AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 08-10-2017
Aflevering 37
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-09-2017
CiteertitelAB 2017/319
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan. Beleidsregels.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Landgoederenzone" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelAB 2017/320
SamenvattingHandhaving naar aanleiding van gebruik omgevingsvergunning, in strijd met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de schuur op het perceel [locatie 1] te Sint Maartensbrug te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelAB 2017/321
SamenvattingDoorzending Wob-verzoek is tevens impliciete weigering.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 januari 2015 heeft de RUD Drenthe het verzoek van [appellante] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) doorgezonden naar de gemeente Coevorden.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelAB 2017/322
SamenvattingBehoort schade in de vorm van overlast door de verlening van een vergunning voor een ééndaags evenement tot het normaal maatschappelijk risico?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 augustus 2015 heeft de burgemeester het verzoek om nadeelcompensatie van [verzoeker] afgewezen.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
LinkVolledige tekst annotatie (leidenuniv.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelAB 2017/323
SamenvattingUnierecht. Vraag of EU-recht verplicht tot een heroverweging kan niet op uitsluitend de gronden van het Kühne & Heitz-arrest (Hof van 13 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:17) worden beantwoord. Tevens verwijzing naar eerdere arresten van HvJ EU hierover: HvJ EU, 19 september 2006, Arcor, ECLI:EU:C:2006:586 en HvJ EU 4 oktober 2012, Byankov, ECLI:EU:C:2012:608.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2015 heeft de minister het verzoek van [appellante] om herziening van het besluit van 11 mei 2010, kenmerk 071020907/04, (hierna: het verzoek) afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (europa.eu)
LinkVolledige tekst verwante uitspraak (europa.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelAB 2017/324
SamenvattingOnttrekking woonruimte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2014 heeft het college [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 12.000,00.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-01-2017
CiteertitelAB 2017/325
SamenvattingWeigering openbaarmaking van namen van ambtenaren die beroepshalve functioneren, in strijd met art. 10 lid 2 onder e WOB 1992.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2015 heeft de korpschef een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie ten dele toegewezen en ten dele afgewezen.
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst annotatie (Van der Feltz advocaten)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-08-2017
CiteertitelAB 2017/326
SamenvattingUWV mag recht op ziekengeld beëindigen op basis van beoordeling door haar verzekeringsarts.
Samenvatting (Bron)Geen recht meer op ziekengeld, omdat appellante meer dan 65% kon verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd. Geen aanleiding de uitkomst van het medisch onderzoek door de artsen van het Uwv voor onjuist te houden.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 06-06-2017
CiteertitelAB 2017/327
SamenvattingHerziening en boete wegens verzwegen inkomsten.
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen. Verzwegen inkomsten. Onkostenvergoeding ontvangen tijdens scholingstraject wordt gerekend tot inkomen in de zin van artikel 32 PW. Boete. Verminderde verwijtbaarheid. Boetebedrag ten onrechte naar boven afgerond. (Wijziging Boetebesluit per 1 januari 2017)
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 16-03-2017
CiteertitelAB 2017/328
SamenvattingKamer van Beroep van de Europese scholen als ‘rechterlijke instantie’ in de zin van art. 267 VWEU.
Samenvatting (Bron)Eervol ontslag wegens gewichtige redenen. Met de minister en de rechtbank, en anders dan appellant, is de Raad van oordeel dat de minister terecht de beëindiging van de detachering als een vaststaand gegeven heeft beschouwd, nu appellant om hem moverende redenen geen gebruik heeft gemaakt van de rechtsmiddelen die zijn voorzien in het Statuut en het Verdrag houdende het Statuut van de Europese Scholen (Verdrag). Deze rechtsgang houdt in dat op grond van artikel 79 en artikel 80 van het Statuut eerst een bestuurlijke procedure van administratief verzet moet worden doorlopen. Vervolgens geldt op grond van artikel 27 van het Verdrag een exclusieve rechtsgang bij de Kamer van Beroep.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1174
Artikel aanvragenVia Praktizijn