/15
CiteertitelJAAN 2017/109
SamenvattingRechtsbescherming, Rechtstreekse werking, Nationale procedureregels.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 april 2017.#Marina del Mediterraneo SL e.a. tegen Agencia Publica de Puertos de Andalucia.#Verzoek van de Tribunal Superior de Justicia de Andalucia om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Beroepsprocedures - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 1, lid 1 - Artikel 2, lid 1 - Besluit van de aanbestedende dienst waarbij een marktdeelnemer toestemming krijgt om in te schrijven - Besluit volgens de toepasselijke nationale wettelijke regeling niet vatbaar voor beroep.#Zaak C-391/15.
UitspraakECLI:EU:C:2017:268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 21-03-2017, C-76/16
CiteertitelJAAN 2017/110
SamenvattingVerzoek om prejudiciële beslissing door Najvyssi sud Slovenskej republiky (Slowakije). Voorlopige editie Conclusie van Advocaat-Generaal. Toelaatbaarheid selectiecriteria, Financiële en economische draagkracht, Rechtsbescherming. INGSTEEL spol. s r.o., Metrostav, a.s., vs. Urad pre verejne obstaravanie
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos Sanchez-Bordona van 21 maart 2017.
UitspraakECLI:EU:C:2017:226
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBuitenlandse instanties
TitelConsiglio di Stato (Italië) 30-03-2017, C-560/15
CiteertitelJAAN 2017/111
SamenvattingNationale procedureregels, Vertrouwensbeginsel, Discriminatiebeginsel, Kosteloze aanbesteding.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 22-06-2017, 22-06-2017
CiteertitelJAAN 2017/112
SamenvattingVrij verkeer van diensten, Kansspelvergunning, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Evenredigheidsbeginsel. Unibet International Limited vs. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal. Verzoek van de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (bestuurs- en arbeidsrechter Boedapest, Hongarije) om een prejudiciële beslissing.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2017.#Unibet International Ltd. tegen Nemzeti Ado- es Vamhivatal Kozponti Hivatala.#Verzoek van de Fovarosi Kozigazgatasi es Munkaugyi Birosag om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vrijheid van dienstverrichting - Beperkingen - Voorwaarden voor de verlening van een concessie voor de organisatie van online kansspelen - Praktische onmogelijkheid voor in andere lidstaten gevestigde particuliere aanbieders om een dergelijke vergunning te verkrijgen.#Zaak C-49/16.
UitspraakECLI:EU:C:2017:491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 07-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/113
SamenvattingConcessieovereenkomst, Drempelbedrag, Grensoverschrijdend belang, Overbruggingsovereenkomst, Ingrijpen in gesloten overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding concessie reclame. Vervolg op ECLI:HR:GHDHA:2016:3169. Drempelwaarde overschreden? Duidelijk grensoverschrijend belang?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 14-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/114
SamenvattingHoger beroep, Ingrijpen in gesloten overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Inmiddels is een overeenkomst tussen FSB en geint sub 2 gesloten. Daarmee is de aanbestedingsprocedure geëindigd. Dat gegeven staat op zichzelf reeds in de weg aan toewijzing van de (op wijziging van de aanbestedingsprocedure gerichte) in hoger beroep gevorderde ordemaatregelen. Geen vorderingen ingesteld die ertoe strekken dat de reeds gesloten overeenkomst wordt aangetast of opgeschort. Het hof komt daarom ook niet toe aan hetgeen de Hoge Raad bij arrest van 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2638) heeft geoordeeld.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/115
SamenvattingOndertekeningsgebrek, Geschiktheidseis, Inschrijvingsvereiste, Bewijsmiddelen, Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. In het beschrijvend document is alleen als eis gesteld dat bij de inschrijving een uittreksel uit het handelsregister moest worden gevoegd. Van de inschrijver mocht niet worden verwacht dat hij moest bedenken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon blijken dat de ondertekenaar bevoegd was de inschrijving te ondertekenen en dat hij daarom uit eigener beweging andere bewijsstukken (een volmacht) diende bij te voegen. Het beschrijvend document is in dit opzicht niet duidelijk, precies en ondubbelzinnig.
AnnotatorM.M. Fimerius , W.I. de Vries
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:1115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 17-02-2016
CiteertitelJAAN 2017/116
SamenvattingPrivate aanbesteding, Overeenkomstenrecht, Totstandkoming overeenkomst, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Vraag of een samenwerkingsovereenkomst en deelovereenkomsten tot stand zijn gekomen, en zo ja, tussen welke partijen. Informele aanbesteding. Beroep op voorbehoud in aanbestedingsdocument gaat niet op. Rechtbank stelt vast dat overeenkomsten tot stand zijn gekomen tussen eiseres en gedaagde sub 1. Door opzegging is gedaagde sub 1 schadeplichtig geworden jegens eiseres. Gedaagde sub 2 is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade (artikel 2:403 lid 1-f BW). Partijen mogen zich uitlaten over de omvang van de schade.
AnnotatorG.J. Huith , M.R. van Rijckevorsel
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2016:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 22-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/117
SamenvattingAfgifte van stukken, Aansprakelijkheid, Procesrecht.
Samenvatting (Bron)Incidenten vrijwaring en 843a Rv. Vrijwaring toegestaan. De rechtbank ziet geen grond om eiseres in het vrijwaringsincident toe te staan om in een later stadium aanvullende vrijwaringsverzoeken aan de rechtbank voor te leggen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om ná het nemen van een conclusie van antwoord nog andere partijen in vrijwaring op te roepen. De vorderingen op grond van artikel 843a Rv worden afgewezen, nu incidenteel eisers daarbij geen rechtmatig belang hebben gesteld.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 17-01-2017
CiteertitelJAAN 2017/118
SamenvattingClusterverbod, Level playing field, Non-discriminatiebeginsel, Kwalitatieve gunningscriteria, Technische specificaties, Motivering gunningsbeslissing, Afwijking van advies Commissie van Aanbestedingsexperts.
Samenvatting (Bron)kort geding; aanbesteding leermiddelen en onderwijsdiensten; aanbest procedure is niet discriminatoir wanwege de wijze waarop percelen zijn vormgegeven noch vanwege de kwalitiatieve en financiele (sub)gunningscriteria; de motivering van de gunningsbeslissing voldoet aan de daaraan te stellen eisen; voldoende level playing field ondanks dat consumentenprijs van een vd leermiddelen niet bekend is gemaakt terwijl een vd inschrijvers daarvan wel op de hoogte was.
AnnotatorH.J. van der Horst
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:2217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 20-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/119
SamenvattingProgramma van wensen, Uitleg gunningscriteria, Cao-norm, Transparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Programma van wensen kon door alle behoorlijk geďnformeerde en normaal oplettende inschrijvers op dezelfde manier worden begrepen.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 20-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/120
SamenvattingLevel playing field, Kwalitatieve gunningscriteria, Zittende leverancier, Motivering gunningsbeslissing, Rechtsverwerking.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Vordering afgewezen. Inschrijving zittende dienstverlener moet op gelijke wijze worden beoordeeld als andere inschrijvingen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:2971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 28-02-2017
CiteertitelJAAN 2017/121
SamenvattingTransparantiebeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Onvoldoende informatie voor functietest.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Openbare Europese aanbesteding. Heeft de aanbestedende dienst voldaan aan haar verplichting om voldoende informatie te verstrekken aan de inschrijver?
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 03-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/122
SamenvattingUitsluiting, Ernstige fout in de uitoefening van het beroep, Proportionaliteit uitsluiting, Valse verklaring, Eigen verklaring, Herbeoordeling.
Samenvatting (Bron)Uitsluitingsgronden. Valse verklaring in Eigen verklaring mbt ernstige beroepsfouten. Separate toelichting op opgelegde boetes is geen toelichting op de Eigen Verklaring. Intrekking voorlopige gunningsbeslissing.
AnnotatorM.W. Speksnijder , M. van den Brink
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 22-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/123
Samenvatting (On-)geldigheid inschrijving, Rechtsbescherming, Rechtsverwerking, Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Klacht over (dis) proportionaliteit geschiktheidseis maar ongeldige inschrijving. Geen belang. HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:988 (Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH).
AnnotatorP. Heijnsbroek , M. de Vette
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:2263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 28-03-2017
CiteertitelJAAN 2017/124
Samenvatting (On-)geldigheid inschrijving, Beoordeling gunningscriteria, Transparantie gunningscriteria, Belangenverstrengeling, Motivering gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Nationale onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Vorderingen afgewezen. Eisers beroepen zich deels op aanbestedingsdocumentatie die niet van toepassing is. Geen ongeldige inschrijving. Geen onjuiste beoordeling. Van belangenverstrengeling onvoldoende gebleken. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:2329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Rotterdam 06-04-2017
CiteertitelJAAN 2017/125
SamenvattingVoeging, Tussenkomst, Combinatie, Alcateltermijn, Vertrouwensbeginsel, Gelijkheidsbeginsel. Intrekking gunningsbeslissing.
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Klacht indienen bij aanbesteder over gunningsbeslissing in plaats van kort geding aanspannen is geoorloofd. Winnende inschrijver heeft recht om zich te verweren jegens verliezend inschrijver, ook als de aanbesteder zelf geen deugdelijke motivering geeft in een beslissing tot (intrekking) gunning.
AnnotatorA.J. van Heeswijck
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:2605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 25-04-2017
CiteertitelJAAN 2017/126
SamenvattingTechnische specificaties, Uitvoeringsvoorwaarde, Belangenverstrengeling.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechterc heeft de vorderingen van Brainlab, om de gunningsbeslissing van Erasmus Universitair Medisch Centrum in de aanbesteding van de levering en installatie van multimediavoorzieningen in 22 operatiekamers en 4 interventiekamers in te trekken, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:4255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Gelderland 21-07-2015
CiteertitelJAAN 2017/127
SamenvattingOpenbare inschrijvingsprocedure, Onderhandse verkoop.
Samenvatting (Bron)Verkooppand, het Opusgebouw te Nijmegen via openbare inschrijving. Koopovereenkomst met partij aan wie was gegund is niet geëffectueerd. Gemeente heeft een vierde partij, die destijds niet had ingeschreven, bereid gevonden het pand te kopen. Het stond de gemeente vrij onderhands de vierde partij te verkopen. Openbare inschrijvingsprocedure was geëindigd.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2015:4409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 03-10-2016, Advies 368
CiteertitelJAAN 2017/128
SamenvattingZijn damplanken van koudgewalst staal gelijkwaardig met damplanken van warmgewalst staal? Nationale openbare aanbesteding voor vervanging van oeververbindingen, onder vigeur van het ARW 2012. Het bestek schrijft het gebruik van stalen damplanken voor die gemaakt zijn van warmgewalst staal. Klager is een leverancier van koudgewalste stalen damplanken en heeft tevergeefs aan beklaagde gevraagd om de eis van warmgewalst staal in te trekken en ook damplanken van koudgewalst staal toe te staan. Daartoe stelt klager dat deze laatste gelijkwaardig zijn met damplanken van warmgewalst staal. Klager stelt dat beklaagde door het verzoek van klager naast zich neer te leggen, heeft gehandeld in strijd met artikel 2.76 Aw 2012. De Commissie toetst de gegrondheid van de klacht aan de hand van het ARW 2012, dat een met artikel 2.6 Aw 2012 vergelijkbare regeling bevat. De Commissie stelt aan de hand van het advies van een externe expert vast dat koudgewalst en warmgewalst staal wezenlijk verschillende eigenschappen hebben en dat warmgewalst staal voor bepaalde toepassingen meer geschikt is dan koudgewalst staal en verklaart de klacht ongegrond.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 14-10-2016, Advies 374
CiteertitelJAAN 2017/129
SamenvattingViel voor gegadigden te begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure was beëindigd? Alle redelijk geďnformeerde en normaal zorgvuldige gegadigden hadden moeten begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure werd beëindigd. Bij een "kennisgeving van aanvullende informatie over een onvolledige procedure of rectificatie" dienen gegadigden heel alert te zijn. Ook behoort het tot hun verantwoordelijkheid nieuwe aankondigingen in de gaten te houden. De aanbestedende dienst mocht erop vertrouwen met de voornoemde kennisgeving voldoende transparant te hebben gehandeld en was niet gehouden de beëindigde (eerste) aanbestedingsprocedure in de gaten te blijven houden.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 14-10-2016, Advies 377
CiteertitelJAAN 2017/130
SamenvattingIs beklaagde afgeweken van de door haar bekendgemaakte beoordelingssystematiek? Europese openbare aanbesteding van vervoersdiensten van geneesmiddelen. Geklaagd wordt over een volgens klager onterechte slechte beoordeling van de kwaliteitscriteria, waardoor klager niet is uitgenodigd voor een ‘pitch’. De Commissie toetst de klacht aan het standaard beoordelingskader voor kwaliteit, dat ook door de rechter meestal wordt toegepast. Na bestudering van de motivering van het subgunningscriterium ‘Prestatieonderbouwing” is de Commissie van oordeel dat beklaagde bij de beoordeling niet is afgeweken van de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek. Zonder kennis van de andere inschrijvingen kan de Commissie niet beoordelen of het cijfer 4 dat beklaagde hier heeft toegekend te ‘streng’ is. De Commissie kan wel constateren dat het oordeel “De beantwoording sluit onvoldoende aan bij de gewenste situatie, de doelstelling loopt gevaar”, die hoort bij het cijfer 4, op zich terecht lijkt. Ten aanzien van het subgunningscriterium ‘Transparante tarieven’ overweegt de Commissie, dat dit alleen maar kan betekenen dat voor partijen op eenduidige wijze moet vaststaan hoe de ingevulde tarieven in de praktijk zullen worden toegepast. De gevraagde toelichting moet eventuele onduidelijkheden in het tabblad ‘Tarieven’ en het tabblad ‘Prijsopgaveformulier’ dus wegnemen. Van een inschrijver kan niet worden verlangd dat hij aangeeft waarom hij voor een bepaalde activiteit een bepaald tarief heeft afgegeven, aangezien de prijs van de opdracht bepaald wordt door een samenstel van alle tarieven en uitgevoerde (deel-)opdrachten. Beklaagde heeft naar het oordeel ten onrechte bij de beoordeling meegewogen dat een toelichting hoe de stop-tarieven tot stand zijn gekomen, ontbreekt. Ten aanzien van het subgunningscriterium ‘Duurzaamheid’ overweegt de Commissie dat een redelijk geďnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver niet hoefde te begrijpen dat hij bij het noemen van maatregelen met betrekking tot duurzaamheid ook zou moeten kwantificeren wat het effect van die maatregelen is. Beklaagde heeft naar aantoonbare stappen gevraagd, niet naar de resultaten. In zoverre is beklaagde afgeweken van de vooraf bekendgemaakte beoordelingssystematiek. Ook ten aanzien van het subgunningscriterium ‘Risico- en kansendossier’ is de Commissie van oordeel dat beklaagde is afgeweken van de bekendgemaakte beoordelingssystematiek.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 18-10-2016, Advies 379
CiteertitelJAAN 2017/131
SamenvattingBevoordeling van uitgevers bij aanbesteding leermiddelen? Schending van art. 1.10a Aw 2012? Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van leermiddelen. Geklaagd wordt over de indeling van percelen per uitgever en de omstandigheid dat de consumentenprijzen voor biologieboeken nog niet zijn vastgesteld door de uitgever. Hierdoor zouden uitgevers bevoordeeld zijn bij de aanbesteding. De Commissie overweegt dat uit het beoordelingsmodel blijkt dat de uitgevers een voordeel zouden kunnen hebben bij de score op het prijscriterium, maar dat dit voordeel (geschat op 133 punten) nog niet onoverbrugbaar lijkt met een goede score op de kwaliteitscriteria, waarmee 1500 punten kunnen worden behaald. Daarmee kan de Commissie niet vaststellen dat beklaagde heeft gehandeld in strijd met artikel 1.10a Aw 2012, dat bepaalt dat de mededinging niet kunstmatig mag worden beperkt. De Commissie is wel van oordeel dat doordat de consumentenprijzen voor biologie nog niet bekend zijn, er geen sprake is van een ‘level playing field’. In zoverre acht de Commissie de klacht gegrond. Ten overvloede wijst de Commissie er op dat het vragen van zeer hoge consumentenprijzen voor een wiskunde methode (waarover ook geklaagd wordt) mogelijk in het kader van misbruik van een economische machtspositie bij de Autoriteit Consument & Markt zou kunnen worden aangekaart. Na uitbrengen van het Advies heeft de voorzieningenrechter Den Haag: ECLI:NL:RBDHA:2017:2217.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 21-12-2016, Advies 391
CiteertitelJAAN 2017/132
SamenvattingHeeft de aanbestedende dienst voldoende informatie verstrekt aan klager om een functietest te kunnen uitvoeren? Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor inwinningsapparatuur voor landmeetkundige diensten. Klager is uitgenodigd om een functietest van de door haar aangeboden apparatuur uit te voeren, maar is er tijdens de testperiode niet in geslaagd een internetverbinding met de server van beklaagde tot stand te brengen. Klager stelt dat beklaagde relevantie technische informatie niet verstrekt heeft. De Commissie is van oordeel dat een aanbestedende dienst gehouden is om de inschrijvers tijdig de informatie te verschaffen die zij nodig hebben om aan een functietest te kunnen deelnemen, voor zover zij niet in staat zijn die informatie zonder de medewerking van de aanbestedende dienst te verkrijgen. In het verlengde hiervan is de aanbestedende dienst gehouden om constructief met een inschrijver in overleg te treden wanneer deze aangeeft in het kader van de functietest tegen problemen aan te lopen die volgens die inschrijver verband houden met het feit dat de aanbestedende dienst onvolledige informatie heeft verschaft. In casu had klager minimaal de volgende gegevens moeten krijgen van beklaagde: a. Het adres van de server waarmee contact moet worden gemaakt; b. Het poortnummer van de server; c. Het communicatieprotocol dat gebruikt moet worden; d. Een gebruikersnaam en wachtwoord. In eerste instantie is aan klager een verkeerd poortnummer meegedeeld, waardoor zij enkele dagen vergeefse pogingen heeft gedaan om verbinding te krijgen met de server van beklaagde. Ook na het verstrekken van het juiste poortnummer kon klager geen verbinding maken en heeft zij meerdere malen gevraagd naar het protocol en de initialisatiestring, maar op die vragen geen antwoord gekregen. Omdat naar het oordeel van de Commissie beklaagde aan klager niet tijdig de juiste informatie heeft verschaft, wordt de klacht gegrond verklaard. Na het uitbrengen van het advies heeft de voorzieningenrechter Gelderland een uitspraak in dit geschil gedaan, ECLI:NL:RBGEL:2017:1501.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
LinkVolledige tekst in artikel besproken uitspraak (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 01-12-2016, Advies 382
CiteertitelJAAN 2017/132
SamenvattingUitleggingsvraag. Twee aanbestedingsprocedures die gedeeltelijk de levering van dezelfde producten betreffen. Onder welke van beide aanbestede raamovereenkomsten valt de levering van die producten?
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 26-01-2017, Advies 318
CiteertitelJAAN 2017/134
SamenvattingNiet-functionele eisen aan minicontainers worden als disproportioneel en discriminerend beoordeeld. Europese openbare aanbesteding voor levering van minicontainers en afvalcontainers. Het geschil draait om de technische eisen die gesteld zijn aan de minicontainers (perceel 1). Volgens klager zijn die eisen discriminerend en disproportioneel en zou slechts één leverancier aan die eisen kunnen voldoen. De Commissie toetst die eisen aan artikelen 1.10, 2.75 en 2.76 Aw 2012 en overweegt dat in beginsel een aanbestedende dienst mag vragen om maatwerk, mits hij de eisen dan zoveel mogelijk functioneel specificeert. Het uitvragen van maatwerk wordt naar het oordeel van de Commissie echter problematisch indien de markt dat maatwerk niet eenvoudig kan realiseren. Dat zal al snel het geval zijn bij standaard producten die in grote aantallen worden aangeboden en waarbij veel inspanningen van de marktpartijen worden gevraagd om door één aanbestedende dienst gevraagde wijzigingen in dat aanbod aan te brengen. Beklaagde heeft verwezen naar een Europese norm, maar is ook op onderdelen afgeweken van die norm. Het doel van normen is het standaardiseren van de eisen waaraan producten moeten voldoen opdat fabrikanten weten dat wanneer zij producten maken die aan de normen voldoen, deze overal in de Europese Unie aanvaard moeten worden door aanbestedende diensten. Het zonder noodzaak afwijken van normen benadeelt bepaalde fabrikanten die immers geen rekening hebben kunnen houden met die afwijkingen. De Commissie is van oordeel dat beklaagde onvoldoende heeft verwezen naar standaarden en de eisen onvoldoende functioneel heeft gespecificeerd, terwijl dat wel mogelijk was geweest. Toepassing van artikel 2.76, leden 5 en 6, Aw 2012 is dan niet aan de orde (het accepteren van gelijkwaardige producten). Nu beklaagde onvoldoende functioneel heeft gespecificeerd en slechts één leverancier in staat is aan de combinatie van eisen van beklaagde te voldoen, is de Commissie van oordeel dat de combinatie van de eisen niet meer in een redelijke verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht en beklaagde de inschrijvers niet op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelt.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 26-01-2017, Advies 387
CiteertitelJAAN 2017/135
Samenvatting Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van kantoorartikelen. In het bestek zijn verpakkingseenheden voor de diverse kantoorartikelen voorgeschreven en luidt een eis dat daarvan hoogstens 50% van mag worden afgeweken. Verder moeten sommige artikelen per stuk worden aangeboden. Geklaagd wordt dat door die eisen de huidige leverancier bevoordeeld wordt. De Commissie overweegt dat beklaagde de verpakkingseenheden heeft gevraagd die de zittende leverancier leverde, met een mogelijkheid om met 50% af te wijken. Uit de gestelde vragen en antwoorden in de tweede en derde Nota van Inlichtingen blijkt dat voorgaande vereisten voor twee potentiële inschrijvers, met uitzondering van de zittende leverancier, problematisch zijn in de gevallen dat zij slechts verpakkingseenheden kunnen leveren die meer dan 50% groter zijn dan is uitgevraagd. Uit de reactie op klachtonderdeel 2 leidt de Commissie af dat beklaagde slechts één geldige inschrijving heeft ontvangen en dat deze afkomstig is van de zittende leverancier. Voor potentiële inschrijvers, zijnde groothandelaars, zijn de verpakkingseenheden die zij binnen hun productassortiment hanteren niet eenvoudig te wijzigingen in het kader van een concrete aanbestedingsprocedure. Concurrenten van een zittende leverancier worden dan ook op achterstand gezet, indien in een aanbestedingsprocedure de verpakkingseenheden van de zittende leverancier (met een beperkte afwijkingsmarge) worden vereist. De Commissie is dan ook van oordeel dat beklaagde met dit vereiste de raamovereenkomst heeft toegeschreven naar de zittende leverancier en daarmee in strijd heeft gehandeld met het beginsel van gelijke behandeling. Discriminerende en disproportionele eisen aan verpakkingseenheden van kantoorartikelen? De Commissie overweegt verder dat een aanbestedende dienst ter stimulering van innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, als zogenoemde ‘launching customer’ nieuwe en van de standaard afwijkende producten kan uitvragen die op dat moment alleen nog maar door één of enkele ondernemingen worden geleverd. In casu doet zich dat hier echter niet voor, zodat de Commissie de eis ten aanzien van de verpakkingseenheden disproportioneel acht.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 28-02-2017, Advies 295
CiteertitelJAAN 2017/136
SamenvattingOnjuiste beoordeling kwaliteitscriteria? Meervoudig onderhandse procedure voor tijdelijke vergroting van de slibontwateringscapaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Klager stelt dat er een onjuiste beoordeling van de kwaliteitscriteria is geweest. De Commissie bespreekt eerst de eisen ten aanzien van de door de aanbestedende dienst in acht te nemen transparantie en de motiveringsplicht, die in het kader van een meervoudig onderhandse procedure niet anders zijn dan bij een Europese aanbesteding. Bij subgunningscriteria EC.1a en EC.2c is de inschrijving van klager lager beoordeeld omdat klager geen alternatief heeft genoemd om het risico te beheersen dat voor een andere uitvoeringsmethode zou worden gekozen. De Commissie vindt echter in de aanbestedingsstukken geen aanknopingspunten voor het standpunt dat alternatieven moesten worden genoemd en uitgewerkt. Een inschrijver mag er van uitgaan dat een aanbestedende dienst niet voor een van zijn inschrijving afwijkende wijze van uitvoering kiest indien hij de opdracht gegund heeft gekregen. Dit klachtonderdeel wordt derhalve gegrond verklaard. Bij het tweede klachtonderdeel stelt klager dat haar inschrijving ten onrechte is beoordeeld op een nieuwe eis, aangezien er geen uitwerking van het idee voor bovengrondse kabels en leidingen is gegeven. De Commissie overweegt echter dat het toevoegen van tabellen, planningen, visualisaties en tekeningen ter onderbouwing van in de inschrijving opgenomen ideeën wel degelijk in de aanbestedingsstukken wordt genoemd en verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. In het derde klachtonderdeel stelt klager dat haar inschrijving op de subgunningscriteria EC.2b "Projectorganisatie (beschrijving)" en EC.2c "Projectorganisatie (interview)" louter positief zijn beoordeeld, maar hier desondanks niet de maximale scores heeft gekregen. Ten aanzien van criterium EC.2b acht de Commissie dit klachtonderdeel gegrond, gelet op de gebrekkige motivering van de lage score die klager op dit criterium heeft gekregen.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 28-02-2017, Advies 314
CiteertitelJAAN 2017/137
SamenvattingMag een ISAE 3402 rapport gevraagd worden of is dit een disproportionele eis? Gelijkwaardigheid certificaten. Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor ICT-diensten. De opdracht is verdeeld in drie percelen. De klacht betreft perceel 1 (Infrastructure as a Service). In het Programma van Eisen en Wensen staan de volgende twee eisen: (i) de inschrijver beschikt over een ISAE 3402 Type II rapport van maximaal 1 jaar oud (of gelijkwaardig) en (ii) de inschrijver is in staat jaarlijks een ISAE 3402 rapoort (of gelijkwaardig) af te geven. Geklaagd wordt dat de eerste eis als geschiktheidseis niet in het Programma van Eisen thuis hoort, dat de twee eisen disproportioneel zijn, dat de eisen voor gelijkwaardige certificeringen niet bekend gemaakt zijn, de inschrijving van klager ten onrechte terzijde is gelegd aangezien zij over een volgens haar gelijkwaardig ISO 27001 certificaat beschikt en dat de motivering van de gunningsbeslissing onvoldoende is. De Commissie constateert dat de eerste eis inderdaad een geschiktheidseis is en derhalve in de aankondiging bekend gemaakt had moeten worden. Echter, door het opnemen van de eis in het Programma van Eisen en Wensen is klager naar het oordeel van de Commissie niet benadeeld, zodat dit klachtonderdeel ongegrond wordt verklaard. De Commissie overweegt op dat de gewraakte eisen op zich zinvol zijn, aangezien daardoor accountants bepaalde onderzoeken niet meer hoeven uit te voeren, wat een kostenbesparing kan opleveren. Echter, dat neemt niet weg dat bij de gevraagde dienstverlening (Infrastructure as a Service) de opdrachtnemer weliswaar verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de gehoste applicaties, maar niet verantwoordelijk is voor het beheer van die applicaties. Op de correctheid van de werking van die applicaties kan de opdrachtnemer dus geen invloed uitoefenen. Daarmee is de zware eis van een ISAE 3402 Type II-rapport onvoldoende relevant voor de gevraagde dienstverlening en zijn de gewraakte eisen naar het oordeel van de Commissie disproportioneel. De klacht over gebrek aan transparantie bij het beschrijven van de eisen wordt ongegrond verklaard wegens een niet proactieve houding van klager in d einlichtingenronde. Ten overvloede overweegt de Commissie dat het toevoegen van "of gelijkwaardig" zonder verdere toelichting op zich toelaatbaar is. Omtrent het ISO 27001 certificaat overweegt de Commissie dat dit wel tot op zekere hoogte vergelijkbaar is, maar anders dan klager stelt niet gelijkwaardig is met een ISAE 3402 Type II rapport, zodat dit klachtonderdeel ongegrond wordt verklaard. De Commissie is wel van oordeel dat beklaagde in de mededeling van de gunningsbeslissing niet kon volstaan met de mededeling dat de in de inschrijving van klager genoemde rapporten ISO 9001 en ISO 27001 niet gelijkwaardig zijn aan een ISAE 3402 Type II rapport, maar dat zij klager meer inzicht had moeten verschaffen in de redenen waarom de bedoelde rapporten niet gelijkwaardig zijn. Het laatste klachtonderdeel wordt derhalve gegrond verklaard.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 28-02-2017, Advies 323
CiteertitelJAAN 2017/138
SamenvattingVeiling van perceel na faillissement opdrachtnemer toelaatbaar? Meervoudig onderhandse gunning raamovereenkomst binnenschilderwerk nadat de opdrachtnemer (Y) van één van de vier na een nationale openbare procedure gesloten raamovereenkomsten failliet verklaard is. Geklaagd wordt dat dit perceel opnieuw aanbesteed had moeten worden en niet geveild had mogen worden onder de drie opdrachtnemers van de drie overige percelen. Bij de oorspronkelijke aanbesteding is bepaald dat een inschrijver niet meer dan één perceel gegund kan krijgen. Klager stelt dat door de veiling onder de drie zittende opdrachtnemers in strijd gehandeld is met deze regel aangezien X nu twee percelen uitvoert. De Commissie is van oordeel dat het beklaagde in beginsel niet vrijstond - behoudens een enkele uitzondering - één van de raamovereenkomsten na gunning daarvan wezenlijk te wijzigen, zonder die raamovereenkomst opnieuw aan te besteden op basis van een openbare procedure. Naar het oordeel van de Commissie dient de wijziging van opdrachtnemer naar analogie van de regels die gelden in het geval van een Europese aanbestedingsprocedure zowel naar oud recht, dat gold ten tijde van de vervanging van Y door X, als naar huidig recht in beginsel als een wezenlijke wijziging van de opdracht te worden gekwalificeerd. Een dergelijke wijziging zou toelaatbaar kunnen zijn indien er in de overeenkomst een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule is opgenomen die voldoet aan bepaald randvoorwaarden. In casu constateert de Commissie dat een dergelijke herzieningsclausule niet in de raamomvereenkomst is opgenomen, zodat de klacht gegrond wordt verklaard.
AnnotatorM.B. Klijn
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 28-02-2017, Advies 383
CiteertitelJAAN 2017/139
SamenvattingProcedure rond Europese aanbesteding voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen ten behoeve van de inkoop van maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en Naschoolse Dagbehandeling voor de inwoners van beklaagde (14 gemeenten). Klager heeft verkeerde document (Gedragsverklaring Aanbesteden) geüpload, maar klaagt over het feit dat als gevolg van die fout de inschrijving ter zijde is gelegd als een ongeldige inschrijving, zonder herstelmogelijkheid.
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelDe concessieovereenkomst
CiteertitelJAAN 2017/904
SamenvattingBespreking van de zaak van JCDecaux Nederland en de exploitatie van het reclame-arsenaal van RET. Auteur bespreekt de uitspraak in deze zaak van Gerechtshof Den Haag op 17 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:470, in samenhang met het arrest van 26 oktober 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:3169, over het grensoverschrijdend belang.
Auteur(s)M.J.J.M. Essers
Artikel aanvragenVia Praktizijn