Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 11-10-2017
Aflevering 9
RubriekEHRM
TitelEHRM 28-03-2017, 45028/07
CiteertitelJB 2017/132
SamenvattingOnschuldpresumptie, Ontvoering, beroving, (seksuele) bedreiging door politieman, Parallelle strafrechtelijke en disciplinaire (ontslag) procedures, Beroep in ontslagprocedure (in hoogste instantie) ongegrond verklaard, terwijl de strafprocedure nog liep, Schending art. 6 lid 2 EVRM.
AnnotatorH.J. Simon
UitspraakECLI:CE:ECHR:2017:0328JUD004502807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelJB 2017/133
SamenvattingInkomsten uit hennepteelt, Gevolgen van een strafrechtelijk sepot voor de belastingheffing en de beboeting, Onschuldpresumptie, Arrest van het EHRM in de zaak Melo Tadeu.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting. Art. 27e, lid 1, en 27h, lid 2, AWR (tekst 2015); art. 6, lid 2, EVRM. Inkomsten uit hennepteelt; onschuldpresumptie; gevolgen van een strafrechtelijk sepot voor de belastingheffing en de beboeting?
AnnotatorH.J. Simon
UitspraakECLI:NL:HR:2017:958
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 02-06-2017
CiteertitelJB 2017/134
SamenvattingMachtiging, Originele handtekening.
Samenvatting (Bron)art 8:24, lid 2, Awb. Originele handtekening niet vereist voor een afdoende machtiging.
UitspraakECLI:NL:HR:2017:957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelJB 2017/135
SamenvattingBestuursorgaan, B-orgaan, Wob-verzoek, Weigering verzoek in behandeling te nemen, Weigering besluit te nemen, Doorzending.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 april 2015 heeft NMi Certin geweigerd een verzoek van de Stichting tot openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) in behandeling te nemen.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelJB 2017/136
SamenvattingAfwijzing verzoek om vernietiging burgerservicenummer (BSN), Besluitkarakter, Feitelijk handelen.
Samenvatting (Bron)Op 23 september 2014 heeft [appellant sub 1] verzocht om - uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie (hierna: gba, thans: basisregistratie personen, hierna: brp), - vernietiging van alle over hem verzamelde persoonsgegevens en - vernietiging van zijn burgerservicenummer (hierna: BSN).
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelJB 2017/137
SamenvattingVertrouwensbeginsel, Gelijkheidsbeginsel, Willekeurverbod, Beleid, Contra legemwerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het algemeen bestuur het verzoek van [appellant] om vergroting van zijn vaste plaats op de Albert Cuypmarkt afgewezen.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelJB 2017/138
SamenvattingAanwijzing van plaats waar het verboden is honden te houden, Wettelijke grondslag, Schadevergoeding, Aparte procedure.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het college de tuin en de woning van het perceel [locatie] te Sint-Oedenrode (hierna: het perceel) aangewezen als plaats waar het verboden is honden aanwezig te hebben, behorende tot het ras dat betrokken was bij een bijtincident op 10 april 2015, of vergelijkbare honden.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 05-07-2017
CiteertitelJB 2017/139
SamenvattingTerugbetaling lesgeld, Hardheidsclausule.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 juli 2015 heeft de minister een verzoek van [appellante] om terugbetaling van lesgeld voor het schooljaar 2014/2015 afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1795
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelJB 2017/140
SamenvattingWob-verzoek, Directeur basisschool, B-orgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2015 heeft de directeur besloten tot toezending van de documenten die ten grondslag liggen aan het beleid voor verzoeken als bedoeld in artikel 11, onder f, en 11, onder g, van de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) en toezending van een overzicht van toe- en afgewezen verzoeken vanaf het schooljaar 2010-2011 t/m het schooljaar 2013-2014. Voor het overige is het verzoek van [appellant] om toezending van stukken afgewezen.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelJB 2017/141
SamenvattingGoede procesorde, Nieuwe beroepsgronden na verzoek uitbrengen deskundigenbericht, Procedurele beroepsgrond.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor een metaal(afval)verwerkingsbedrijf aan de [locatie 1] te Haelen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-07-2017
CiteertitelJB 2017/142
SamenvattingDigitaal instellen hoger beroep, Digitaal loket, Automatisch uitgelogd na verlopen sessie, Bericht niet succesvol ontvangen door Afdeling, Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2015 heeft het college aan [vergunninghouder], thans zijn [rechtsopvolger], omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een dakkapel op het pand op het perceel [locatie] te Arnhem.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 23-08-2017
CiteertitelJB 2017/143
SamenvattingBelanghebbende, Gevolgen van enige betekenis, Uitleg jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2013 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend op te treden tegen het mestbassin op het perceel aan de [locatie 1], te Mechelen (hierna: het perceel), afgewezen.
AnnotatorR. Benhadi
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:2271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-05-2017
CiteertitelJB 2017/144
SamenvattingBesluit, Rechtsgevolg, Bestuurlijk rechtsoordeel.
Samenvatting (Bron)Uitsluiting bijstand. Procesbelang bij beoordeling beroep. Mededeling over gevolgen van te lang verblijf in buitenland is bestuurlijk rechtsoordeel. In dit geval is het bestuurlijk rechtsoordeel niet op een lijn te stellen met een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb. Niet onevenredig bezwarend om een geschil over de interpretatie van artikel 13, lid 1, aanhef en onder e PW voor te leggen aan de bestuursrechter.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 23-05-2017
CiteertitelJB 2017/145
SamenvattingHeroverweging in bezwaar, Verbod van reformatio in peius.
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen. Bijschrijvingen (groot)ouders en teruggaaf inkomstenbelasting niet gemeld. Reformatio in peius door karakter bijschrijvingen grootouders te wijzigen van inkomsten naar vermogen.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 08-06-2017
CiteertitelJB 2017/146
SamenvattingOnschuldpresumptie, Strafrechtelijk onderzoek naar oneigenlijk gebruik tankpassen door ambtenaar, Vrijspraak in strafzaak in hoger beroep, Beoordeling bestuursrechter van het plichtsverzuim staat in beginsel los van wat de rechter in het strafproces heeft geoordeeld en overwogen, Ontslag wegens plichtverzuim terecht.
Samenvatting (Bron)De beoordeling door bestuursrechter van het door de minister gestelde plichtsverzuim van appellant geschiedt in beginsel los van wat de rechter in het strafproces heeft geoordeeld en overwogen. Net als de rechtbank komt ook de Raad tot de overtuiging dat appellant het hem verweten drietal tankbeurten heeft verricht. Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Geen gronden aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat het ontslag niet onevenredig aan de aard en de ernst van het plichtsverzuim is. De Raad neemt dat oordeel over en maakt het tot het zijn.
AnnotatorH.J. Simon
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-06-2017
CiteertitelJB 2017/147
SamenvattingOpnieuw beslissen op bezwaar na vernietiging, Beslistermijn, Dwangsom.
Samenvatting (Bron)De verhouding met leidinggevende S is gaandeweg steeds meer onder druk komen te staan. De Raad deelt evenwel niet het kennelijke oordeel van de rechtbank dat van een geïsoleerd conflict tussen betrokkene en S moet worden gesproken, dat de rest van de gemeentelijke organisatie niet heeft geraakt. De Raad volgt betrokkene niet in zijn standpunt betreffende begeleiding. Conclusie is dat het hoger beroep van appellant slaagt en het incidenteel hoger beroep van betrokkene niet. Bevoegdheid ontslag te verlenen. Thans zal de Raad de aangevallen uitspraak vernietigen. Dit maakt niet dat aan het beroep tegen het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een nieuw besluit de grondslag is komen te ontvallen. De Raad zal dat beroep daarom beoordelen. Op 31 augustus 2016 had op het bezwaar moeten zijn beslist, appellant is meer dan 42 dagen in gebreke geweest en heeft de maximale dwangsom verbeurd, te weten 1.260,-.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 13-07-2017
CiteertitelJB 2017/148
SamenvattingLegaliteitsbeginsel, Uitsluiting van bevordering.
Samenvatting (Bron)Wettelijke grondslag voor rechtspositionele maatregel. Legaliteitsbeginsel.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:2432
Artikel aanvragenVia Praktizijn