Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 13-07-2017
Aflevering 7
RubriekRedactioneel artikel
TitelVerwijzingsuitspraak Afdeling d.d. 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259)
CiteertitelJM 2017/958
SamenvattingOp 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee verwijzingsuitspraken met prejudiciŽle vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU of Hof) gedaan over: (-) de sinds 1 juli 2015 gebruikte programmatische aanpak stikstof (hierna: PAS of het programma), waarin de vraag centraal staat of het verlenen van natuurvergunningen aan veehouderijen met gebruikmaking van de PAS al dan niet in strijd is met (artikel 6 van) de Habitatrichtlijn (HRL of richtlijn) (ECLI:NL:RVS:2017:1259); en (-) de algemene vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor het weiden van vee en gebruik van meststoffen nabij Natura 2000-gebieden, waarbij de vraag is of het vergunningvrij toestaan van dergelijke activiteiten al dan niet in strijd is met de Habitatrichtlijn (ECLI:NL:RVS:2017:1260). De beantwoording van prejudiciŽle vragen door het HvJ EU neemt gemiddeld anderhalf jaar in beslag. Met inachtneming van de antwoorden van het Hof zal de Afdeling nog een definitieve uitspraak in de beroepzaken moeten doen. Dit zal ook weer minimaal een half jaar in beslag nemen.
Auteur(s)J.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelJM 2017/81
SamenvattingHoorplicht, Voorbereidingsfase, Omgevingsvergunning bouwen, Reguliere procedure, Serre, Buren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft het college aan [vergunninghouder] (lees: [vergunninghouder A]) een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de achterzijde van de woning op het perceel [locatie 1] te Zeist (hierna: het perceel).
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht / Handhaving
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-04-2017
CiteertitelJM 2017/82
SamenvattingHandhaving, Onlosmakelijke activiteiten, Afvalverwerkend bedrijf, Intrekking omgevingsvergunning, Beste beschikbare technieken, Stand der techniek.
Samenvatting (Bron)Bij vergunningverlening moet verweerder er op moet toezien dat de aanvraag om een omgevingsvergunning ziet op alle onlosmakelijk verbonden activiteiten binnen het betrokken project. Verweerder heeft bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu niet gekeken. Desgevraagd heeft verweerder ter zitting aangegeven dat niet is gecontroleerd of de inrichting past in het bestemmingsplan, omdat in de aanvraag stond vermeld dat dit het geval was en omdat het bedrijf al jarenlang ter plekke was gevestigd. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de omgevingsvergunning van 3 december 2013 juist is verleend vanwege de onjuiste informatie in de aanvraag. Dat maakt dat verweerder wel degelijk bevoegd is de omgevingsvergunning van 3 december 2013 op grond van artikel 5.19, eerste lid onder a, van de Wabo in te trekken.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Burgerlijk recht
TitelGerechtshof Amsterdam 11-04-2017
CiteertitelJM 2017/83
SamenvattingProjectontwikkelaar, Haviltex-toetsing, Professionele partijen, Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Uitleg samenwerkingsovereenkomst inzake nieuwbouwproject: met betrekking tot welke kavels dienden de sloop- en saneringskosten 50/50 tussen de gemeente en de projectvennootschappen te worden verdeeld. Letterlijke tekst geeft onder de gegeven omstandigheden niet de doorslag. Wetsartikelen: 6:248 BW
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:1271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Handhaving
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJM 2017/84
SamenvattingBodemkwaliteit, Bouwstof, MilieuhygiŽnische verklaring, Overtreding, Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 januari 2016 heeft de staatssecretaris aan Mobibulk een last onder dwangsom opgelegd wegens het, in strijd met artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk), zonder geldige milieuhygiŽnische verklaring produceren en aan een ander ter beschikking stellen van een bouwstof op een perceel aan het Metaalpark te Farsum.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDierenwelzijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-03-2017
CiteertitelJM 2017/85
SamenvattingDierenrecht, Dierenwelzijn, Houders van dieren, Positieflijst, Zorgvuldige voorbereiding, Deskundigheid, Onafhankelijkheid, Betrokkenheid belanghebbenden, Stakeholders, Motivering, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Wetenschappelijk onderzoek.
Samenvatting (Bron)Regeling houders van dieren, positieflijst, zorgvuldigheidsgebrek, Andibel-arrest
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHvJ EU 09-06-2017, C-293/16
CiteertitelJM 2017/86
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Landbouw, Op de markt brengen, Gewasbeschermingsmiddelen, Evaluatie gewasbeschermingsmiddelen, Termijn, Taalversies.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 8 juni 2017.#Sharda Europe BVBA tegen Administracion del Estado en Syngenta Agro SA.#Verzoek van de Tribunal Supremo om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Landbouw - Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen - Richtlijn 2008/69/EG - Artikel 3, lid 2 - Procedure voor een nieuwe evaluatie door de lidstaten van reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen - Termijn - Verschil tussen taalversies.#Zaak C-293/16.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2017:430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHvJ EU 01-06-2017, C-529/15
CiteertitelJM 2017/87
Samenvatting PrejudiciŽle verwijzing, Milieuaansprakelijkheid, Milieuschade, Waterkrachtcentrale, Wateren, Procesbevoegdheid, Toegang rechter, Vergunning gedekte schade, Schade door vergunning gedekt.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 1 juni 2017.#Procedure ingeleid door Gert Folk.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieuaansprakelijkheid - Richtlijn 2004/35/EG - Artikel 17 - Toepassing in de tijd - Exploitatie van een waterkrachtcentrale die in gebruik was genomen voor het verstrijken van de termijn voor omzetting van deze richtlijn - Artikel 2, punt 1, onder b) - Begrip ,milieuschade' - Nationale regeling die alle schade die is gedekt door een vergunning, uitsluit - Artikel 12, lid 1 - Toegang tot de rechter in milieuzaken - Procesbevoegdheid - richtlijn 2006/60/EG - Artikel 4, lid 7 - Rechtstreekse werking.#Zaak C-529/15.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2017:419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa
TitelHvJ EU 30-03-2017, C-335/16
CiteertitelJM 2017/88
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Afvalheffingen, Schatting volume, Daadwerkelijke hoeveelheid, Bijkomende heffing, Afvalverwerking, Vervuiler betaalt-beginsel, Recycling, Onevenredige kosten, Afvalstoffenhouder.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 maart 2017.#VG Cistoca d.o.o. tegen ?uro Vladika en Ljubica Vladika.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Afvalstoffen - Richtlijn 2008/98/EG - Terugvordering van de kosten van het afvalstoffenbeheer - Beginsel de vervuiler betaalt - Begrip ,houders van de afvalstoffen' - Gevraagde prijs voor het afvalstoffenbeheer - Specifieke heffing ter financiering van de kapitaalinvesteringen.#Zaak C-335/16.
AnnotatorW.Th. Douma , O. van Geel
UitspraakECLI:EU:C:2017:242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJM 2017/89
SamenvattingHandhaving, Geluidgevoelige gebouwen, Bestemmingsplan, Staat van Bedrijfsactiviteiten, Geluidberekening, Geluidmeting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] van 3 november 2014 om handhavend op te treden tegen het bedrijf gevestigd aan de [locatie 1] te Losser afgewezen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJM 2017/90
SamenvattingAanvaardbaar woon- en leefklimaat, Goede procesorde, Maatwerkvoorschriften, Bestemmingsplan buitengebied, Akoestisch onderzoek, Hagen, Inrichtingsplan, Viskwekerij, Geluidbelasting, Landbouwontwikkelingsgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, [locatie 1]" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJM 2017/91
SamenvattingPAS, Programmatische aanpak stikstof, Verslechtering, Significante verstoring, Passende beoordeling, Instandhoudingsmaatregelen, Passende maatregelen, Mitigerende maatregelen, Autonome daling.
Samenvatting (Bron)Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJM 2017/92
SamenvattingStikstofdepositie, PAS, Programmatische aanpak stikstof, Handhaving, ĎProjectí, ĎAndere handelingí, Fysieke ingreep, Weiden van vee, Bemesten van gronden, PrejudiciŽle vragen, Verwijzingsuitspraak, Herstelmaatregelen, Instandhoudingsmaatregelen, Passende beoordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft Gelderland het bezwaar van MOB tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locatie 1] te Aalten, ongegrond verklaard.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJM 2017/93
SamenvattingWijziging vergunning, Verlenging uitvoeringstermijn, GeŽxpireerde vergunning, Belanghebbende, Ontgronding, Zandwinplaats, Camping, Beton- en metselzand, Industriezand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2016 heeft het college de bij besluit van 23 augustus 2005 aan [belanghebbende] verleende vergunning voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekende gemeente Vlagtwedde, sectie S, nr. 779, plaatselijk bekend Beetserwijk te Sellingen, de zogenoemde Noordplas, gewijzigd.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelJM 2017/94
SamenvattingAfvalstof, Afgewerkte olie, Regeneratie, Brandstof, Minimumstandaard, Nuttige toepassing, Voorlopige nuttige toepassing, Gasolie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 12, eerste lid, aanhef en onder k, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) bezwaren ingediend tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in BelgiŽ gevestigde Waste Oil Services (hierna: WOS).
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:750
Artikel aanvragenVia Praktizijn