Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 13-07-2017
Aflevering 6
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 27-04-2017, C-680/15, C-681/15
CiteertitelJIN 2017/107
SamenvattingOvergang van onderneming, Behoud van rechten en plichten, Incorporatiebeding, Dynamisch geformuleerd beding.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 april 2017.#Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH en Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH tegen Ivan Felja en Vittoria Graf.#Verzoeken van het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overgang van een onderneming - Behoud van de rechten van de werknemers - Richtlijn 2001/23/EG - Artikel 3 - Arbeidsovereenkomst - Wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan bedingen mogen worden vastgesteld die verwijzen naar collectieve arbeidsovereenkomsten die dateren van na de overgang - Tegenwerpbaarheid aan de verkrijger.#Gevoegde zaken C-680/15 en C-681/15.
AnnotatorS.F.H. Jellinghaus , K.M.J.R. Maessen
UitspraakECLI:EU:C:2017:317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 24-03-2017
CiteertitelJIN 2017/108
SamenvattingVerjaringstermijn, Mesothelioom, Asbest, Werkgeversaansprakelijkheid, Toegang tot rechter, Doorbreking, Van Hese/De Schelde.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid. Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde). Betekenis van EHRM 11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland); toegang tot de rechter (art. 6 EVRM).
AnnotatorJ.C.A. Ettema
UitspraakECLI:NL:HR:2017:494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2017
CiteertitelJIN 2017/109
SamenvattingStatutair bestuurder, Vervaltermijn, Switch, Billijke vergoeding.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak, Wwz. Statutair directeur heeft in eerste aanleg een niet op de wet gebaseerd verzoek gedaan tot vernietiging van het ontslag vanwege strijd met artikel 7:671 BW. Het recht om in hoger beroep een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding artikel 7:682 lid 3 aanhef en sub b BW te doen is vervallen op grond van artikel 7:686a lid 4 sub a BW.
AnnotatorL. van Luipen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:2283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 15-02-2017
CiteertitelJIN 2017/110
SamenvattingVaststellingsovereenkomst, Schriftelijkheidsvereiste, Wederzijds goedvinden, Bedenktermijn.
Samenvatting (Bron)* is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art 7:670b BW c.q. kon de vaststellingsovereenkomst nog worden ontbonden? * is er reden om de (onherroepelijke) vaststellingsovereenkomst te vernietigen? * is sprake van een voorwaardelijk ontbindingsverzoek? * kan een verklaring voor recht worden gegeven in een verzoekschriftprocedure? * kan een vernietiging worden gevorderd in het kader van een verzoekschriftprocedure?
AnnotatorR. de Vos
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Oost-Brabant 16-02-2017
CiteertitelJIN 2017/111
SamenvattingWanprestatie, WSW’er, Ernstige tekortkoming, Geen arbeid verrichten.
Samenvatting (Bron)Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming daarvan. Werknemer heeft na verlof zijn werkzaamheden niet hervat.
AnnotatorD.P. van Straten
LinkVolledige tekst annotatie (ploum.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-01-2017
CiteertitelJIN 2017/112
SamenvattingHuwelijksvoorwaarden, Kosten huishouding, Vervalbeding.
Samenvatting (Bron)Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en nevenvoorzieningen. Verrekening kosten huishouding. Vervalbeding.
AnnotatorM.A. Zon
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-05-2017
CiteertitelJIN 2017/113
SamenvattingBeroep op art. 8 EVRM afgewezen, Strikte handhaving termijn art. 1:203 oud BW, De rechtszekerheid van het kind prevaleert boven family life van de juridische vader.
Samenvatting (Bron)Verzoek ontkenning vaderschap na ruim 20 jaar
AnnotatorF. Holstege
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2017:2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Limburg 28-10-2016
CiteertitelJIN 2017/114
SamenvattingKortgedingprocedure, Partneralimentatie, Samenleving als ware men gehuwd, Schorsing tenuitvoerlegging beschikking, Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)In kort geding situatie van art. 1:160 BW aangenomen, schorsing executie partneralimentatie beslissing.
AnnotatorG.M.B.R. Niellissen
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2016:9373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelJIN 2017/115
SamenvattingMedezeggenschap werknemers, Adviesrecht ondernemingsraad, Faillissement.
Samenvatting (Bron)Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al dan niet in kader van doorstart; instandhouding en voortzetting onderneming. Komen de kosten van de procedure ingevolge art. 22 WOR voor rekening van de boedel?
AnnotatorE.S. Ebels
UitspraakECLI:NL:HR:2017:982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 29-05-2017
CiteertitelJIN 2017/116
SamenvattingOK, Enquête, Afwijzing onmiddellijke voorzieningen.
Samenvatting (Bron)OK; Enquête; afwijzing onmiddellijke voorzieningen; 2:349a lid 3 BW
AnnotatorR.A. Wolf
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:1965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Den Haag 10-05-2017
CiteertitelJIN 2017/117
SamenvattingInkoop eigen aandelen, Beperkte balanstest, Uitkeringstest, Besluitvorming.
Samenvatting (Bron)Inkoop eigen aandelen in vaststellingsovereenkomst, met verklaring dat voldaan is aan balanstest en uitkeringstest. Dat staat tussen pp in onderlinge verhouding vast. Beroep nietigheid afgewezen. Art. 2:14 BW, art. 2:207a BW, art. 7:900 BW, art. 7:902 BW
AnnotatorA.M. Dumoulin-Siemens
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:4885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 07-04-2017
CiteertitelJIN 2017/118
SamenvattingBancair recht, Zorgplicht bank bij acceptatie en tijdens ‘clearing’-periode van een cheque jegens advocatenkantoor met commerciële praktijk, Algemene (Bank)voorwaarden.
Samenvatting (Bron)Bancair recht. Zorgplicht bank jegens advocatenkantoor met commerciële praktijk bij acceptatie van cheque. Klachten over passeren van stellingen en daarop gebaseerd bewijsaanbod. Toepasselijke rentepercentage.
AnnotatorM. Teekens
UitspraakECLI:NL:HR:2017:632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad 19-05-2017
CiteertitelJIN 2017/119
SamenvattingStuiting verjaring toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW op grond van collectieve actie waarbij men niet is aangesloten, Moment van einde stuitende werking en aanvang van de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde periode van zes maanden.
Samenvatting (Bron)Effectenlease-overeenkomst. Geldt voor het Dexia Aanbod het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW? Belang bij antwoord op die vraag? Verjaring van de vordering tot vernietiging van de effectenleaseovereenkomst; beroep op stuiting van de verjaring door een collectieve actie, indien men niet is aangesloten bij de rechtspersoon die de collectieve actie is begonnen; HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3018, NJ 2016/490 ([A]/Dexia). Op welk moment eindigt de stuitende werking van de collectieve actie en vangt de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn van zes maanden aan? Uitleg van de Duisenberg-regeling. Ontvankelijkheid van cassatieberoep tegen de echtgenote en van het incidentele beroep van laatstgenoemde.
AnnotatorE.J.H. Zandbergen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:936
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 30-05-2017
CiteertitelJIN 2017/120
SamenvattingBeschikking ex art. 577b Sv.
Samenvatting (Bron)Cassatie in het belang der wet. Beschikking ex art. 577b Sv. Strekking en toepassingsbereik van de in art. 577b Sv vervatte regeling betreffende de kwijtschelding dan wel vermindering van het ter ontneming van het w.v.v. te betalen bedrag. De HR wijdt overwegingen aan de vraag in welke gevallen vermindering of kwijtschelding van het te betalen bedrag o.g.v. art. 577b Sv kan plaatsvinden en in hoeverre daarvoor is vereist dat zich, na de onherroepelijke vaststelling van die betalingsverplichting, gewijzigde dan wel nieuwe f&o hebben voorgedaan. Welke f&o van belang zijn voor de beoordeling van het verzoek tot vermindering of kwijtschelding, hangt mede samen met de grond waarop dat verzoek berust. De HR onderscheidt in dit verband verschillende gevallen. In alle gevallen ligt het op de weg van verzoeker om in zijn schriftelijke en gemotiveerde verzoek a.d.h.v. verifieerbare gegevens aannemelijk te maken dat sprake is van f&o die dienen te leiden tot vermindering of kwijtschelding van het bedrag van de in het ontnemingsgeding vastgestelde betalingsverplichting. s Hofs oordeel dat artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering er niet toe strekt om het wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van nieuwe feiten opnieuw te berekenen en eventueel op een lager bedrag vast te stellen is in strijd met hetgeen is overwogen. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden, nu s Hofs vaststelling dat niet is gebleken dat bij de oplegging van de maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel een hoger bedrag is vastgesteld dan de som van het werkelijke voordeel, de afwijzing van het verzoek tot vermindering van het vastgestelde bedrag zelfstandig draagt.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 06-06-2017
CiteertitelJIN 2017/121
SamenvattingVervolg Vidgen.
Samenvatting (Bron)Vervolg Vidgen-zaak. Nadat het EHRM (ECLI:CE:ECHR:2012:0710JUD002935306) verdachtes klacht dat art. 6 EVRM is geschonden heeft gehonoreerd heeft de HR (ECLI:NL:HR:2013:CA1782) het daarop volgende herzieningsverzoek gegrond verklaard en de zaak verwezen naar het Hof s-Hertogenbosch. Het Hof heeft verdachte opnieuw veroordeeld en daartegen richt zich het onderhavig cassatieberoep. 1. Schending art. 6 EVRM nu getuige na veel jaren weinig weet te herinneren? 2. Overschrijding redelijke termijn door rechtsgang EHRM? Ad 1: HR staat stil bij recht verdediging op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig stadium van het geding daadwerkelijk te (doen) ondervragen a.b.i. art. 6.3.d EVRM, i.h.b. t.a.v. getuige die onvoldoende concrete herinneringen heeft aan wat hij met betrekking tot wat aan de verdachte is tlgd., heeft waargenomen of ondervonden (vgl. ECLI:NL:HR:2016:679) en getuige die zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen verschoont en dientengevolge weigert antwoord te geven op vragen (vgl. ECLI:NL:HR:2013:BX5539). Oordeel hof dat de omstandigheid dat getuige "op veel van de vragen heeft geantwoord dat hij zich niets meer daarover kan herinneren", niet eraan afdoet dat de beëdigde getuige in aanwezigheid van de verdediging is gehoord en dat de verdediging daarbij een behoorlijke en effectieve gelegenheid heeft gekregen om vragen te stellen, en dat "ook de omstandigheid dat deze getuige eerst na 15 jaar door de verdediging kon worden bevraagd" geen inbreuk meebrengt op het ondervragingsrecht van de verdediging, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, ook niet in het licht van de omstandigheid dat het procesverloop van invloed is geweest op het moment waarop getuige door de verdediging kon worden ondervraagd. Ad 2: In het licht van het procesverloop en de totale duur van het geding alsmede gelet op de uitspraak van het EHRM in deze zaak, is het oordeel van het Hof dat geen aanleiding bestaat de straf verder te verminderen dan reeds is gebeurd in HR 6 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1633, niet zonder meer begrijpelijk. HR doet om doelmatigheidsredenen zaak zelf af door de opgelegde gevangenisstraf te verminderen. CAG anders t.a.v. middel 1.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1017
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 06-06-2017
CiteertitelJIN 2017/122
SamenvattingBevel bewaring.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie tegen beschikking Rb op h.b. OvJ tegen beschikking RC tot onmiddellijke invrijheidstelling verdachte, art. 59a, 59c en 446.2 Sv. De stukken van het geding laten geen andere uitleg toe dan dat - de beschikking van de RC, waarbij verdachtes verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling is toegewezen, mede strekt tot afwijzing van de vordering van de OvJ tot de inbewaringstelling van de verdachte, - het door de OvJ ingestelde h.b. tegen de beschikking van de RC zich mede uitstrekt over deze afwijzing van de vordering tot inbewaringstelling, en - de ongegrondverklaring van het beroep van de OvJ door de Rb diens beroep tegen de afwijzing van de vordering tot inbewaringstelling omvat. Gelet hierop mist de klacht dat RC en Rb hebben verzuimd te beslissen over vordering tot verlenen bevel tot bewaring, feitelijke grondslag. V.zv. middel klaagt dat de vordering is afgewezen zonder "rekenschap te geven van de reden die tot die afwijzing heeft geleid", mist het eveneens feitelijke grondslag. Volgt verwerping. Samenhang met 16/05983 B. CAG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1011
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad 24-03-2017
CiteertitelJIN 2017/123
SamenvattingBevoegdhedenovereenkomst, Toelaatbaarheid, Voorwaarden voor de bevoegdheidsuitoefening, Vereiste van doelgebondenheid, Ruimte voor Ruimte-regeling, Kostenverhaal, Onaanvaardbare doorkruising.
Samenvatting (Bron)Overheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?
AnnotatorE.J.M. van der Ploeg , S.A.L. van de Sande
UitspraakECLI:NL:HR:2017:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJIN 2017/124
SamenvattingBestemmingsplan, Schadevergoeding, Redelijke termijn, Geen beroep van rechtswege, Geschil beëindigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2016 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" gewijzigd vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelJIN 2017/125
SamenvattingBestemmingsplan, Schadevergoeding, Redelijke termijn, Beroep van rechtswege voor belanghebbende partij, Verzoek om schadevergoeding van belanghebbende partij, Aanvang redelijke termijn, Geschil nog niet ten einde ondanks beslissing op initieel beroep, Tijdstip indiening verzoek om schadevergoeding, Toerekening overschrijding aan bestuursorgaan, Bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 februari 2016 heeft de raad ter uitvoering van voormelde tussenuitspraak het bestemmingsplan "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRaad van State 15-02-2017
CiteertitelJIN 2017/126
SamenvattingPlanschadevergoeding, Voorzienbaarheid van planologische wijziging, Concreet beleidsvoornemen, Bekendmaking beleidsvoornemen, Behandeling beleidsvoornemen in openbare raadsvergadering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn