Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 17-07-2017
Aflevering 7457
RubriekRedactioneel
TitelTerugvorderen onder de Wmo 2015: ondoordachte wetgeving?
CiteertitelGst. 2017/99
SamenvattingDe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kende geen regeling over intrekking en terugvordering van op grond van die wet verstrekte voorzieningen. Artikel 5 Wmo bepaalde dat de gemeenteraad een verordening opstelt. De Wmo-verordening volgens VNG-model voorzag in een regeling omtrent intrekking en terugvordering die in de rechtspraak is aanvaard als een deugdelijke wettelijke grondslag (CRvB 11 april 2012, RSV 2012/147, m.nt. Bruggeman, AB 2013/28, m.nt. Sewandono. Zie Bruggeman en Van Rooij, ‘Terecht of onterecht? Over de Wmo, intrekking, terugvordering en legaliteit’, Gst. 2012/114). Maar hoe te oordelen als buiten deze in de Wmo-verordening voorziene mogelijkheden tot intrekking en terugvordering zich een situatie voordoet waarin de behoefte bestaat om een verstrekte voorziening in te trekken en terug te vorderen? Uit CRvB 17 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1800, volgt dat het dan niet toegestaan is om de verstrekte voorziening in te trekken en terug te vorderen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat als een wettelijke regeling voorziet in intrekkingsgronden, intrekking in andere gevallen in het algemeen niet is toegestaan nu de intrekkingsgronden geacht worden limitatief te zijn (Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 378; B. de Kam, De intrekking van beschikkingen mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief (diss. Nijmegen 2016, p. 25-26). Dit uitgangspunt moet worden doorgetrokken naar de terugvorderingsbevoegdheid.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe jurisprudentiële norm ‘schattenderwijs’ op waarde geschat
CiteertitelGst. 2017/100
SamenvattingIn de socialezekerheidsjurisprudentie wordt regelmatig bepaald dat het recht op en de hoogte van een uitkering na schending van de inlichtingenplicht ‘schattenderwijs’ moeten worden vastgesteld. In deze bijdrage zal het begrip ‘schattenderwijs’ aan een nader onderzoek worden onderworpen. De oorsprong en ontwikkeling van het begrip ‘schattenderwijs’ in het socialezekerheidsrecht wordt geschetst. Vervolgens worden de vragen wanneer, door wie en hoe schattenderwijs een bijstandsuitkering dient te worden vastgesteld, beantwoord. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de waarde die aan verklaringen mag of moet worden gehecht.
Auteur(s)H. Nummerdor-Buijs , J.C. de Wit
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe puzzel van publieke normen bij subsidies
CiteertitelGst. 2017/101
SamenvattingEen rechtseconomisch perspectief op publiek – private financieringstransacties.
Auteur(s)P. van Asperen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-12-2016
CiteertitelGst. 2017/102
SamenvattingHeroverweging beslissing op bezwaar van een handhavingsbesluit in veel gevallen ex tunc. Als sprake is van inmiddels gewijzigde van kracht zijnde regelgeving dan wel een op handen zijnde wijziging van regelgeving dient dit wel bij de heroverweging van het handhavingsbesluit krachtens artikel 7:11 Awb te worden betrokken (toetsing ex nunc).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van dwangsommen onder meer gelast om op het perceel [locatie 1] te Sint Jansklooster (hierna: het perceel) twee gebouwen (gebouwen 2 en 3) te slopen en gesloopt te houden dan wel te veranderen tot hetgeen omgevingsvergunningvrij is toegestaan, het gebruik van gebouw 3 ten behoeve van bedrijfsactiviteiten te staken en gestaakt te houden en de kantoorvoorzieningen uit dat gebouw te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorY. Schönfeld
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelGst. 2017/103
SamenvattingLast onder dwangsom. Bevrijdende betaling door een derde. Verjaring van de invordering wegens tijdige betaling niet aan de orde. (Borne)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2014 heeft het college besloten tot invordering van volgens hem door [appellant] verbeurde dwangsommen ten bedrage van 100.000,00.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-02-2017
CiteertitelGst. 2017/104
SamenvattingEen beslissing over de verhouding tussen de Europese lex silencio positivo van de Dienstenrichtlijn en artikel 6:12 tweede lid Awb. (Vlissingen)
Samenvatting (Bron)Bij e-mail van 9 april 2014 aan de havenmeester van de gemeente Vlissingen heeft [appellante] een voorlopig verzoek voor een ligplaats in de binnenhavens van Vlissingen ingediend.
AnnotatorB. Hessel
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-03-2017
CiteertitelGst. 2017/105
SamenvattingGeen aanleiding om een aanvraag naar oud recht om te zetten naar een aanvraag naar nieuw recht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 oktober 2015, kenmerk 2015/0310772, heeft het college de aanvraag van [appellante] om een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) voor het in werking hebben van een bestaand bedrijf op [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats] buiten behandeling gelaten.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelGst. 2017/106
SamenvattingBinnenplanse afwijkingsbevoegdheid in voorgaand bestemmingsplan telt mee voor vraag of sprake is van nieuwe stedelijke ontwikkeling. (Duiven)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Hornbach Duiven" vastgesteld.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelGst. 2017/107
SamenvattingOmgevingsvergunning voor ondergrondse nevenruimten bij Nieuwe Kerk Delft; beperkt archeologisch onderzoek, mede uit kostenoverwegingen, aanvaardbaar
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft het college aan de PGD omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van ondergrondse nevenruimten op de locatie Markt 80 te Delft (hierna: het perceel).
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1015
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelGst. 2017/108
SamenvattingBetalingstermijn in invorderingsbeschikking doet niet af aan datum van verzuim ex art. 5:33 Awb. Na intreden verzuim kan lopende verjaring rechtsgeldig worden gestuit door aanmaning, ook indien de betalingstermijn in de invorderingsbeschikking nog niet is verstreken. Dient een in een invorderingsbeschikking opgenomen betalingstermijn als een uitstel van betaling in de zin van art. 4:94 Awb aangemerkt te worden? (Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2015 heeft het college van [appellante] een dwangsom van 20.000 ingevorderd wegens het niet naleven van een bij besluit van 8 oktober 2014 aan haar opgelegde last onder dwangsom.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A. Vonk Noordegraaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe vereenvoudigde afdoening afschaffen
CiteertitelGst. 2017/109
SamenvattingIn de gemeentelijke praktijk geven onvolledige aanvragen om een omgevingsvergunning regelmatig problemen. Er is een vereenvoudigde afdoening voor deze gevallen op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Die blijkt door de opstelling van de burger niet altijd even eenvoudig te zijn. Het leidt tot juridisering, iets wat de wetgever nu juist wenste tegen te gaan.
Auteur(s)E. Veldman
Artikel aanvragenVia Praktizijn