Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 07-09-2017
Aflevering 30
RubriekVooraf
TitelVechten met digitale informatie
CiteertitelNJB 2017/1644
SamenvattingNiet alleen bij nepnieuws en desinformatie maar ook bij 'killer robots' lopen we het risico dat informatie zodanig wordt gemanipuleerd dat we op het verkeerde been worden gezet.
Auteur(s)J.E.J. Prins
LinkVolledige tekst artikel (njb.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelInterne rechtsvergelijking - Een ‘must’ in de meergelaagde rechtsorde
CiteertitelNJB 2017/1645
SamenvattingWaarom is interne rechtsvergelijking, dat wil zeggen het onderzoeken en vergelijken van verschillende rechtsgebieden binnen een nationaal rechtssysteem, juist in de huidige meergelaagde rechtsorde zo essentieel? In dit artikel wordt een poging gedaan tot het beantwoorden van deze veelzijdige vraag. Daarbij passeren de volgende aspecten de revue: de in snel tempo toenemende vervlechting van het privaatrecht en het bestuursrecht en de achtergronden daarvan; de rol die het Europese recht in die vervlechting speelt en tot slot de hoge eisen die daaruit voor juristen voortvloeien, of ze nu in de wetgeving, de rechterlijke macht of de advocatuur werkzaam zijn. De academie dient juristen af te leveren die op deze eisen zijn voorbereid door onderwijs en onderzoek daarop (mede) af te stemmen.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelNaar een nieuwe demonstratiewet - Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties
CiteertitelNJB 2017/1646
SamenvattingEr bestaat langzamerhand niet alleen de nodige spanning tussen bepalingen in de Wet openbare manifestaties en die van de Grondwet en het EVRM. Ook is de kritiek op de omvang waarin deze grondrechten daadwerkelijk bescherming krijgen in de rechtspraktijk alleszins gerechtvaardigd. Er zijn overtuigende redenen voor een nieuw kabinet om hiermee aan het werk te gaan. Het valt te prijzen dat de huidige regering in de kritiek uit binnen- en buitenland aanleiding heeft gezien om de wet te laten evalueren. Nu is het alleen nog zaak om de aanbevelingen ter harte te nemen en de Wet openbare manifestaties – steviger dan op dit moment de bedoeling is – op de schop te nemen.
Auteur(s)B. Roorda , J.G. Brouwer , A.E. Schilder
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelGedwongen penetratie: verkrachting of aanranding? Over de reikwijdte van artikel 242 Sr met betrekking tot mannelijke zedenslachtoffers
CiteertitelNJB 2017/1647
SamenvattingAfgelopen december publiceerde de NOS een artikel waarin aandacht werd gevraagd voor mannen die door vrouwen worden misbruikt. Om uiteenlopende redenen is relatief weinig bekend over deze groep mannelijke zedenslachtoffer. Een vraag die naar aanleiding van deze berichtgeving rijst is of de groep mannelijke slachtoffers die door vrouwen zijn misbruikt dezelfde strafrechtelijk bescherming toekomt als het geval is bij vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders. Kan dergelijk misbruik worden gekwalificeerd als verkrachting (artikel 242 Sr)? In het bijzonder wordt in deze bijdrage stilgestaan bij de vraag of de situatie waarin een man tegen zijn wil wordt gedwongen tot penetratie onder de huidige wettelijke formulering van verkrachting kan worden geschaard.
Auteur(s)M. Prins , M. Hondema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBedenkingen bij grootschalig DNA-onderzoek
CiteertitelNJB 2017/1648
SamenvattingIn mei 2017 liet het OM weten dat aan 15.000 mannen gevraagd zal worden DNA af te staan in de onopgeloste moord op Nicky Verstappen uit 1998. Dat is bijna een verdubbeling van de hoeveelheid uitgenodigde mannen in de Marianne Vaatstra-zaak, die in 2012 opgelost werd. Om zo’n grote groep mannen te selecteren, wordt DNA-onderzoek uitgevoerd op bij het slachtoffer aangetroffen biologisch sporenmateriaal om zodoende uitspraken te doen over ‘zijn’ meest waarschijnlijke uiterlijk waarneembare persoonskenmerken.
Auteur(s)V. Toom
LinkVolledige tekst artikel (joop.bnnvara.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 18-05-2017, 22007/11
CiteertitelNJB 2017/1649
SamenvattingArt. 4 P7 EVRM. Ne bis in idem. Samenloop belastingrechtelijke sanctie en strafrechtelijke procedure. Verboden duplicatie van procedures. Bis-criterium. Schending.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0518JUD002200711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - EHRM
TitelEHRM, 23-05-2017, 49645/09
CiteertitelNJB 2017/1650
SamenvattingPositieve verplichtingen voor de lidstaat bij het bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld. Schending.
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0523JUD004964509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1651
SamenvattingCausaal verband. Er ontstaat brand in de keuken terwijl er pannen op het vuur staan.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad, gevaarzetting, art. 6:162 BW. Brand in keuken ontstaan nadat bewoonster het huis verlaat tijdens het koken. Is brand ontstaan door vlam in de pan? Causaal verband; begrijpelijkheid oordeel dat het bewijs niet is geleverd. Deskundigenbericht.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1652
SamenvattingOpenbare financiën. Verkeer en vervoer. Een houder van een concessie voor treinvervoer vordert van de provincie een kostenvergoeding voor het in stand houden van NS-kaartautomaten.
Samenvatting (Bron)Concessieovereenkomst, openbaar vervoer. Vordering vervoerder jegens provincie tot vergoeding kosten in stand houden NS-kaartautomaten in 2009-2011. Uitleg van Besluit BDU verkeer en vervoer en Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer; recht in de zin van art. 79 RO.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1653
SamenvattingMededinging. Een vereniging van dierenartsen (KNMvD) en een door die vereniging opgerichte stichting hanteren regels over de verstrekking van (onder meer) ontwormmiddelen voor rundvee. Een verkoper van dergelijke middelen meent dat de regels in strijd zijn met het mededingingsrecht.
Samenvatting (Bron)Mededingingsrecht. Maatregelen van vereniging dierenartsen (KNMvD) en door haar opgerichte stichting. Besluit als bedoeld in art. 6 Mw en art. 101 VWEU; HvJEU 27 januari 1987, 45/85, ECLI:EU:C:1987:34 (Verband der Sachversicherer). Wanneer heeft het besluit een mededingingsbeperkende strekking? Verwijzing naar o.m. HvJEU 14 maart 2013, C-32/11, ECLI:EU:C:2013:160, NJ 2013/363 (Allianz) en HvJEU 26 november 2015, C-345/14, ECLI:EU:C:2015:784 (Maxima Latvija). Afzonderlijk onderzoek naar merkbaarheid van de mededingingsbeperking niet meer nodig als vaststaat dat besluit een mededingingsbeperkende strekking heeft? HvJEU 13 december 2012, C-226/11, ECLI:EU:C:2012:795, NJ 2013/253 (Expedia) en HvJEU 11 september 2014, C-67/13, ECLI:EU:C:2014:2204 (Groupement des cartes bancaires). Geen besluiten die ertoe strekken de volksgezondheid te waarborgen.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1654
SamenvattingVolmachtverlening. Toerekenbare schijn. In een notariële akte tot wijziging van een splitsingsakte staat een gewijzigde stemverhouding in de vereniging van eigenaars.
Samenvatting (Bron)Onbevoegde vertegenwoordiging, art. 3:61 lid 2 BW. Is volmacht verleend voor wijziging van een splitsingsakte? Toerekening van verklaringen en gedragingen van een notaris aan de achterman op grond van het risicobeginsel. Daaraan te stellen eisen; HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1655
SamenvattingTijdens werkzaamheden aan het spoor nadert een werktrein een wissel. De werktreinbegeleider meent vanuit de trein te kunnen zien dat het wissel goed staat en geeft zonder af te stappen opdracht aan de machinist over het wissel te rijden. Het wissel blijkt echter niet goed te staan en wordt beschadigd. Heeft de werktreinbegeleider onrechtmatig gehandeld?
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Art. 6:170 BW. Aansprakelijkheid werkgever voor door fout werknemer toegebrachte schade aan wissel bij werkzaamheden aan het spoor. Gevaarzetting. Maatstaf. Onbegrijpelijk oordeel. Ondergeschiktheid in de zin van 6:170 BW bij in- en weer uitgeleende werknemer.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1656
SamenvattingContractuele verbintenis. Onrechtmatige daad jegens een derde. Een woningbouwvereniging sluit een overeenkomst met een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar sluit in verband daarmee een overeenkomst met een derde. De overeenkomst tussen de woningbouwvereniging en de projectontwikkelaar wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. De derde spreekt de woningbouwvereniging aan wegens onrechtmatige daad.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Samenhangende overeenkomsten tussen o.a. projectontwikkelaar en koper, gevolgd door wijzigingsovereenkomsten. Een bij het project betrokken derde vordert schadevergoeding uit onrechtmatige daad van de koper. Moest de koper rekening houden met de belangen van de derde? Is wanprestatie noodzakelijk voor toepassing van de rechtsregels van HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog) en HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT7496, NJ 2012/59 (Wierts/Visseren)?
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1657
SamenvattingFeitelijke grondslag. Hoofdelijke aansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Overeenkomst van opdracht. Vordering tot betaling voor werkzaamheden. Aanvulling feitelijke grondslag van de vordering. Art. 24 Rv.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1658
SamenvattingHuwelijkse voorwaarden. Op grond van de huwelijkse voorwaarden bestaat een beperkte gemeenschap ten aanzien van de huwelijkse woning en de hypothecaire schulden, en worden de kosten van de huishouding verdeeld naar rato van de netto-inkomens.
Samenvatting (Bron)Huwelijksgoederenrecht. Huwelijkse voorwaarden. Gemeenschap van registergoed en van daarop betrekking hebbende schulden. Verdeling na echtscheiding. Uitleg huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor kosten gemeenschappelijke huishouding.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1659
SamenvattingAlimentatie. Stelling bij mondelinge behandeling in hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Personen- en familierecht; alimentatie. Wijziging van bij echtscheidingsconvenant overeengekomen partneralimentatie. Uitleg van het verzoek van de man in hoger beroep.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (civiele kamer)
TitelHoge Raad 25-08-2017
CiteertitelNJB 2017/1660
SamenvattingInsolventie. Mededelingsverbod. Opheffing. De Oi Groep is een internationale groep met twee Nederlandse financieringsmaatschappijen. Het hof heeft de financieringsmaatschappijen failliet verklaard. Gedeeltelijke opheffing mededelingsverboden in cassatieprocedure door Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:1280).
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Art. 29 lid 2 Rv. Vervolg op HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1280. Gedeeltelijke opheffing van de aan partijen en belanghebbenden opgelegde geheimhoudingsplicht als bedoeld in art. 29 lid 1 Rv, met het oog op een in het buitenland aanhangige procedure.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:2196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (strafkamer)
TitelHoge Raad 04-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1661
SamenvattingCassatieberoep door de benadeelde partij: art. 421 lid 4 Sv voorziet in het instellen van hoger beroep door een benadeelde partij tegen de afwijzing van haar vordering door de rechter in eerste aanleg indien noch de verdachte noch het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld.
Samenvatting (Bron)Mogelijkheid tot instellen van beroep in cassatie door b.p.? Wet bevat geen regeling t.a.v. het instellen van beroep in cassatie door b.p. indien haar vordering door de appelrechter in het strafgeding n-o is verklaard dan wel is afgewezen en noch verdachte noch het OM cassatieberoep heeft ingesteld (vgl. ECLI:NL:HR:2002:AD7011). Ook aan het EVRM of het Unierecht kan b.p. niet het recht ontlenen in een dergelijk geval cassatieberoep in te stellen tegen deze beslissing. Het beroep op de aan het EVRM ontleende discriminatieverboden gaat niet op omdat het slachtoffer zich niet alleen als b.p. kan voegen in een strafprocedure maar tevens de mogelijkheid heeft om in een civiele procedure schadevergoeding te vorderen. Art. 16 Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, waarvan de omzettingstermijn is verstreken op 16 november 2015, is niet een zodanige onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig geformuleerde bepaling dat de b.p. daaraan het recht kan ontlenen cassatieberoep in te stellen, zodat een beroep op de rechtstreekse werking daarvan niet opgaat. Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen. HR verklaart b.p. n-o in het beroep.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (belastingkamer)
TitelHoge Raad 23-06-2017
CiteertitelNJB 2017/1662
SamenvattingVerhuurderheffing. Voor uitleg begrip ‘voor verhuur bestemde woningen’ aansluiting zoeken bij het huurbegrip van artikel 7:201 BW. Bij ‘hofjeswoning’: huur of bruikleen?
Samenvatting (Bron)Verhuurderheffing; hofje met woningen voor alleenstaande ouderen; begrip voor verhuur bestemde woningen in art. 2, aanhef en letter a, Wvh (tekst 2013); lage maandelijkse bijdrage tegenprestatie in de zin van art. 7:201 BW?
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (belastingkamer)
TitelHoge Raad 07-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1663
SamenvattingBij beleid dat is niet is gepubliceerd en evenmin is bestemd om ook buiten het bestuursorgaan bekendheid te verkrijgen, komt aan het vertrouwensbeginsel geen rol toe maar aan het gelijkheidsbeginsel mogelijk wel.
Samenvatting (Bron)Artikel 17 Wet WOZ. WOZ-waarde. Geen vertrouwen te ontlenen aan niet-gepubliceerd beleid?
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Hoge Raad (belastingkamer)
TitelHoge Raad 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1664
SamenvattingEerste arrest belastingkamer Hoge Raad. Antwoord op voorgelegde prejudiciële vragen. Conserverende aanslag bij emigratie ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken. Strijd met goede verdragstrouw? Hangt af van wanneer vrijstelling en/of aftrek heeft plaatsgevonden in opbouwfase. Compartimentering.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen. Conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken, artikel 3.136 lid 2 en lid 3 Wet IB 2001. Strijd met goede verdragstrouw? Antwoord hangt af van wanneer vrijstelling en/of aftrek heeft plaatsgevonden in opbouwfase. Compartimentering.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 26-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1665
SamenvattingVerlening omgevingsvergunning voor het verhogen van een antennemast. Een aanvrager om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op de door hem ingediende aanvraag. Anders indien aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet kan worden verwezenlijkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2014 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de bestaande KPN-mast op het perceel Kievit 12 te Baarle-Nassau (hierna: het perceel) van 15 m naar 30 m.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 26-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1666
SamenvattingBekostiging islamitische school ten onrechte geweigerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2017 heeft de staatssecretaris geweigerd aan SIO startbekostiging, aanvullende bekostiging en reguliere bekostiging voor de periode van 1 augustus 2017 tot 1 januari 2018 te verstrekken voor een islamitische scholengemeenschap in Amsterdam.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 02-08-2017
CiteertitelNJB 2017/1667
SamenvattingTot € 25 000 beperkt verzoek om schadevergoeding, hoewel schade meer zou bedragen. Bestuursrechter bevoegd.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 13 juni 2016 heeft Interbest een verzoek ingediend om de minister te veroordelen tot vergoeding van schade die zij lijdt en zal lijden als gevolg van het op 30 september 2014 vastgestelde Tracébesluit A1 Bunschoten-Hoevelaken, in samenhang bezien met het niet nakomen van een in een brief van de minister van 2 februari 2015 vervatte toezegging.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2081
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelNJB 2017/1668
SamenvattingBepaling uit gemeentelijke bomenverordening dient buiten toepassing te blijven. Frustreert vorderingsrecht tot verwijderen van een boom ex art. 5:42 lid 1 BW
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant A] een omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van een beuk op het perceel [locatie A] te Bosch en Duin.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Raad van State
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelNJB 2017/1669
SamenvattingAfdeling geeft nadere duiding aan het bij de invulling van het belanghebbende-begrip in de jurisprudentie ontwikkelde criterium ‘gevolgen van enige betekenis’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1670
SamenvattingDe omstandigheid dat de mate van arbeidsongeschiktheid van de WGA-uitkering naar aanleiding van het bezwaar is vastgesteld op een lager percentage dan in het kader van het primaire besluit was geschied, houdt geen reformatio in peius in.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2017:3924 . De gerectificeerde tekst is opgenomen in ECLI:NL:CRVB:2017:3923, onderstaande tekst is niet meer geldig.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1671
SamenvattingVerhoging AOW-leeftijd. Overbruggingsuitkering. Voormalig zelfstandige met lijfrente. Ongerechtvaardigd onderscheid.
Samenvatting (Bron)Bij de vaststelling van de hoogte van de overbruggingsuitkering zijn de inkomsten uit de op 1 april 2014 geëindigde lijfrente-uitkering buiten beschouwing gebleven. Geconcludeerd wordt dat appellant zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van de hiervoor bedoelde voormalig werknemer. Het gehanteerde onderscheid in situaties als die van appellant staat niet in een redelijke proportionaliteitsrelatie tot het daarmee nagestreefde doel. Geen toereikende rechtvaardiging. Het verschil in behandeling is daarom discriminerend. Opdracht het gebrek te herstellen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1672
SamenvattingDe omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen mag er niet toe leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere WW-uitkering ontvangen.
Samenvatting (Bron)De Raad heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen er niet toe mag leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere WW-uitkering ontvangen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1673
SamenvattingBekendmaking op de voorgeschreven wijze. Verzending langs elektronische weg. Verzending per email.
Samenvatting (Bron)Appellant heeft op 1 oktober 2013 gekozen voor toezending van berichten langs elektronische weg. Uit deze keuze volgt niet dat appellant er op mocht vertrouwen dat hij in het geheel geen besluiten meer per post zou ontvangen. Algemene Voorwaarden. Op voorgeschreven wijze bekend gemaakt besluit. Vaste rechtspraak. Appellant heeft niet binnen de termijn een bezwaarschrift ingediend en van een verschoonbare termijnoverschrijding is niet gebleken.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1674
SamenvattingDwangsom, onbevoegd genomen verdagingsbeslissing, na beslistermijn bekrachtigd.
Samenvatting (Bron)Procesbelang bij beoordeling beroep niet tijdig beslissen op bezwaar. Wel inmiddels reëel besluit maar belang in verband met toekenning dwangsom door bestuursrechter. Aan onbevoegd genomen vervangingsbesluit, dat niet is bekrachtigd binnen de beslistermijn, komt geen betekenis toe.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Centrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 27-07-2017
CiteertitelNJB 2017/1675
SamenvattingHet Uwv heeft ten onrechte geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
Samenvatting (Bron)De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het Uwv ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te brengen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht hebben op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2461
Artikel aanvragenVia Praktizijn