Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 08-09-2017
Aflevering 8
RubriekAsbest
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJBO 2017/178
SamenvattingOpenbaarmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e). Het college heeft verwezen naar reeds openbaar gemaakte informatie en geweigerd overige stukken over de totstandkoming van de aanbesteding te verstrekken op grond van artikel 2:57, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012, artikel 10, tweede lid, onder g,, en artikel 11, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob). Het college heeft geweigerd stukken over de kostenraming openbaar te maken op grond van artikel 2:57, tweede lid, van de Aanbestedingswet en artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob en gegevens over inschrijvers zijn geweigerd op grond van artikel 2:57, eerste lid, van de Aanbestedingswet en artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Gelderland 01-06-2017
CiteertitelJBO 2017/179
SamenvattingAsbestdakplaten.
Samenvatting (Bron)Overtreding van artikel 3.16, eerste lid, en artikel 4.45 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor uitleg, voor de vraag op welke wijze een bedrijf asbestwerkzaamheden op een goede manier verricht, zoekt de rechtbank aansluiting bij de Arboregeling, in het bijzonder Bijlage XIIIa. Openbaarmaking van de inspectiegegevens. Gegrond. Vernietiging besluit.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelJBO 2017/180
SamenvattingMestkelder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen vermeende overtredingen op het perceel [locatie] te Hoogblokland (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelJBO 2017/181
SamenvattingUitrijden van mest.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2016, kenmerk 2015-001618, heeft het college aan Dutch Dairy Genetics B.V. (hierna: DDG) krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) vergunning verleend voor het uitbreiden van een rundveehouderij op het perceel Polweg 6 te Wichmond, gemeente Bronckhorst (hierna: de rundveehouderij).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1940
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-05-2017
CiteertitelJBO 2017/182
SamenvattingEmissie-arm.
Samenvatting (Bron)Randvoorwaardenkorting van 20%, loonwerker, niet-emissiearm uitrijden van mest, direct opeenvolgende werkgangen, opzet
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-07-2017
CiteertitelJBO 2017/183
SamenvattingVoorafmelding.
Samenvatting (Bron)Voorafmeldplicht. Wettelijke grondslag (artikel 15, eerste lid, van de Msw). Toezichtmaatregel? Strijd met het evenredigheidsbeginsel.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 13-07-2017
CiteertitelJBO 2017/184
SamenvattingHandhavingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Verzoek om handhavend op te treden tegen een varkenshouderij. De rechtbank komt tot de conclusie dat bestreden besluit I meerdere gebreken kent. Zo heeft het college op een aantal onderdelen van het handhavingsverzoek geen inhoudelijke beslissing genomen. Het college zal een nieuw besluit moeten nemen op het bezwaar van eiser.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:4199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 25-07-2017
CiteertitelJBO 2017/185
SamenvattingLandbouwgrond.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, landbouwgronden, tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond; exclusief gebruiksrecht?
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:3908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJBO 2017/186
SamenvattingRelativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2016 heeft de raad van de gemeente Zoetermeer het bestemmingsplan "Vervoersknoop Bleizo" (hierna: plan Zoetermeer) gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1769
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJBO 2017/187
SamenvattingTeeltondersteunende voorzieningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied, [locatie 2] e.o." vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1817
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelJBO 2017/188
SamenvattingArcheologie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 26-07-2017
CiteertitelJBO 2017/189
SamenvattingGeen schade, Ontgrondingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2015 heeft het college een verzoek om nadeelcompensatie van Kuba afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 13-07-2017
CiteertitelJBO 2017/190
SamenvattingBodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Midden 2015 - 3 (AH/voormalig Smitdraadterrein)" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRechtbank Oost-Brabant 27-06-2017
CiteertitelJBO 2017/191
SamenvattingMelding.
Samenvatting (Bron)Ontgrondingenvergunning Het college heeft de acceptatie van de melding niet afgewacht en daarmee gehandeld in strijd met de provinciale ontgrondingenverordening. Dit verdient geen schoonheidsprijs. Ook het college zal zich aan de verordening en de Ontgrondingenwet moeten houden. Het heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de acceptatie van de melding. Het niet afwachten van de acceptatie is immers geen weigeringsgrond voor acceptatie van de melding.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3532
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelJBO 2017/192
SamenvattingPuinpad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van een puinpad ten behoeve van het bereiken van achterliggende weilanden op het perceel [locatie 1] te Leimuiden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1857
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 30-06-2017
CiteertitelJBO 2017/193
SamenvattingOmgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2015 heeft het college aan de Co÷peratie voor Mineralen Valorisatie U.A. (hierna: Comiva) een omgevingsvergunning tweede fase verleend voor het bouwen van een mestscheidingsinstallatie op het perceel Metaalweg 1c te Venray en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 03-07-2017
CiteertitelJBO 2017/194
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu).
Samenvatting (Bron)Belanghebbende. Geuremissie combinatie veehouderij en mestverwerking. Als het gaat om een intensieve veehouderij waar dieren worden gehouden waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld, acht de rechtbank het op voorhand aannemelijk dat een eiser gevolgen van enige betekenis ondervindt indien hij woont op een afstand van 750/ meter uit het hart van de inrichting gemeten. Dit kan anders zijn indien ter plaatse sprake is van een geurbelasting van minder dan 0,1 Ou/m│ (als de woning ligt binnen de bebouwde kom) of 1 Ou/m│ (als de woning ligt buiten de bebouwde kom). Bij een zo geringe geurbelasting ondervinden personen geen gevolgen van enige betekenis van een intensieve veehouderij. Verweerder heeft de geuremissie van de mestverwekingsinstallatie afzonderlijk getoetst aan de strengste richtwaarde uit de provinciale beleidsregel. Deze beleidsregel zegt ook dat, indien sprake is van een bestaande overbelaste situatie, de geurbelasting niet toeneemt. In dit geval is op basis van de Wgv sprake van een bestaande overbelaste situatie. Een kritische blik was dan ook op zijn plaats. Verweerder heeft de bestaande overbelaste situatie op basis van de Wgv onvoldoende betrokken in de beoordeling. Nu een beoordeling van een totale geurbelasting niet is uitgesloten, had verweerder beter moeten motiveren waarom is volstaan met een afzonderlijke beoordeling van de geuremissie van de mestverwerkingsinstallatie aan de hedonisch gewogen richtwaarde in de beleidsregel dan wel een beoordeling van de totale geurbelasting moeten uitvoeren.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Oost-Brabant 18-07-2017
CiteertitelJBO 2017/195
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu).
Samenvatting (Bron)bedrijfswoning Verweerder heeft de woning van eisers beschouwd als bedrijfswoning bij de inrichting van vergunninghouder. Deze woning maakt feitelijk nog planologisch deel uit van de inrichting en maakt geen deel uit van de inrichting. Verweerder krijgt de gelegenheid om beoordelen wat de milieugevolgen van de inrichting voor de woning van eisers zijn.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3872
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Noord-Nederland 28-07-2017
CiteertitelJBO 2017/196
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Weigering handhaving.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Oost-Brabant 04-07-2017
CiteertitelJBO 2017/197
SamenvattingErnstige bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)De verleende omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van woningen, een stallingsgarage en uitbreiding van het DAF-museum aan de Picuskade (ongenummerd) te Eindhoven. De voorzieningenrechter heeft mede op basis van zicht- en afstandscriteria gerede twijfel aan de belanghebbendheid van verzoeker. Verweerder dient over dit aspect in het nog te nemen besluit op bezwaar nader duidelijkheid te verschaffen. Er is onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat de omgevingsvergunning in bezwaar geen stand zal kunnen houden. Verzoeker heeft diverse argumenten naar voren gebracht die geen betrekking op het in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit bouwen neergelegde toetsingskader. Strijd met de toetsingsgronden van artikel 2.10, eerste lid, aanhef en onder a (Bouwbesluit 2012) en b (bouwverordening) is niet aannemelijk geworden. Verder kan hetgeen verzoeker heeft gesteld over de parkeerbehoefte van het bouwplan niet slagen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:3582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Limburg 01-02-2017
CiteertitelJBO 2017/198
SamenvattingBindend advies, Berekening waardevermindering, Functionele saneringsvariant, Redelijkheid en billijkheid, Haviltex.
Samenvatting (Bron)Verkoop van vervuilde grond; uitleg overeenkomst / Haviltex; dient verkoper functionele of multifunctionele saneringskosten aan koper te vergoeden?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:766
Artikel aanvragenVia Praktizijn