StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 12-10-2017
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelGeautomatiseerde besluitvorming in het omgevingsrecht
CiteertitelStAB 2017, p. 7
SamenvattingDe uitspraken van de Afdeling van 17 mei 2017 over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘het PAS’) hebben inmiddels de nodige aandacht gehad in de verschillende juridische tijdschriften. In één van die uitspraken (met nummer ECLI:NL:RVS:2017:1259) snijdt de Afdeling een belangrijk aspect aan dat tot op heden – geheel onterecht – nog geen aandacht heeft gehad in de literatuur. De kenbaarheid van de keuzes, gegevens en aannames in het PAS en het softwarepakket AERIUS, de op basis daarvan (deels) geautomatiseerde besluitvorming en de eisen die de Afdeling daaraan stelt.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina7-16
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelStAB 2017/57
SamenvattingVoorzieningen ten behoeve van nazorg voormalige stortplaats vormen geen inrichting WMB.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 februari 2015 heeft het college maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de lozing vanuit de bodemsaneringslocatie "voormalige stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn" in een vuilwaterriool.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 05-04-2017
CiteertitelStAB 2017/58
SamenvattingOfficier van justitie is niet-ontvankelijk omdat hij niet rechtstreeks is betrokken bij een aan hem toevertrouwd belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) toestemming verleend aan [belanghebbende] voor de voorgenomen overbrenging van afvalstoffen van Nederland naar Denemarken als omschreven in kennisgeving NL614225.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-04-2017
CiteertitelStAB 2017/59
SamenvattingGeen aanleiding tot intrekking omgevingsvergunning nu niet is gebleken van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de best beschikbare technieken. Verweerder was bevoegd tot intrekking van de vergunning omdat destijds niet is gecontroleerd of de inrichting past in het bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij vergunningverlening moet verweerder er op moet toezien dat de aanvraag om een omgevingsvergunning ziet op alle onlosmakelijk verbonden activiteiten binnen het betrokken project. Verweerder heeft bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu niet gekeken. Desgevraagd heeft verweerder ter zitting aangegeven dat niet is gecontroleerd of de inrichting past in het bestemmingsplan, omdat in de aanvraag stond vermeld dat dit het geval was en omdat het bedrijf al jarenlang ter plekke was gevestigd. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de omgevingsvergunning van 3 december 2013 juist is verleend vanwege de onjuiste informatie in de aanvraag. Dat maakt dat verweerder wel degelijk bevoegd is de omgevingsvergunning van 3 december 2013 op grond van artikel 5.19, eerste lid onder a, van de Wabo in te trekken.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2017:1975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-04-2017
CiteertitelStAB 2017/60
SamenvattingBevel tot vervolging met last tot nader onderzoek ter zake van vernieling of beschadiging van gebouwen als gevolg van gaswinning, voor zover daarvan levensgevaar te duchten is.
Samenvatting (Bron)Bevel vervolging met last tot nader onderzoek ter zake van vernieling of beschadiging van gebouwen als gevolg van gaswinning, voor zover daarvan levensgevaar te duchten is.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2017:3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelStAB 2017/61
SamenvattingIntrekkingsbevoegdheden kunnen als voorschriften aan de vergunning worden verbonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2016 heeft het college een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998), verleend voor het houden van vleeskalveren en vleesvarkens in een veehouderij aan [locatie]  te Hoogeveen (hierna: de Nbw-vergunning).
AnnotatorM. Kaajan
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelStAB 2017/62
SamenvattingHerformulering van eisen te stellen aan besluit tot invordering dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 augustus 2013 heeft het college Abengoa een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van voorschrift 2.14 van de voor haar inrichting aan de Merwedeweg 10 te Rotterdam op 23 januari 2007 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelStAB 2017/63
SamenvattingDe beslissing om een deskundige te benoemen behelst een discretionaire bevoegdheid van de rechtbank. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op geuremissies nu het gaat om een IPPC-installatie waarop een BREF met BBT-conclusies van toepassing is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2014 heeft het college aan [appellante sub 1] omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de werking en het in werking hebben van de inrichting op het perceel [locatie] te Panningen (hierna: het perceel).
AnnotatorH.P. Nijhoff
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 24-05-2017
CiteertitelStAB 2017/64
SamenvattingTermijn ontgrondingsvergunning is geëxpireerd zodat de geldigheidsduur niet kan worden verlengd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2016 heeft het college de bij besluit van 23 augustus 2005 aan [belanghebbende] verleende vergunning voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekende gemeente Vlagtwedde, sectie S, nr. 779, plaatselijk bekend Beetserwijk te Sellingen, de zogenoemde Noordplas, gewijzigd.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (wodc.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelStAB 2017/65
SamenvattingArtikel 2.15 Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling ten aanzien van het aspect energie. Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften omtrent energiebesparing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2014 heeft het college met toepassing van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) vijf maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de koelinstallaties van het datacentrum van Capgemini aan de Archangelkade 1-3 te Amsterdam.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Amsterdam 05-04-2017
CiteertitelStAB 2017/66
SamenvattingHotelmatig gebruik van woonruimte. Strijd met bestemmingsplan. Overschrijding 60 dagenregeling.
Samenvatting (Bron)8:81 Awb, verhuur woonboot aan toeristen in strijd met het bestemmingsplan "Water". Geen sprake van vakantieverhuur op grond van de 60-dagenregeling
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:2123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Limburg 14-04-2017
CiteertitelStAB 2017/67
SamenvattingKruimelgevallenregeling. Wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject. M.e.r. Winkelgebouw.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan vergunninghouders een omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een filiaal van een sport- en rijwielwinkel in een vrijkomend gedeelte van een bestaand winkelgebouw. Eiseressen, werkzaam als concurrent in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied, hebben bestreden dat artikel 4, negende onderdeel, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) in dit geval de mogelijkheid biedt om met toepassing van de kruimelgevallenregeling af te wijken van het bestemmingsplan. Eiseressen zijn van opvatting dat artikel 5, onderdeel 6, van bijlage II bij het Bor hieraan in de weg staat, nu sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage. De rechtbank leidt uit de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Bor af dat slechts kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer voor de toepassing van artikel 5, zesde lid, van bijlage II bij het Bor relevant is. Hierin is de activiteit wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject genoemd. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval, waarbij qua aard en omvang slechts sprake is van een beperkte wijziging van het gebruik van een deel van een bestaand winkelgebouw en waarbij onbestreden is dat die wijziging geen milieugevolgen van enige betekenis tot gevolg heeft, geen sprake is van een wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject die aan toepassing van artikel 4, negende onderdeel van bijlage II bij het Bor in de weg staat. De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder onder verwijzing naar het distributieplanologisch onderzoek (DPO) toereikend heeft gemotiveerd dat geen sprake is van uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaanvaardbare gevolgen, veroorzaakt door de omgevingsvergunning in geding, voor de leegstand. Het beroep is ongegrond.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2017:3481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Noord-Nederland 14-04-2017
CiteertitelStAB 2017/68
SamenvattingHotel-restaurant. Ondergeschikte wijzigingen bouwplan. Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Geen geringe verschillen tussen de planologische regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Beheersverordening onverbindend.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een hotel in Midsland aan Zee. De aangevraagde activiteit is in strijd met het bestemmingsplan. Verweerder had de aanvraag mede moeten aanmerken als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c. Nu vaststaat dat een omgevingsvergunning niet op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1° of onder 2° van de Wabo kan worden verleend, kan de omgevingsvergunning uitsluitend worden verleend ingevolge het in dat artikelonderdeel, onder 3°. Verweerder had de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure moeten toepassen. Voorts is de rechtbank van oordeel dat het van toepassing zijnde artikel van de beheersverordening in strijd is met artikel 3.38 van de Wro. Dit rechtbank verklaart dit artikel onverbindend. Aangezien verweerder opnieuw op de aanvraag moet beslissen treft de rechtbank de voorlopige voorziening dat de betreffende bepaling van het bestemmingsplan geldt.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:1523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 26-04-2017
CiteertitelStAB 2017/69
SamenvattingLadder duurzame verstedelijking. Onbenutte uitwerkingsplichten. Exploitatieplan. Kosten werken en werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Harnaschpolder Zuid 2014" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 03-05-2017
CiteertitelStAB 2017/70
SamenvattingTijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning voor de periode van één jaar verleend voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op het perceel Zuiderzeelaan nabij nummer [..] (hierna: het perceel).
AnnotatorR. Aerts , L. Barnhoorn
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
LinkVolledige tekst annotatie (Pels Rijcken)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1192
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Amsterdam 04-05-2017
CiteertitelStAB 2017/71
SamenvattingBouwen en wijzigingen monument. Reclame achter ramen. banieren en lichtlijnen aan gevel. Omgevingsvergunning. Beleidsregels. Bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Handhaving. Museum. Ontoelaatbare reclame achter ramen en aan gevel. Omgevingsvergunning vereist voor bouwen en wijzigen beschermd monument Last onder dwangsom terecht opgelegd. Geen concreet zicht op legalisatie. Geen gelijke gevallen of bijzondere omstandigheden om van handhaving af te zien. Bordjes met tekst museum en afbeeldingen achter ramen van twee etages van (samengesteld) een vrouw, zijn ontoelaatbare reclame. Omgevingsvergunning vereist voor afbeeldingen en lichtlijnen aan gevel wegens verstoren beschermd monument en/of bouwen. Banieren aan gevel niet toegestaan voor museum met winstoogmerk. De rechtbank heeft de hoogte van de dwangsommen gematigd vanwege gewijzigde beleid van verweerder, voorafgaand aan besluit op bezwaar.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:2964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Amsterdam 24-05-2017
CiteertitelStAB 2017/72
SamenvattingHotelfunctie. Vergunningverlening in strijd met eigen beleid.
Samenvatting (Bron)De omgevingsvergunning voor Soho House, een internationale club/hotel voor creatievelingen in het voormalige Bungehuis aan de Spuistraat in Amsterdam, is onterecht verleend.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2017:3727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelStAB 2017/73
SamenvattingWeigeren van hotelfunctie. Gemeentelijk beleid. Vertrouwensbeginsel. Vooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 september 2014 heeft het algemeen bestuur geweigerd Zicob Vastgoed omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van een shortstaybedrijf en kantoorruimte naar een hotelfunctie op de percelen Middenweg 91-95 te Amsterdam.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelStAB 2017/74
SamenvattingExperimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Oosterwold" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelStAB 2017/75
SamenvattingOverzichtsuitspraak Ladder voor duurzame verstedelijking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ee-bedrijvenlocatie Tibsterwei" gewijzigd vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelStAB 2017/76
SamenvattingIndienen van nieuwe beroepsgronden. Inschakeling StAB. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2014 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c, e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor een metaal(afval)verwerkingsbedrijf aan de [locatie 1] te Haelen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 15-03-2017
CiteertitelStAB 2017/77
SamenvattingVoorzienbaarheid natschade op grond van onderhoudsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2013 heeft het waterschap het verzoek van de stichting om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 12-04-2017
CiteertitelStAB 2017/78
SamenvattingMet ‘kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen’ is de maximale bouwhoogte gegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2009 heeft het college het verzoek van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 17-05-2017
CiteertitelStAB 2017/79
SamenvattingPublicatie niet concreet genoeg, geen onderzoeksplicht aspirant-koper.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2014 heeft het college een aanvraag van De Lunet om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelStAB 2017/80
SamenvattingAfstandsvereiste Wet stankemissie staat voorzienbaarheid niet in de weg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2015 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 14-06-2017
CiteertitelStAB 2017/81
SamenvattingVoorzienbaarheid nu oude bestemmingsplan geen regels omtrent maximale afmetingen bevatte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelStAB 2017/82
SamenvattingVrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2014 heeft het college de verzoeken van [appellant A] e.a. om een tegemoetkoming in de door hen geleden planschade afgewezen.
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (stab.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1712
Artikel aanvragenVia Praktizijn