AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-07-2017
Aflevering 28
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 10-05-2017, C-133/15, ECLI:EU:C:2017:354
CiteertitelAB 2017/229
SamenvattingUnieburgerschap. Beoordeling afgeleid verblijfsrecht voor derdelander ouder van minderjarige Unieburger.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 mei 2017.#H.C. Chavez-Vilchez e.a. tegen Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikel 20 VWEU - Verblijfsrecht in een lidstaat als voorwaarde voor toegang tot een bijstandsuitkering en kinderbijslag - Onderdaan van een derde land die de daadwerkelijke dagelijkse zorg heeft voor zijn minderjarig kind dat onderdaan van die lidstaat is - Verplichting voor de onderdaan van een derde land om aan te tonen dat de andere ouder, onderdaan van die lidstaat, niet voor het kind kan zorgen - Weigering van verblijf waardoor het kind genoopt kan zijn het grondgebied van de lidstaat of zelfs het grondgebied van de Unie te verlaten.#Zaak C-133/15.
AnnotatorM. Klaassen
UitspraakECLI:EU:C:2017:354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 11-04-2017
CiteertitelAB 2017/230
SamenvattingRecht tot betoging, recht op vreedzame vergadering, vreedzaamheidsvereiste, manifestatie in de zin van de Wet openbare manifestaties, deelnemen aan een samenscholing, verwijderbevel politie, blokkadeactie, gezichtsbedekkende kleding, kraken.
Samenvatting (Bron)Deelneming aan samenscholing, art. 2.2 APV Amsterdam 2008. 1. Deelneming. 2. Kwalificatie van het bewezenverklaarde als overtreding van art. 2.2 lid 3 van de APV Amsterdam 2008 en overtreding van art. 2.2 lid 1 van de APV Amsterdam 2008. Ad 1. De term deelnemen komt binnen de context van art. 2.2 APV Amsterdam 2008 een eigen betekenis toe, die afwijkt van de betekenis die aan het begrip deelnemen wordt gegeven in de art. 47 en 48 Sr. Voldoende voor een bewezenverklaring van "deelnemen" in de zin van art. 2.2 APV Amsterdam 2008 is dat verdachte een bijdrage heeft geleverd aan de dreiging die van een groep uitgaat door deel uit te maken van die groep. Ad 2. Het Hof heeft - niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat de samenkomst tot doel had een confrontatie met de ME op te zoeken en de ontruiming (fysiek) te verhinderen. Daarin ligt s Hofs oordeel besloten dat de samenkomst niet (primair) het karakter had van gemeenschappelijke meningsuiting, maar was gericht op het beletten van de politie de aangekondigde ontruiming door te zetten d.m.v. de uitoefening van feitelijke dwang. Gelet op de wetsgeschiedenis geeft s Hofs oordeel dat geen sprake was van een manifestatie in de zin van de WOM en dat de gedragingen van de aanwezigen [...] dan ook [vallen] onder de werking van art. 2.2 van de APV Amsterdam 2008 niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk. Hetgeen in de toelichting op het middel wordt opgemerkt over een ruime interpretatie van het door art. 11 EVRM beschermde recht van vrije vereniging noopt i.c. niet tot een ander oordeel. Samenhang met 15/04385, 15/04384, 15/04392 en 15/04390.
AnnotatorJ.G. Brouwer
UitspraakECLI:NL:HR:2017:668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 06-01-2017
CiteertitelAB 2017/231
SamenvattingOok indien het bestuursorgaan hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit alsnog volledig aan het bezwaar van de belanghebbende tegemoetkomt, dient de rechter de met dat besluit verbonden dwangsombeschikking te toetsen.
Samenvatting (Bron)Art. 4:17, art. 4:19, lid 1, en art. 8:55c Awb. Ook indien het bestuursorgaan hangende het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit alsnog volledig aan het bezwaar van de belanghebbende tegemoetkomt, dient de rechter een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de met dat besluit verbonden dwangsombeschikking. Art. 8:75 Awb. Proceskostenveroordeling voor het beroep tegen het uitblijven van een uitspraak op bezwaar.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 03-06-2016
CiteertitelAB 2017/232
SamenvattingHengelo/Wevers . De Hoge Raad expliciteert zijn causaliteitscriterium bij besluitenaansprakelijkheid voor vernietigde begunstigende besluiten. Rol uitkomst verlengde besluitvorming. Bewijs van causaal verband.
Samenvatting (Bron)Overheidsaansprakelijkheid voor vernietigde vergunningen jegens aanvrager daarvan. HR 15 juni 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst/Caldenbroich) en HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/Sierkstra). Maatstaf voor causaliteit. Stuiting van verjaring (art. 3:317 BW). HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2741, NJ 2015/382. Feitelijk oordeel.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:HR:2016:1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelAB 2017/233
SamenvattingLadder voor duurzame verstedelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ee-bedrijvenlocatie Tibsterwei" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelAB 2017/234
SamenvattingHandhaving. Last onder dwangsom wegens handelen in strijd met vergunningvoorschrift. Omgevingsvergunning kan geen voorschrift bevatten over openbaarheid weg. Exclusiviteit Wegenwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2013 heeft het college [appellant] gelast de borden bij de ingang van het perceel [locatie 1] te Montfoort vr 1 februari 2014 te verwijderen en verwijderd te houden onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00 per week met een maximum van 25.000,00.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelAB 2017/235
SamenvattingWob-verzoek of informatieve vragen? Precisering Wob-verzoek. Plicht bestuursorgaan tot uitnodiging Wob-verzoeker. Motivering. Tussenuitspraak. Bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 26 mei 2015 heeft het college gereageerd op het verzoek om informatie van [appellant].
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-03-2017
CiteertitelAB 2017/236
SamenvattingInzet sociale netwerk als afwijzingsgrond bijzondere bijstand.
Samenvatting (Bron)De bewijzen van huurbetalingen door zus betaalde hypotheekkosten van het door appellante aan zus verhuurde woonhuis kunnen niet als middelen worden aangemerkt. Geen nadere afstemming omdat appellante toeslag van 10% ontving. De beleidsregel dat bijzondere bijstand voor woonkosten slechts wordt verstrekt indien beroep op eigen netwerk of sociale omgeving niet mogelijk is, moet in strijd met art. 35 PW buiten toepassing blijven.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBb
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-01-2017
CiteertitelAB 2017/237
SamenvattingKartelverbod. Merkbaarheid constitutief vereiste bij strekkingsbeperking om onder kartelverbod te vallen.
Samenvatting (Bron)Overtreding kartelverbod. Onderling afgestemde feitelijke gedraging bij aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Zuidoost Friesland. ACM heeft de overtreding terecht vastgesteld. Appellante heeft met een andere onderneming concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld, aan de hand waarvan zij konden herleiden waar en tegen welke tarieven de andere partij zou gaan inschrijven. Gelet op de juridische en economische context - waarbij in dit geval met name de wijze van inrichting van de betreffende aanbestedingen en de concurrentieverhoudingen van belang worden geacht - heeft deze informatie-uitwisseling een mededingingsbeperkende strekking. ACM heeft bij de vaststelling van de boete onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden nopen tot een (aanvullende) boetematiging.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn