Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 01-07-2017
Aflevering 7456
RubriekRedactioneel
TitelDe Wet aanpak woonoverlast – een hamerstuk?
CiteertitelGst. 2017/88
SamenvattingOp 24 januari jl. stond voor de plenaire vergadering van de Eerste Kamer als hamerstuk op de agenda het ‘Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34007)’. Niet alleen vond men beraadslaging over dit wetsvoorstel kennelijk overbodig, ook de tijd die de senaat zichzelf gunde om een oordeel over het onderwerp te vormen bleek opmerkelijk kort. Op 22 december passeerde het voorstel de Tweede Kamer, op 17 januari bracht de Commissie BiZa/AZ van de senaat een blanco eindverslag uit. En binnen deze periode van nog geen maand was er het Kerstreces.
Auteur(s)A.E. Schilder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver honden en brokken: de publiekrechtelijke aanpak van bijtincidenten (deel II)
CiteertitelGst. 2017/89
SamenvattingNadat wij deel I van onze bijdrage inleverden deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. Op 17 mei 2017 stuurde de staatssecretaris van EZ een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij onder andere reageert op de in het eerste deel van dit artikel besproken zienswijze van de RDA en een indicatie geeft van de nieuwe regelgeving die te verwachten is. Grootschalige wetswijzigingen in de landelijke regelgeving zijn niet te verwachten. Voor zover de staatssecretaris concrete maatregelen voorstelt, komen ze in deze bijdrage aan bod.
Auteur(s)M.I. Tuk , M.A.D.W. de Jong
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs de wegbeheerder aansprakelijk voor voorwerpen op de weg?
CiteertitelGst. 2017/90
SamenvattingIn de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand2 en ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt dat begrip? Recentelijk heeft de Hoge Raad zich over deze vraag uitgelaten in een zaak waarin de vraag centraal stond of een wegbeheerder (in dit geval een gemeente) ingevolge artikel 6:174 BW aansprakelijk is voor schade die de benadeelde heeft geleden als gevolg van het feit dat zij is gestruikeld over elektriciteitskabels die op de openbare weg lagen.
Auteur(s)L. van den Ham-Leerkes
LinkVolledige tekst annotatie (Nysingh Advocaten-Notarissen)
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 07-10-2016
CiteertitelGst. 2017/91
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad; aansprakelijkheid wegbeheerder. Art. 6:174 en 6:162 BW. Struikeling over elektriciteitskabels naar marktkramen. Geldt risicoaansprakelijkheid van art. 6:174 BW ook voor voorwerpen op de weg? Aansprakelijkheid o.g.v. art. 6:162 BW uit hoofde van algemene zorgplicht. Toepasselijkheid kelderluikcriteria in beide gevallen. Verwijzing naar HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079, NJ 1966/136 (Kelderluik), HR 3 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2202, NJ 2002/465 (Rook/Staat) en HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:47, NJ 2013/366. Toepassing kelderluikcriteria door hof; waarderingen van feitelijke aard.
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelGst. 2017/92
SamenvattingOplegging herplantplicht middels last onder dwangsom. Niet aannemelijk gemaakt dat de herplantplicht niet ruimer is dan nodig ter herstel van de landschappelijke waarden. Last onder dwangsom niet deugdelijk gemotiveerd. (Tubbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2014 heeft het college aan [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom een herplantplicht opgelegd ten aanzien van het perceel aan de Noordegraafsingel, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, sectie [.], nummer [.] (hierna: het perceel).
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 26-01-2017
CiteertitelGst. 2017/93
SamenvattingWet markt en overheid; algemeen belang besluit; eisen aan voorbereiding en motivering; onvoldoende onderzoek. (Zeewolde)
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid. De rechtbank stelt voorop dat verweerder een zeer ruime beoordelingsruimte heeft om te bepalen of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Dit betekent dat de rechter de door het bestuur verrichte beoordeling en de in dat kader gemaakte afweging van belangen met enige terughoudendheid moet toetsen (vergelijk de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 21 december 2016; ECLI:NL:CBB:2016:414, rov. 5.3-5.4). Dit neemt niet weg dat de totstandkoming van het vaststellingsbesluit moet geschieden met inachtneming van de zorgvuldigheidseisen die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de exploitatie van de Aanloophaven een activiteit is die plaatsvindt in het algemeen belang. Verweerder heeft onvoldoende zorgvuldig onderzoek gedaan, waardoor het besluit niet deugdelijk is gemotiveerd. Finale geschilbeslechting is in dit geval niet opportuun.
AnnotatorD. van Tilborg
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/94
SamenvattingGebrek in grondslag besluit. Gebrek gepasseerd met artikel 6:22 Awb. (Eindhoven)
Samenvatting (Bron)Afwijzing aanvraag traplift. Doordat betrokkene de traplift voorafgaand aan het doen van de aanvraag heeft gerealiseerd, was op het moment van de aanvraag de noodzaak tot het treffen van de gevraagde voorziening niet langer aanwezig. Het college kan aan artikel 4.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening de bevoegdheid ontlenen om de traplift te weigeren. Het college heeft in strijd met de wet gehandeld door de afwijzing van de traplift te baseren op artikel 4 van de Wmo in plaats van op artikel 4.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening. Omdat aannemelijk is dat appellanten hierdoor niet worden benadeeld zal het bestreden besluit ondanks de hiervoor genoemde schending met toepassing van artikel 6:22 van de Awb in stand worden gelaten.
AnnotatorI.F. Stolze , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:433
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/95
SamenvattingHet college kan de raad niet gelasten een bestemmingsplan te actualiseren (Voorschoten)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden jegens de raad van de gemeente Voorschoten (hierna: de raad) wegens het niet binnen tien jaar actualiseren van het bestemmingsplan geldend voor het perceel Voorstraat 19-21 te Voorschoten afgewezen.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 17-02-2017
CiteertitelGst. 2017/96
SamenvattingVerordening rioolheffing is onverbindend door overschrijding van de opbrengstlimiet rioolheffing, omdat een overschot is overgeboekt naar de algemene middelen. De kwalificatie van het overschot als reserve of voorziening is daarbij niet relevant. (Overbetuwe)
Samenvatting (Bron)Art. 228a Gemeentewet. Verordening rioolheffing 2013 gemeente Overbetuwe. Overschotten vorige jaren door achterblijvende investeringen blijven geoormerkt voor de taak riolering. Door overheveling daarvan naar algemene middelen wordt opbrengstlimiet overschreden. Verordening onverbindend.
AnnotatorJ.C. Scherff
UitspraakECLI:NL:HR:2017:253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-03-2017
CiteertitelGst. 2017/97
SamenvattingDe ontwikkeling maakt een horecaruimte, kantoorruimte en parkeervoorziening mogelijk. Deze onderdelen worden in het licht van de ladder voor duurzame verstedelijking als één project aangemerkt. De omgevingsvergunning voorziet enerzijds in een gedeeltelijke functiewijziging en maakt anderzijds een concentratie en andere situering van bebouwing mogelijk. Gezien de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan al biedt is geen sprake van een zodanig substantiële verandering dat de ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwikkeling is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2016 heeft het algemeen bestuur aan Consortium Frankemaheerd C.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuw hoofdkantoor van ING inclusief bijbehorende parkeervoorziening en horeca op de locatie Frankemaheerd 2-16 te Amsterdam.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-03-2017
CiteertitelGst. 2017/98
SamenvattingBestemmingsplan. Planregel met dynamische verwijzing naar parkeerbeleidsregels. Flexibiliteit versus rechtszekerheid. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Facetherziening parkeren" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:607
Artikel aanvragenVia Praktizijn