TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 07-08-2017
Aflevering 8/9
RubriekColumn
TitelHet kat-en-muisspelletje met werknemers op tijdelijke contracten
CiteertitelTRA 2017/68
SamenvattingHet onderdeel van de Wwz dat bij niet-arbeidsjuristen de meeste aandacht getrokken heeft is niet het ontslagrecht zelf, maar de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het gaat met name om de bepaling dat een arbeidsovereenkomst die met verlenging de twee jaar overschrijdt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd converteert.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden en de zelfstandige zonder personeel
CiteertitelTRA 2017/69
SamenvattingDe meeste politieke partijen willen een politieke oplossing voor de discussie over de schijnzelfstandige. Wetgeving dus, bijvoorbeeld een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzpíers. Kan dat anders opgelost worden? Biedt de overeenkomst van opdracht geen eigen mogelijkheden? Kan de zzpíer niet meer gebruikmaken van algemene voorwaarden? Is de zzpíer niet ook soms gewoon consument? En zou, als de overeenkomst van opdracht geen zelfstandige oplossing kan bieden, een standaardregeling een oplossing bieden. Een standaardregeling, wat is dat nu weer?
Auteur(s)J.J.M. de Laat
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBrexit en bonuscap: grensoverschrijdende aspecten van de Wbfo
CiteertitelTRA 2017/70
SamenvattingBrexit noodzaakt financiŽle ondernemingen om activiteiten vanuit London naar het Europese vasteland te verplaatsen. Nederland scoort hoge ogen maar vist meestal achter het net vanwege het bonusplafond, dat fors verder gaat dan de Europese norm. In de Tweede Kamer leidt het onderwerp tot hevige discussies. Dit artikel behandelt deze bonuscap ťn mogelijkheden voor financiŽle ondernemingen om toepasselijkheid te voorkomen. De analyse roept de vraag op of de Nederlandse bonuscap tien jaar na aanvang van de financiŽle crisis nog tegemoet komt aan haar oorspronkelijke bedoeling en opweegt tegen de nadelen.
Auteur(s)A. Keizer , N.J. Reijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelWordt de zieke werknemer beter van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
CiteertitelTRA 2017/71
SamenvattingDe Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt binnenkort vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacyverordening beoogt een uniform kader te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in Europa en stelt hoge boetes op niet-naleving van de privacyregels. Omdat in de literatuur reeds knelpunten zijn geconstateerd omtrent de privacy van de zieke werknemer, is het interessant om te onderzoeken of diens rechtspositie door de AVG wordt versterkt en de knelpunten worden opgelost. Met andere woorden, wordt de zieke werknemer beter van de AVG?
Auteur(s)M. Westhoeve
LinkVolledige tekst verordening (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Rechtspraak Wwz
CiteertitelTRA 2017/72
SamenvattingDeze kroniek betreft de Wwz-rechtspraak in de periode april 2017 Ė mei 2017.
Auteur(s)B. Barentsen , M.Y.H.G. Erkens , F.A. Weber
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 31-03-2017
CiteertitelTRA 2017/73
SamenvattingGoed werkgeverschap en de mogelijkheid van de werkgever om op te komen voor belangen van werknemers
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Grondrechten. Publicatie boek over bankafdeling met vermelding volledige naam medewerkers. Mogelijkheid werkgever om op te komen voor belangen werknemers; art. 7:611 BW. Botsing vrijheid van meningsuiting en recht op privacy. Verwijzing naar HR 18 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3210, NJ 2008/274, HR 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9230, NJ 2012/571, EHRM 7 februari 2012, nr. 40660/08, NJ 2013/250 (Von Hannover/Duitsland II) en EHRM 7 februari 2012, nr. 39954/08, NJ 2013/251 (Axel Springer AG/Duitsland). Zogeheten Fly on the wall principe niet zonder meer rechtvaardiging voor vermelding volledige namen.
AnnotatorJ.N. Stamhuis
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2017:569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 14-04-2017
CiteertitelTRA 2017/74
SamenvattingHet belemmeringsverbod van art. 9a Waadi
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Voortzetting als zzper van werkzaamheden die eerst als gedetacheerd werknemer werden verricht. Uitleg art. 6 lid 2 Uitzendrichtlijn (2008/104/EG) in het licht van HvJEU 17 november 2016, zaak C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik). Richtlijnconforme uitleg, bedoeling wetgever.
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:HR:2017:689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelTRA 2017/75
SamenvattingHoge Raad: toch adviesrecht OR bij doorstart na faillietverklaring
Samenvatting (Bron)Ondernemingsrecht. Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement? Verkoop activa (art. 176 Fw) al dan niet in kader van doorstart; instandhouding en voortzetting onderneming. Komen de kosten van de procedure ingevolge art. 22 WOR voor rekening van de boedel?
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:HR:2017:982
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 22-03-2017
CiteertitelTRA 2017/76
SamenvattingHet ZW-criterium na eerstejaars ZW-beoordeling. Maatstaf Ďzijn arbeidí
Samenvatting (Bron)Geen recht op ziekengeld. 1) Zijn arbeid. Het Uwv heeft bij de vraag of appellant recht heeft op ziekengeld de juiste arbeidsmaatstaf heeft gehanteerd. Eerstejaars ZW-beoordeling (EZWb). Ziekmelding tijdens het ontvangen WW-uitkering, met ingang van een datum die gelegen is ten minste vier weken na het beŽindigen van het recht op ziekengeld na een EZWb. EZWb heeft dezelfde effecten als een WAO- of WIA-beoordeling. Het is acceptabel om bij een ziekmelding na een EZWb een gelijke uitzondering aan te nemen op de vaste rechtspraak van de Raad dat onder zijn arbeid wordt verstaan de laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid. De maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een EZWb, als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, is gangbare arbeid, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb. Het gaat daarbij om elk van deze functies afzonderlijk, zodat het voldoende is wanneer de hersteldverklaring wordt gedragen door ten minste een van de geselecteerde functies. Een EZWb vindt ook alleen plaats als is vastgesteld dat betrokkene na 52 weken ongeschikt is voor zijn werk. De EZWb vindt niet plaats na de voorgeschreven wachttijd in het kader van de Wet WIA, maar na een in de ZW voorgeschreven termijn van 52 weken. 2) De onderzoeken door de verzekeringsartsen zijn voldoende zorgvuldig en volledig geweest en de rapporten van deze artsen zijn inzichtelijk, concludent en goed te volgen. Uit die rapporten blijkt dat de artsen aannemen dat appellant beperkingen tot het verrichten van arbeid heeft als gevolg van diverse klachten. Die beperkingen zijn niet zodanig dat appellant in het geheel niet zou kunnen werken.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 27-04-2017, C-680/15, C-681/15
CiteertitelTRA 2017/77
SamenvattingOvergang van onderneming: vervreemder gebonden aan dynamisch incorporatiebeding
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 april 2017.#Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH en Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH tegen Ivan Felja en Vittoria Graf.#Verzoeken van het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Overgang van een onderneming - Behoud van de rechten van de werknemers - Richtlijn 2001/23/EG - Artikel 3 - Arbeidsovereenkomst - Wettelijke regeling van een lidstaat op grond waarvan bedingen mogen worden vastgesteld die verwijzen naar collectieve arbeidsovereenkomsten die dateren van na de overgang - Tegenwerpbaarheid aan de verkrijger.#Gevoegde zaken C-680/15 en C-681/15.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2017:317
Artikel aanvragenVia Praktizijn