Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 11-10-2017
Aflevering 35
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2017/1905
SamenvattingOp het gebied van het algemene contractenrecht enkele signaleringen over de omzetting op grond van artikel 6:87 BW, de beëindiging van overeenkomsten (een zaak van Golden Earring), algemene voorwaarden en wat perikelen rondom bemiddeling en makelaars. Het ‘kabbelde’ wat in het contractenrecht. Dat kan niet gezegd worden van het aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht. De Hoge Raad heeft zich op die laatste rechtsgebieden stevig gemanifesteerd. Hij verschafte duidelijkheid wat betreft de verhouding tussen artikel 6:174 BW en artikel 6:162 BW en ook met betrekking tot artikel 6:170 BW. Verder viel er een mogelijke nuance te ontdekken in de toepassing van de Vleesmeester-Alog doctrine en was er een verrassend arrest over schadebegroting bij de beëindiging van een franchiseovereenkomst. Ook een interessante uitspraak over bezit en een knap staaltje wetgeving in een arrest over de vraag wanneer sprake is van een kwaliteitsrekening.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2017/1906
SamenvattingDeze kroniekperiode laat zien dat er ook met de huidige spelregels voldoende ruimte is om bij te dragen aan de inzet van de onderzoekers van The Hague Institute for Innovation of Law: een overheid die luistert naar haar burgers, verbindt en vertrouwen wekt. In de kroniek wordt een overzicht gegeven van de in het afgelopen jaar gepubliceerde rechtspraak waarin wordt verduidelijkt hoe de huidige, mogelijk verouderde, spelregels worden toegepast en ook van het debat over vernieuwing van het bestuurs(proces)recht. Binnen de huidige kaders is ook veel nieuwe jurisprudentie gevormd. Zo blijft ‘toezicht en handhaving’ een terrein waar de actualiteiten in de rechtspraak elkaar snel opvolgen. Ook waren er interessante ontwikkelingen in de jurisprudentie over de openbaarheid van bestuur en overheidsaansprakelijkheid en in de Europese rechtspraak.
Auteur(s)A.J. Boorsma , J. Bootsma , C.A. Geleijnse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2017/1907
SamenvattingOp het materieel strafrechtelijke vlak blijft de Hoge Raad waakzaam om een onredelijke dubbele bestraffing te voorkomen. We zagen dat bij de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling, die toch wat meer feitelijk en minder juridisch kunnen worden opgevat dan eerder wel werd gedacht. Ook bij diverse vermogensdelicten beperkt de Hoge Raad de (gevolgen van) automatische verdubbeling van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zeker door de recente invoering van eenvoudig witwassen is dat ook wel nodig. Op het formele vlak is de Hoge Raad wat minder scheutig met betrekking tot de positie van de verdachte. Weliswaar mag een opsporingsambtenaar inmiddels niet meer zo maar snuffelen aan/in een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk, maar of onrechtmatigheden dienaangaande hard afgestraft dienen te worden kan betwijfeld worden. Bij het ondervragingsrecht en alles wat daarmee samenhangt is het zuinigheid troef op het Korte Voorhout, daar waar Straatsburg de verdachte toch wat ruimer lijkt te bedelen.
Auteur(s)J.S. Nan
LinkVolledige tekst artikel (wlaws.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het burgerlijk procesrecht
CiteertitelNJB 2017/1908
SamenvattingHet burgerlijk procesrecht was ook dit jaar (gelukkig) weer een rustig bezit. Daarmee is echter niet gezegd dat alles koek en ei is. De civiele rechtspraak staat onder druk en dat terwijl de invoering van KEI nog goed en wel van start moet gaan. Dat baart enige zorgen. Maar gelukkig is onze civiele rechtspraak dermate goed en stabiel dat zij ook een periode van grote druk wel zal overleven. Het zou echter mooi zijn wanneer het nieuwe kabinet straks weer ruim baan (en geld) geeft aan de rechtspraak. Want rechtspraak blijft een van de peilers, zo niet de allerbelangrijkste peiler, van onze democratie.
Auteur(s)M. Ynzonides , M.H. de Boer
LinkVolledige tekst artikel (just-litigation.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2017/1909
SamenvattingMet de stormachtige opkomst van allerlei populistische partijen en veel verkiezingen op het programma leek een buitengewoon interessante periode voor het staatsrecht aan te breken. In Europa bleek het evenwel enigszins mee te vallen, hoewel Nederland en Europa geconfronteerd blijven worden met de populistische ‘Zeitgeist’, en die beïnvloedt het staatsrecht in vrijwel al zijn facetten. Voor gesomber en geweeklaag is geen reden, maar voor overdreven zelfvertrouwen evenmin. Belangrijke thema’s in deze kroniekperiode waren Brexit, onze verkiezingen en het verloop van de kabinetsformatie en het worstelen met referenda. Verder blijken de decentralisaties in het sociale en fysieke domein nog steeds veel aandacht nodig te hebben en stonden ontwikkelingen in de rechterlijke organisatie en de (nationale en Europese) rechtspraak op constitutioneel vlak zeker niet stil. De rode draad van de bijdrage: het opkomend populisme en de roep om meer burgerparticipatie in de beleidsvorming.
Auteur(s)M.L. van Emmerik , H.-M.Th.D. ten Napel , J. Uzman
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2017/1910
SamenvattingMet het oog op de thans onderhanden zijnde kabinetsformatie en het feit dat de CDA-fractie en Christen Unie elkaar lijken te hebben gevonden, lijkt de kans gering dat de vele ingrijpende voorstellen in het rapport van de staatscommissie over ouderschap op korte termijn in wetgeving omgezet zullen worden. Desalniettemin verwachten we dat deze omvangrijke studie met haar vooruitstrevende voorstellen een aanzienlijke impact op de rechtsontwikkeling kan hebben en als inspiratiebron voor beroepschriften en uitspraken zal dienen. Reden genoeg om de NJB-lezer daarop te trakteren. Daarnaast bespreken we het initiatiefwetsvoorstel gezag na erkenning en de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen.
Auteur(s)M.J. Vonk , C.J. Forder
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2017/1911
SamenvattingOf we er goed aan doen over een jaar of twintig terug te blikken op dit kroniekjaar, zou ik niet durven zeggen, al is het een bewogen jaar geweest. Ook dit jaar heb ik weer een poging gewaagd om enkele ontwikkelingen op het terrein van het belastingrecht in beeld te brengen. Dat is een kwestie van kiezen, en misschien ook wel van oprecht veinzen, omdat de veranderingen die het belastingrecht ‘teisteren’ niet of nauwelijks bij te houden zijn; ook heb ik – onder meer bij de selectie van de onderwerpen – ruimte gegeven aan het principe van de willekeur, dat een enorme, soms verfijnde kracht heeft.
Auteur(s)L.J.A. Pieterse
LinkVolledige tekst artikel (belastingrechtaandevu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2017/1912
SamenvattingHet migratiebeleid blijft de grenzen van wat onder het (Europees) recht betamelijk is nadrukkelijk opzoeken, zoals we dat onderhand wel gewend zijn. Dat levert dan ook nogal eens knetterend juridisch materiaal op. Een representatieve greep daaruit vindt u in deze kroniek. Hoe het Nederlandse beleid onder een nieuw kabinet ook zal uitpakken, de vraag hoe dit zich verhoudt tot het eveneens in beweging zijnde Europese recht blijft reuze spannend. En dat vindt de Raad van State kennelijk nu ook al. Dat valt af te leiden uit de opmerkelijke hoeveelheid prejudiciële vragen die zij de afgelopen maanden stelde.
Auteur(s)H. Battjes , P. Boeles , E.R. Brouwer , A.M. Reneman , T.P. Spijkerboer , M.C. Stronks , G. Cornelisse
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2017/1913
SamenvattingVooruitlopend op de Kamerverkiezingen van maart 2017 en tijdens de langdurige kabinetsformatie is de wetgevingsmachine goeddeels stil komen te liggen. Op het moment van schrijven van deze kroniek is nog onduidelijk wat de sociaalrechtelijke agenda van de nieuwe coalitie gaat zijn. Gaat het ontslagrecht wederom op de schop? Worden er fundamentele veranderingen aangebracht in het onderscheid tussen werknemers en zzp’ers? Hoe worden de aanvullende bedrijfspensioenen toekomstbestendiger gemaakt, en hoe wordt de prijs van die aanpassingen over de generaties verdeeld? Het zijn voorwaar geen geringe kwesties en op zich rechtvaardigen zij alleen al een maandenlange formatie. In de rechtspraak hebben zich ondertussen allerlei kroniekwaardige ontwikkelingen voorgedaan die van grote betekenis zijn. Met name de eerste uitspraken van de Hoge Raad op het terrein van de Wwz, waarnaar zo reikhalzend werd uitgekeken en die daarom – vanwege hun grote belang voor de praktijk – relatief uitvoerig worden besproken, smaken naar meer.
Auteur(s)B. Barentsen , S.F. Sagel
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Europees materieel recht
CiteertitelNJB 2017/1914
SamenvattingIn deze kroniek Europees materieel recht wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend en rechterlijk vlak, inzake het Europees burgerschap en de fundamentele vrije verkeersrechten, het Europees mededingingsrecht, het staatssteunrecht en de Economische en Monetaire Unie. De periode die bestreken wordt loopt van de zomer van 2015 tot de zomer van 2017.
Auteur(s)S.C.G. van den Bogaert , B. Van Rompuy , M. Aalbers , T.W.A. Weber
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn