Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 09-08-2017
Aflevering 7458
RubriekRedactioneel
TitelGrootheden uit het omgevingsrecht
CiteertitelGst. 2017/110
SamenvattingNet voor de zomer hebben twee grootheden uit het omgevingsrecht afscheid van werkkringen genomen. Prof. mr. P.J.J. van Buuren hield op 31 mei jongstleden zijn afscheidsreceptie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nadat hij die dag nog drie Afdelingsuitspraken mede had gewezen. Prof. mr. F.C.M.A. Michiels blijft nog bij de Afdeling, maar nam op 16 juni van dit jaar afscheid als hoogleraar aan de Tilburgse universiteit. Zijn afscheid stond in het teken van de taal in het (bestuurs)recht.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet Bibob: jurisprudentie 2016
CiteertitelGst. 2017/111
SamenvattingDe jurisprudentie over de Wet Bibob is nog steeds volop in ontwikkeling. In 2015 leidde de jurisprudentie volgens het Bureau zelfs tot meer inzichten dan in voorgaande jaren. Aardig om te vermelden is dat het Bureau eind 2015 een online jurisprudentiedatabank heeft gelanceerd. Via die databank zijn uitspraken over de Wet Bibob gerubriceerd op onderwerp vindbaar. Ook in 2016 zijn er, met name door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, weer tal van vermeldenswaardige uitspraken gedaan. Die uitspraken worden in dit artikel op thema behandeld.
Auteur(s)D. Op de Hoek
LinkVolledige tekst artikel (labre.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017
CiteertitelGst. 2017/112
SamenvattingRecht op voortzetting pgb; geen verplichte mantelzorg. (Etten-Leur)
Samenvatting (Bron)De Raad concludeert dat de hulp van de dochter niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, zodat betrokkene niet in staat was tot het zelf (met behulp van haar dochter) doen van het huishouden. Zij heeft daarom nog steeds recht op een pgb.
AnnotatorE.M. Linthorst
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 23-02-2017
CiteertitelGst. 2017/113
SamenvattingPayrollconstructie is in beginsel legitiem. Vanwege het enkele gebruik van een dergelijke constructie kan geen ambtenaarsverhouding tot stand komen.
Samenvatting (Bron)Appellante is nimmer bij de gemeente Cuijk of haar rechtsopvolger, de werkorganisatie CGM aangesteld als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de AW. Gelet op uitspraak HR geen grond voor oordeel dat, vanwege gebruik payrollconstructie, een ambtenaarsverhouding tot stand zou zijn gekomen. Bestuur had ook niet bedoeling een ambtenaarsverhouding tot stand te brengen. Tegen de brief van 25 juni 2015 stond geen bezwaar en beroep open.
AnnotatorH. van Essen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 28-02-2017
CiteertitelGst. 2017/114
SamenvattingAfwijzing verzoek om herziening van in besluit opgenomen terugvordering. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om herziening van in het besluit op bezwaar opgenomen terugvordering. Vrijspraak door Hof van hetgeen ten laste opgelegde. Geen schending artikel 1 EP/6 EVRM zodat het college niet gehouden was tot volledige heroverweging van een in rechte onaantastbaar besluit. Het arrest Dangeville van het EHRM mist dan ook toepassing. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit in zin van artikel 4:6 Awb. Geen evidente onredelijkheid.
AnnotatorI.F. Stolze , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelGst. 2017/115
SamenvattingArtikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria). Bevoegdheid tot toepassing artikel 174a Gemeentewet. Verstoring van de openbare orde. Gedragingen in de woning. Gooien explosief van buitenaf richting de woning kwalificeert niet als gedragingen in de woning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2014 heeft de burgemeester de woning van [wederpartij] op het adres [locatie] te Nieuwstadt met ingang van 22 maart 2014 om 22.00 uur gesloten voor de maximale duur van drie maanden of zoveel korter dan nodig is.
AnnotatorF.A. Pommer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 07-04-2017
CiteertitelGst. 2017/116
SamenvattingOordeel van het Hof Amsterdam over de invloed van het BTW-compensatiefonds op de opbrengstlimiet bij kostendoorberekening door een intergemeentelijk samenwerkingsverband is volgens de Hoge Raad onbegrijpelijk. (Hilversum)
Samenvatting (Bron)Artikel 15.33 Wet milieubeheer. Verordening afvalstoffenheffing 2012 gemeente Hilversum. Vorming egalisatiereserve toegestaan. Onbegrijpelijk oordeel van Hof over invloed BTW-compensatiefonds. Art. 228a Gemeentewet. Verordening rioolheffing 2012 gemeente Hilversum. Vorming voorzieningsreserve. Gefaseerde overgang naar ideaalcomplex. Opbrengstlimiet niet overschreden.
AnnotatorJ.C. Scherff
UitspraakECLI:NL:HR:2017:600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelGst. 2017/117
SamenvattingWeigering omgevingsvergunning voor een nieuwe inrichting. (Someren)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2015, zoals aangevuld op 30 april 2015, heeft het college geweigerd aan [appellante] omgevingsvergunning te verlenen voor een nieuwe inrichting op het perceel [locatie] te Someren (hierna: het perceel) en heeft het voorts de bij besluit van 6 juli 2004 aan [appellante] verleende omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en opslag en verwerking van bijproducten op voormeld perceel ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelGst. 2017/118
SamenvattingBehoud en herstel van een goed ondernemersklimaat is onderdeel van een goede ruimtelijke ordening en bij mogelijke schending van dat belang is dus voldaan aan het relativiteitsvereiste. (Steenbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2014 heeft het college aan CZAV een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een onbemand tankstation aan de Zeelandweg-Oost te Steenbergen.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 24-05-2017
CiteertitelGst. 2017/119
SamenvattingDe rechtbank oordeelt – onder verwijzing naar het discriminatieverbod als bedoeld in art. 26 BuPo-verdrag – dat in procedures op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geen griffierecht mag worden geheven. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Beroep op het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van de heffing van griffierecht in procedures op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in vergelijking met het niet heffen van griffierecht in procedures op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank is van oordeel dat sprake is van gelijke gevallen en dat niet is gebleken van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het verschil in behandeling. Niet valt in te zien dat de ratio achter het niet heffen van griffierecht in procedures op grond van de Wsnp niet ook geldt voor procedures op grond van de Wgs, namelijk geen onnodige financiële drempels opwerpen in procedures gericht op het saneren van problematische schulden. De heffing van griffierecht in procedures op grond van de Wgs is in strijd met artikel 26 van het IVBPR en moet daarom achterwege blijven.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman , L.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RBROT:2017:3881
Artikel aanvragenVia Praktizijn