Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 09-07-2017
Aflevering 6
RubriekOpinie
TitelDe ongewisse financiŽle effecten van de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2017/75
SamenvattingOp dinsdag 30 mei 2017 heeft de Eerste Kamer plenair vergaderd over de vier ontwerp-AMvBís van de Omgevingswet. Het verslag is lezenswaardig. Niet in de laatste plaats omdat de minister aankondigt dat na de zomer nadere mededelingen worden gedaan over de planning van het wetgevingstraject. In de woorden van de minister: ďIk heb liever dat het zorgvuldig dan dat het snel gebeurt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.Ē Een geruststellend uitgangspunt.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRegulering van klimaatslimme landbouw
CiteertitelM en R 2017/76
SamenvattingOm zowel de bijdrage van de landbouw aan klimaatverandering, als de nadelige gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw tegen te gaan, en tegelijkertijd te komen tot de benodigde stijging van de voedselproductie is het van belang dat de landbouwsector wereldwijd gaat omschakelen op klimaatslimme landbouw. Een juridisch kader om deze omschakeling te stimuleren en te faciliteren staat nog in de kinderschoenen. Dit artikel doet verslag van een onderzoeksproject dat erop is gericht om dat juridisch kader te ontwikkelen. Geconcludeerd wordt dat een breed juridisch instrumentarium nodig is, waaronder onderbrenging van de landbouwsector in het systeem van emissiehandel en een uitbreiding van op klimaatslimme landbouw gerichte landbouwsubsidies.
Auteur(s)J. Verschuuren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten waterrecht 2017
CiteertitelM en R 2017/77
Samenvattingn deze bijdrage komen de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het waterrecht aan de orde sinds begin 2016.
Auteur(s)J.J.H. van Kempen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten natuurbeschermingsrecht 2017
CiteertitelM en R 2017/78
SamenvattingHet natuurbeschermingsrecht is een rechtsgebied waar zich vele ontwikkelingen voordoen. Dat bleek ook dit jaar weer tijdens de Actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht in maart. Niet alleen de Programmatische Aanpak Stikstof, maar ook de meer algemene vraagstukken die vaak aan de orde zijn in kwesties aangaande de gebiedsbescherming (toetsing van bestemmingsplannen, het verschil tussen mitigatie en compensatie, recente en toekomstige wetswijzigingen) hebben het afgelopen jaar gezorgd voor nieuwe vragen Ė en gelukkig ook deels voor oplossingen. In dit artikel komen deze aspecten aan de orde, waarbij ik dankbaar gebruikmaak van de presentatie die Annelies Freriks tijdens de Actualiteitendag gaf over de PAS, alsmede van mijn eigen presentatie over het natuurbeschermingsrecht in het algemeen. Dit artikel is geschreven voordat bekend is geworden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft besloten prejudiciŽle vragen te stellen over de PAS.
Auteur(s)M.M. Kaajan
LinkVolledige tekst artikel (envir-advocaten.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelRelevante rechtspraak in (mest)boetezaken: de toenemende invloed van het strafrecht op bestuursrechtelijke boetezaken
CiteertitelM en R 2017/79
SamenvattingBestuurlijke boetes zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in het bestuursrecht, hetgeen verklaart waarom de jurisprudentie nog in ontwikkeling is. Met name lagere rechtspraak worstelt nog met dit nieuwe instrument. De vorenstaande uitspraken laten zien dat het CBb nadrukkelijk de reikwijdte van deze sanctie bepaalt door het bevoegd gezag waar nodig op de vingers te tikken en de (on)mogelijkheden bij het opleggen van (mest)boetes af te bakenen. Deze bijdrage kan als leidraad of naslagwerk dienen om een bestuurlijke boete, met verwijzing naar de toepasselijke jurisprudentie, reeds in bezwaar/beroep met succes aan te vechten.
Auteur(s)P.G. Grijpstra
LinkVolledige tekst artikel (gca.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelM en R 2017/80
SamenvattingMededeling van B&W dat overgegaan wordt tot aanbrengen van geluidisolatie conform het aanbod van de minister om aan de wettelijke binnenwaarde te voldoen. Het college heeft aan deze mededeling voorwaarden verbonden. Een dergelijke mededeling is, anders dan de Nota van Toelichting vermeldt, een besluit in de zin van de Awb. Ook het aanbod van de minister is een voor beroep vatbaar besluit.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 september 2015 heeft het college op grond van artikel 6.10 van het Besluit geluidhinder (hierna: het Bgh) meegedeeld dat wordt overgegaan tot het aanbrengen van geluidisolatie aan de woning van [appellant] aan de [locatie] te Steenbergen overeenkomstig het aanbod van de minister van Infrastructuur en Milieu van 5 augustus 2014 (hierna: de minister).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 28-04-2016, C-191/14 C-192/14 C-295/14 C-389/14 C-391/14 C-392/14 C-393/14
CiteertitelM en R 2017/81
SamenvattingGratis toewijzing emissierechten; ongeldigverklaring uniforme correctiefactor
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 april 2016.#Borealis Polyolefine GmbH e.a. tegen Bundesminister fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft e.a.#Prejudiciele verwijzing - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Artikel 10 bis, lid 5 - Methode voor de toewijzing van emissierechten - Kosteloze toewijzing van emissierechten - Wijze van berekening van de uniforme transsectorale correctiefactor - Besluit 2011/278/EU - Artikel 15, lid 3 - Besluit 2013/448/EU - Artikel 4 - Bijlage II - Geldigheid.#Gevoegde zaken C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 en C-391/14-C-393/14.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:EU:C:2016:311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-08-2016
CiteertitelM en R 2017/82
SamenvattingBroeikasgasemissierechten; beroepen tegen nationale toewijzingsbesluit ongegrond
Samenvatting (Bron)Bij het "Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2012-2020" van 2 juli 2012 met kenmerk IENM.BSK-2012/126956 (hierna: het oorspronkelijke toewijzingsbesluit) heeft de staatssecretaris krachtens artikel 16.24 van de Wet milieubeheer broeikasgasemissierechten (hierna: emissierechten) toegewezen aan een aantal inrichtingen.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:2354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 02-03-2017
CiteertitelM en R 2017/83
SamenvattingIn onderdeel C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas) wordt de volume-eenheid m3 gehanteerd en ontbreekt een nadere aanduiding. Dat betekent dat het gebruik van de volume-eenheid Nm3 volgens de voorzieningenrechter niet wordt uitgesloten waardoor niet zeker is dat een MER had moeten worden opgesteld
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 juni 2015 heeft de minister aan Vermilion een gefaseerde omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de winning van aardgas (1e fase) en voor de activiteit bouwen (2e fase) op het perceel kadastraal bekend, gemeente Diever, sectie H, nummer 167.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelM en R 2017/84
SamenvattingProgrammatische Aanpak Stikstof; prejudiciŽle vragen. Geen aanleiding tot treffen voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelM en R 2017/85
SamenvattingProgrammatische Aanpak Stikstof; prejudiciŽle vragen weiden en bemesten; geen tussentijdse voorlopige voorziening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2015 heeft Gelderland het bezwaar van MOB tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locatie 1] te Aalten, ongegrond verklaard.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1260
Artikel aanvragenVia Praktizijn