Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 13-10-2017
Aflevering 8
RubriekEditorial
TitelRechterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing
CiteertitelDD 2017/55
SamenvattingEen korte verkenning van en vergelijking met het internationale recht.
Auteur(s)H.G. van der Wilt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelNeurotests in de Nederlandse strafrechtspleging: een verkenning van juridische mogelijkheden en uitdagingen
CiteertitelDD 2017/56
SamenvattingDe verwachting is dat het gebruik van neurotests verder zal toenemen. Gebruik van neurotests is evenwel niet zonder risico. Een gevaar is bijvoorbeeld dat te veel waarde aan neurotests wordt gehecht (de Italiaanse casus waar we mee begonnen, is daar misschien een voorbeeld van), of dat de resultaten gewoonweg verkeerd worden geïnterpreteerd. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen – hoe snel die ook kunnen gaan – in zekere zin vóór te blijven.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart , T. Kooijmans , G. Meynen
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelFair Trial Rights, Diversions and Shortcuts in Dutch and International Criminal Proceedings
CiteertitelDD 2017/57
SamenvattingBij strafvorderlijke innovaties die (mede) bedoeld zijn om de efficiëntie van het strafproces te bevorderen rijst steeds de vraag hoe de positie van de verdachte wordt geraakt. Krijgt die nog voldoende ruimte om te begrijpen wat er gebeurt, zijn standpunten voor het voetlicht te brengen en waar mogelijk te onderbouwen? Naarmate aanpassingen van het systeem ingrijpender en effectiever zijn, wordt de vraag wat zij voor de rechten van de verdachte betekenen prangender. De discussie over de strafbeschikking – waarbij de officier van justitie voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf oplegt en de rechter daar alleen over oordeelt als de verdachte in verzet gaat – is daar een voorbeeld van. Op 31 mei 2016 promoveerde Koen Vriend op een mooi proefschrift over dat spanningsveld tussen efficiëntie in de strafrechtspleging en het recht op een eerlijk proces van de verdachte. (K. Vriend, Avoiding a Full Criminal Trial: Fair Trial Rights, Diversions and Shortcuts in Dutch and International Criminal Proceedings (diss. Amsterdam-UvA), Den Haag: T.M.C. Asser Press 2017)
Auteur(s)W.N. Ferdinandusse
LinkSamenvatting proefschrift (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelPolitie
CiteertitelDD 2017/58
SamenvattingVergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking scoren medewerkers in de opsporing lager op werkplezier. Dat blijkt uit de Medewerkersmonitor 2017 Opsporing (Kamerstukken II 2016/17, 29628, 723). Aan medewerkers van de Dienst Landelijke Recherche, de Diensten Regionale Recherche en de districtsrecherches is gevraagd naar hun werkbeleving. Van de ondervraagde medewerkers geeft 12% aan veel werkplezier te hebben, ter vergelijking van de Nederlandse beroepsbevolking is dat 23%. Ook blijkt uit het onderzoek dat opsporingsmedewerkers gemiddeld meer last hebben van werkstress dan de Nederlandse beroepsbevolking. Vormen van grensoverschrijdend gedrag (bijv. pesten, intimidatie, discriminatie) komen ook in de opsporing voor. Medewerkers die zichzelf als allochtone medewerker beschouwen, gaven vaker aan dat ze regelmatig worden gepest (10%) en worden gediscrimineerd (11%). Tenslotte zijn de medewerkers in de opsporing volgens dit onderzoek kritisch op de interne communicatie en ervaren zij veel bureaucratie in hun werk.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelAdvocatuur
CiteertitelDD 2017/59
SamenvattingEen op 17 mei 2017 gepubliceerd interview met voormalig staatssecretaris Fred Teeven in de Groene Amsterdammer (‘Onrust en botte bijlen’) heeft in de afgelopen maanden het nodige stof doen opwaaien. Teeven zou in dit interview namelijk het volgende gezegd hebben: ‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’ In een brief aan de Tweede Kamer van 30 mei 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 31753, 139) gaat de Minister van Veiligheid en Justitie in op deze publicatie in de Groene Amsterdammer, de motivatie van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand en de effecten van die bezuinigingen op de strafrechtadvocatuur. De minister stelt zich niet te herkennen in de aan Teeven toegeschreven uitlatingen en komt tot de conclusie dat tot op heden niet is gebleken dat de ingevoerde bezuinigingen effect hebben op het beroep dat op rechtsbijstand wordt gedaan.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubrieken
TitelJeugdrecht en jeugdbescherming
CiteertitelDD 2017/60
SamenvattingStaatssecretaris Dijkhoff wil interlandelijke adoptie niet stopzetten, maar wil de zorgvuldigheid en kwaliteit van de procedures verder verbeteren door een aantal maatregelen te nemen. Dat schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie’ van adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en het advies ‘Bezinning op interlandelijke adoptie’ van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt kansen voor kinderen die gebaat zijn bij adoptie. Daarnaast is het een mogelijkheid voor mensen met een kinderwens om via een legale route hun wens te vervullen.
Auteur(s)I. Wissink , H. Creemers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDe geldigheid van getuigenverzoeken
CiteertitelDD 2017/61
SamenvattingDe verdediging in strafzaken heeft legio mogelijkheden een getuigenverzoek te doen. Toch zijn deze mogelijkheden geen garantie dat een getuigenverhoor zal plaatsvinden. Nog los van weigerachtigheid of onvindbaarheid van de getuige, bestaan diverse gronden voor de afwijzing van een getuigenverzoek (onaannemelijkheid verschijning, gezondheid getuige, ontbreken verdedigingsbelang, noodzakelijkheid et cetera). Hoewel de wetgever in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering voornemens is het noodzaak- en verdedigingsbelangcriterium te integreren in een nieuw relevantiecriterium, zal de aandacht in rechtspraak en literatuur voor de beoordelingscriteria vermoedelijk niet verstommen. (ECLI:NL:HR:1999:AA3794, ECLI:NL:HR:2007:BA7658, ECLI:NL:HR:2011:BP2746, ECLI:NL:HR:2011:BO9834, ECLI:NL:HR:2015:902)
Auteur(s)G. Pesselse , J.H.B. Bemelmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn