Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 27-07-2017
Aflevering 8
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelJB 2017/118
SamenvattingSluiting woning op grond van art. 174a Gemeentewet, Bevoegdheid burgemeester, Verstoring van de openbare orde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2014 heeft de burgemeester de woning van [wederpartij] op het adres [locatie] te Nieuwstadt met ingang van 22 maart 2014 om 22.00 uur gesloten voor de maximale duur van drie maanden of zoveel korter dan nodig is.
AnnotatorB.M.J. van der Meulen , S. van Eijs
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJB 2017/119
SamenvattingOmgevingsvergunning, Belanghebbende, Geurhinder, Gevolgen van enige betekenis, Benoeming deskundige door rechtbank.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2014 heeft het college aan [appellante sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de werking en het in werking hebben van de inrichting op het perceel [locatie] te Panningen (hierna: het perceel).
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJB 2017/120
SamenvattingLast onder dwangsom, Invorderingsbesluiten ten aanzien van verbeurde dwangsommen, Eisen te stellen aan feitenvaststelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2013 heeft het college Abengoa een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van voorschrift 2.14 van de voor haar inrichting aan de Merwedeweg 10 te Rotterdam op 23 januari 2007 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelJB 2017/121
SamenvattingVaststelling selectielijsten archieven AIVD en MIVD, Belanghebbendheid, Kring beroepsgerechtigden.-
Samenvatting (Bron)Bij gezamenlijk genomen besluit van 25 maart 2016 hebben de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken de "selectielijst voor de archieven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelJB 2017/122
SamenvattingVerhuur woonruimte aan toeristen, Bestuurlijke boete, Bewijslast, Bewijs, Functioneel daderschap, Matiging boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2014 heeft het college besloten aan [appellant sub 2] op grond van artikel 59, eerste lid, van de Huisvestingsverordening een bestuurlijke boete van 12.000,- op te leggen wegens overtreding van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Huisvestingswet. Bij besluit van dezelfde datum heeft het college besloten aan [appellante sub 1] op grond van artikel 59, eerste lid, van de Huisvestingsverordening een bestuurlijke boete van 12.000,- op te leggen wegens overtreding van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Huisvestingswet.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJB 2017/123
SamenvattingOmgevingsvergunning, Hoger beroep, -omvang, (Onzuivere) Brummenlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college aan [appellante sub 4] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting op het perceel [locatie 1] te Grubbenvorst.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelJB 2017/124
SamenvattingHerziening van toegekende voorschotten en definitieve vaststelling zorg- en huurtoeslag, Digitaal ingediende aanvraag, Elektronische handtekening, DigiD.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellant] voor het jaar 2011 toegekende voorschotten zorgtoeslag herzien en definitief op nihil gesteld en daarbij een bedrag van 836,00 teruggevorderd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJB 2017/125
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding, Zelfstandig schadebesluit, Ontvankelijkheid bezwaar, Verzoekschriftprocedure bestuursrechter.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om financiŽle compensatie van de kosten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: het perceel) afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-04-2017
CiteertitelJB 2017/126
SamenvattingCompensatie AOW-gat, Geen verboden onderscheid.
Samenvatting (Bron)Compensatie voor AOW-gat van burgerambtenaren Defensie is toereikend. De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan in zaken van voormalige burgerambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). Geoordeeld is dat met de financiŽle voorzieningen die de minister van Defensie nu heeft getroffen, geen sprake is van verboden onderscheid naar leeftijd.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-05-2017
CiteertitelJB 2017/127
SamenvattingOndertekening bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)1) Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar in strijd met redelijkheid. Geen twijfel aan de identiteit van betrokkene als afzender van het bezwaarschrift. Ondertekening van een bezwaarschrift dient als bewijs dat het geschrift werkelijk door of namens de indiener is opgesteld. Geen twijfel, gelet op de aard en bewoordingen van het bezwaarschrift en de bijgevoegde relevante stukken, waaronder bankafschriften. 2) Op grond van de stukken is niet vast te stellen dat betrokkene verleende huishoudelijke zorg in december 2013 heeft betaald uit haar pgb.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 04-05-2017
CiteertitelJB 2017/128
SamenvattingSamenloop dwangsommen, Redelijke toepassing art. 4:17 Awb, Geen dwangsom over een dwangsom.
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft op goede gronden geoordeeld dat met de uitspraak van de Raad van 10 september 2015 het ontslagbesluit en het bedrag dat de staatssecretaris aan bezoldiging mocht terugvorderen wegens over de periode van 1 september 2005 tot en met 31 januari 2012 ontvangen WAO-uitkering en suppletie-uitkering in rechte zijn komen vast te staan. Rechtsgeldigheid van die uitspraak kan niet ter discussie gesteld door appellantes stelling dat deze uitspraak verbindende kracht mist in onderhavig geschil. Het oordeel van de Raad, in lijn met rechtspraak van de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de staatssecretaris tweemaal de maximale dwangsom verschuldigd was.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1815
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-05-2017
CiteertitelJB 2017/129
SamenvattingBoete, Draagkracht, Evenredigheid.
Samenvatting (Bron)Detentie in Frans Guyana niet gemeld. Verminderde verwijtbaarheid op grond van het sinds 1 januari 2017 geldende Boetebesluit. Bij beoordeling draagkracht van personen met inkomen op bijstandsniveau wordt steeds 10% van de norm als draagkracht gehanteerd. Dus niet in aansluiting op art. 475d, Rechtsvordering. raad stelt boete lager vast dan de Rechtbank.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2017
CiteertitelJB 2017/130
SamenvattingVerboden delegatie regelgevende bevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Verboden delegatie aan college. Tariefdifferentiatie bij maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning in de vorm van een pgb. Gemeenteraden dienen terughoudendheid te betrachten bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. De essentialia van het voorzieningenpakket dienen in de verordening te worden vastgelegd (ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133 ). Tariefsdifferentiatie dient hiertoe te worden gerekend. In art. 15, lid 6, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015, is ten onrechte bepaald dat het college nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb met inachtneming van wat in dat artikel is bepaald.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-05-2017
CiteertitelJB 2017/131
SamenvattingHerhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Aansluiting bij gewijzigd toetsingskader.
Samenvatting (Bron)Artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:190
Artikel aanvragenVia Praktizijn