Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 31-07-2017
Aflevering 7
RubriekGastcolumn
TitelVan evolutie naar revolutie: de bouwsector heeft haast
CiteertitelTBR 2017/107
SamenvattingIn deze column bespreekt de auteur de op 28 maart 2017 gepresenteerde Bouwagenda en de gevolgen daarvan voor de bouwpraktijk, met name of er institutionele belemmeringen zijn die uitvoering van de Bouwagenda in de weg staan.
Auteur(s)T.E. Hovius
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeketende handhaving
CiteertitelTBR 2017/108
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de benadering van handhaving als een keten van verschillende schakels. Bijzondere aandacht is daarbij voor de keten zoals die in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een plaats heeft gekregen. De auteur geeft, vanuit ervaringen met ketensamenwerking in de bouw, enkele aanwijzingen om samenwerking in handhavingsketens beter af te stemmen.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwen onder de Omgevingswet: minder rechtszekerheid en meer verantwoordelijkheid?
CiteertitelTBR 2017/109
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op de vraag of bouwen onder de Omgevingswet leidt tot minder rechtszekerheid en meer verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemer dan in het geldende stelsel. Aangezien de initiatiefnemer zekerheid wil of zijn bouwwerk niet in strijd met het omgevingsplan opgericht wordt, zal onderzocht worden of de initiatiefnemer anderszins die rechtszekerheid kan verkrijgen door een verzoek tot een bestuurlijk rechtsoordeel te doen of een onverplichte aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen. De auteurs sluiten af met enkele aanbevelingen voor de wetgever.
Auteur(s)P.M.J. de Haan , H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelValkuilen van overgangsrecht in bestemmingsplannen
CiteertitelTBR 2017/110
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur een aantal valkuilen die een rol spelen bij bouw- en gebruiksovergangsrecht. De hoofdregels van het overgangsrecht, veel voorkomende situaties waarin juridische problemen omtrent overgangsrecht ontstaan en de keuzes omtrent gebruiksovergangsrecht komen aan de orde. Het artikel sluit af met een vooruitblik naar het overgangsrecht in de Omgevingswet.
Auteur(s)J.V. Vreugdenhil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Nederlandse civiele rechters en Europese staatssteunregels 2011-2016
CiteertitelTBR 2017/111
SamenvattingIn dit overzichtsartikel staat de vraag centraal hoe Nederlandse civiele rechters toezicht hebben gehouden op de naleving en handhaving van het staatssteunregime in de periode 2011-2016. De auteurs bespreken alle zaken waarin het Europese staatssteunrecht op noemenswaardige wijze aan de orde is gekomen. Het artikel wordt afgesloten met een korte analyse per civielrechtelijk rechtscollege en enkele slotbeschouwingen.
Auteur(s)J. Langer , T.E. Hovius , T. Groot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPAS op de plaats….en nu?
CiteertitelTBR 2017/112
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de gevolgen van de uitspraken van de Afdeling over het PAS en de prejudiciële vragen die daarbij gesteld zijn. Daarbij wordt eveneens vooruit geblikt op de nabije toekomst (de periode totdat het Hof de prejudiciële vragen heeft beantwoord), alsmede op de gevolgen van een mogelijk negatieve uitkomst van de PAS-procedures.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bestemmingsplanactiviteit als experimentele voorloper van het omgevingsplan: de schijnflexibiliteit van een ‘uitnodigende’ planregeling
CiteertitelTBR 2017/113
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de in voorbereiding zijnde 16e trance van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, in relatie tot de omgevingsplanactiviteit zoals beoogd onder de Omgevingswet. Het experiment met de bestemmingplanactiviteit zal leiden tot een nader afwegingsmoment, maar tevens tot lastenverzwaring en schijnflexibiliteit.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
LinkVolledige tekst artikel (Hekkelman Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNieuwe manieren van integraal contracteren in het post-DBFMO tijdperk: een indruk vanuit de praktijk
CiteertitelTBR 2017/114
SamenvattingDe Rijksoverheid lijkt af te stappen van het gebruik van DBFMO-contracten. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan en aangegeven wat de achterliggende redenen daarvoor kunnen zijn, mede gelet op de aard van het contract. Tevens wordt geanalyseerd wat een alternatief kan zijn voor het dbfmo-contract.
Auteur(s)A.M.B. Chao
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Amsterdam 01-11-2016
CiteertitelTBR 2017/115
SamenvattingVernietiging arbitraal vonnis
Samenvatting (Bron)Verzakking bij bouw parkeergarage naast Panorama Mesdag. Vordering tot vernietiging arbitraal appelvonnis omdat scheidsgerecht zich niet aan opdracht heeft gehouden en vonnis niet met redenen is omkleed. Art. 1065 lid 1 aanhef en onder c en d Rv.
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst annotatie (Cassel-advocatuur.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2016:4315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad 18-11-2016
CiteertitelTBR 2017/116
SamenvattingBeperkte rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en 2007/66/EG en implementatie daarvan in de art. 2.127, 2.131 en 4.15 Aanbestedingswet 2012. Daarnaast rol voor wilsgebreken dan wel nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW? Misbruik van bevoegdheid door de aanbestedende dienst.
AnnotatorG.L. Weerheim
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 22-07-2017, Advies 310
CiteertitelTBR 2017/117
SamenvattingToelichting/aanvulling op inschrijving
AnnotatorJ.H.J. Bax
LinkVolledige tekst advies (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn