AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 13-10-2017
Aflevering 38
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-03-2017
CiteertitelAB 2017/329
SamenvattingKorpschef niet voldaan aan Wob-verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2013 heeft de korpschef beslist op een verzoek van [wederpartij] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
AnnotatorM. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-03-2017
CiteertitelAB 2017/330
SamenvattingGevolgen sluiting woning overeenkomstig Damoclesbeleid door burgemeester meegewogen en niet onevenredig.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 augustus 2016 heeft de burgemeester [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] te Meerssen voor een duur van zes maanden, vanaf 4 augustus 2016 tot 4 februari 2017, te sluiten.
AnnotatorJ.G. Brouwer , L.M. Bruijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-11-2016
CiteertitelAB 2017/331
SamenvattingNadeelcompensatie, planschadetegemoetkoming, publiekrechtelijke taak, meervoudige causaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2014 heeft de minister het verzoek om nadeelcompensatie van Uptown Advertising afgewezen.
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:NL:RVS:2016:3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 11-04-2017
CiteertitelAB 2017/332
SamenvattingSchending inlichtingenplicht door op geld waardeerbare arbeid in het kader van een pgb.
Samenvatting (Bron)Verzwegen op geld waardeerbare verzorging aan moeder waarvoor de zoon volgens de zorgovereenkomst pgb ontving. Voldoende grondslag voor intrekking en terugvordering bijstand.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-04-2017
CiteertitelAB 2017/333
SamenvattingDagloonbesluit WV vormt uitholling stakingsrecht.
Samenvatting (Bron)Staken mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering.
AnnotatorM.B. de Witte-van den Haak
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24-05-2017
CiteertitelAB 2017/334
SamenvattingHet College volgt de nieuwe rechtspraak van de Afdeling en de Centrale Raad over herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten.
Samenvatting (Bron)Artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2017:190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 07-09-2017
CiteertitelAB 2017/335
SamenvattingLuchtkwaliteit, overschrijding grenswaarden, gebod opstelling luchtkwaliteitsplan, verbod maatregelen die tot overschrijding leiden.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden. Grenswaarden Europese regelgeving, die ook is vastgelegd in de Nederlandse wet, schrijft voor dat de hoeveelheid van verontreinigende stoffen in de lucht onder bepaalde grenswaarden moet worden gebracht en gehouden. De Staat is daarvoor verantwoordelijk. De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Volgens de wet moet er bij overschrijdingen een plan worden gemaakt met maatregelen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen. De Staat heeft een plan opgesteld met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, te weten het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Dit plan voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Zo geeft het NSL alleen een opsomming van generieke landelijke maatregelen, maar een opsomming van de per knelpunt te treffen maatregelen ontbreekt. Verder blijkt uit het plan niet dat de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Het NSL geeft daarvoor een horizon van 2020 maar in het verleden is de termijn voor het bereiken van de grenswaarden al meermaals verplaatst. Bodemprocedure Volgens eisers doet de Staat niet voldoende om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Eisers zijn daarom ook een bodemprocedure tegen de Staat gestart. De behandeling in de bodemzaak zal op 14 november 2017 plaatsvinden.
AnnotatorCh.W. Backes
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2017:10171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 28-02-2017
CiteertitelAB 2017/336
SamenvattingTerugvordering. Statenlid krijgt voorwaardelijke taakstraf voor verduisteren van subsidie.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft op 28 februari 2017 een man veroordeeld die zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. De rechtbank heeft aan hem een voorwaardelijke taakstraf opgelegd van 120 uren, alsmede de verplichting om het verduisterde geld terug te betalen. Verdachte had als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie, wat de strafbaarheid van het delict verhoogt. Hier staat tegenover dat verdachte een blanco strafblad heeft, dat hij in zijn politieke carrière beschadigd is geraakt door allerlei negatieve publiciteit rond zijn persoon en dat zijn eigenzinnigheid mogelijk eerder een rol heeft gespeeld dan een apert criminele doelstelling.
AnnotatorG. Boogaard
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 17-03-2017
CiteertitelAB 2017/337
SamenvattingTerugvordering. Statenleden mogen niet aanvullend als fractieondersteuners betaald worden.
Samenvatting (Bron)Aan eiseres toegekende fractiebijdrage en fractieondersteuning is in strijd met artikel 96 Provinciewet en artikel 2, eerste lid, onder d, van de Verordening ondersteuning Statenfracties provincie Fryslân 2014. Een statenlid mag naast vergoedingen in het kader van het statenlidmaatschap geen andere vergoedingen ontvangen.
AnnotatorG. Boogaard
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2017:965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale ombudsman
TitelNationale Ombudsman 31-07, 2017/092
CiteertitelAB 2017/338
SamenvattingDe woning van een echtpaar komt door het programma 'Ruimte voor de Rivier' buitendijks te liggen. De terp van hun woning moet worden opgehoogd. Rijkswaterstaat geeft opdracht aan een aannemer. Na oplevering van de werkzaamheden blijkt een verkeerde grondsoort was gebruikt. De bewoners hadden hun vermoeden daarover bij Rijkswaterstaat gemeld. De ombudsman oordeelt dat Rijkswaterstaat betere controle moet uitoefenen op maatwerkprojecten als een bewoner een signaal geeft dat er iets aan de hand is.
AnnotatorP.J. Stolk
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn