Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 13-07-2017
Aflevering 6
RubriekArcheologie
TitelRechtbank Gelderland 28-02-2017
CiteertitelJBO 2017/120
SamenvattingArcheologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor het bouwen van een Action met een oppervlakte van 1100 m≤ te s-Heerenberg (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo in combinatie met artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo). Verweerder heeft voor het bouwplan ten onrechte geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aan de gemeenteraad gevraagd. Het bouwplan is vanwege de oppervlakte aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 Bro, zodat de ladder duurzame verstedelijking van toepassing is. Met het later opgestelde rapport van DTNP heeft verweerder alsnog voldaan aan de ladder-toets. Eisers hebben voorts diverse beroepsgronden aangevoerd op het gebied van parkeren, luchtkwaliteit, geluid en milieuzonering, archeologie en verkeersveiligheid. Deze gronden slagen niet. Het beroep is gegrond vanwege het ontbreken van de VVGB. De rechtbank ziet, vanwege de alsnog verkregen VVGB en de door verweerder aangeleverde nadere motivering voor diverse onderwerpen, aanleiding de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:1025
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRechtbank Den Haag 09-05-2017
CiteertitelJBO 2017/121
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Verzoek om tegemoetkoming in planschade afgewezen; compensatie in natura. Beroep ongegrond.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:4952
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelJBO 2017/122
SamenvattingAsbestbrand, Kostenverhaal .
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 19 januari 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] en [appellant sub 2] lasten onder bestuursdwang opgelegd naar aanleiding van een asbestverontreiniging als gevolg van een brand in een bedrijfsloods op het perceel [locatie] te Wateringen. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang voor rekening van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelJBO 2017/123
SamenvattingAsbestverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2015, kenmerk DSB2015-74, heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang ter zake van een asbestverontreiniging als gevolg van een brand in een bedrijfsloods op het perceel [locatie] te Wateringen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de spoedeisende bestuursdwang voor rekening van [appellant sub 1] en [appellant sub 2] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Noord-Holland 10-04-2017
CiteertitelJBO 2017/124
SamenvattingHandhavingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om handhaving. Omvang van het geding. Voor zover het handhavingsverzoek van eiser al zou moeten worden opgevat als tevens te zijn gericht op het illegaal storten van beweerdelijk vervuilde grond heeft verweerder het terecht afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2017:3809
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Oost-Brabant 09-05-2017
CiteertitelJBO 2017/125
SamenvattingAsbest.
Samenvatting (Bron)Zaak (voorlopige voorziening) met veel onduidelijkheden. De vraag is voor wiens rekening dat moet komen. De voorzieningenrechter oordeelt dat dat voor rekening van verweerder moet komen, omdat de onduidelijkheden zoals in de uitspraak is uiteengezet en geoordeeld met name door het handelen van verweerder zijn veroorzaakt. De voorlopige voorziening wordt toegewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:2509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJBO 2017/126
SamenvattingPrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft Gelderland het bezwaar van MOB tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locatie 1] te Aalten, ongegrond verklaard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-02-2017
CiteertitelJBO 2017/127
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)einduitspraak na tussenuitspraak
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-02-2017
CiteertitelJBO 2017/128
SamenvattingHerzieningsverzoek.
Samenvatting (Bron)uitspraak op verzoek om herziening
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-04-2017
CiteertitelJBO 2017/129
SamenvattingHobbyboer.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, bestuurlijke boete
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-04-2017
CiteertitelJBO 2017/130
SamenvattingBospercelen.
Samenvatting (Bron)art. 7, Msw. tot het bedrijf behorende landbouwgrond, bospercelen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-04-2017
CiteertitelJBO 2017/131
SamenvattingBospercelen.
Samenvatting (Bron)Bospercelen, tot het bedrijf behorende landbouwgrond
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 20-04-2017
CiteertitelJBO 2017/132
SamenvattingBospercelen.
Samenvatting (Bron)Bospercelen, tot het bedrijf behorende landbouwgrond
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/133
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, uitrijden mest, niet-naleving toegeschreven aan de persoon aan wie de landbouwgrond is overgedragen, loonwerker, korting niet strafrechtelijk van aard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/134
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, mest emissiearm aanwenden, loonwerker, ne bis in idem-beginsel
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-05-2017
CiteertitelJBO 2017/135
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting. Foutieve vermelding van adres in proces-verbaal en NVWA-rapport. Opzettelijke niet-naleving randvoorwaarde. Gebrekkige instructies aan en gebrekkig toezicht op loonwerker (toerekening).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 08-05-2017
CiteertitelJBO 2017/136
SamenvattingMeststoffenwet.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, boete Artikel 5:44, tweede lid, van de Awb schrijft niet voor in welke vorm het bestuursorgaan en het OM dienen overeen te komen dat van voorlegging van een gedraging die bestuurlijk kan worden beboet maar tevens een strafbaar feit is, kan worden afgezien. Evenmin is publicatie van een dergelijke overeenkomst dwingend voorgeschreven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 23-05-2017
CiteertitelJBO 2017/137
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, bestuurlijke boetes
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJBO 2017/138
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bakertand, Abcovenseweg e.o." gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/139
SamenvattingArcheologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/140
SamenvattingArcheologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/141
SamenvattingArcheologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/142
SamenvattingBuitengebied, Archeologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e Herziening Buitengebied 2012" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelJBO 2017/143
SamenvattingBodemonderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bommersheufsestraat Zevenaar" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelJBO 2017/144
SamenvattingOmgevingsvergunning (inrichting).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2015, zoals aangevuld op 30 april 2015, heeft het college geweigerd aan [appellante] omgevingsvergunning te verlenen voor een nieuwe inrichting op het perceel [locatie] te Someren (hierna: het perceel) en heeft het voorts de bij besluit van 6 juli 2004 aan [appellante] verleende omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en opslag en verwerking van bijproducten op voormeld perceel ingetrokken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJBO 2017/145
SamenvattingPrejudiciŽle vragen.
Samenvatting (Bron)Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/146
SamenvattingTijdelijk vergunning, Verlenging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2016 heeft het college de bij besluit van 23 augustus 2005 aan [belanghebbende] verleende vergunning voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekende gemeente Vlagtwedde, sectie S, nr. 779, plaatselijk bekend Beetserwijk te Sellingen, de zogenoemde Noordplas, gewijzigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 19-05-2017
CiteertitelJBO 2017/147
SamenvattingWerkplan, Goedkeuring.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2017 heeft het college goedkeuring verleend aan het werkplan "Ontgronding en Inrichting 1 januari 2017 tot en met 25 januari 2020, locatie: Sibelco groeve gemeenten Heerlen en Landgraaf".
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Amsterdam 17-03-2017
CiteertitelJBO 2017/148
SamenvattingOmgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor evenement Buiten Westen aan de Ouderkerkerplas. Tussenuitspraak: Niet gebleken is dat verweerder voorafgaande aan het verlenen van de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning onderzoek heeft gedaan naar de bodem van het gebied rond de Ouderkerkerplas en of het evenement hierop eventueel nadelige gevolgen heeft. Het bestreden besluit is daarom onvoldoende gemotiveerd. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:2101
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Den Haag 26-04-2017
CiteertitelJBO 2017/149
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor een proefboorinstallatie ten behoeve van het opsproren van aardgas. De gemeenteraad heeft geen verklaring van geen bedenkingen verleend. De rechtbank is van oordeel dat de gemeenteraad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat geen sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing van de beoogde proefboorlocatie en dat het project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft de verklaring van geen bedenkingen terecht geweigerd. Verweerder heeft de omgevinsgvergunning dan ook terecht geweigerd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:5018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Den Haag 09-05-2017
CiteertitelJBO 2017/150
SamenvattingOmgevingsvergunning (afwijken, bouwen).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning boothuis, reddingsstation en museum; tussenuitspraak.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:4863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/151
SamenvattingVermoeden van bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om financiŽle compensatie van de kosten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Gelderland 31-03-2017
CiteertitelJBO 2017/152
SamenvattingCertificatie, Samenvoeging grond.
Samenvatting (Bron)Art. 10.1a, 10.2, 10.37 en 10.45 Wet Milieubeheer. Overtreding van de Wet Milieubeheer door afgifte van ingezameld groenafval door een groenrecyclingbedrijf en ontvangst en toepassing daarvan door een loon- en grondverzetbedrijf. De rechtbank acht bewezen dat het groenrecyclingbedrijf en het loon- en grondverzetbedrijf zich (in vereniging) hebben ontdaan van grote hoeveelheden (bedrijfs)afvalstoffen, terwijl de ontvanger(s) niet stond(en) vermeld op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars in afvalstoffen (VIHB-lijst). De rechtbank acht daarnaast bewezen dat het loon- en grondverzetbedrijf zelf bedrijfsafvalstoffen heeft ingezameld, terwijl het bedrijf daartoe niet bevoegd was en dat het bedrijf bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem heeft gebracht, terwijl dit niet mocht. De rechtbank heeft het beroep van verdachten op diverse vrijstellingen waardoor er geen, of niet langer, sprake zou zijn van een afvalstof, verworpen. De rechtbank heeft het groenrecyclebedrijf veroordeeld tot een geldboete van 10.000,--. Aan het loon- en grondverzetbedrijf is een geldboete van 5.000,-- opgelegd. De feitelijk leidinggevers van beide bedrijven zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 80 uur en 40 uur.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJBO 2017/153
SamenvattingOvertreder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2016 heeft de staatssecretaris aan Mobibulk een last onder dwangsom opgelegd wegens het, in strijd met artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk), zonder geldige milieuhygiŽnische verklaring produceren en aan een ander ter beschikking stellen van een bouwstof op een perceel aan het Metaalpark te Farsum.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/154
SamenvattingSubsidie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2015 heeft het college de aanvraag van [appellant] om subsidie voor bodemsanering afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1390
Artikel aanvragenVia Praktizijn