Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 31-08-2017
Aflevering 7459
RubriekRedactioneel
TitelDe Jeugdwet: tijd voor een evaluatie
CiteertitelGst. 2017/120
SamenvattingDe Jeugdwet is tweeŽnhalf jaar oud en heeft daarmee de peuterleeftijd bereikt. Er is volop gespeculeerd over de vraag of gemeentebesturen al dan niet in staat zouden zijn om deze ingewikkelde wet Ė met vele verschillende actoren Ė adequaat uit te voeren. Ik heb geen antwoord op die vraag, maar ik kan mij moeilijk aan de indruk onttrekken dat er wat betreft een evenwichtige beeldvorming in het publieke debat ter zake de nodige winst te boeken is. De kunst bij een dergelijk discours is tenslotte om weeffouten en grotere verbanden achter waargenomen incidenten in kaart te brengen, opdat een evenwichtig beeld kan worden gevormd van de verbeteringen of verslechteringen die de stelselwijziging heeft opgeleverd.
Auteur(s)C.W.C.A. Bruggeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerste kaders van de CRvB om tot een zorgvuldig genomen jeugdhulpbeschikking te kunnen komen
CiteertitelGst. 2017/121
SamenvattingIn de eerste uitspraak van de Raad van 1 mei 2017 (opgenomen in deze aflevering onder Gst. 2017/127) in een Jeugdwetcasus beschrijft de Raad aan de hand van de wettekst van artikel 2.3 Jeugdwet gestructureerd welke afwegingen een bestuursorgaan naar aanleiding van een jeugdhulpvraag achtereenvolgens moet maken om tot een zorgvuldig en goed gemotiveerd oordeel te komen over de noodzaak en de eventuele omvang van in te zetten jeugdhulp. Aangezien in deze casus reeds onvoldoende zicht was op de specifieke stoornis waarmee de jeugdige kampte, is de Raad er niet aan toegekomen alle verschillende afwegingskaders nader in te vullen. In dit artikel worden deze kaders aan de hand van de uitspraak van de Raad besproken en zo mogelijk nader ingevuld aan de hand van zowel de uitspraak van de Raad als uitspraken van verschillende rechtbanken.
Auteur(s)E.L. de Jongh
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet sluiten van woningen op basis van de Opiumwet: ordemaatregel of straf?
CiteertitelGst. 2017/122
SamenvattingDe Opiumwet is heel duidelijk over de vraag of drugsbezit en -gebruik in Nederland is toegelaten: het aanwezig hebben en het telen, bereiden, verkopen, verstrekken of vervoeren van harddrugs of van softdrugs is verboden (zie de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet). Voor het aanwezig hebben of verhandelen van een geringe hoeveelheid hard- of softdrugs, bestemd voor eigen gebruik, geldt een lager strafmaximum. Maar daarmee is het bezit van gebruikershoeveelheden drugs nog steeds een strafbaar feit. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft ten aanzien van deze strafbare feiten besloten om die niet actief op te sporen en te vervolgen. Dit is vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet.
Auteur(s)Th. Peters
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 16-05-2017
CiteertitelGst. 2017/123
SamenvattingParlementaire immuniteit. Werkgeverscommissie. Bestuurscommissie. Informeel overleg.
Samenvatting (Bron)Immuniteit t.a.v. beledigende uitlatingen gedaan door fractievoorzitster van lokale politieke partij tijdens overleg met fractievoorzitters en leden van de Werkgeverscommissie in Alphen aan den Rijn? Art. 22 en art. 83.1 en 83.4 Gemeentewet. De bescherming tegen vervolging in rechte die art. 22 Gemeentewet aan een gemeenteraadslid biedt, strekt zich niet uit tot andere handelingen dan die welke in die wettelijke bepalingen worden genoemd (vgl. ECLI:NL:HR:1983:AD2221, NJ 1984/801). Mede gelet op de wetsgeschiedenis geldt hetzelfde m.b.t. de bescherming tegen vervolging in rechte die art. 83.4 jo. art. 22 Gemeentewet aan een lid van een door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie en aan andere deelnemers aan de beraadslagingen van zon commissie biedt. Hof heeft vastgesteld dat het overleg, gedurende welk de in de tll. vermelde uitlatingen door verdachte zijn gedaan, een informeel karakter had, zonder voorzitter en zonder notulist en dat het plaatsvond bij gelegenheid van een vergadering van fractievoorzitters van een aantal lokale partijen welke op initiatief van een van die fractievoorzitters was belegd, terwijl de voorzitter en een van de andere leden van de Werkgeverscommissie op uitnodiging van die initiatiefnemer bij deze vergadering tegenwoordig waren. s Hofs oordeel dat voormeld overleg niet kan worden aangemerkt als een vergadering van een bestuurscommissie a.b.i. art. 84.4 Gemeentewet - en dat verdachte derhalve aan het in die bepaling van overeenkomstige toepassing verklaarde art. 22 Gemeentewet geen immuniteit kan ontlenen voor uitlatingen die zij tijdens dat overleg heeft gedaan - getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:HR:2017:883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelGst. 2017/124
SamenvattingWeigering te gedogen, intrekking gedoogverklaring, ontbindende voorwaarde waaronder wordt gedoogd, klemmende concrete grond rechtsplicht tot gedogen, bestuurlijk rechtsoordeel, met een besluit gelijkgesteld. (Harderwijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 januari 2015 heeft de burgemeester, voor zover thans van belang, onder een ontbindende voorwaarde, een gedoogverklaring voor onbepaalde tijd aan [appellant] verstrekt voor de verkoop van softdrugs vanuit [coffeeshop].
AnnotatorM.E. Rog
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelGst. 2017/125
SamenvattingBeŽindiging schuldhulpverlening. Nieuwe beslissing op bezwaar na rechterlijke vernietiging van de eerdere beslissing op bezwaar. Grondslag voor beŽindiging gelegen in het laten ontstaan van een nieuwe schuld in de periode tussen het aanvankelijke beŽindigingsbesluit en de nieuwe beslissing op bezwaar. Ingangsdatum beŽindiging. (Heemstede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2014 heeft het college de gemeentelijke schuldhulpverlening aan [appellante] beŽindigd.
AnnotatorG. le Noble , C.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelGst. 2017/126
SamenvattingVan school gestuurd: wanneer is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? Ordemaatregel door school voor openbaar onderwijs: De door het schoolbestuur bij brief gegeven time-out aan een leerling is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
Samenvatting (Bron)Bij brief van 16 november 2012 heeft het schoolbestuur de zoon van [appellant A] en [appellant B] een time-out gegeven.
AnnotatorA.M.T. Wigger
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 01-05-2017
CiteertitelGst. 2017/127
SamenvattingEerste kaders van de CRvB om tot een zorgvuldig genomen jeugdhulpbeschikking te kunnen komen. (Steenwijkerland)
Samenvatting (Bron)De betrokken jongere heeft psychische problemen en kreeg onder de oude wetgeving zorg in de vorm van begeleiding. Nadat de Jeugdwet was gaan gelden, heeft zij de gemeente verzocht om verlenging van de begeleiding. De gemeente wees die jeugdhulp af. Volgens de gemeente is haar moeder in staat om de begeleiding te geven die nodig is. Dit standpunt berust op een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De Jeugdwet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten. Doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. De jeugdhulpplicht geldt alleen als de jeugdige en zijn ouders er zelf niet uitkomen. De Raad heeft geoordeeld dat de gemeente eerst moet vaststellen wat de hulpvraag van de jeugdige of de ouders is. Hierna moeten de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problematiek in kaart worden gebracht. Vervolgens moet worden vastgesteld welke problemen en stoornissen er zijn en bepaalt de gemeente welke hulp nodig is. Ten slotte gaat de gemeente na of die hulp bijvoorbeeld door de ouders kan worden geboden. Indien nodig moet de gemeente zich bij de besluitvorming laten adviseren door een specifieke (jeugdhulp)deskundige. In dit geval maakte het advies van het CJG niet duidelijk welke problemen en stoornissen de jeugdige heeft en welke hulp daarvoor nodig is. Verder berustte het advies niet op de vereiste expertise. De Raad concludeert daarom dat het advies van het CJG ondeugdelijk is en dat de gemeente daar niet op mocht afgaan. De gemeente moet het jeugdhulpverzoek nu opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen genoemd in de uitspraak.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelGst. 2017/128
SamenvattingKruimelgeval. Besluit m.e.r. Drempelwaarden. Relativiteitsvereiste. Goed woon-, werk- en ondernemersklimaat. (Weesp)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning voor de periode van ťťn jaar verleend voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op het perceel Zuiderzeelaan nabij nummer [..] (hierna: het perceel).
AnnotatorM.H.W. Bodelier
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelGst. 2017/129
SamenvattingVernietiging weigering gemeenteraad om partieel bestemmingsplan vast te stellen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 november 2015 heeft de raad het verzoek om het bestemmingsplan voor het loonbedrijf aan het Hoendiep Noordzijde te Stroobos vast te stellen, afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1542
Artikel aanvragenVia Praktizijn