Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 09-10-2017
Aflevering 9
RubriekNatuurbescherming
TitelRectificatie bij JM 2017/960
CiteertitelJM 2017/961
SamenvattingIn JM aflevering 8 staan twee onvolkomendheden. In het artikel van Wybe Th. Douma, ‘Natuurbescherming in kort geding voor het Europese Hof: een oplossing voor de instandhouding van het Poolse Bialowieza oerbos?’, staat in de voorlaatste zin het woord ‘niet’, hetgeen had moeten geschrapt. De zin dient dan luiden: “Hoe dan ook, er is in dit soort zaken al vaak aangevoerd dat er een dwangsom zou moeten worden opgelegd en nooit ontkend dat dat zou kunnen.” Op pagina 878 staat in de verwijzing dat zaak C-549/15 wordt besproken onder «JM» 2017/100, deze zaak wordt echter besproken onder «JM» 2017/101.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Handhaving
TitelRechtbank Noord-Nederland 04-07-2017
CiteertitelJM 2017/109
SamenvattingAfvalstof, Bijproduct, Afvalwater, Biodiesel, Glycerinewater, Dwangsom.
Samenvatting (Bron)Eisers exploiteren een bedrijf dat biodiesel produceert. Bij dit productieproces komt methanolhoudend glycerinewater vrij. De vraag die partijen verdeeld houdt is of methanolhoudend glycerinewater een afvalstof is. De rechtbank overweegt allereerst dat de Meststoffenregeling niet van toepassing is, zodat deze vraag op grond van de Kaderrichtlijn afvalstoffen beoordeeld moet worden. De rechtbank oordeelt dat zowel de indicaties in de Guidance als de omstandigheden van dit geval de conclusie rechtvaardigen dat verder gebruik van methanolhoudend glycerinewater niet zeker is. Dit betekent dat, nu in artikel 5 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen sprake is van cumulatieve voorwaarden, de conclusie is dat het methanolhoudend glycerinewater als afvalstof als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer aangemerkt dient te worden.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJM 2017/110
SamenvattingBelanghebbende, Ontvankelijkheid, Gevolgen van enige betekenis, Mestbassin, Geuroverlast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorM.H. Blokvoort
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJM 2017/111
SamenvattingMaatwerkvoorschriften, Zorgplicht, Energiebesparing, Uitputtende regeling, Stadsdeel Zuid, Datacentrum, Koelinstallatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam met toepassing van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) vijf maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de koelinstallaties van het datacentrum van Colt aan de Luchtvaartstraat 1B-1C te Amsterdam.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem / Handhaving
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJM 2017/112
SamenvattingBodemsanering, BUS-sanering, Bodemkwaliteit, Asbest, Ontgraven, Milieukundig begeleider inschakelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2015 heeft de staatssecretaris aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekExterne veiligheid
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJM 2017/113
SamenvattingNadelige gevolgen, Plaatsgebonden risico, Externe veiligheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2015 heeft het college aan Sachem Europe B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel (hierna: de inrichting).
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid / Handhaving
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJM 2017/114
SamenvattingWegverkeerslawaai, Hogere waarden, Onderzoeksverplichting, Cumulatie, Gezoneerde wegen.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2603, heeft de Afdeling het college van gedeputeerde staten opgedragen om binnen 12 weken na de verzending van de tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen in vervolg op het besluit van 20 november 2015 waarbij het college hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh) heeft vastgesteld ten behoeve van de reconstructie van de Gooilandseweg (N236), een nieuwe beslissing te nemen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
AnnotatorM. Bekooy
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid / Handhaving
TitelRaad van State 06-09-2017
CiteertitelJM 2017/115
SamenvattingMuziekgeluid, Conservatorium, Beginselplicht tot handhaven, Maatwerkvoorschrift, Last onder dwangsom, Tonaal geluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juli 2013 heeft het college het verzoek van [appellanten] om handhavend op te treden tegen geluidoverlast veroorzaakt door het aan de Mariaplaats 27-28 te Utrecht gevestigde Utrechts conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (hierna: HKU), geluidoverlast veroorzaakt door laad- en losverkeer op de Mariaplaats en overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit op de Mariaplaats, afgewezen.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelJM 2017/116
SamenvattingGeluidzone, Industrielawaai, Woonschip, Bestemming, Geluidgevoelig terrein, Goede ruimtelijke ordening, Industrieterrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2015, documentnummer 2015.0.055.926, heeft de raad het bestemmingsplan "Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord" vastgesteld.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelJM 2017/117
SamenvattingGeurgevoelig object, Zorgboerderij, Varkenshouderij, Binnenplanse afwijking, Woon- en leefklimaat, Geurbelasting, Achtergrondbelasting, Voorgrondbelasting, Goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2015 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een 24-uurs zorgboerderij bij het varkensbedrijf op het perceel [locatie] te Zeeland (hierna: het perceel).
AnnotatorF.A.M. van de Ven
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOntgrondingen
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJM 2017/118
SamenvattingMilieueffectrapportage, Ontgrondingenvergunning, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Ontgronding, Zandwinning, Herinrichtingswerkzaamheden, MER, Belangrijke nadelige gevolgen, Waterbuffer, Aanmeldingsnotitie, Hydrologisch rapport, Grondwaterstandverlaging, Stikstofemissie, Passende beoordeling, Baggerspecie, Grondwaterkwaliteit, Natura 2000-gebied, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Houtopstanden, Herplantplicht, Compensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juli 2016 heeft het college de bij besluit van 18 december 2014 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V. (hierna: CZW) verleende vergunning voor het ontgronden van percelen in het gebied plaatselijk bekend als "IJzeren Man" te Weert gewijzigd.
AnnotatorG.A.J.M. Hoevenaars , H.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming / Handhaving
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJM 2017/119
SamenvattingNatura 2000-gebieden, Artikel 68 Ffw-ontheffing, Artikel 19d Nbw 1998-vergunning, Kwaliteitsverslechtering, Significante verstoring, Foerageergebieden, Draagkracht, Instandhoudingsdoelstellingen, Behoud, Herstel, Handhaving, Bestuursdwang, Last onder dwangsom, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, De Wieden, Ganzen, Kolgans, Grauwe gans, Brandgans, Ganzensoorten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2014 heeft het college het verzoek van de Vogelbescherming afgewezen om wegens overtreding van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) handhavend op te treden tegen de jachtaktehouders die gebruik maken van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) die op 3 oktober 2014 is verleend en tegen Stichting Faunabeheereenheid Overijssel (hierna: de Faunabeheereenheid) die jachtaktehouders machtigt tot gebruik van de ontheffing van de Ffw.
AnnotatorJ.M.I.J. Zijlmans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNatuurbescherming
TitelRaad van State 16-08-2017
CiteertitelJM 2017/120
SamenvattingVogelsterfte, 1% ORNIS criterium, Stilstandvoorziening, Windturbines, Motiveringsbeginsel, Rechtszekerheid, Proportionaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2015, kenmerk FF/75C/2014/0134, heeft de staatssecretaris aan Nuon Wind Development ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend van de verbodsbepaling in artikel 9 van die wet, voor zover dit betreft het doden en verwonden van een twaalftal vogelsoorten, en van de verbodsbepaling in artikel 11 van die wet, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen en verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de rugstreeppad. Aan deze ontheffing heeft de staatssecretaris voorschriften verbonden.
AnnotatorL. Boerema
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJM 2017/121
SamenvattingGoede ruimtelijke ordening, Evenementen, Hoogfrequent geluid, Laagfrequent geluid, Geluid, Geluidisolatie gevels, Geluidisolatie gevels, Geluidbelasting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark-de Drafbaan en de Kring" vastgesteld.
AnnotatorJ.S. Haakmeester
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAfval / Strafrecht
TitelRechtbank Noord-Nederland 13-06-2017
CiteertitelJM 2017/122
SamenvattingBrandstof, Afvalolie, Fluxolie, Afgewerkte olie, Chemische afvalstoffen, Transport, Afvaltransport, Overbrenging van afvalstoffen, Grensoverschrijdend, Duitsland, België, Vervoersdocumenten.
Samenvatting (Bron)Verdachte heeft in de jaren 2006 tot en met 2009, als directeur van een bedrijf in de afvaloliebranche, feitelijk leiding gegeven aan het per tankauto en tankschip doorvoeren naar Duitsland van grote hoeveelheden afvalolie, zonder dat de autoriteiten daarover waren ingelicht en daarvoor toestemming hadden gegeven. Om dit mogelijk te maken zijn begeleidingsbrieven en EVOA-vervoersdocumenten voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen valselijk ingevuld. Op de documenten werd onder meer vermeld dat de afvalstoffen naar het bedrijf gingen voor verwerking, terwijl deze in werkelijkheid, veelal na een zogenaamde "papierwissel", rechtstreeks naar Duitsland werden vervoerd. Daarnaast heeft verdachte in de jaren 2010 en 2011 feitelijk leiding gegeven aan het invoeren van (olie)afvalstoffen uit België en Duitsland, zonder dat daarbij sprake was van de juiste EVOA-kennisgevingen en vervoersdocumenten of waarbij niet in overeenstemming met deze documenten werd gehandeld. Ook in dat kader zijn EVOA-documenten valselijk ingevuld. De verdediging heeft een groot aantal ontvankelijkheidsverweren gevoerd, welke door de rechtbank zijn verworpen. Ook het beroep op rechtsdwaling is door de rechtbank verworpen. Verdachte is voor de feiten veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren, waarvan de helft voorwaardelijk, en een geldboete van 100.000,00, waarvan eveneens de helft voorwaardelijk.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:2140
Artikel aanvragenVia Praktizijn