Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 26-09-2017
Aflevering 7
RubriekOpinie
TitelHand in hand kameraden
CiteertitelM en R 2017/87
SamenvattingOp het moment van schrijven is het volop zomer en heb ik al verschillende keren genoten van een duik in zee bij Wassenaarse Slag of een wandeling door het duingebied Meijendel ten noorden van Den Haag. Ik heb onder meer al een zandhagedis en blauwe zeedistels gezien, nachtegalen gehoord en op waarneming.nl las ik dat ook de sprinkhaanzanger en grote stern zijn waargenomen. Ik ben echter behoorlijk geschrokken van de onafzienbare rijen huisjes die ‘plotseling’ bij Zandvoort op het strand staan, en enkele grote vakantieparken die op andere plaatsen aan de voet van de duinen zijn verschenen. Alle aanleiding om de vraag te stellen welke garanties er zijn dat de aanwezige ruimtelijke kwaliteit van onze kustzone niet in gevaar komt.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHabitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?
CiteertitelM en R 2017/88
SamenvattingIn dit artikel gaan wij in op de vraag of door habitat banking kan worden voldaan aan de mitigatie- en compensatieverplichtingen uit artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitatrichtlijn. Habitat banking is een juridisch-economisch instrument waarbij natuurgebieden worden gecreëerd, hersteld of onderhouden die als compensatie kunnen dienen voor voorziene of niet-voorziene aantastingen van de natuur. Er zijn vele vormen van habitat banking, waaronder die waarbij ‘credits’ kunnen worden aangekocht bij de habitat bank ter compensatie van schade aan beschermde natuur. Met de aankoop ervan moet het langdurig behoud en het onderhoud van het compensatiegebied worden zeker gesteld. In dit artikel zal aandacht worden besteed aan jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, waaronder de uitspraak van het Hof van 21 juli 2016 (Orleans/Vlaams Gewest). Een uitspraak waarin een nadere uitleg wordt gegeven van het begrip ‘compenserende maatregelen’ uit deze richtlijn. Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak van de Europese Hof habitat banking weinig interessant en aantrekkelijk te maken, maar – zoals zal worden betoogd – er lijkt toch nog wel ruimte te zijn voor habitat banking. Daarnaast lijkt habitat banking in elk geval bruikbaar te zijn in gevallen waarbij schade wordt veroorzaakt aan andere natuurgebieden dan Natura 2000-gebieden, zoals de natuurgebieden die voorheen deel uitmaakten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland.
Auteur(s)H.J.M. Besselink , E.H.P. Brans
LinkVolledige tekst artikel (blogomgevingsrecht.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2016:583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten afvalstoffenrecht 2017
CiteertitelM en R 2017/89
SamenvattingHoewel afval een voor de hand liggend milieurechtelijk thema is, wordt over het afvalstoffenrecht in het tijdschrift Milieu & Recht niet vaak geschreven. Daarom is het goed vanuit actueel perspectief de recente ontwikkelingen en jurisprudentie op dit rechtsgebied op een rij te zetten. Daarbij zal naar voren komen dat, net als in het verleden het geval was, Nederlandse rechtszaken het Europese afvalstoffenrecht wezenlijk beïnvloeden. Het afvalstoffenrecht kent een Europeesrechtelijk karakter, vooral door de toepassing van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008 en de Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). De meeste jurisprudentie over afvalstoffen heeft met deze twee Europese wetten te maken. In Nederland bestaat de kern van het afvalstoffenrecht uit hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer over afvalstoffen en het Landelijk Afvalbeheerplan, waarin het nationale afvalbeleid en het in- en uitvoerbeleid zijn opgenomen.
Auteur(s)R.G.J. Laan
LinkVolledige tekst richtlijn (Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008, europa.eu)
LinkVolledige tekst verordening (Verordening (EG) nr. 1013/2006, europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (vandiepen.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelPAS op de plaats... en nu? Verslag van een VMR Themamiddag
CiteertitelM en R 2017/91
SamenvattingOp woensdag 28 juni 2017 vond een themamiddag van de Vereniging voor Milieurecht plaats over de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 17 mei 2017 met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ongeveer 100 advocaten, beleidsmakers, ecologen en andere geïnteresseerden, waaronder zelfs enkelen van over de grens, bogen zich over de door de uitspraken ontstane situatie en de toekomst van het PAS.
Auteur(s)W.J. Ploeg
LinkVolledige tekst artikel (milieurecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten Wabo en milieu 2017; in vogelvlucht enkele ontwikkelingen binnen de jurisprudentie 2016/2017
CiteertitelM en R 2017/90
SamenvattingIn dit artikel worden enkele ontwikkelingen van het afgelopen jaar – de periode van 17 maart 2016 en 22 maart 2017 – besproken in de jurisprudentie over de Wabo, in het bijzonder ten aanzien van milieuactiviteiten. Achtereenvolgens komen uitspraken aan de orde over de koerswijziging uit 2016 ten aanzien van het belanghebbendenbegrip, het beoordelingskader bij omgevingsvergunningen voor milieu en het wijzigen van een inrichting. Hoewel deze bijdrage terugblikt op het afgelopen jaar, geef ik bij een aantal onderdelen een doorkijkje naar de Omgevingswet.
Auteur(s)V.M.Y. van 't Lam
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-11-2016
CiteertitelM en R 2017/92
SamenvattingAlleen m.e.r.-beoordelingsplicht voor besluiten in kolom 4 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2014 heeft de minister aan Maasplassen Herten B.V., ten behoeve van het revitaliseren van de jachthaven De Rosslag te Herten een vergunning verleend als bedoeld in de artikelen 6.2, eerste lid, aanhef en onder a, 6.5, aanhef en onder c, en 6.13 van de Waterwet en artikel 4.1, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid, aanhef en onder a, van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (hierna: de watervergunning).
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (soppegw.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 24-01-2017
CiteertitelM en R 2017/93
SamenvattingInternationale handel in oud papier. Overbrenging van afval. Groene of oranje lijst afvalstof? Betekenis ‘gemengd afval’ en ‘mengsel’.
Samenvatting (Bron)Internationale handel in oud papier. EVOA. Illegale overbrenging van afvalstoffen. Code B2030. Groene lijst afvalstof of oranje lijst afvalstof? Artikel 2, aanhef en onder 35, van de EVOA. Betekenis gemengd afval en mengsel. Betekenis van beleidsregels in het kader van bestuursrechtelijke handhaving bij verontreinigd papierafval voor strafrechtelijke vervolging.
AnnotatorW.Th. Douma , O. van Geel
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-02-2017
CiteertitelM en R 2017/94
SamenvattingHandhaving ETS; handhavingsbesluit onderuit omdat betreffende installatie niet onder de reikwijdte van de bepalingen voor handel in emissierechten valt
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2015 heeft het bestuur Reko een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 16.5 van de Wet milieubeheer.
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 31-03-2017
CiteertitelM en R 2017/95
SamenvattingGroenafval, bestaande uit partijen (verontreinigd) half blad/half zeefgrond; zeefgrond, slootmaaisel/gras, valt niet onder vrijstelling ‘natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw of bosbouw’ in de zin van artikel 10.1a sub f Wm. De eindproducten zeefgrond/humusrijke teelaarde/maaisel voldoen niet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit of de uitvoeringsregeling Meststoffenwet, zodat de vrijstellingsregeling ex artikel 10.2 lid 2 Wm niet van toepassing is.
Samenvatting (Bron)Art. 10.1a, 10.2, 10.37 en 10.45 Wet Milieubeheer. Overtreding van de Wet Milieubeheer door afgifte van ingezameld groenafval door een groenrecyclingbedrijf en ontvangst en toepassing daarvan door een loon- en grondverzetbedrijf. De rechtbank acht bewezen dat het groenrecyclingbedrijf en het loon- en grondverzetbedrijf zich (in vereniging) hebben ontdaan van grote hoeveelheden (bedrijfs)afvalstoffen, terwijl de ontvanger(s) niet stond(en) vermeld op de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars in afvalstoffen (VIHB-lijst). De rechtbank acht daarnaast bewezen dat het loon- en grondverzetbedrijf zelf bedrijfsafvalstoffen heeft ingezameld, terwijl het bedrijf daartoe niet bevoegd was en dat het bedrijf bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem heeft gebracht, terwijl dit niet mocht. De rechtbank heeft het beroep van verdachten op diverse vrijstellingen waardoor er geen, of niet langer, sprake zou zijn van een afvalstof, verworpen. De rechtbank heeft het groenrecyclebedrijf veroordeeld tot een geldboete van 10.000,--. Aan het loon- en grondverzetbedrijf is een geldboete van 5.000,-- opgelegd. De feitelijk leidinggevers van beide bedrijven zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 80 uur en 40 uur.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelM en R 2017/96
SamenvattingOfficier van Justitie geen belanghebbende; Overbrenging afvalstoffen. EVOA.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) toestemming verleend aan [belanghebbende] voor de voorgenomen overbrenging van afvalstoffen van Nederland naar Denemarken als omschreven in kennisgeving NL614225.
AnnotatorM. Velthuis , R. Bruijnsteen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 18-04-2017
CiteertitelM en R 2017/97
SamenvattingVoorbereiding civiele procedure Staat tegen energiebedrijven vanwege de ontmantelingskosten van kerncentrale Dodewaard; verzoek van de Staat om een voorlopig getuigenverhoor toegewezen.
Samenvatting (Bron)Verzoek van de Staat om een voorlopig getuigenverhoor over de ontmantelingskosten van de kerncentrale Dodewaard toegewezen.
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2017:2183
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-05-2017
CiteertitelM en R 2017/98
SamenvattingBibob; weigering en intrekking vergunning; zakelijk samenwerkingsverband
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2015, zoals aangevuld op 30 april 2015, heeft het college geweigerd aan [appellante] omgevingsvergunning te verlenen voor een nieuwe inrichting op het perceel [locatie] te Someren (hierna: het perceel) en heeft het voorts de bij besluit van 6 juli 2004 aan [appellante] verleende omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvarkens en opslag en verwerking van bijproducten op voormeld perceel ingetrokken.
AnnotatorM. Velthuis
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelM en R 2017/99
SamenvattingAfwijzing vergoeding van bodemonderzoek dat was uitgevoerd na mededeling in brief over verplichting daartoe. Geen bezwaar mogelijk, omdat tegen een besluit inzake vergoeding van schade wegens onrechtmatig bestuurshandelen geen beroep kan worden ingesteld. Veroordeling tot vergoeding van schade op grond van artikel 8:88 Awb niet mogelijk, omdat brief, hoewel dwingend van toon, geen besluit inhoudt.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om financiële compensatie van de kosten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-06-2017
CiteertitelM en R 2017/100
SamenvattingAfgewerkte olie. Smeerolie. Grensoverschrijdende overbrenging. Begeleidingsbrieven. Valsheid in geschrifte. Geldboetes. Medeplegen. Wederrechtelijk verkregen voordeel.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft in de jaren 2006 tot en met 2009 samen met enkele andere bedrijven per tankauto en tankschip grote hoeveelheden afvalolie doorgevoerd naar Duitsland, zonder dat de autoriteiten daarover waren ingelicht en daarvoor toestemming hadden gegeven. Om dit mogelijk te maken hebben zij begeleidingsbrieven en EVOA-vervoersdocumenten voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen valselijk ingevuld. Op de documenten werd onder meer vermeld dat de afvalstoffen naar het bedrijf van verdachte gingen voor verwerking, terwijl deze in werkelijkheid, veelal na een zogenaamde "papierwissel", rechtstreeks naar Duitsland werden vervoerd. Daarnaast heeft verdachte in de jaren 2010 en 2011 (olie)afvalstoffen ingevoerd uit België en Duitsland, zonder dat daarbij sprake was van de juiste EVOA-kennisgevingen en vervoersdocumenten of waarbij niet in overeenstemming met deze documenten werd gehandeld. Ook in dat kader zijn EVOA-documenten valselijk ingevuld. Voorts heeft verdachte gehandeld in strijd met de aan haar verleende milieuvergunning, doordat een geur van teer- en bleeklucht op een afstand van meer dan 100 meter van de inrichting te ruiken was. Dit werd veroorzaakt door het overpompen van afvalolie in een verkeerde tank. Verdachte is voor deze feiten veroordeeld tot een geldboete van anderhalf miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast moet zij het voordeel dat zij uit deze feiten heeft verkregen, terugbetalen aan de staat. Dit voordeel is geschat op ruim 1,2 miljoen euro.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 16-06-2017
CiteertitelM en R 2017/101
SamenvattingOnrechtmatige geurhinder intensieve pluimveehouderij; beoordelingskader van later tot stand gekomen wet is bepalend
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad, hinder. Onrechtmatige stankhinder bij exploitatie pluimveebedrijf tussen 2002-2008? Mocht het hof bij de beoordeling van die vraag inspiratie putten uit normen van de in 2007 van kracht geworden Wet geurhinder en veehouderij?
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:HR:2017:1106
Artikel aanvragenVia Praktizijn