AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-08-2017
Aflevering 29
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelAB 2017/238
SamenvattingWeigering vergroting standplaats in strijd met vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel; geen consistent en doordacht bestuursbeleid; geen incidentele fout.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het algemeen bestuur het verzoek van [appellant] om vergroting van zijn vaste plaats op de Albert Cuypmarkt afgewezen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-01-2017
CiteertitelAB 2017/239
SamenvattingPlanschade, WOZ-waarde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2015 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast de bewoning van pension- en dressuurstal De Duinrand in Egmond-Binnen te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelAB 2017/240
SamenvattingBedrijfs- of fabricagegegevens. Milieu-informatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2015 heeft het college een verzoek van Aqua Resins om krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een door Focon aan het college verstrekt veiligheidsinformatieblad openbaar te maken, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelAB 2017/241
SamenvattingAlgemene belangenbehartiger struikelt niet snel over een zeer ruim geformuleerde statutaire doelstelling zolang er maar feitelijke werkzaamheden worden verricht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2015, kenmerk 2015/0365975, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het in werking hebben en uitbreiden van een pluimveehouderij aan de [locatie 1] te Geerdijk.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelAB 2017/242
SamenvattingStaatssteunargumenten in de sfeer van de ruimtelijke ordening kunnen worden aangevoerd door concurrenten in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied, maar in dit geval zonder succes.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Leeuwarden-Bioscoop Harmonieplein" vastgesteld.
AnnotatorA.J. Metselaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-11-2016
CiteertitelAB 2017/243
SamenvattingGeen beroep op de financiŽle uitvoerbaarheid van een bouwplan voor concurrenten die niet in de onmiddellijke nabijheid van het perceel zijn gevestigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft het college aan Taxon Groep 2 B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bioscoop op de locatie Oostzijde Berlijnplein (Leidsche Rijn Centrum kavel F7) te Utrecht.
AnnotatorA.J. Metselaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-11-2016
CiteertitelAB 2017/244
SamenvattingRelativiteitsvereiste. Relativiteit uitvoerbaarheid bestemmingsplan. Omwonende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld.
AnnotatorA.J. Metselaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2017
CiteertitelAB 2017/245
SamenvattingIntrekking Wmo-voorziening op grond van schending verplichting bruikleenovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Besluit tot toekenning scootmobiel ten onrechte ingetrokken. BeŽindiging bruikleenovereenkomst door leverancier vanwege aantoonbaar herhaaldelijk oneigenlijk gebruik van de scootmobiel. Handelen in strijd met de verplichtingen van de bruikleenovereenkomst betekent niet dat niet is voldaan aan een bij of krachtens de verordening gestelde voorwaarde. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning regelt niet welk publiekrechtelijk rechtsgevolg is verbonden aan eenzijdige beŽindiging van de bruikleenovereenkomst door de leverancier. Ook overigens biedt de Vvmo geen grondslag voor intrekking van het toekenningsbesluit voor een naturavoorziening bij onzorgvuldig gebruik. Vernietiging bestreden besluit wegens strijd met de wet.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-05-2017
CiteertitelAB 2017/246
SamenvattingBij beoordeling draagkracht van personen met inkomen op bijstandsniveau wordt steeds 10% van de norm als draagkracht gehanteerd bij de boetevaststelling.
Samenvatting (Bron)Detentie in Frans Guyana niet gemeld. Verminderde verwijtbaarheid op grond van het sinds 1 januari 2017 geldende Boetebesluit. Bij beoordeling draagkracht van personen met inkomen op bijstandsniveau wordt steeds 10% van de norm als draagkracht gehanteerd. Dus niet in aansluiting op art. 475d, Rechtsvordering. raad stelt boete lager vast dan de Rechtbank.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 01-03-2017
CiteertitelAB 2017/247
SamenvattingVertrouwensbeginsel: een gemaakte fout hoeft niet te worden herhaald; betekenis Harmonisatiewet -arrest voor exceptieve toetsing lagere wetgeving.
Samenvatting (Bron)Het Uwv heeft bij bestreden besluit 2 het dagloon berekend in overeenstemming met de hoofdregel voor de dagloonberekening, zoals neergelegd in artikel 3, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Het Besluit biedt geen ruimte om in het geval van appellant af te wijken van deze hoofdregel. Geen beroep op het vertrouwensbeginsel.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:900
Artikel aanvragenVia Praktizijn