SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 16-03-2005
Aflevering 3
TitelContractuele ontslagregelingen
CiteertitelSMA, 2005, 109
SamenvattingIn dit artikel zal ik onder meer aannemelijk maken dat werkgevers die worden geconfronteerd met claims van werknemers die ondanks een tekortschietende arbeidsprestatie hun vooraf bedongen vertrekregelingen opeisen, de hulp van re rechter kunnen inroepen om onder de omstandigheden niet gerechtvaardigde claims te matigen. Die matiging kan niet alleen langs de weg van de kennelijke onredelijkheidstoetsing worden bereikt maar ook bij de kortere en eenvoudiger route van on'regel'matige beŽindiging.
Auteur(s)L.H. van den Heuvel
Pagina109-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Interne flexibilisering' een variatie op het thema van de institutionele leer? Over het getouwtrek om de 'institutionele benadering'
CiteertitelSMA, 2005, 117
SamenvattingIn de artikelreeks over interne flexibilisering die in het juli/augustusnummer 2003 van Sociaal Maandblad Arbeid van start ging met het openingsartikel van de redactieleden Nagelkerke, Plessen en Wilthagen, getiteld 'Interne flexibilisering: Wie trekt er aan de touwtjes?', is verschillende keren het onderscheid tussen de institutionele en de contractuele benadering van de arbeidsovereenkomst aan de orde gekomen. In het onderstaande artikel geeft de auteur Filip Dorssemont zijn visie op onderscheid, dat volgens hem niet zo scherp te trekken is als wel eens wordt aangenomen.
Auteur(s)F. Dorssemont
Pagina117-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOntslagrecht voor 65-plussers is onduidelijk
CiteertitelSMA, 2005, 127
SamenvattingHet ontslagrecht voor 65-plussers lijkt toe aan een opknapbeurt. Er is weinig regelgeving en jurisprudentie over werknemers die doorwerken na 65. De meeste werknemers willen (en kunnen) vůůr hun 65e met pensioen en werkgevers stemmen daar vaak mee in omdat zij de 'dure' oudere werknemer liever kwijt dan rijk zijn. Toch komt het met enige regelmaat voor dat de arbeidsrelatie na het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de werknemer wordt voortgezet. Indien deze 65-plus-arbeidsovereenkomst een voortzetting is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan dit leiden tot een conflict van rechtsregels met haaks op elkaar staande rechtsgevolgen. Waar de Ragetlie-regel opzegging van de voortgezette arbeidsovereenkomst voorschrijft, leidt de voortzetting op grond van art. 7:668 BW tot een einde van rechtswege. In deze bijdrage geef ik aan hoe de 65-plus-arbeidsovereenkomst beŽindigd kan worden en doe ik een voorstel om de hoogte van een mogelijke ontbindingsvergoeding voor 65-plussers te reguleren.
Auteur(s)M. Heemskerk
Pagina127-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 17-12-2004, C03/211HR
CiteertitelSMA, 2005, 136
SamenvattingBedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.

(Herstel / Van der Lugt).
Samenvatting (Bron)17 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/211HR RM/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: HERTEL B.V., gevestigd te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], ten dezen handelend zowel voor zichzelf als in hun hoedanigheid van erfgenamen van [betrokkene 1], VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. M.J. Schenck. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina136-136
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 136
SamenvattingOntslag op staande voet. Ziekte. Gefixeerde schadevergoeding.

(X / AH).
Pagina136-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 04-11-2004, 115991 / KG ZA 04-601
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingDirecteur. Concurrentiebeding. (Strijbos) NJF 2005, 11.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Rotterdam, 18-05-2004, 458675
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingBedrijfsongeval. Bewijs. (Los) NJF 2005, 21.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 20-05-2003, C-465/00; C-138/01; C-139/01
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingGoed werkgeverschap.

(Rechnungshof / ÷RF).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof van 20 mei 2003. # Rechnungshof (C-465/00) tegen Osterreichischer Rundfunk en anderen en Christa Neukomm (C-138/01) en Joseph Lauermann (C-139/01) tegen Osterreichischer Rundfunk. # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Verfassungsgerichtshof (C-465/00) en Oberster Gerichtshof (C-138/01 en C-139/01) - Oostenrijk. # Bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Bescherming van persoonlijke levenssfeer - Bekendmaking van gegevens over het inkomen van werknemers van rechtspersonen die onder toezicht van het Rechnungshof staan. # Gevoegde zaken C-465/00, C-138/01 en C-139/01.
Pagina137-137
UitspraakECLI:EU:C:2003:294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 07-01-2004, C-117/01
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. NJ 2005, 36.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof van 7 januari 2004. # K.B. tegen National Health Service Pensions Agency en Secretary of State for Health. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Artikel 141 EG - Richtlijn 75/117/EEG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Uitsluiting van een transseksuele partner van het genot van een overlevingspensioen dat enkel aan de langstlevende echtgenoot wordt toegekend - Discriminatie op grond van geslacht. # Zaak C-117/01.
Pagina137-137
UitspraakECLI:EU:C:2004:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 11-08-2004, Rolnummer 0400059
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingOvergang onderneming. Loon. Verjaring.
Samenvatting (Bron)Termijn voor instellen vordering overschreden.
Pagina137-137
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AQ6656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Deventer, 19-10-2004, 245989 VV EXPL 04-26
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Schorsing. AnciŽnniteitsbeginsel. JAR 2005/1.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Eindhoven, 29-11-2004, 372600, VV 9909/04
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingOntslag op staande voet. Ongewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. JAR 2005/2.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Hertogenbosch, 11-11-2004, 338875, 2331/04
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingWijziging arbeidsvoorwaarden. Auto. Onkostenvergoeding. (Van Meel), JAR 2005/3.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht 's-Hertogenbosch, 18-11-2004, 350683, 4739/04
CiteertitelSMA, 2005, 137
SamenvattingLoon. Ziekte. JAR 2005/4.
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 27-10-2004, 356907 CU EXPL 04-4194
CiteertitelSMA, 2005, 138
SamenvattingOvergang onderneming. CAO. (De Laat), JAR 2005/6.
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 19-05-2004, 203050/HA ZA 03-2262
CiteertitelSMA, 2005, 138
SamenvattingOntslag op staande voet. Auto. Loon. Competentie.

(Kuip).
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 30-07-2004, C03/107 KA
CiteertitelSMA, 2005, 138
SamenvattingLoon. Ziekte. CAO.
Samenvatting (Bron)Uitleg CAO Beroepsgoederenvervoer mb.t. optelling periodes van arbeidsongeschiktheid.
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2004:AR5353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-05-2004, C03/154HR
CiteertitelSMA, 2005, 138
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Voorlopige voorziening. (Hiensch/BŲgels) JAR 2005/11.
Samenvatting (Bron)28 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/154HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/215HR
CiteertitelSMA, 2005, 138
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Goed werkgeverschap. (Vermeulen/Douwe Egberts) JAR 2005/12.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/215HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/241HR
CiteertitelSMA, 2005, 139
SamenvattingOvergang onderneming. (Verbeek/Process House) JAR 2005/13.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/241HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n PROCESS HOUSE B.V., gevestigd te Sneek, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
CiteertitelSMA, 2005, 139
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth/Groot), JOL 2004, 665, JAR 2005/15, RAR 2005, 5.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/264HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DIOSYNTH B.V., gevestigd te Oss, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 09-12-2004, C-19/02
CiteertitelSMA, 2005, 139
SamenvattingGelijke behandeling. Loon. Pensioen.

(Hlozek / Roche.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 december 2004. # Viktor Hlozek tegen Roche Austria Gesellschaft mbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Sociale politiek - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Gelijke beloning - Beloning - Begrip - Overbruggingspensioen uit hoofde van bedrijfsovereenkomst ("Uberbruckungsgeld") - Sociaal plan bij herstructurering van onderneming - Prestatie toegekend aan werknemers die bij ontslag bepaalde leeftijd hebben bereikt - Toekenning van prestatie vanaf leeftijd die verschilt naar gelang van geslacht van ontslagen werknemers - Aanmerkingneming van in nationaal recht vastgelegde, naar gelang van geslacht verschillende wettelijke pensioenleeftijd. # Zaak C-19/02.
Pagina139-139
UitspraakECLI:EU:C:2004:779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 11-11-2004, c-425/02
CiteertitelSMA, 2005, 139
SamenvattingOvergang onderneming. Wijziging arbeidsvoorwaarden. (Delahaye/Luxemburg), JIN 2005/1.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2004. # Johanna Maria Delahaye, echtgenote Boor tegen Ministre de la Fonction publique et de la Reforme administrative. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative - Luxemburg. # Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming op staat - Mogelijkheid voor staat publiekrechtelijke regels op te leggen - Vermindering van loon. # Zaak C-425/02.
Pagina139-139
UitspraakECLI:EU:C:2004:706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-11-2004, C03/281HR
CiteertitelSMA, 2005, 139
SamenvattingBedrijfsongeval. (Lozerhof/Van Duyvenbode), JIN 2005/2.
Samenvatting (Bron)5 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/281HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING DE LOZERHOF, gevestigd te 's-Gravenhage, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.H. van der Woude, t e g e n [verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP1463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 12-11-2004, C03/149HR
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingBedrijfsongeval. Detachering in buitenland. Toepasselijk recht. (Schulte/Deutag), JIN 2005/3.
Samenvatting (Bron)12 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/149HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n KCA DEUTAG NEDERLAND B.V., voorheen genaamd Deutag Nederland B.V., daarvoor genaamd Deutag Friesland Drilling B.V., gevestigd te Assen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/227HR
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingBedrijfsongeval. Verjaring. (De Jong/Optimodal), JIN 2005/4.
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/227HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. D. Rijpma, t e g e n OPTIMODAL NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 26-11-2004, C03/276HR
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingPensioen. Ziekte. (Pensioenfonds/Beuving), JIN 2005/5.
Samenvatting (Bron)26 november 2004 Eerste Kamer Nr. C03/276HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING PENSIOENFONDS STORK, gevestigd te Amersfoort, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. M.V. Polak. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AQ7379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 24-11-2004, Rolnummer 0300545
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingConcurrentiebeding.
Samenvatting (Bron)Partijen zijn verdeeld omtrent de vraag of het non-concurrentiebeding, als bedoeld in r.o. 2 onder (iv), hierna te noemen het non-concurrentiebeding, tussen RVS en RVS Schadeverzekering N.V. enerzijds en [geÔntimeerde] anderzijds gelding heeft.
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2004:AR6442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 11-11-2004, 16/205328-03, 16/205687-04
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingGezagsverhouding. Arbeidstijd.
Samenvatting (Bron)Economische politierechter heeft beslist dat verdachte als werkgever dient te worden aangemerkt en de recreatiemedewerkers (die door verdachte werden aangeduid als vrijwilligers) als werknemer in de zin van de Arbeidstijdenwet.
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2004:AR5661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Utrecht, 12-10-2004, 367172 EJ VERZ 04-3356
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingOntbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Overplaatsing. Schadeloosstelling. (Jacobs), JIN 2005/12.
Pagina140-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie Gelijke Behandeling, 11-10-2004, 2004-129
CiteertitelSMA, 2005, 140
SamenvattingGelijke behandeling. Goed werkgeverschap. Competentie. JIN 2005/13.
Pagina140-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingLoon. Ziekte. Ontslag op staande voet. (Vixia/Gerrits), RAR 2005,1.
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 03-12-2004, C03/220HR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling. (Van Ree/Damco), RAR 2005,2.
Samenvatting (Bron)3 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/220HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink, t e g e n DAMCO BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V., gevestigd te Vlaardingen, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR1717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/243HR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingCAO. Reiskosten. (Tamimy/CSU), RAR 2005,3.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/243HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n CSU SCHOONMAAK B.V., handelende onder de naam CSU Total Care B.V., gevestigd te Uden, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR1049
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/241HR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingOvergang onderneming. (Verbeek/Process House), RAR 2005, 4.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/241HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.F. Sagel, t e g e n PROCESS HOUSE B.V., gevestigd te Sneek, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs. (Diosynth/Groot), RAR 2005, 5.
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/264HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DIOSYNTH B.V., gevestigd te Oss, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-06-2004, C0300606/BR
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingBepaalde tijd. Bewijs.
Samenvatting (Bron)Gelet op de gedetailleerde opgave van Verlascon in de producties waarnaar door haar verwezen wordt, ligt het op de weg van [geÔntimeerde] om aan te geven welke door Verlascon genoemde vakantiedagen hij niet zou hebben genoten. Niet relevant is, of [geÔntimeerde] die overzichten niet eerder zou hebben gezien, zoals hij in hoger beroep aanvoert. De bewering van [geÔntimeerde] dat Verlascon bij ieder processtuk weer andere/nieuwe overzichten zou produceren waaruit zou moeten blijken dat zijn vordering onjuist is, ontslaat [geÔntimeerde] niet van genoemde processuele verplichting, nu niet gesteld of gebleken is, dat die overzichten voor wat betreft het aantal genoteerde dagen niet consistent zijn. De bewering van [geÔntimeerde] dat met die overzichten zou zijn geknoeid omdat er een grijze ondergrond te zien zou zijn waar de dagen zijn genoemd waarop hij vrij zou hebben gehad (hetgeen volgens Verlascon is veroorzaakt omdat zij deze met een stift heeft gemarkeerd), acht het hof eveneens een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de in die overzichten genoemde vrije dagen. De bewering van [geÔntimeerde] dat hij in heel 1998 en 1999 geen enkele vrije dag zou hebben gehad, wordt door hem in het geheel niet nader onderbouwd, noch biedt hij terzake gespecificeerd bewijs aan.
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AQ5633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 25-06-2004, 03/254
CiteertitelSMA, 2005, 141
SamenvattingOntslag op staande voet. Loonmatiging. Wettelijke verhoging.
Samenvatting (Bron)Loonvordering. Matiging. Wettelijke verhoging.
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2004:AQ6940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 14-09-2004, 103485 KG ZA 04-334
CiteertitelSMA, 2005, 142
SamenvattingDirecteur. Ontslag op staande voet. RDA-/CWI-vergunning. Verrekening. Voorlopige voorziening. (Van der Meer) RAR 2005, 9.
Samenvatting (Bron)Het enkele feit dat een bestuurder van een naamloze of besloten vennootschap eenzijdig zijn functie als bestuurder neerlegt, kan niet tot gevolg hebben dat hij dientengevolge een zodanige arbeidsverhouding met zijn werkgever (de vennootschap) krijgt dat die alleen daardoor voor de beŽindiging van die arbeidsverhouding wel de voorafgaande toestemming van de CWI behoeft.
Pagina142-142
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2004:AR3315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Maastricht, 28-09-2004, 168583
CiteertitelSMA, 2005, 142
SamenvattingRDA-/CWI-vergunning. Ontbinding gewichtige redenen. AnciŽnniteitsbeginsel. Schadeloosstelling. (Verheezen), RAR 2005, 10.
Samenvatting (Bron)anciŽnniteitsbeginsel en doorbreking van dat beginsel
Pagina142-142
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2004:AR3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht, 07-10-2004, 182024/KGZA 04-738/EV
CiteertitelSMA, 2005, 142
SamenvattingCAO. Gratificatie/tantiŤme. (Messer), RAR 2005, 11.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter oordeelt in dit vonnis over de uitleg van een onderhandelaarsakkoord bij CAO onderhandelingen. De werkgeversorganisatie wordt veroordeeld op die basis CAO onderhandelingen te voeren.
Pagina142-142
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2004:AR3435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKantongerecht Zwolle, 14-09-2004, 230402 CV 04-1501
CiteertitelSMA, 2005, 142
SamenvattingAansprakelijkheid werknemer. (Boele), RAR 2005, 12.
Samenvatting (Bron)kantonzaak; arbeidsrecht; ex-werknemer niet aansprakelijk voor schade werkgever als gevolg van diefstal uit cabine vrachtauto.
Pagina142-142
UitspraakECLI:NL:RBZLY:2004:AR3626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe komende (?) participatiemaatschappij en het arbeidsrecht
CiteertitelSMA 2005, 107
SamenvattingArme Balkenende. Houdt hij, op 22 januari 2005, een aardig verhaal over de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij en wordt daar (op Frank Kalshoven in De Volkskrant na) door de media niet veel meer uitgehaald dan dat hij het begrip 'werkloos' door dat 'in between jobs' wil vervangen. Dat klinkt wereldvreemd, zeker als twee weken later in de pers wordt gemeld dat onderzoek aangeeft dat de sollicitatieplicht voor 45-plussers geen effect van betekenis sorteert: werkgevers vinden die groep kennelijk gewoon te oud.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Pagina107-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 10-12-2004, C03/264HR
CiteertitelSMA 2005, 139
SamenvattingGezagsverhouding. Bewijs.

(Dyosynth / Groot).
Samenvatting (Bron)10 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/264HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DIOSYNTH B.V., gevestigd te Oss, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. A.J. Swelheim, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.T.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP2651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJ. van Drongelen, De ontslagpraktijk van de CWI
CiteertitelSMA 2005, 146
Auteur(s)G. Boot
Pagina146-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn