Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 20-09-2017
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelIntegreren we in de toekomst ook wetgeving op het gebied van klimaat en energie?
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 35
SamenvattingDe Omgevingswet staat voor een belangrijk deel voor integratie van regelgeving. Een interessante vraag is of regelgeving die ziet op klimaat en energie in de toekomst ook zou moeten worden geïntegreerd, al dan niet in de Omgevingswet. Vooralsnog is de regelgeving over klimaat en energie versnipperd en dat zal onder de toekomstige Omgevingswet niet anders worden, verwacht Valérie van 't Lam in dit redactionele artikel.
Pagina35-37
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe stand van de stelselherziening: de regelgeving weer een stap verder
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 38
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de stand van zaken van de stelselherziening van het omgevingsrecht gegeven tot het zomerreces 2017.
Pagina38-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wet kwaliteitsborging voor het bouwen is met zomerreces: van de baan of een nieuwe weg?
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 43
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt de auteur het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’, zoals dit is behandeld in de Eerste Kamer voor het zomerreces van 2017.
Pagina43-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet juridische instrumentarium voor actief waterbeheer
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 53
SamenvattingIn dit artikel staat het juridische instrumentarium voor actief waterbeheer centraal. Onder actief beheer worden de concrete maatregelen van de waterbeheerder verstaan om de doelen van de Wtw voor de watersystemen in zijn beheer te realiseren. Actief beheer wordt onderscheiden van passief beheer: de planvorming, het stellen van regels, vergunningverlening en handhaving. De juridische instrumenten voor het actieve beheer zijn de legger, het peilbesluit, het projectplan en gedoogplichten. In dit artikel worden deze instrumenten achtereenvolgens behandeld.
Pagina53-62
LinkVolledige tekst artikel (colibri-advies.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelProjectbesluitvorming voor natte waterstaatswerken op grond van de Waterwet en de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 63
SamenvattingIn dit artikel beschrijft de auteur de verschillende besluiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door de beheerder. Op basis van de jurisprudentie wordt besproken hoe deze besluiten zich tot elkaar verhouden en op welke wijze de rechtsbescherming is geregeld.
Pagina63-78
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeheersen en bestrijden – het voorzorgsbeginsel en informatieplichten bij de onzekere risico’s van Q-koorts
CiteertitelTvO 2017, 3, p. 79
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de rol die het voorzorgsbeginsel speelt in de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de aansprakelijkheid van de Staat vanwege de Q-koortsepidemie.
Pagina79-85
LinkVolledige tekst artikel (Van der Feltz advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn