Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 29-06-2017
Aflevering 6
RubriekAfval
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelJM 2017/68
SamenvattingAfvalstof, Afgewerkte olie, Regeneratie, Brandstof, Minimumstandaard, Nuttige toepassing, Voorlopige nuttige toepassing, Gasolie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 12, eerste lid, aanhef en onder k, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) bezwaren ingediend tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in België gevestigde Waste Oil Services (hierna: WOS).
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelJM 2017/69
SamenvattingHandhaving, Melding, Rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] afgewezen om handhavend op te treden ten aanzien van het ventilatiesysteem van de nieuw gebouwde varkensstal (stal nummer 16) aan de [locatie 1] in Snelrewaard.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJM 2017/70
SamenvattingBodemverontreiniging, Saneringsplan, Ophooglaag, Asbest, Coördinatiebepaling, Restverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 16 november 2015 door de Econsultancy B.V. namens PVH Vastgoed te Ulvenhout ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging ter plaatse van het perceel Schansstraat 15-17 te Terheijden (hierna: het perceel).
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHvJ EU 27-04-2017, C 535/15, ECLI:EU:C:2017:31
CiteertitelJM 2017/71
SamenvattingPrejudiciële verwijzing, Registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen chemische stoffen, Chemische stoffen, Registratieplicht, Informatievereisten, Niet-geregistreerde chemische stoffen, Uitvoer uit de Europese Unie.
AnnotatorW.T. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2017:31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHvJ EU 08-03-2017, C-321/15, ECLI:EU:C:2017:179
CiteertitelJM 2017/72
SamenvattingPrejudiciële verwijzing, Inleveren niet-gebruikte emissierechten, Installatie, Stopzetten activiteiten, Schadevergoeding, Onteigening, Broeikasgasemissierechten, Installatie stopgezet.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 maart 2017.#ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA tegen Etat du Grand-duche de Luxembourg.#Verzoek van de Cour constitutionnelle (Luxemburg) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Artikel 3, onder a) - Artikelen 11 en 12 - Stopzetting van de activiteiten van een installatie - Inlevering van de niet-gebruikte rechten - Periode 2008-2012 Geen schadeloosstelling - Opzet van de regeling voor de handel in emissierechten.#Zaak C-321/15.
AnnotatorW.T. Douma , O. van Geel
UitspraakECLI:EU:C:2017:179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelJM 2017/73
SamenvattingDiffusiteitscorrectie, Popmuziekspectrum, Housespectrum, Dancemuziekspectrum, Recreatiecentrum, Geluidsniveau, Horecabedrijven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Oortjespad" vastgesteld.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelJM 2017/74
SamenvattingBedrijfswoning, Burgerwoning, Plattelandswoning, Woonbestemming, Landbouwinrichting, Intensieve veehouderij, Goede ruimtelijke ordening, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat, Luchtkwaliteit, Geurbelasting, Geurgevoelig object, Afstandsnorm, Structuurvisie, Glastuinbouwconcentratiegebied, Richtafstand VNG-brochure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorP.B. Bokelaar , H.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelJM 2017/75
SamenvattingOmgevingsvergunning, Rundveestal, Bestemmingsplan, Planvoorschriften, Extensiveringsgebied, Intensieve veehouderij, Melkrundvee, Melkrundveehouderij, Bouwplan, Melding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2014 heeft het college aan DDG krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels over afwijking van de toegestane bouwhoogte, vergunning verleend voor het bouwen van een stal voor het houden van 72 stuks vrouwelijk jongvee en 20 fokstieren aan de [locatie] te Wichmond.
AnnotatorP.B. Bokelaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 14-12-2016
CiteertitelJM 2017/76
SamenvattingGeurhinder, Geurverordening, Geurgevoelig object, Afstandseisen, Categorie van inrichtingen, Inrichting, Veehouderij, Bestemmingsplan, Plangebied, Planregels, Paardenstalling, Koetserij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Kerkdriel herziening 2015, reparatie [locatie 1]" vastgesteld.
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRechtbank Midden-Nederland 25-04-2017
CiteertitelJM 2017/77
SamenvattingRelativiteit, M.er.-plicht, Waterkrachtcentrale, Gelijkheidsbeginsel, M.e.r.-beoordelingsprocedure, Vismigratie, Visgeleidingssysteem.
Samenvatting (Bron)Watervergunning voor waterkrachtcentrale in Borgharen. Relativiteitsvereiste, beroep van concurrent op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Geen aanleiding om artikel 5, tweede lid, van de Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in Rijkswateren (de Beleidsregel), dat verlening van de vergunning mogelijk maakt, onverbindend te verklaren/buiten toepassing te laten. Verlening van de vergunning is niet in strijd met de Kaderrichtlijn Water. Vergunningvoorschrift dat maximaal 0.1% vissterfte toestaat, moet strikt worden geïnterpreteerd. Dit volgt uit de tekst van dit voorschrift en uit de Beleidsregel. De StAB heeft, gelet daarop, terecht getoetst aan de hand van een worst case scenario. Conclusie van het advies van de StAB is dat niet met een hoge mate van zekerheid kan worden gegarandeerd dat aan de in de vergunning gestelde norm kan worden voldaan. Het beroep is om die reden gegrond en de vergunning wordt vernietigd. Vergunninghoudster stelt terecht dat het in strijd is met het specialiteitsbeginsel dat verweerder zijn eventuele toekomstige verplichting tot schadevergoeding in de (vernietigde) vergunning heeft ingeperkt.
AnnotatorA. Wagenmakers
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2017:2109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieueffectrapportage
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJM 2017/78
SamenvattingRelativiteit, Milieubelang, Tijdelijke afwijking, M.e.r-beoordeling, Kruimelafwijking, Tijdelijke losvoorziening, Losvoorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning voor de periode van één jaar verleend voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op het perceel Zuiderzeelaan nabij nummer [..] (hierna: het perceel).
AnnotatorA. Wagenmakers , J.S. Haakmeester
LinkVolledige tekst annotatie (haakmeesteradvocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJM 2017/79
SamenvattingDamherten, Opzettelijk verontrusten en doden, Natura 2000-gebied, Ontheffing, Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van damherten in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelHvJ EU 26-04-2017, C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301
CiteertitelJM 2017/80
SamenvattingMitigatie, Doeltreffendheid mitigerende maatregelen, Reikwijdte cumulatietoets, Bouwvergunning, Koelwater, Mitigerende maatregelen, Cumulatietoets, Cumulatie, Significante gevolgen, Compensatie.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017.#Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.#Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, lid 3 - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg (Duitsland) - Natura 2000-gebieden in het Elbedal stroomopwaarts van de kolengestookte centrale - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied.#Zaak C-142/16.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:EU:C:2017:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn