Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 09-08-2017
Aflevering 7
RubriekAsbest
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelJBO 2017/155
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2015 heeft de minister aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 42.300,00 wegens acht overtredingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelJBO 2017/156
SamenvattingAsbeststukken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2015 heeft het algemeen bestuur naar aanleiding van een verzoek van [appellant] om verstrekking van alle asbestinventarisatierapporten van inventarisaties die in zijn woning hebben plaatsgevonden van 6 december 2013 tot en met 31 december 2014 aan hem een briefrapportage verstrekt en het verzoek voor het overige afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1652
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelJBO 2017/157
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden ter zake van mestopslag op het perceel van [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [belanghebbende]) aan de [locatie] te Landgraaf, afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-05-2017
CiteertitelJBO 2017/158
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)bospercelen, geen tot het bedrijf behorende landbouwgrond
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-05-2017
CiteertitelJBO 2017/159
SamenvattingRandvoorwaardenkorting, Lekkende mesthoop.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, artikel 5 Besluit gebruik meststoffen
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-05-2017
CiteertitelJBO 2017/160
SamenvattingRandvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, proces-verbaal en checklist volstaan als controleverslag. Ni bis idem, evenredigheid
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/161
SamenvattingEmissiearm uitrijden.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting, emissiearm uitrijden van mest, loonwerker, opzet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-06-2017
CiteertitelJBO 2017/162
SamenvattingMonstername.
Samenvatting (Bron)Boetes wegens overtreding van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet; monsterneming; de norm voor het monster is een volume van 650 ml, maar verweeerder heeft gehandhaafd op een gewicht van 500 g; geen overtreding
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 24-04-2017
CiteertitelJBO 2017/163
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Verzuim van verweerder het feitencomplex van twee beboete overtredingen en de vertaling van deze feiten naar een wetsartikel expliciet te benoemen; hierdoor heeft verweerder in strijd met artikel 5:9 van de Awb gehandeld; eiser hierdoor in haar verweermogelijkheden geschaad: beroep gegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:1746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 01-06-2017
CiteertitelJBO 2017/164
SamenvattingGebruiksnorm, Bestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet. Oplegging boete wegens overschrijding gebruiksnorm dierlijke meststoffen. Bewijslast. Schatting begin- en eindvoorraad mest. Onzorgvuldigheidsmarge. Berekening door verweerder. Wegens overschrijding normen niet voldoen aan voorwaarden toepassen derogatie. Geen reden tot matiging van de boete. Beroep ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 13-06-2017
CiteertitelJBO 2017/165
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Een energiebedrijf en haar bestuurder zijn veroordeeld voor de illegale aanvoer van mest voor een mestvergister bij een melkveehouderij in Coevorden. Volgens de vergunning mocht dat alleen mest van het eigen bedrijf zijn. Het bedrijf voerde ruim 5000 ton mest van buiten de inrichting in. De bestuurder is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf krijgt een boete van 25.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2017:2489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelJBO 2017/166
SamenvattingAppartementen, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bommersheufsestraat Zevenaar" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelJBO 2017/167
SamenvattingWoning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Midden 2015" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelJBO 2017/168
SamenvattingOntvankelijkheid, Te laat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2010 heeft het college aan [vergunninghouder] voor onbepaalde tijd een revisievergunning verleend voor een inrichting, bestaande uit een agrarisch bedrijf met mestdistributie en mestverwerking en een transport- en loonbedrijf op het perceel aan de [locatie] te Bergeijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJBO 2017/169
SamenvattingM.e.r.-plicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2016 heeft het college de bij besluit van 18 december 2014 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (hierna: CZW) verleende vergunning voor het ontgronden van percelen in het gebied plaatselijk bekend als "IJzeren Man" te Weert gewijzigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJBO 2017/170
SamenvattingSpecie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2016 heeft het college de bij besluit van 18 december 2014 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (hierna: CZW) verleende vergunning voor het ontgronden van percelen in het gebied plaatselijk bekend als "IJzeren Man" te Weert gewijzigd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJBO 2017/171
SamenvattingHerziening.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 25 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3638, heeft de Afdeling het beroep van de stichting tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Limburg van 18 december 2014, kenmerk 2014/72378, gegrond verklaard, dit besluit vernietigd voor zover het betreft de zinsnede "tot maximaal 26 m +NAP" in voorschrift 1.1, derde alinea en bepaald dat in de derde alinea van voorschrift 1.1 komt te staan "tot maximaal 26,5 m +NAP". De uitspraak is aangehecht.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 30-05-2017
CiteertitelJBO 2017/172
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen, afwijken, milieu).
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning milieu voor het uitbreiden van een varkenshouderij is geweigerd vanwege gezondheidsrisicos die zijn geduid in het VGO-onderzoek van het RIVM, aangevuld met de Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid van het bestuurlijk platform omgevingsrecht, waarin een aanzet is gegeven voor een toetsingskader van verspreiding van endotoxinen als gevolg van varkens- en pluimveehouderijen. De rechtbank ziet in het VGO-onderzoek in combinatie met de Notitie en het onderzoek van Erbrink een indicatie dat sprake kan zijn van een risico voor de volksgezondheid als gevolg van de verspreiding van endotoxinen voor de in het onderzoek van Erbrink genoemde diersoorten. De aanvraag ziet echter niet op deze diersoorten. Bovendien neemt in dit geval de overschrijding van de emissienormen af ondanks een toename van dierenaantallen. In dat geval adviseert de Notitie geen weigering. De rechtbank geeft geen oordeel over de aanvaardbaarheid van de adviesgrenswaarde (30 EU/m) en de juistheid van de relatie tussen de emissie van fijn stof en de verspreiding van endotoxinen die in de Notitie en het onderzoek van Erbrink wordt gelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:2920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 27-06-2017
CiteertitelJBO 2017/173
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu).
Samenvatting (Bron)De rechtbank ziet zich niet genoodzaakt haar beoordeling te beperken tot de vraag of voldoende gegevens zijn overgelegd maar een oordeel te geven over het eigenlijke probleem: wat is de juiste hedonische wegingsfactor van een mestverbrandingsinstallatie? De StAB heeft deze factor in haar advies bepaald. In de uitspraak wordt de kritiek op het advies besproken en volgt de rechtbank het StAB Advies.. De rechtbank heeft ter zitting aan de StAB de vraag gesteld of zij het aannemelijk acht dat de aangevraagde installatie de (met de geadviseerde factor berekende) emissiewaarde kan halen. De StAB heeft deze vraag bevestigend beantwoord. De rechtbank concludeert dat de richtwaarde op de Kemphaanweg 3 wordt overschreden maar dat wordt voldaan aan de grenswaarde. Weliswaar zal verweerder de overschrijding van de richtwaarde moeten motiveren, maar dat betekent niet, dat verweerder zich zonder meer op het standpunt kan stellen dat niet wordt voldaan aan de Beleidsregel. Verweerder heeft in het bestreden besluit ook niet gemotiveerd dat de overschrijding van de richtwaarde niet toelaatbaar is.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 16-06-2017
CiteertitelJBO 2017/174
SamenvattingComposteren afval.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom. Verplaatsing groencompostering op grond van vergunningsvoorschrift. Aanvraag wijziging voorschrift. Geen milieuneutrale wijziging van de inrichting. Geen sprake van niet tijdig beslissen en een van rechtswege ontstane vergunning tot wijziging. Geen concreet zicht op legalisatie. Lengte van de begunstigingstermijn is niet onredelijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 29-05-2017
CiteertitelJBO 2017/175
SamenvattingBodembescherming, Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2016 heeft het college [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast vr 1 januari 2017 op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming een melding in te dienen en op grond van artikel 39 van die wet een saneringsplan ter instemming te overleggen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJBO 2017/176
SamenvattingGraven, Sanering.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 5 mei 2017 heeft [verzoeker] het college verzocht de bij besluit van 30 augustus 2006 verleende saneringsbeschikking in te trekken en handhavend op te treden, voor zover Plan Vastgoed Loosdrecht B.V. (hierna: Plan Vastgoed) zonder actueel saneringsplan graafwerkzaamheden en/of andere werkzaamheden op het perceel Oud Loosdrechtsedijk 210-212 in Loosdrecht (hierna: het perceel) uitvoert in strijd met de Wet bodembescherming.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 11-04-2017
CiteertitelJBO 2017/177
SamenvattingProjectontwikkelaar, Haviltex-toetsing, Professionele partijen, Redelijkheid en billijkheid.
Samenvatting (Bron)Uitleg samenwerkingsovereenkomst inzake nieuwbouwproject: met betrekking tot welke kavels dienden de sloop- en saneringskosten 50/50 tussen de gemeente en de projectvennootschappen te worden verdeeld. Letterlijke tekst geeft onder de gegeven omstandigheden niet de doorslag. Wetsartikelen: 6:248 BW
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2017:1271
Artikel aanvragenVia Praktizijn