Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 08-09-2017
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelHet recht op toegang tot het bestuur
CiteertitelNTB 2017/23
SamenvattingBurgers onderhouden veel contacten met het bestuur. Meer dan met de andere staatsmachten. Daarom is het geen vreemde gedachte te veronderstellen dat de toegang tot ons openbaar bestuur goed is geregeld. Een constitutioneel toegangsrecht lijkt zo vanzelfsprekend. Er bestaat immers óók een recht op toegang tot de rechter. Afgezien van het antieke en stiefmoederlijk bedeelde petitierecht is er echter geen sprake van een fundamenteel recht dat de toegang tot ons openbaar bestuur garandeert. Bestuur en wetgever kunnen hierdoor in een constitutionele luwte de toegang vormgeven en naar eigen inzicht beperken.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe Awb en de bijzondere wet
CiteertitelNTB 2017/24
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de verhouding tussen de Awb en de bijzondere wet nader geanalyseerd. Het gaat auteur er daarbij niet om of de keuzes die de Awb maakt de juiste zijn, maar hoe zij, gegeven de gekozen wijze van harmonisatie, zouden moeten uitwerken in de bijzondere wet.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVerweesde besluiten – vervolg
CiteertitelNTB 2017/25
Samenvatting‘Verweesde besluiten’ zijn duurbesluiten, ooit genomen op basis van een of meer bepalingen van een wettelijke regeling, die hun wettelijke grondslag echter zijn kwijtgeraakt: de bepaling of bepalingen waarop ze berustten zijn ingetrokken, vervallen of vernietigd, of de termijn waarvoor de wettelijke grondslag zou gelden is verstreken. Wat betekent voor een ver­weesd geraakt besluit het verdwijnen van zijn wettelijke grondslag, als daarvoor geen overgangsrechtelijke regeling is getroffen?
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Overheidsaansprakelijkheid (eerste helft 2017)
CiteertitelNTB 2017/26
SamenvattingDe vraag of causaal verband bestaat tussen een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan en schade levert steevast discussie op in zaken van besluitenaansprakelijkheid. Niet in de laatste plaats omdat het aangesproken bestuursorgaan zich veelvuldig op het standpunt stelt dat het – in plaats van het onrechtmatige besluit – ook een rechtmatig besluit had kunnen nemen dat dezelfde schade zou hebben veroorzaakt.
Auteur(s)T.W. Franssen , S.A.L. van de Sande
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2017/27
SamenvattingIn HvJ EU 26 april 2016, nr. C-142/16, ECLI:EU:C:2017:301 (Kolencentrale Moorberg), wordt Duitsland door het Hof veroordeeld wegens verdragsschending, onder meer omdat een decentrale overheid, de stad Hamburg, in strijd met de Habitatrichtlijn een bouwvergunning heeft verleend voor de kolencentrale zonder dat in de milieueffectbeoordeling rekening is gehouden met de cumulatieve effecten van deze centrale, een al bestaande pompcentrale en een doorstroomwaterkrachtcentrale, waarvoor eveneens een bouw- en exploitatievergunning was ingediend.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn