Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-10-2017
Aflevering 7461
RubriekRedactioneel
TitelCatch 22 in de 30 km-zone
CiteertitelGst. 2017/141
SamenvattingSinds de jaren negentig is het aantal wegen met een snelheidslimiet van 30 km/u spectaculair toegenomen en zijn grote gedeelten van de bebouwde kommen aangewezen als 30 km-zone. Doordat die zones doorgaans ‘sober’ zijn ingericht en er vaak zelfs is volstaan met plaatsing van een verkeersbord, zijn ze niet ‘zelfhandhavend’ en kan er (veel) te hard worden gereden. Waarom zijn ze dan aangewezen als 30 km-zone?
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBlauwdruk en rode lap: het middenbestuur in Nederland
CiteertitelGst. 2017/142
SamenvattingIn de afgelopen eeuw is de bestuurlijke inrichting van Nederland flink veranderd. Het aantal gemeenten is geleidelijk aan flink verminderd, er is sprake van een stevige decentralisatie naar gemeenten, de deconcentratie van rijksdiensten is grotendeels ongedaan gemaakt. Echter, voor de ontwikkeling van het middenbestuur geldt een geheel ander verhaal.
Auteur(s)O.J.D.M.L. Jansen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rechtspositionele gevolgen van quasi-inbestedingsconstructies, een (on)overbrugbaar spanningsveld?
CiteertitelGst. 2017/143
SamenvattingHet is aan de orde van de dag: gemeenten die zonder voorafgaande aanbesteding overheids- en/of concessieopdrachten verstrekken aan gelieerde rechtspersonen. Gemeenten in binnen- en buitenland maken in dit kader al jaren dankbaar gebruik van een, inmiddels wettelijke, uitzondering op de aanbestedingsplicht, genaamd quasi-inbesteden. Voor een succesvol beroep op quasi-inbesteden is het noodzakelijk dat aan enkele strikte cumulatieve voorwaarden wordt voldaan.
Auteur(s)A.B.B. Gelderman , F.J. van der Vaart , H. van Essen
LinkVolledige tekst artikel (kienhuishoving.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDelegatie van de verordenende bevoegdheid: de Centrale Raad oordeelt dat de essentialia-doctrine ook onder de Wmo 2015 van toepassing blijft
CiteertitelGst. 2017/144
SamenvattingIn deze artikelnoot gaan we uitgebreid in op delegatie van de verordende bevoegdheid onder de Wmo 2015. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Centrale Raad van 17 mei 2017 waarin de Centrale Raad oordeelt dat de ‘essentialia’ van het Wmo-voorzieningenpakket in de raadsverordening moeten worden vastgelegd.
Auteur(s)E.E. Schaake , D. Corver
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 17-05-2017
CiteertitelGst. 2017/145
SamenvattingDelegatie van de verordenende bevoegdheid: de Centrale Raad oordeelt dat de essentialia-doctrine ook onder de Wmo 2015 van toepassing blijft
Samenvatting (Bron)Verboden delegatie aan college. Tariefdifferentiatie bij maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning in de vorm van een pgb. Gemeenteraden dienen terughoudendheid te betrachten bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. De essentialia van het voorzieningenpakket dienen in de verordening te worden vastgelegd (ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133 ). Tariefsdifferentiatie dient hiertoe te worden gerekend. In art. 15, lid 6, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Emmen 2015, is ten onrechte bepaald dat het college nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb met inachtneming van wat in dat artikel is bepaald.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2017:1803
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelGst. 2017/146
SamenvattingBekostiging voor te stichten bijzondere basisschool. Opname op Plan van nieuwe scholen. Aantonen belangstelling door vergelijkbaarheid te baseren op gegevens van een specifieke doelgroep onderwijsvragers uit vergelijkingsgemeente (Zeist).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2015 heeft de raad van de gemeente Zeist de vaststelling van het plan van scholen 2016-2018 achterwege gelaten omdat de ingekomen verzoeken om opneming niet voor inwilliging in aanmerking komen.
AnnotatorI.C. Bierkens
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-03-2017
CiteertitelGst. 2017/147
SamenvattingIntrekking marktvergunning wegens handelen in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen. Grens van de verordenende bevoegdheid. Cumulatie intrekking vergunning en bestuurlijke boete op grond van de WAV. Beroep op ne bis in idem-beginsel. Herstelsanctie of bestraffende sanctie. Buitentoepassing laten bepaling Marktverordening wegens onevenredigheid intrekking marktvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 11 september 2014, heeft het college de aan [appellant] verleende marktvergunningen ingetrokken per 1 oktober 2014.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 31-05-2017
CiteertitelGst. 2017/148
SamenvattingLast onder dwangsom. Geen redenen om af te zien van invordering verbeurde dwangsom wegens gestelde (financiële) onmacht. Reparatoire sanctie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2015 heeft het algemeen bestuur besloten tot invordering van een verbeurde dwangsom met een bedrag van 180.000,00.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-06-2017
CiteertitelGst. 2017/149
SamenvattingHet bestuursorgaan dient in een invorderingsbesluit als constitutief vereiste uitdrukkelijk te vermelden dat de schuldenaar tot betaling moet overgaan en dat bij uitblijven van betaling een dwangbevel zal worden uitgevaardigd op diens kosten. (Ouder-Amstel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 mei 2015 heeft het college zijn beslissing om op 6 mei 2015 [appellante] mondeling te gelasten alle (bouw)werkzaamheden op het perceel [locatie] te Ouderkerk aan de Amstel, gemeente Ouder-Amstel, (hierna: het perceel) stil te leggen totdat zij in het bezit is van een omgevingsvergunning op schrift gesteld (hierna: de bouwstop). Bij dit besluit heeft het college [appellante] voorts onder oplegging van een dwangsom gelast de (bouw)werkzaamheden te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A. Vonk Noordegraaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 21-06-2017
CiteertitelGst. 2017/150
SamenvattingVerklaring van geen bezwaar. Preventief toezicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2014 heeft de staatssecretaris het college geweigerd een verklaring van geen bezwaar te verstrekken voor de bouw van 27 koopwoningen op de locatie Piet Lanserhof nabij 36 te Rijsenhout.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 28-06-2017
CiteertitelGst. 2017/151
SamenvattingOverzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking (Dongeradeel)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ee-bedrijvenlocatie Tibsterwei" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorA. Snijders
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-07-2017
CiteertitelGst. 2017/152
SamenvattingInvordering van dwangsommen ruim vier jaar na afloop begunstigingstermijn. In beginsel mag het bestuursorgaan voor het moment van verbeuring uitgaan van het moment van feitelijke constatering. Het is aan de overtreder om te stellen en te bewijzen dat de dwangsommen al op een eerder moment van rechtswege zijn verbeurd en de bevoegdheid tot invordering is verjaard. Nu in de tussenliggende periode van vier jaar slechts sporadisch is gecontroleerd, behoort de bewijsnood van de overtreder evenwel voor rekening en risico van het college te komen. (Best)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juli 2015 heeft het college besloten tot invordering van een verbeurde dwangsom met een bedrag van 6.000,00.
AnnotatorP.H.J. de Jonge , A. Vonk Noordegraaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2017:1860
Artikel aanvragenVia Praktizijn