Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 05-10-2017
Aflevering 7460
RubriekArtikelen
TitelOude privacy-formats helpen niet meer
CiteertitelGst. 2017/130
SamenvattingNederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens in april 2017 na onderzoek bij 41 gemeenten.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpenbaarheid van overheidsinformatie en bescherming van de privacy
CiteertitelGst. 2017/131
SamenvattingIn een themanummer over privacy en informatie-uitwisseling door gemeenten kan een beschouwing over de Wet openbaarheid van bestuur (WOB 1998) en ontwikkelingen in dat verband op het gebied van privacy niet ontbreken. Ondanks de onduidelijkheid over het stemgedrag van de Eerste Kamer inzake de Wet open overheid is ook een bespreking van dat wetsvoorstel gewenst.1 Mocht de wet niet worden aangenomen, dan laat dit onverlet dat de Tweede Kamer, door aanvaarding van het wetsvoorstel, een duidelijk signaal heeft afgegeven wat betreft een kennelijk gewenste richting van wetgeving op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst artikel (slideshare.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivacy en gemeenten: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
CiteertitelGst. 2017/132
SamenvattingDe Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat organisaties die persoonsgegevens verwerken vanaf die dag aan de nieuwe privacyregels moeten voldoen. Het doel van de nieuwe regelgeving is om een hoger niveau van bescherming van persoonsgegevens tot stand te brengen. In algemene zin behelzen de nieuwe regels enerzijds een toename van de verplichtingen van organisaties die persoonsgegevens verwerken (waaronder gemeenten) en anderzijds een toename van de controle van natuurlijke personen (waaronder burgers en ambtenaren) over hun persoonsgegevens.
Auteur(s)H.H. de Vries , S.A.M. Meijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPrivacy in het semipublieke domein
CiteertitelGst. 2017/133
SamenvattingDe lokale overheid en particuliere beheerders spannen zich samen in om winkels, horecagelegenheden, voetbalwedstrijden en andere semipublieke plaatsen en evenementen veilig te houden. Cameratoezicht, fouillering, identificatie- en tassencontroles en het gebruik van zwarte lijsten zijn instrumenten waarmee publieke en private partijen het publiek kunnen screenen. Dit type privacygevoelig toezicht in het semipublieke domein past bij huidige behoefte aan ‘risk-profiling’. In lokale samenwerkingsverbanden wisselen publieke en private partijen informatie uit over (potentiële) overlastgevers en samen beheren zij zwarte lijsten. Eén zorg vanuit het perspectief van privacybescherming is dat bezoekers van het semipublieke domein makkelijk instemmen met beperkingen in hun privacy om toegang te krijgen, terwijl zij niet op de hoogte zijn van de mogelijke consequenties en het doorsluizen van persoonlijke informatie naar politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente. In deze bijdrage wordt beschreven aan welke juridische randvoorwaarden deze publiek-private verzameling en uitwisseling van informatie moet voldoen.
Auteur(s)A.E. van Rooij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurlijke opsporing en privacy van bijstandsgerechtigden
CiteertitelGst. 2017/134
SamenvattingHet college van een gemeente heeft veel informatie nodig om het recht op bijstandsuitkering te kunnen vaststellen. De uitkering wordt afgestemd op leefvorm, middelen, vermogen en gedrag. Belanghebbenden hebben daarom een verstrekkende inlichtingenplicht en het college heeft een bevoegdheid om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren. De verplichte openheid van zaken van belanghebbenden staat een effectief beroep op het recht op privacy op het eerste gezicht in de weg. Maar is de bevoegdheid van het college om uit eigen beweging informatie te verzamelen onbeperkt zodra een burger bijstand aanvraagt? Ook al is het voorkomen van uitkeringsfraude een legitiem doel voor het verzamelen van gegevens, vanuit een grondrechtenperspectief moeten hieraan toch zekere grenzen kunnen worden gesteld. Dit geldt temeer nu de mogelijkheden om informatie te verzamelen en te verwerken de afgelopen decennia aanzienlijk zijn toegenomen door nieuwe technologie zoals spy-ware en ‘big data’. In het navolgende wordt behandeld in hoeverre wetgever en rechter de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan het stellen van grenzen aan gegevensverwerking inzake de uitvoering en handhaving van de Participatiewet met een beroep op grondrechten. Afgesloten wordt met een verkenning van de vraag hoe de inlichtingenplicht op meer structurele wijze verenigd zou kunnen worden met bescherming van privacy van uitkeringsgerechtigden.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 08-02-2017
CiteertitelGst. 2017/135
SamenvattingBuiten toepassing laten bestemmingsplanregeling in het kader van handhavingsprocedure. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het gebruik ten behoeve van een kapsalon door [belanghebbende] van het perceel [locatie] (hierna: het perceel) te Rotterdam afgewezen.
AnnotatorM.J.O. Copier , L.J. Gerritsen
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 29-03-2017
CiteertitelGst. 2017/136
SamenvattingReconstructie rondweg, afsluiting afrit, nadeelcompensatie, onzorgvuldig handelen, bijzondere omstandigheden, drempelmethode, kortingsmethode, advies StAB.
Samenvatting (Bron)Vergoeding van schade als gevolg van het sluiten van de afslag Smedekensbrugge en de werken aan de rondweg in de nabijheid van een restaurant en escargotkwekerij. Infrastructurele maatregelen zijn op zich een normale maatschappelijke ontwikkeling. Maar dat kan niet worden gezegd van de plotselinge totale afsluiting in combinatie met de lange duur van de schadeperiode. Vergoeding voor deskundigenkosten in bezwaar en in de aanvraagfase.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2017:1973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelGst. 2017/137
SamenvattingDe oplegging van een (preventieve) last onder bestuursdwang bij een (mogelijke) overtreding van artikel 13b Opiumwet
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2015 heeft de burgemeester op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet een last onder bestuursdwang opgelegd, inhoudende dat het bedrijfspand aan de [locatie] te Den Haag (hierna: het bedrijfspand) per 7 oktober 2015 voor de duur van 12 maanden gesloten moet blijven.
AnnotatorL.R.M.A. Beurskens
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 16-05-2017
CiteertitelGst. 2017/138
SamenvattingVerminderde verwijtbaarheid. Fictieve (minimum) draagkracht wordt voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete in beginsel bepaald op 10% van de toepasselijke bijstandsnorm. (Hoorn)
Samenvatting (Bron)Detentie in Frans Guyana niet gemeld. Verminderde verwijtbaarheid op grond van het sinds 1 januari 2017 geldende Boetebesluit. Bij beoordeling draagkracht van personen met inkomen op bijstandsniveau wordt steeds 10% van de norm als draagkracht gehanteerd. Dus niet in aansluiting op art. 475d, Rechtsvordering. raad stelt boete lager vast dan de Rechtbank.
AnnotatorI.F. Stolze , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelGst. 2017/139
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Geen onderscheid tussen beschikkingen waarbij het bestuursorgaan geen beleidsruimte heeft en beschikkingen waarbij dat wel het geval is. (Almelo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2015 heeft het college besloten het verzoek van [appellant] om toekenning van het huisnummer [] aan zijn perceel en dit perceel met dit adres op te nemen in de gemeentelijke basisadministratie af te wijzen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1632
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelGst. 2017/140
SamenvattingVernietiging reactieve aanwijzing tegen permanente bewoning recreatieappartementen, mede vanwege de negatieve gevolgen van leegstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2016 heeft het college besloten de raad van de gemeente Dronten een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de volgende onderdelen geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Zuiderzee op Zuid (8065)", zoals dat door de raad bij besluit van 30 juni 2016 is vastgesteld.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1887
Artikel aanvragenVia Praktizijn