Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-09-2017
Aflevering 9
RubriekGastcolumn
TitelEen gemiste kans voor het onteigeningsrecht
CiteertitelTBR 2017/138
SamenvattingIn deze column gaat de auteur in op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. De aanbevelingen uit dat rapport worden aan een kritische beschouwing onderworpen.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel I)
CiteertitelTBR 2017/139
SamenvattingDit artikel is een eerste deel van een tweeluik, waarin de auteur ingaat op circulaire economie en de gevolgen daarvan voor het privaatrecht, in het bijzonder het bouwrecht. Dit artikel bespreekt het fenomeen circulaire economie, de betekenis voor de bouw en de Europese en nationale beleidsvorming.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelThe Emperor’s New Clothes: Smart cities, smarter contracts & smartest decisions
CiteertitelTBR 2017/140
SamenvattingData die opgedaan worden in moderne steden worden steeds vaker aangewend om stedelijke ontwikkelingen te optimaliseren in het kader van zogenaamde smart cities. In dit artikel gaat de auteur in op het fenomeen en worden de gevolgen voor toenemende complexiteit van contractmanagement, en de oplossing daarvoor in de vorm van zogenaamde smart contracts. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de blockchain-technologie.
Auteur(s)V.H.M. van Os
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het Europese Aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2017/141
SamenvattingDeze jaarlijks verschijnende kroniek van de hand van mr. E. Verweij, mr. I.A.F. Hendriksen en mr. D.C. Orobio de Castro, bevat een aantal belangrijke uitspraken samen die door het Europese Hof van Justitie (Hof) zijn gewezen op het gebied van het aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017. Kronieken van voorgaande jaren verschenen in eerdere jaargangen van dit tijdschrift.
Auteur(s)E. Verweij , I.A.F. Hendriksen , D.C. Orobio de Castro
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen: niet eenvoudiger, wel beter
CiteertitelTBR 2017/142
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de nieuwe normeringssystematiek voor primaire waterkeringen en een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de waterveiligheid. Het nieuwe systeem en de verschillen met het voorgaande worden besproken, de eventuele juridische gevolgen daarvan voor de waterkeringbeheerder worden in kaart gebracht, mede in het licht van de Omgevingswet.
AnnotatorH.K. Gilissen , F.A.G. Groothuijse , W.J. van Doorn-Hoekveld , H.F.M.W. van Rijswick
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKwaliteitsborging voor het bouwen 2.0: nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel
CiteertitelTBR 2017/143
SamenvattingIn dit artikel gaan auteurs in op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen, en de rol die daarin voor gemeenten, kwaliteitsborgers en (consument)aannemers is weggelegd. De auteurs bespreken een aantal kanttekeningen bij het huidige wetsvoorstel, zoals de verplichtingen op grond van het EVRM, de effectiviteit van het nieuwe stelsel en (pre-)contractuele plichten zoals aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht en verzekerbaarheid bij aannemers.
Auteur(s)S. van Gulijk , A.R. Neerhof
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelTBR 2017/144
SamenvattingReactieve aanwijzing bestemmingsplan Dronten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Dronten een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de volgende onderdelen geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Zuiderzee op Zuid (8065)", zoals dat door de raad bij besluit van 30 juni 2016 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-04-2017
CiteertitelTBR 2017/145
SamenvattingVergunningplicht paalmatras Waddinxveen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2015 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan Heijmans voor het realiseren van een paalmatras ten behoeve van de brug over de Gouwe te Waddinxveen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1099
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelTBR 2017/146
SamenvattingVergunningplicht heipalenfundering Ouder-Amstel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2015 heeft het college zijn beslissing om op 6 mei 2015 [appellante] mondeling te gelasten alle (bouw)werkzaamheden op het perceel [locatie] te Ouderkerk aan de Amstel, gemeente Ouder-Amstel, (hierna: het perceel) stil te leggen totdat zij in het bezit is van een omgevingsvergunning op schrift gesteld (hierna: de bouwstop). Bij dit besluit heeft het college [appellante] voorts onder oplegging van een dwangsom gelast de (bouw)werkzaamheden te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorR.S.J. Schmull
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelEHRM, 04-10-2016, 69546/12
CiteertitelTBR 2017/147
SamenvattingCevrioğlu/Turkije
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible (Article 35-3 - Manifestly ill-founded);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorD. van Tilborg
UitspraakECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD006954612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelHvJ EU 26-04-2017, C-142/16
CiteertitelTBR 2017/148
SamenvattingKolencentrale Moorburg
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017.#Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.#Niet-nakoming - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, lid 3 - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg (Duitsland) - Natura 2000-gebieden in het Elbedal stroomopwaarts van de kolengestookte centrale - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied.#Zaak C-142/16.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:EU:C:2017:301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelTBR 2017/149
SamenvattingCompensatie in natura Winkelcentrum De Lunet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2014 heeft het college een aanvraag van De Lunet om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorG.M. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 08-02-2017, 72.067
CiteertitelTBR 2017/150
SamenvattingPrijsvastbeding en art. 7:753 BW
AnnotatorR.J. Kwaak
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 09-02-2017, 72.055
CiteertitelTBR 2017/151
SamenvattingUitleg art. 7:23 lid 2 BW
AnnotatorL. Orvini
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 16-12-2016
CiteertitelTBR 2017/152
SamenvattingVerkoop boerderij als woning
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Uitleg gedingstukken; beroep op dwaling (art. 6:228 BW)? Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW. Samenhang met 15/04731 en 15/04491.
AnnotatorJ.J. Dammingh
UitspraakECLI:NL:HR:2016:2884
Artikel aanvragenVia Praktizijn